EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0570

2007/570/EG: Kommissionens beslut av den 20 augusti 2007 om ändring av beslut 2003/634/EG om godkännande av program för att erhålla status som godkänd zon eller godkänd odling i en icke-godkänd zon med avseende på viral hemorragisk septikemi (VHS) och infektiös hematopoietisk nekros (IHN) [delgivet med nr K(2007) 3902] (Text av betydelse för EES )

EUT L 217, 22.8.2007, p. 36–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/570/oj

22.8.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 217/36


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 20 augusti 2007

om ändring av beslut 2003/634/EG om godkännande av program för att erhålla status som godkänd zon eller godkänd odling i en icke-godkänd zon med avseende på viral hemorragisk septikemi (VHS) och infektiös hematopoietisk nekros (IHN)

[delgivet med nr K(2007) 3902]

(Text av betydelse för EES)

(2007/570/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/67/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för utsläppande på marknaden av djur och produkter från vattenbruk (1), särskilt artikel 10.2, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 91/67/EEG kan en medlemsstat till kommissionen inlämna ett program som syftar till att den därefter skall kunna inleda förfaranden för att en zon eller en anläggning i en icke-godkänd zon skall få status som godkänd zon eller som godkänd anläggning i en icke-godkänd zon med avseende på någon av eller båda fisksjukdomarna viral hemorragisk septikemi (VHS) och infektiös hematopoietisk nekros (IHN). Genom kommissionens beslut 2003/634/EG (2) godkänns och förtecknas de program som inlämnats av olika medlemsstater.

(2)

I en skrivelse av den 28 mars 2007 ansökte Förenade kungariket om godkännande av det program som avser floden Ouse för att återställa dess status som godkänd zon med avseende på VHS. Kommissionen har granskat det inlämnade programmet och funnit det förenligt med artikel 10 i direktiv 91/67/EEG. Programmet bör därför godkännas och införas i förteckningen i bilaga I till beslut 2003/634/EG.

(3)

I en skrivelse av den 21 november 2006 ansökte Finland om att få utöka den godkända VHS-fria statusen till hela sin kustzon, med undantag för zoner med särskilda utrotningsåtgärder. Den dokumentation som tillhandahölls av Finland visade att zonen uppfyllde kraven i artikel 5 i direktiv 91/67/EEG. Alla kustområden inom dess territorium, med undantag för zoner med särskilda utrotningsåtgärder, ansågs som sjukdomsfria med avseende på VHS och infördes i förteckningen över godkända zoner i bilaga I till kommissionens beslut 2002/308/EG av den 22 april 2002 om upprättande av förteckningar över godkända zoner och godkända anläggningar med avseende på någon av eller båda fisksjukdomarna viral hemorragisk septikemi (VHS) och infektiös hematopoietisk nekros (IHN) (3). Det program för frihet från VHS som avser alla kustområden i Finland, med undantag för den del av programmet som omfattar zoner med särskilda utrotningsåtgärder, har avslutats och bör därför utgå ur bilaga I till beslut 2003/634/EG.

(4)

I en skrivelse av den 11 januari 2006 ansökte Italien om godkännande av det program för en anläggning som skall få status som godkänd anläggning i en icke-godkänd zon med avseende på VHS och IHN. Kommissionen har granskat det inlämnade programmet och funnit det förenligt med artikel 10 i direktiv 91/67/EEG. Programmet bör därför godkännas och införas i bilaga II till beslut 2003/634/EG.

(5)

De program som avser zonerna Val di Sole e Val di Non och Val Banale i provinsen Trento och det program som avser zonen i Valle del Torrente Venina i regionen Lombardiet har avslutats. De bör därför utgå ur bilaga I till beslut 2003/634/EG.

(6)

Beslut 2003/634/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och II till beslut 2003/634/EG skall ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 augusti 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 46, 19.2.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EUT L 220, 3.9.2003, s. 8. Beslutet senast ändrat genom beslut 2006/685/EG (EUT L 282, 13.10.2006, s. 44).

(3)  EGT L 106, 23.4.2002, s. 28. Beslutet senast ändrat genom beslut 2007/345/EG (EUT L 130, 22.5.2007, s. 16).


BILAGA

BILAGA I

PROGRAM SOM INLÄMNATS FÖR ATT ZONER SKALL FÅ STATUS SOM GODKÄNDA MED AVSEENDE PÅ NÅGON AV ELLER BÅDA FISKSJUKDOMARNA VHS OCH IHN

1.   DANMARK

DE PROGRAM SOM DANMARK INLÄMNAT DEN 22 MAJ 1995 OMFATTAR:

Avrinningsområdet för FISKEBÆK Å

Alla DELAR AV JYLLAND söder och väster om avrinningsområdena för Storåen, Karup å, Gudenåen och Grejs å

Området som omfattar alla DANSKA ÖAR

2.   TYSKLAND

DET PROGRAM SOM TYSKLAND INLÄMNAT DEN 25 FEBRUARI 1999 OMFATTAR:

En zon i avrinningsområdet för OBERN NAGOLD

3.   ITALEN

3.1

DET PROGRAM SOM ITALIEN INLÄMNAT FÖR PROVINSEN BOLZANO DEN 6 OKTOBER 2001, ÄNDRAT GENOM EN SKRIVELSE AV DEN 27 MARS 2003, OMFATTAR:

Zona Provincia di Bolzano

Zonen omfattar alla avrinningsområden inom provinsen Bolzano.

Zonen omfattar övre delen av ZONA VAL DELL’ADIGE – dvs. avrinningsområdena för floden Adige från dess källor i provinsen Bolzano till gränsen mot provinsen Trento.

(Anm.: Den återstående nedre delen av ZONA VAL DELL’ADIGE omfattas av det godkända programmet för provinsen Trento. De övre och nedre delarna av denna zon skall ses som en enda epidemiologisk enhet.)

3.2

DE PROGRAM SOM ITALIEN INLÄMNAT FÖR PROVINSEN TRENTO DEN 23 DECEMBER 1996 OCH DEN 14 JULI 1997 OMFATTAR:

 

Zona Val dell’Adige – nedre delen

Avrinningsområdena för floden Adige och dess källor inom provinsen Trentos territorium från gränsen mot provinsen Bolzano till Ala-fördämningen (vattenkraftverk).

(Anm.: Den övre delen av ZONA VAL DELL’ADIGE omfattas av det godkända programmet för provinsen Bolzano. De övre och nedre delarna av denna zon skall ses som en enda epidemiologisk enhet.)

 

Zona Torrente Arnò

Avrinningsområdet från Arnòs källa till fördämningarna nedströms nära den punkt där Arnò rinner ut i floden Sarca

 

Zona Varone

Avrinningsområdet från vattendraget Magnones källa till vattenfallet

 

Zona alto e basso Chiese

Avrinningsområdet för floden Chiese från dess källa till Condino-fördämningen, med undantag för avrinningsområdena för vattendragen Adanà och Palvico

 

Zona Torrente Palvico

Avrinningsområdet för Palvico fram till en betong- och stenfördämning

3.3

DET PROGRAM SOM ITALIEN INLÄMNAT FÖR REGIONEN VENETIEN DEN 21 FEBRUARI 2001 OMFATTAR:

Zona Torrente Astico

Avrinningsområdet för floden Astico från dess källor (i provinsen Trento och i provinsen Vicenza [regionen Venetien]) till fördämningen nära Pedescala-bron i provinsen Vicenza.

Floden Asticos avsnitt nedströms mellan fördämningen nära Pedescala-bron och Pria Maglio-fördämningen fungerar som en buffertzon.

3.4

DET PROGRAM SOM ITALIEN INLÄMNAT FÖR REGIONEN UMBRIEN DEN 20 FEBRUARI 2002 OMFATTAR:

Zona Fosso de Monterivoso

Avrinningsområdet för floden Monterivoso från dess källor till Ferentillo-fördämningarna

3.5

DET PROGRAM SOM ITALIEN INLÄMNAT FÖR REGIONEN TOSKANA DEN 23 SEPTEMBER 2004 OMFATTAR:

Zona Valle di Tosi

Avrinningsområdet för floden Vicano di S. Ellero från dess källor till fördämningen vid Il Greto nära byn Raggioli

3.6

DET PROGRAM SOM ITALIEN INLÄMNAT FÖR REGIONEN TOSKANA DEN 22 NOVEMBER 2005 OMFATTAR:

Bacino del Torrente Taverone

Avrinningsområdet för floden Taverone från dess källor till fördämningen nedströms från fiskodlingsanläggningen Il Giardino

3.7

DET PROGRAM SOM ITALIEN INLÄMNAT FÖR REGIONEN PIEMONTE DEN 2 FEBRUARI 2006 OMFATTAR:

Zona Valle Sessera

Avrinningsområdet för floden Sessera från dess källor till fördämningen ”Ponte Granero” i kommunen Coggiola

3.8

DET PROGRAM SOM ITALIEN INLÄMNAT FÖR REGIONEN LOMBARDIET DEN 21 FEBRUARI 2006 OMFATTAR:

Zona Valle del Torrente Bondo

Avrinningsområdet för floden Bondo från dess källor till Vesio-fördämningen

3.9

DET PROGRAM SOM ITALIEN INLÄMNAT FÖR REGIONEN LOMBARDIET DEN 22 MAJ 2006 OMFATTAR:

Zona Fosso Melga - Bagolino

Avrinningsområdet för floden Fosso Melga från dess källor till den fördämning där Fosso Melga rinner ut i floden Caffaro

4.   FINLAND

4.1

DET PROGRAM FÖR FRIHET FRÅN VHS, INKL. SÄRSKILDA UTROTNINGSÅTGÄRDER, SOM BESKRIVITS AV FINLAND I SKRIVELSER AV DEN 27 MARS OCH 4 JUNI 2002 SAMT AV DEN 12 MARS, 12 JUNI OCH 20 OKTOBER 2003 OMFATTAR:

landskapet Åland

området med restriktioner i Pyttis

det område med restriktioner som omfattar kommunerna Nystad, Pyhäranta och Raumo

5.   FÖRENADE KUNGARIKET

5.1

DET PROGRAM FÖR FRIHET FRÅN VHS SOM FÖRENADE KUNGARIKET INLÄMNAT DEN 28 MARS 2007 OMFATTAR:

Floden Ouse från dess källor till den normala tidvattengränsen vid slussen och fördämningen vid Naburm

BILAGA II

PROGRAM SOM INLÄMNATS FÖR ATT STATUS SOM GODKÄND ANLÄGGNING I EN ICKE-GODKÄND ZON SKALL ERHÅLLAS MED AVSEENDE PÅ NÅGON AV ELLER BÅDA FISKSJUKDOMARNA VHS OCH IHN

1.   ITALIEN

1.1

DET PROGRAM SOM ITALIEN INLÄMNAT FÖR PROVINSEN UDINE I REGIONEN FRIULI-VENEZIA GIULIA DEN 2 MAJ 2000 OMFATTAR:

Anläggningar i avrinningsområdet för floden Tagliamento

Azienda Vidotti Giulio s.n.c., Sutrio

1.2

DET PROGRAM SOM ITALIEN INLÄMNAT FÖR REGIONEN KALABRIEN DEN 11 JANUARI 2007 OMFATTAR:

Anläggningar i avrinningsområdet för floden Noce

Pietro Forestieri-Tortora (CS) Loc. S. Sago


Top