Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D1718

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1718/2006/EG av den 15 november 2006 om genomförandet av ett stödprogram för den europeiska audiovisuella sektorn (Media 2007)

OJ L 327, 24.11.2006, p. 12–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 054 P. 266 - 283
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 054 P. 266 - 283
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 127 - 144

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; upphävd genom 32013R1295

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/1718/oj

24.11.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 327/12


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 1718/2006/EG

av den 15 november 2006

om genomförandet av ett stödprogram för den europeiska audiovisuella sektorn (Media 2007)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 150.4 och 157.3,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och

av följande skäl:

(1)

Den europeiska audiovisuella sektorn har en avgörande roll att spela i det europeiska medborgarskapets framväxt eftersom den är ett av de främsta verktygen för att överföra unionens gemensamma och delade grundläggande, sociala och kulturella värderingar till européer, och särskilt till ungdomar. Syftet med gemenskapens stöd är att den europeiska audiovisuella sektorn skall kunna främja dialogen mellan olika kulturer, öka de europeiska kulturernas medvetenhet om varandra och utveckla sin politiska, kulturella, sociala och ekonomiska potential, vilket utgör ett verkligt mervärde i uppgiften att göra europeiskt medborgarskap till en realitet. Detta stöd syftar till att öka konkurrenskraften och, framför allt, öka de icke-nationella europeiska verkens marknadsandelar i Europa.

(2)

Det är också nödvändigt att främja ett aktivt medborgarskap och göra mer för att säkerställa respekt för principen om människans värdighet, främja jämställdhet mellan kvinnor och män och bekämpa alla former av diskriminering och utslagning, inklusive rasism och främlingsfientlighet.

(3)

Alla åtgärder som antas inom detta program bör vara förenliga med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 11 om yttrandefrihet och mediernas mångfald.

(4)

Enligt artikel 22 i nämnda stadga skall unionen respektera den kulturella och språkliga mångfalden. Det är därför nödvändigt att uppmärksamma de specifika behoven hos de mindre medlemsstaterna i unionen och medlemsstater med mer än ett språkområde.

(5)

Gemenskapens stöd till den audiovisuella sektorn beaktar artikel 151 i fördraget.

(6)

Gemenskapens stöd till den audiovisuella sektorn är också i linje med det nya strategiska mål för unionen som fastställdes vid Europeiska rådets möte i Lissabon den 23 och 24 mars 2000, nämligen att stärka utbildningen, sysselsättningen, den ekonomiska reformen och den sociala sammanhållningen som en del av en kunskapsbaserad ekonomi. I sina slutsatser konstaterade Europeiska rådet att ”innehållsindustrin skapar ett mervärde genom att utnyttja och inrätta nätverk för europeisk kulturell mångfald”. Denna strategi bekräftas i slutsatserna från Europeiska rådets möte i Bryssel den 20 och 21 mars 2003.

(7)

Gemenskapens stöd till den audiovisuella sektorn grundas på de omfattande erfarenheter som gjorts inom programmen Media I, Media II, Media Plus och Media-yrkesutbildning (4), som sedan 1991 bidragit till den europeiska audiovisuella industrins utveckling vilket tydligt har framgått av utvärderingarna av dessa program.

(8)

Utvärderingarna visade att gemenskapens insatser främst bör inriktas på

inom förproduktion: utveckling av europeiska audiovisuella verk samt förvärv och vidareutveckling av audiovisuella färdigheter, vilket måste ses som en integrerad del av förproduktionen,

inom efterproduktion: distribution, biografvisning och marknadsföring av europeiska audiovisuella verk,

digitalisering för att på ett avgörande sätt bidra till att stärka den audiovisuella sektorn och göra den till ett centralt inslag i Media 2007. Stöd till digitala tjänster och europeiska kataloger är en av programmets prioriteringar för att komma till rätta med uppsplittringen av den europeiska audiovisuella marknaden.

(9)

Mediaprogrammet bör inspirera författare (manusförfattare och regissörer) under den kreativa processen och uppmuntra dem att utveckla och anta nya kreativa tekniker som kommer att stärka den europeiska audiovisuella sektorns innovativa kapacitet.

(10)

Det finns mer än en plattform för digitalisering vid filmvisningar, beroende på olika användningar, användare och behov. Mediaprogrammets pilotprojekt är en försöksverksamhet inför den framtida utvecklingen inom den audiovisuella sektorn.

(11)

Den förberedande åtgärden ”Tillväxt och audiovisuella medier: i2i-initiativet för audiovisuella medier”, som kompletterar Media Plus och Media-yrkesutbildning, är ytterligare ett steg i genomförandet av gemenskapens politik till stöd för den audiovisuella sektorn. Denna åtgärd är särskilt avsedd att avhjälpa de finansieringsproblem som små och medelstora företag inom sektorn har. Vid utvärderingen av i2i-initiativet bekräftades att det motsvarar sektorns behov och att det är nödvändigt att fortsätta med gemenskapsinsatser av denna typ, men att de bör inriktas mer på sektorns specifika behov.

(12)

Den europeiska audiovisuella sektorn kännetecknas av sin betydande potential för tillväxt, innovation och dynamism, av en uppsplittring av marknaden beroende på kulturell och språklig mångfald och följaktligen av ett stort antal medelstora, små och mycket små företag med ständig underkapitalisering. Vad gäller genomförandet av gemenskapsstödet bör den audiovisuella sektorns specifika egenskaper beaktas, och det bör säkerställas att administrativa och finansiella förfaranden när det gäller stödbeloppet förenklas så långt det är möjligt och anpassas till de mål som eftersträvas och till sektorns praxis och behov.

(13)

I hela EU är ett viktigt hinder för konkurrens att det nästan helt och hållet saknas företag som specialiserar sig på att ge lånefinansiering inom den audiovisuella sektorn.

(14)

Kommissionen och medlemsstaterna bör se över sitt stöd till den audiovisuella sektorn, särskilt resultaten av den förberedande åtgärden ”Tillväxt och audiovisuella medier: i2i-initiativet”, för att fastställa i vilken utsträckning framtida stöd kan underlätta skapandet av specialisterbjudanden för små och medelstora företag när det gäller lånefinansiering.

(15)

Lånefinansieringssystem som har tagits fram i medlemsstaterna för att främja nationella audiovisuella projekt och mobilisera privat kapital bör undersökas för att se om sådant kapital kan göras tillgängligt för icke-nationella europeiska projekt.

(16)

Ökad insyn i och spridning av information om den europeiska audiovisuella marknaden kan göra aktörerna inom sektorn, särskilt de små och medelstora företagen, mer konkurrenskraftiga. Detta kan öka privata investerares förtroende genom att förbättra förståelsen av industrins potential. Detta gör det också enklare att bedöma och följa upp gemenskapsåtgärder. Dessa mål bör lättare uppnås om Europeiska unionen är medlem i Europeiska audiovisuella observationsorganet.

(17)

I en gemenskap med 25 medlemsstater blir samarbete mer och mer en strategi för att stärka den europeiska filmindustrins konkurrenskraft. På alla nivåer i Mediaprogrammen – utbildning, utveckling, distribution och marknadsföring – behövs det därför ett ökat stöd till projekt för nätverk som omfattar hela Europeiska unionen. Detta gäller särskilt samarbete med aktörer från de medlemsstater som har anslutit sig till Europeiska unionen efter den 30 april 2004. Det bör understrykas att alla samarbetsstrategier mellan den audiovisuella sektorns aktörer bör respektera gemenskapens konkurrensrätt.

(18)

Offentligt stöd till filmindustrin på europeisk, nationell, regional eller lokal nivå är viktigt för att komma till rätta med sektorns strukturella problem och för att den europeiska audiovisuella industrin skall kunna möta den utmaning som globaliseringen innebär.

(19)

Anslutningsländer och Eftaländer som är parter i EES-avtalet får också delta i gemenskapsprogram i enlighet med de avtal som slutits med dessa länder.

(20)

Samarbetet mellan Media och Eurimages behöver förstärkas, men utan att det leder till integrering i finansiella och administrativa frågor.

(21)

Vid sitt möte i Thessaloniki den 19–20 juni 2003 antog Europeiska rådet ”Thessaloniki-agendan för västra Balkan: i riktning mot en europeisk integration”, där det föreskrivs att gemenskapsprogram skall vara öppna för länder som genomgår en stabiliserings- och associeringsprocess, i enlighet med de ramavtal som skall slutas mellan gemenskapen och dessa länder.

(22)

De andra europeiska länder som är parter i Europarådets konvention om gränsöverskridande television utgör en integrerad del av det europeiska audiovisuella området och bör därför ha rätt att, om de så vill och förutsatt att budgeten och eventuella prioriteringar inom deras audiovisuella industri beaktas, delta i programmet eller i ett mer begränsat samarbete, förutsatt att kompletterande anslag blir tillgängliga och enligt särskilda överenskommelser i enlighet med villkor som skall fastställas i avtal mellan de berörda parterna.

(23)

Samarbete med tredjeländer utanför Europa som utvecklas med ömsesidiga och balanserade intressen som grund kan skapa mervärde för den europeiska audiovisuella industrin avseende marknadsföring, marknadstillträde, distribution, spridning och visning av europeiska verk i dessa länder. Sådant samarbete bör utvecklas med hjälp av kompletterande anslag och på särskilda villkor som skall överenskommas mellan de berörda parterna.

(24)

Lämpliga åtgärder bör vidtas för att förhindra oegentligheter och bedrägerier samt för att driva in medel som gått förlorade, betalats ut på felaktiga grunder eller använts felaktigt.

(25)

I detta beslut fastställs, för programmets hela löptid, en finansieringsram som utgör den särskilda referensen enligt punkt 37 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning, för budgetmyndigheten under det årliga budgetförfarandet (5).

(26)

De åtgärder som krävs för att genomföra detta beslut bör fastställas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (6).

(27)

Arrangemangen för övervakning och utvärdering bör inbegripa detaljerade årsrapporter och specifika, mätbara, uppnåeliga, relevanta och tidsbundna mål och indikatorer.

(28)

Det bör införas bestämmelser som reglerar övergången från programmen Media plus och Media-yrkesutbildning till det program som inrättats genom detta beslut.

(29)

Eftersom målen för detta beslut inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför, på grund av åtgärdens omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta beslut inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1

ÖVERGRIPANDE MÅL OCH BUDGET

Artikel 1

Programmets övergripande mål och prioriteringar

1.   Genom detta beslut inrättas ett stödprogram för den europeiska audiovisuella sektorn (nedan kallat ”programmet”) för perioden 1 januari 2007–31 december 2013.

2.   Den audiovisuella sektorn spelar en avgörande roll i arbetet med att förmedla och utveckla europeiska kulturella värderingar och skapa högkvalificerade framtidsorienterade arbetstillfällen. Dess kreativitet är en positiv faktor för konkurrenskraft och kulturell dragningskraft på allmänheten. Programmet är avsett att stärka den audiovisuella sektorn ekonomiskt så att den kan spela denna roll på ett effektivare sätt genom att skapa en industri med ett betydelsefullt och varierande innehåll och ett värdefullt och tillgängligt arv och ge nationellt stöd ett mervärde.

Programmets övergripande mål är att

a)

bevara och stärka Europas kulturella och språkliga mångfald och dess filmarv och audiovisuella arv, säkerställa att allmänheten har tillgång till detta samt främja dialog mellan kulturer,

b)

öka spridningen av och tittandet på europeiska audiovisuella verk inom och utanför Europeiska unionen, bland annat genom större samarbete mellan aktörerna,

c)

stärka den europeiska audiovisuella sektorns konkurrenskraft på en öppen och konkurrensutsatt europeisk marknad som är gynnsam för sysselsättningen, bland annat genom att främja kontakterna mellan branschfolket på det audiovisuella området.

3.

a)

inom förproduktion: förvärv och utveckling av audiovisuella kunskaper samt utveckling av europeiska audiovisuella verk,

b)

inom efterproduktion: distribution och marknadsföring av europeiska audiovisuella verk,

c)

pilotprojekt för att säkerställa att programmet anpassas till marknadens utveckling.

4.

a)

uppmuntra kreativiteten inom den audiovisuella sektorn samt öka kunskapen om och spridningen av Europas filmarv och audiovisuella arv,

b)

stärka strukturen inom den europeiska audiovisuella sektorn, särskilt hos de små och medelstora företagen,

c)

minska obalansen på den europeiska audiovisuella marknaden mellan länder med hög audiovisuell produktionskapacitet och länder eller regioner med låg audiovisuell produktionskapacitet och/eller små geografiska och språkliga marknader,

d)

följa och stödja marknadens utveckling med avseende på digitalteknik, bland annat marknadsföring av attraktiva digitala kataloger med europeiska filmer på digitala plattformar.

Artikel 2

Finansieringsram

1.   Finansieringsramen för genomförande av detta program för den period som fastställs i artikel 1.1 uppgår till 745 950 000 EUR. Den vägledande fördelningen av detta belopp alltefter områden avspeglas i punkt 1.4 i kapitel II i bilagan.

2.   Den årliga tilldelningen skall godkännas av budgetmyndigheten inom budgetramens gränser.

KAPITEL 2

SÄRSKILDA MÅL FÖR FÖRPRODUKTIONSSTADIET

Artikel 3

Förvärv och utveckling av audiovisuell kompetens

1.

Att stärka kompetensen hos branschfolket i Europa på det audiovisuella området inom utveckling, produktion, distribution/spridning och marknadsföring i syfte att förbättra kvaliteten på och potentialen hos europeiska audiovisuella verk. Programmet skall särskilt stödja åtgärder inom följande områden:

a)

Tekniker för manusförfattande, i syfte att höja kvaliteten på europeiska audiovisuella verk och öka möjligheten att sprida dem.

b)

Ekonomiska, finansiella och kommersiella aspekter av produktion, distribution och marknadsföring av audiovisuella verk så att europeiska strategier kan utarbetas redan under utvecklingsfasen.

c)

Beaktande av digitalteknik redan under förproduktionsstadiet för produktion, efterproduktion, distribution, marknadsföring och arkivering av europeiska audiovisuella verk.

Det skall också vidtas åtgärder för att säkerställa deltagande av branschfolk och lärare från andra länder än de där utbildningsverksamhet som erhåller stöd enligt punkt 2 a, b och c pågår.

2.

Förbättra den europeiska dimensionen inom audiovisuell utbildning med hjälp av följande:

a)

Stöd till nätverk och rörlighet bland de europeiska aktörerna på utbildningsområdet, särskilt

europeiska filmskolor,

utbildningsinstitut,

branschens parter.

b)

Lärarutbildning.

c)

Stöd till filmskolor.

d)

Åtgärder för att samordna och främja de organ som stöds i samband med den typ av verksamhet som avses i punkt 1.

3.

Genom särskilda stipendier göra det möjligt för branschfolk från de medlemstater som har anslutit sig till Europeiska unionen efter den 30 april 2004 att delta i den typ av utbildning som avses i punkt 1.

De åtgärder som avses i punkterna 1, 2 och 3 skall genomföras i enlighet med bestämmelserna i bilagan.

Artikel 4

Utveckling

1.

a)

stödja utvecklingen av produktionsprojekt som förs fram av oberoende produktionsbolag och som är avsedda för den europeiska och internationella marknaden,

b)

stödja utarbetandet av finansieringsplaner för företag och projekt för europeiska produktioner, särskilt finansiering av samproduktioner.

2.   Kommissionen skall vidta åtgärder för att säkerställa att den verksamhet som stöds inom ramen för en förbättring av yrkeskompetensen och de färdigheter som avses i punkt 1 kompletterar varandra.

3.   De åtgärder som avses i punkterna 1 och 2 skall genomföras i enlighet med bestämmelserna i bilagan.

KAPITEL 3

SÄRSKILDA MÅL FÖR EFTERPRODUKTIONSSTADIET

Artikel 5

Distribution och spridning

a)

stärka europeisk distribution genom att uppmuntra distributörerna att investera i samproduktion, förvärv och marknadsföring av icke-nationella europeiska filmer samt att utarbeta samordnade marknadsföringsstrategier,

b)

förbättra spridningen av icke-nationella europeiska filmer på de europeiska och internationella marknaderna genom stimulansåtgärder för export, distribution på olika medier och biografvisning,

c)

främja spridning över gränserna av europeiska audiovisuella verk som producerats av oberoende produktionsbolag genom att uppmuntra samarbete mellan å ena sidan programföretag och å andra sidan oberoende producenter och distributörer,

d)

uppmuntra digitalisering av europeiska audiovisuella verk och utvecklingen av en konkurrenskraftig digital marknad,

e)

uppmuntra biografer att utnyttja de möjligheter som digital distribution erbjuder.

De åtgärder som anges i leden a–e skall genomföras i enlighet med bestämmelserna i bilagan.

Artikel 6

Marknadsföring

a)

förbättra spridningen av europeiska audiovisuella verk genom att säkerställa att den europeiska audiovisuella sektorn har tillgång till europeiska och internationella professionella marknader,

b)

förbättra den europeiska och den internationella publikens tillgång till europeiska audiovisuella verk,

c)

uppmuntra gemensamma insatser mellan nationella organ som arbetar för att marknadsföra film och audiovisuella program,

d)

uppmuntra till främjande av Europas filmarv och audiovisuella arv och förbättra allmänhetens tillgång till detta, både på europeisk och internationell nivå.

De åtgärder som avses i leden a–d skall genomföras i enlighet med bestämmelserna i bilagan.

KAPITEL 4

PILOTPROJEKT

Artikel 7

Pilotprojekt

1.   Programmets anpassning till marknadens utveckling kan tillgodoses genom att det stödjer pilotprojekt, med särskild betoning på införande och utnyttjande av informations- och kommunikationsteknik.

2.   För genomförandet av punkt 1 skall kommissionen bistås av grupper för teknisk rådgivning, sammansatta av experter som utnämnts av medlemsstaterna på förslag av kommissionen.

KAPITEL 5

REGLER FÖR PROGRAMMETS GENOMFÖRANDE OCH FINANSIELLA BESTÄMMELSER

Artikel 8

Bestämmelser om tredjeländer

1.

a)

Eftaländer som är medlemmar av EES, i enlighet med bestämmelserna i EES-avtalet.

b)

De anslutningsländer som omfattas av en föranslutningsstrategi till EU, i enlighet med de allmänna principer och allmänna villkor och bestämmelser för deltagande i gemenskapsprogram som fastställts för dessa länder i ramavtalet respektive associeringsrådens beslut.

c)

Länderna på västra Balkan, i enlighet med bestämmelser som överenskommits med dessa länder sedan det slutits ramavtal som styr deras deltagande i gemenskapsprogram.

2.   Programmet skall även vara öppet för länder som är parter i Europarådets konvention om gränsöverskridande television men som inte avses i punkt 1, förutsatt att ytterligare anslag blir tillgängliga och i enlighet med villkor som skall fastställas mellan de berörda parterna.

3.   De tredjeländer i Europa som avses i punkterna 1 och 2 får delta i programmet förutsatt att det först undersöks om deras nationella lagstiftning är förenlig med gemenskapens, inklusive artikel 6.5 i rådets direktiv 89/552/EEG av den 3 oktober 1989 om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television (7). Denna bestämmelse är inte tillämplig på åtgärder enligt artikel 3 i detta beslut.

4.   Programmet skall även vara öppet för samarbete med andra tredjeländer som med Europeiska unionen slutit associerings- eller samarbetsavtal som innehåller klausuler om den audiovisuella sektorn, förutsatt att kompletterande anslag blir tillgängliga och enligt särskilda överenskommelser som skall ingås. De länder på västra Balkan som avses i punkt 1 och som inte vill delta fullt ut i programmet får delta i programsamarbetet på de villkor som föreskrivs i denna punkt.

Artikel 9

Finansiella bestämmelser

1.   Juridiska och fysiska personer får delta i programmet.

Utan att det påverkar överenskommelser och konventioner i vilka gemenskapen är avtalsslutande part skall företag som deltar i programmet, under hela den tid de deltar i programmet, ägas och fortsätta att ägas direkt eller genom majoritetsägande av en medlemsstat och/eller en medborgare i en medlemsstat.

2.   Kommissionen får besluta, beroende på mottagarnas egenskaper och typen av åtgärd, om huruvida de kan undantas från kontroll av den yrkeskompetens och de yrkeskvalifikationer som krävs för att framgångsrikt genomföra en åtgärd eller ett arbetsprogram. Kommissionen får också beakta den typ av verksamhet som stöds, den specifika profilen hos målpubliken i den audiovisuella sektorn och programmets mål.

3.   Beroende på typen av åtgärd kan det finansiella stödet ges i form av bidrag eller stipendier eller något annat instrument som är tillåtet enligt rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (8). Kommissionen får även tilldela priser till den verksamhet och de projekt som genomförs i samband med programmet. Beroende på typen av verksamhet får enhetskostnadstariffer eller schablonfinansiering av bidrag tillåtas, om bidragen inte överskrider beloppet i artikel 181 i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (9).

4.   Kommissionen skall följa proportionalitetsprincipen med avseende på administrativa och finansiella krav, såsom stödkriterier och finansiell kapacitet, när det gäller storleken på det tilldelade bidraget.

5.   Finansiellt stöd som ges enligt programmets bestämmelser får inte överskrida 50 % av de slutliga kostnaderna för den verksamhet stödet gäller. I de fall som tas upp i bilagan får stödet dock uppgå till 75 % av kostnaderna. Vidare skall sådant stöd ges samtidigt som det säkerställs att tilldelningsförfarandena är öppna och objektiva.

6.   I enlighet med artikel 112.1 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002, och med tanke på verksamhetens särskilda beskaffenhet, får kommissionen besluta att kostnader som har direkt anknytning till genomförandet av den verksamhet som stöds får betraktas som ersättningsberättigande, även om mottagaren till viss del har haft dessa kostnader innan urvalsförfarandet ägt rum.

7.   I enlighet med artikel 113.1 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 jämförd med artikel 172 i förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002, får samfinansiering ske antingen helt eller delvis in natura, förutsatt att värdet av detta tillskott varken överstiger de faktiska kostnader som styrks med handlingar i bokföringen eller de gängse kostnaderna på den berörda marknaden. Lokaler som görs tillgängliga för utbildning eller marknadsföring kan räknas med i sådana bidrag.

8.   Ersatta belopp från programmet, belopp från Mediaprogrammen (1991–2006) och belopp som inte utnyttjas i samband med de utvalda projekten skall överföras till programmet Media 2007.

Artikel 10

Beslutets genomförande

1.   Kommissionen skall ansvara för genomförandet av programmet i enlighet med de regler som fastställs i bilagan.

2.

a)

De allmänna riktlinjerna för samtliga åtgärder som beskrivs i bilagan.

b)

Innehållet i förslagsinfordran, definitionen av kriterier och förfarandena för urval av projekt.

c)

Frågor rörande den årliga interna fördelningen av programmets resurser, inklusive fördelningen mellan åtgärder för att förbättra yrkeskompetens, utveckling, distribution/spridning och marknadsföring.

d)

Regler för övervakning och utvärdering av åtgärderna.

e)

Alla förslag om tilldelning av gemenskapsmedel som överstiger 200 000 EUR per mottagare och år om det gäller utbildning och marknadsföring, 200 000 EUR om det gäller utveckling och 300 000 EUR om det gäller distribution.

f)

Det val av pilotprojekt som anges i artikel 7.

3.   De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta beslut när det gäller alla övriga frågor skall antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 11.3.

Artikel 11

Kommitté

1.   Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

3.   Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara två månader.

4.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

5.   Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 12

Mediakontor

1.   Det europeiska nätverket för Mediakontor skall ansvara för att sprida information om programmet i medlemsstaterna, särskilt för gränsöverskridande projekt, att göra det uppmärksammat och stimulera till att utnyttja det, samtidigt som det iakttar bestämmelserna i artikel 54.2 c och artikel 54.3 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 enligt vad som fastställs i punkt 2.2 i kapitel 2 i bilagan.

2.   Samarbetet mellan Mediakontoren genom nätverk, särskilt närnät, skall uppmuntras för att främja utbyten och kontakter mellan branschaktörerna, allmänhetens medvetenhet om viktiga evenemang som får stöd genom programmet, samt priser och utmärkelser.

3.

a)

De skall ha tillräckligt med personal med lämpliga yrkes- och språkkunskaper för att kunna arbeta med internationellt samarbete.

b)

De skall ha en lämplig infrastruktur, särskilt i fråga om datorutrustning och kommunikationsmedel.

c)

De skall verka under sådana administrativa förutsättningar att de på ett tillfredsställande sätt kan utföra sina uppgifter och undvika alla intressekonflikter.

Artikel 13

Överensstämmelse och komplementaritet

1.   Vid genomförandet av programmet skall kommissionen i nära samarbete med medlemsstaterna säkerställa en övergripande överensstämmelse och komplementaritet med annan relevant gemenskapspolitik och andra relevanta gemenskapsprogram och gemenskapsåtgärder som har en inverkan på utbildningsområdet och på det audiovisuella området.

2.   Kommissionen skall också säkerställa att det föreligger en samordning mellan programmet och övriga gemenskapsprogram på områdena utbildning, forskning och informationssamhället.

3.   Kommissionen skall säkerställa ett effektivt samband mellan detta program och de program och åtgärder på utbildningsområdet och det audiovisuella området som genomförs inom ramen för gemenskapens samarbete med tredjeland och berörda internationella organisationer särskilt Europarådet (Eurimages och Europeiska audiovisuella observationsorganet, nedan kallat ”observationsorganet”).

Artikel 14

Övervakning och utvärdering

1.   Kommissionen skall se till att de åtgärder som omfattas av detta beslut bedöms i förväg, övervakas samt utvärderas i efterhand. Resultaten av övervakningen och utvärderingen skall beaktas när programmet genomförs.

Kommissionen skall säkerställa att programmet regelbundet utvärderas av ett externt och fristående organ. För att utvärdera programmet effektivt får kommissionen sammanställa uppgifter för att överblicka all verksamhet som stöds av programmet. Vid denna utvärdering bör de kommittéåtgärder för övervakning och utvärdering som nämns i artikel 10.2 d beaktas.

Denna övervakning skall även omfatta utarbetandet av de rapporter som avses i punkt 2 a och 2 c samt särskilda verksamheter.

2.   Kommissionen skall till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén överlämna

a)

en halvtidsrapport där den utvärderar resultaten samt de kvalitativa och kvantitativa aspekterna av programmets genomförande senast tre år efter det att programmet har inletts,

b)

ett meddelande om programmets fortsatta genomförande senast fyra år efter det att programmet har inletts,

c)

en detaljerad utvärderingsrapport senast den 31 december 2015 som omfattar genomförandet och resultaten av programmet, när genomförandet har slutförts.

Kommissionen skall via Mediakontoren offentliggöra och sprida all relevant statistik och alla relevanta analyser.

3.   I rapporter som sammanställs i enlighet med punkt 2 a och c skall programmets mervärde klargöras.

Artikel 15

Övergångsbestämmelser

Åtgärder som vidtagits före den 31 december 2006 på grundval av rådets beslut 2000/821/EG (10) och Europaparlamentets och rådets beslut nr 163/2001/EG (11) skall fortsätta att omfattas av bestämmelserna i dessa beslut tills de avslutas.

Den kommitté som avses i artikel 8 i beslut 2000/821/EG och artikel 6 i beslut nr 163/2001/EG skall ersättas av den kommitté som föreskrivs i artikel 11 i det här beslutet.

KAPITEL 6

INFORMATION OM DEN EUROPEISKA AUDIOVISUELLA SEKTORN OCH DELTAGANDET I EUROPEISKA AUDIOVISUELLA OBSERVATIONSORGANET

Artikel 16

Information om den europeiska audiovisuella sektorn

Europeiska unionen skall bidra till ökad insyn i och spridning av information om den europeiska audiovisuella sektorn.

Artikel 17

Deltagande i Europeiska audiovisuella observationsorganet

För att genomföra artikel 16 skall Europeiska unionen vara medlem av observationsorganet så länge programmet löper.

Kommissionen skall företräda Europeiska unionen i dess kontakter med observationsorganet.

Artikel 18

Bidrag till uppfyllandet av programmets mål

a)

främja insyn i marknaden, genom bättre jämförbarhet mellan de uppgifter som insamlats i de olika länderna, och säkerställa att aktörerna har tillgång till ekonomisk och juridisk statistik och information, särskilt om de medlemsstater som har anslutit sig till Europeiska unionen efter den 30 april 2004, för att på så sätt stärka den europeiska audiovisuella sektorns förmåga att konkurrera och utvecklas,

b)

möjliggöra effektivare övervakning av programmet och underlätta utvärderingen av det.

Artikel 19

Övervakning och utvärdering

Övervakning och utvärdering av Europeiska unionens deltagande i observationsorganet skall genomföras i samband med övervakningen och utvärderingen av programmet i enlighet med artikel 14.

KAPITEL 7

IKRAFTTRÄDANDE

Artikel 20

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Det skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Utfärdat i Strasbourg den 15 november 2006.

På Europaparlamentets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande

På rådets vägnar

P. LEHTOMÄKI

Ordförande


(1)  EUT C 255, 14.10.2005, s. 39.

(2)  EUT C 164, 5.7.2005, s. 76.

(3)  Europaparlamentets yttrande av den 25 oktober 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT), rådets gemensamma ståndpunkt av den 24 juli 2006 (EUT C 251 E, 17.10.2006, s. 1) och Europaparlamentets ståndpunkt av den 25 oktober 2006 (ännu ej offentliggjord i EUT).

(4)  Programmen inrättades genom

rådets beslut 90/685/EEG av den 21 december 1990 om genomförandet av en handlingsplan för att främja utvecklingen av den europeiska audiovisuella industrin (Media) (1991–1995) (EGT L 380, 31.12.1990, s. 37) (Media I),

rådets beslut 95/563/EG av den 10 juli 1995 om genomförandet av ett program för att stimulera utveckling och distribution av europeiska audiovisuella verk (Media II – Utveckling och distribution) (1996–2000) (EGT L 321, 30.12.1995, s. 25) och rådets beslut 95/564/EG av den 22 december 1995 om genomförandet av ett utbildningsprogram som vänder sig till branschfolk inom den europeiska industrin för audiovisuella program (Media II – utbildning) (EGT L 321, 30.12.1995, s. 33) (Media II),

rådets beslut 2000/821/EG av den 20 december 2000 om genomförande av ett program för att stimulera utveckling, distribution och marknadsföring av europeiska audiovisuella verk (Media Plus – Utveckling, distribution och marknadsföring) (2001–2005) (EGT L 336, 30.12.2000, s. 82). Beslutet senast ändrat genom förordning (EG) nr 885/2004 (EUT L 168, 1.5.2004, s. 1) (Media Plus) samt

Europaparlamentets och rådets beslut nr 163/2001/EG av den 19 januari 2001 om genomförande av ett utbildningsprogram för branschfolk inom den europeiska audiovisuella programindustrin (Media-yrkesutbildning) (2001-2005) (EGT L 26, 27.1.2001, s. 1). Beslutet senast ändrat genom förordning (EG) nr 885/2004 (Media-yrkesutbildning).

(5)  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

(6)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet senast ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

(7)  EGT L 298, 17.10.1989, s. 23.

(8)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(9)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 1.

(10)  EGT L 13, 17.1.2001, s. 82.

(11)  EGT L 26, 27.1.2001, s. 1.


BILAGA

KAPITEL 1

OPERATIVA MÅL OCH ÅTGÄRDER SOM SKALL GENOMFÖRAS

1.   Förvärv och utveckling av audiovisuell kompetens

1.1   Stärka branschfolkets kompetens inom utveckling, produktion, distribution/spridning och marknadsföring i syfte att förbättra europeiska audiovisuella verks kvalitet och potential

1.1.1   Tekniker för manusförfattande

Operativt mål

Att ge erfarna manusförfattare möjlighet att förbättra sin förmåga att utveckla tekniker som bygger på traditionella och interaktiva skrivmetoder.

Åtgärder som skall genomföras

Stöd till utveckling, genomförande och uppdatering av utbildningsmoduler när det gäller kartläggning av målgrupper, redigering och utarbetande av manus för en internationell publik samt om förhållandet mellan bl. a. manusförfattare, redaktör, regissör, producent och distributör.

Stöd till distansutbildning och främjande av utbyten och partnerskap mellan länder och regioner med låg audiovisuell produktionskapacitet och/eller som utgör ett begränsat språkligt eller geografiskt område.

1.1.2   Ekonomisk, finansiell och kommersiell ledning av produktion, distribution och marknadsföring av audiovisuella verk

Operativt mål

Utveckling av branschfolkets möjligheter att förstå och integrera den europeiska dimensionen i utveckling, produktion, försäljning, distribution/spridning och marknadsföring av audiovisuella program.

Åtgärder som skall genomföras

Stöd till utveckling, genomförande och uppdatering av utbildningsmoduler när det gäller ledning med beaktande av den europeiska dimensionen.

Stöd till distansutbildning och främjande av utbyten och partnerskap mellan länder och regioner med låg audiovisuell produktionskapacitet och/eller som utgör ett begränsat språkligt eller geografiskt område.

1.1.3   Beaktande av digitalteknik redan under förproduktionsstadiet för produktion, efterproduktion, distribution, marknadsföring och arkivering av europeiska audiovisuella verk

Operativt mål

Utveckling av branschfolkets förmåga att använda digitalteknik, särskilt för produktion, efterproduktion, distribution, marknadsföring, arkivering och multimedia.

Åtgärder som skall genomföras

Stöd till utveckling, genomförande och uppdatering av utbildningsmoduler i digital audiovisuell teknik.

Stöd till distansutbildning och främjande av utbyten och partnerskap mellan länder och regioner med låg produktionskapacitet och/eller som utgör ett begränsat språkligt eller geografiskt område.

1.2   Förbättring av den europeiska dimensionen inom audiovisuell utbildning

1.2.1   Stöd till nätverksaktiviteter och rörlighet för europeiska lärare, i synnerhet europeiska filmskolor, utbildningsinstitut, partner inom branschen

Operativt mål

Främjande av utbyten och samarbete mellan befintliga utbildningsinstitutioner och/eller verksamheter.

Åtgärd som skall genomföras

Uppmuntran till stödmottagarna i programmet att stärka samordningen av sina utbildningsverksamheter, särskilt de som omfattar fortbildning för att utveckla ett europeiskt nätverk som kan få gemenskapsstöd, särskilt för samarbete som involverar aktörer, däribland tv-programföretag.

1.2.2   Lärarutbildning

Operativt mål

Att säkerställa att lärarna har kompetens.

Åtgärd som skall genomföras

Bidrag till lärarutbildning, särskilt distansundervisning.

1.2.3   Stöd till filmskolor

Operativt mål

Främjande av filmstudenters rörlighet i Europa.

Åtgärder som skall genomföras

Uppmuntra rörlighetsstipendier kopplade till ett utbildningsprojekt.

Uppmuntra utvecklingen av nya talanger och branschaktörer genom inrättandet av ett pris för nya talanger.

1.2.4   Införande av samarbets- och marknadsföringsåtgärder av de organ som får stöd enligt punkt 1.2.1

Operativt mål

Främja samordningen och marknadsföring av projekt som stöds genom programmet.

Åtgärd som skall genomföras

Bidra till antagandet av målinriktade insatser för samordning och främjande av de utbildningsåtgärder som programmet stöder.

1.2.5   Genom särskilda stipendier göra det möjligt för yrkesverksamma från de medlemstater som har anslutit sig till Europeiska unionen efter den 30 april 2004 att delta i den typ av utbildning som avses i punkt 1.1.

Operativt mål

Underlätta för yrkesverksamma i de medlemsstater som har anslutit sig till Europeiska unionen efter den 30 april 2004 att delta i de projekt som stöds genom programmet.

Åtgärd som skall genomföras

Bidra till att inrätta ett bidragssystem.

2.   Utveckling

2.1   Stödja utvecklingen av produktionsprojekt som lagts fram av oberoende produktionsbolag, särskilt av små och medelstora företag, och som är avsedda för den europeiska och internationella marknaden.

Operativa mål

Stödja utvecklingen av följande typer av europeiska verk: drama, animerad film, dokumentärer och multimedia.

Uppmuntra företagen att producera kvalitetsverk med internationell potential.

Uppmuntra företagen att redan från utvecklingsfasen utnyttja digital teknik vid produktion och distribution.

Uppmuntra företagen att redan från utvecklingsfasen utarbeta strategier för internationell visning, marknadsföring och distribution.

Göra det möjligt för små och medelstora företag att få tillgång till utvecklingsstöd och skräddarsy åtgärderna efter deras behov.

Verka för att åtgärderna bättre kompletterar de åtgärder som Media stöder för att öka kompetensen för yrkesverksamma inom det audiovisuella området.

Åtgärder som skall genomföras

Stödja utvecklingen av audiovisuella projekt eller projektkataloger.

Stödja användningen av digitalteknik för europeiska audiovisuella verk redan från utvecklingsfasen.

2.2   Stödja utarbetandet av finansieringsplaner för europeiska produktionsföretag och europeiska produktionsprojekt, inklusive samproduktionsprojekt

Operativa mål:

Uppmuntra produktionsbolagen att utarbeta finansieringsplaner för verk av följande typer: drama, animerad film, dokumentärer och multimedia.

Som en uppföljning av den förberedande åtgärden ”Tillväxt och audiovisuella medier: i2i-initiativet för audiovisuella medier” uppmuntra sökandet efter finansiella partner på europeisk nivå för att åstadkomma synergi mellan offentliga och privata investerare samt formulera distributionsstrategier redan från produktionsfasen.

Åtgärder som skall genomföras

Ge stöd till indirekta kostnader som uppstår vid privat finansiering av produktionsprojekt och samproduktionsprojekt som läggs fram av små och medelstora företag (till exempel finans- och försäkringskostnader eller slutförandegarantier).

Stödja små och medelstora företags, särskilt oberoende produktionsbolags, tillgång till företag som erbjuder finanstjänster för utarbetandet av investeringsplaner för utveckling och samproduktion av audiovisuella verk med potential att distribueras internationellt.

Uppmuntra finansiella mellanhänder att stödja utveckling och samproduktion av audiovisuella verk med potential att distribueras internationellt.

Stödja samarbetet mellan nationella organ inom den audiovisuella sektorn.

3.   Distribution och spridning

Övergripande operativt mål

Öka den kulturella och språkliga mångfalden i de europeiska audiovisuella verk som distribueras.

Åtgärd som skall genomföras

Stödja dubbning och undertextning för distribution och spridning, genom alla tillgängliga kanaler, särskilt digitala kanaler, av Europeiska audiovisuella verk till förmån för producenter, distributörer och programföretag.

3.1   Stärka europeisk distribution genom att uppmuntra distributörerna att investera i samproduktion, förvärv och marknadsföring av icke-nationella europeiska filmer samt upprätta samordnade marknadsföringsstrategier

Operativt mål 1

Uppmuntra filmdistributörer att investera i samproduktion, förvärv av exploateringsrättigheter samt marknadsföring av icke-nationella europeiska filmer.

Åtgärder som skall genomföras

Inrätta ett system för automatiskt stöd till europeiska distributörer, proportionellt till antalet sålda biljetter för icke-nationella europeiska filmer i de medlemsstater som deltar i programmet, med ett maximibelopp per film som justeras för respektive land.

Det stöd som genereras på detta sätt får användas av distributörerna endast för investering i

samproduktion av icke-nationella europeiska filmer,

förvärv av exploateringsrättigheter till icke-nationella europeiska filmer,

redigering (kopiering, dubbning och undertextning), marknadsföring och annonsering av icke-nationella europeiska filmer.

Operativt mål 2

Uppmuntra europeiska distributörer att samarbeta i syfte att anta gemensamma strategier på den europeiska marknaden.

Åtgärd som skall genomföras

Inrätta ett system för selektivt stöd till distribution av icke-nationella europeiska filmer, avsett för europeiska distributörsgrupper, och bevilja sådana grupperingar direkt stöd om de är permanenta.

Operativt mål 3

Uppmuntra samarbete mellan distributörer, producenter och försäljningsagenter för att upprätta internationella marknadsföringsstrategier för europeiska filmer redan från utvecklingsfasen.

Åtgärd som skall genomföras

Inrätta ett stödsystem för utarbetandet av reklammaterial för europeiska biofilmer (med bl.a. en undertextad kopia, internationellt soundtrack – musik och ljudeffekter – och marknadsföringsmaterial).

Operativt mål 4

Främja de små och medelstora företagens tillgång till finansiering för distribution och internationell försäljning av icke-nationella europeiska verk.

Åtgärd som skall genomföras

Stödja indirekta kostnader (t.ex. finansiering och försäkring) i samband med distribution och/eller internationell försäljning, t.ex. förvärv av icke-nationella europeiska filmkataloger, sökande efter nya marknader för dessa filmer och inrättande av permanenta europeiska distributörsgrupper.

3.2   Förbättra spridningen av icke-nationella europeiska filmer på de europeiska och internationella marknaderna genom stimulansåtgärder för export, distribution på valfritt medium och biografvisning

Operativt mål 1

Uppmuntra biodistributörer att investera i lämplig utgivning och marknadsföring av icke-nationella europeiska filmer.

Åtgärder som skall genomföras

Inrätta ett system för riktat stöd till biofilmsdistributörer för marknadsföringen av icke-nationella europeiska filmer. Urvalskriterier för filmerna kan innefatta bestämmelser med syftet att göra åtskillnad mellan projekten på grundval av ursprung och budgetens storlek.

Ge särskilt stöd till filmer av intresse för utvecklingen av den europeiska kulturella och språkliga mångfalden.

Ge stöd för utgivning av en förteckning av icke-nationella europeiska verk under en viss period.

Operativt mål 2

Uppmuntra visning av icke-nationella europeiska filmer på den europeiska marknaden, särskilt genom att stödja samordningen av ett biografnätverk.

Åtgärder som skall genomföras

Uppmuntra biografägare och biografoperatörer att visa en betydande andel icke-nationella europeiska filmer på premiärbiografer under en fastställd minimiperiod. Vilket stöd som skall beviljas en biograf skall avgöras av programsättningen och med beaktande av antalet biljetter som sålts till icke-nationella europeiska filmer under en referensperiod.

Bidra till att utveckla pedagogiska och medvetandegörande aktiviteter för den unga biografpubliken.

Stödja inrättande och konsolidering av nätverk mellan europeiska biografägare som utvecklar gemensamma aktiviteter av denna typ.

Operativt mål 3

Uppmuntra internationell försäljning och export av europeiska filmer, särskilt icke-nationella europeiska filmer inom Europa.

Åtgärd som skall genomföras

Inrätta ett system för stöd till europeiska företag som bedriver internationell distribution av biograffilm (försäljningsagenter), i enlighet med deras resultat på marknaden under en referensperiod. Detta stöd skall investeras i förvärv av nya icke-nationella europeiska filmer och marknadsföring av dessa på marknaderna i Europa och i övriga världen.

3.3   Främja spridning över gränserna av europeiska audiovisuella verk som producerats av oberoende produktionsbolag genom att uppmuntra samarbete mellan å ena sidan programföretag och å andra sidan oberoende producenter och distributörer

Operativt mål 1

Uppmuntra spridning av icke-nationella europeiska audiovisuella verk från oberoende produktionsbolag.

Åtgärd som skall genomföras

Uppmuntra oberoende producenter att framställa verk (spelfilmer, dokumentärer och animerad film) med deltagande av minst tre programföretag från flera medlemsstater. Kriterierna för urval av stödmottagare kommer att innehålla bestämmelser som syftar till att skilja mellan projekten beroende på deras budgetkategori. Ge särskilt stöd åt filmer som tar till vara den kulturella och språkliga mångfalden och det audiovisuella arvet i Europa.

Operativt mål 2

Underlätta europeiska oberoende produktionsbolags tillgång till finansiering.

Åtgärd som skall genomföras

Stöd till indirekta kostnader (t.ex. finansiering, försäkring och slutförandegarantier) i samband med produktion av verk (spelfilmer, dokumentärer och animerad film) med deltagande av minst tre programföretag från olika medlemsstater som tillhör olika språkområden.

Operativt mål 3

Uppmuntra internationell distribution av europeiska tv-program som gjorts av oberoende producenter. Distributionen av sådana program kräver samtycke av den oberoende producenten, som måste få en lämplig del av försäljningsintäkterna.

Åtgärd som skall genomföras

Inrätta ett system för stöd till europeiska företag som distribuerar audiovisuella verk internationellt (internationella distributörer), i enlighet med deras resultat på marknaden under en referensperiod. Detta stöd skall investeras i förvärv och marknadsföring av nya europeiska verk på marknaderna i Europa och i övriga världen.

3.4   Främja digitalisering av europeiska audiovisuella verk

Operativt mål 1

Förbättra distributionen av icke-nationella europeiska verk på digitala medier för privat bruk (dvd), särskilt genom att uppmuntra utgivarna att samarbeta när det gäller att skapa flerspråkiga masterkopior på europeisk nivå.

Främja användningen av digital teknik för utgivning av europeiska verk (framtagande av en digital masterkopia som kan utnyttjas av alla europeiska distributörer).

Uppmuntra särskilt utgivarna att investera i lämplig marknadsföring och distribution av icke-nationella europeiska audiovisuella verk.

Stödja den språkliga mångfalden i europeiska verk (dubbning, undertextning och produktion på flera språk).

Åtgärder som skall genomföras:

Inrätta ett system för automatiskt stöd till utgivare av europeiska filmer och audiovisuella verk på medier avsedda för privat bruk (t.ex. dvd, dvd-rom), i enlighet med deras resultat på marknaden under en referensperiod. Detta stöd skall investeras i utgivning och distribution av icke-nationella europeiska verk på digitala medier.

Stöd till digitalisering av innehåll för distribution.

Operativt mål 2

Främja tillgång till icke-nationella europeiska verk för distribution online med hjälp av avancerade distributionstjänster och nya medier (till exempel Internet, beställ-video och betal-tv), samtidigt som man utvecklar tekniker för att skydda online-verk i avsikt att bekämpa piratkopiering.

Uppmuntra den europeiska industrin för audiovisuella verk att anpassa sig till den digitala teknikens utveckling, särskilt när det gäller avancerade distributionstjänster online.

Åtgärder som skall genomföras

Uppmuntra de europeiska företagen (Internetleverantörer, temakanaler etc.) att, genom åtgärder för att digitalisera verk och ta fram material för marknadsföring och reklam via digitala medier, upprätta förteckningar över europeiska verk i digital form för visning via nya medier.

Främja utvecklingen av digitala tjänster med europeiska kataloger.

3.5   Uppmuntra biografer som visar en betydande andel icke-nationella europeiska verk att utnyttja de möjligheter som digital distribution erbjuder

Operativt mål

Uppmuntra biograferna att investera i digital utrustning genom att göra det lättare för biografägare att ta lån.

Åtgärd som skall genomföras

Stöd till indirekta kostnader (t.ex. finansiering och försäkringar) som biografägare och biografoperatörer ådrar sig för investering i digital utrustning.

4.   Marknadsföring

4.1   Förbättra spridningen av europeiska audiovisuella verk genom att säkerställa att den europeiska audiovisuella sektorn har tillgång till europeiska och internationella audiovisuella marknader för branschfolk

Operativt mål 1

Förbättra villkoren för branschfolk att delta i branschevenemang och få tillgång till audiovisuella marknader inom och utom Europa.

Åtgärd som skall genomföras

Ge tekniskt och ekonomiskt stöd i samband med evenemang som

de viktigaste europeiska och internationella filmmässorna,

de viktigaste europeiska och internationella tv-mässorna,

tematiska mässor, i synnerhet för tecknad film, dokumentärfilm, multimedia och ny teknik.

Operativt mål 2 och åtgärd som skall genomföras

Uppmuntra och stödja utarbetandet av europeiska kataloger samt upprätta databaser över europeiska programkataloger avsedda för branschfolk.

Operativt mål 3

Uppmuntra stöd till marknadsföring redan från förproduktionsfasen eller produktionsfasen.

Åtgärder som skall genomföras

Stödja organisationen av forum för utveckling, finansiering, samproduktion och distribution av europeiska (eller främst europeiska) verk och program.

Inrätta och inleda marknadsförings- och reklamkampanjer för europeiska filmer och audiovisuella program under produktionsfasen.

4.2   Förbättra den europeiska och internationella publikens tillgång till europeiska audiovisuella verk

Operativa mål och åtgärder som skall genomföras

Uppmuntra och stödja audiovisuella festivaler att visa en övervägande eller betydande del europeiska verk.

Prioritera och stödja festivaler som bidrar till att främja verk från medlemsstater eller regioner med låg audiovisuell produktionskapacitet och verk av unga européer, och som stärker den kulturella och språkliga mångfalden och dialogen mellan kulturer.

Uppmuntra och stödja initiativ till bildmedieutbildningar som organiseras av festivaler för ungdomar, särskilt i nära samarbete med skolor och andra institutioner.

Uppmuntra och stödja initiativ av branschaktörer, särskilt biografägare, offentliga eller kommersiella tv-kanaler, festivaler och kulturella institutioner som syftar till att, i nära samarbete med medlemsstaterna och kommissionen, organisera reklamkampanjer för att informera allmänheten om europeiska filmer och audiovisuella produktioner.

Uppmuntra och stödja anordnandet av evenemang med stor medietäckning, t.ex. utdelningar av filmpriser och Europeiska filmdagar.

4.3   Uppmuntra gemensamma insatser av nationella organ som arbetar för att marknadsföra film och audiovisuella produkter

Operativt mål

Uppmuntra nätverk och samordning av gemensamma europeiska aktiviteter och projekt.

Åtgärder som skall genomföras

Stödja inrättandet av europeiska marknadsföringsplattformar.

Stödja europeiska grupperingar och paraplyorganisationer för nationell och/eller regional marknadsföring på de europeiska marknaderna och i övriga världen.

Stödja nätverksverksamhet för festivaler, särskilt utbyte av programplanering och expertkunskaper.

Stödja inrättandet av projektgrupper där deltagarna driver projekt med identiska, liknande och/eller kompletterande mål.

Stödja upprättandet av nätverk av databaser och kataloger.

4.4   Uppmuntra främjande av och tillgång till Europas filmkulturarv och audiovisuella arv

Operativt mål och åtgärd som skall genomföras

Uppmuntra och stödja anordnandet av evenemang, särskilt sådana som riktar sig till ungdomar, för att främja Europas filmkulturarv och audiovisuella arv.

5.   Pilotprojekt

Operativt mål

Säkerställa att programmet anpassas till marknadens utveckling, särskilt i samband med införande och utnyttjande av informations- och kommunikationsteknik.

Åtgärder som skall genomföras

Stödja pilotprojekt på områden som kan komma att påverkas av införandet och användningen av ny informations- och kommunikationsteknik.

Se till att resultaten av pilotprojekt får stor spridning genom att organisera konferenser eller evenemang, online och offline, för att uppmuntra spridningen av goda rutiner.

KAPITEL 2

GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDERNA

1.   Gemenskapsstöd

1.1   Gemenskapens bidrag som andel av bidragsberättigande driftskostnader

Det ekonomiska bidraget från Media får inte överstiga 50 % av de bidragsberättigande driftskostnaderna, med undantag av de fall som beskrivs nedan.

a)

För utbildningsverksamhet i länder eller regioner med låg audiovisuell produktionskapacitet och/eller liten språklig eller geografisk marknad.

b)

För projekt som gäller något av delområdena utveckling, distribution/spridning eller marknadsföring och som betonar värdet av Europas språkliga och kulturella mångfald.

c)

Åtgärder bland dem som beskrivs i punkt 3 i kapitel 1 i denna bilaga (distribution och spridning) och som följer det förfarande som föreskrivs i artikel 11.2.

Det ekonomiska bidraget från Media får uppgå till 75 % av de bidragsberättigande driftskostnaderna för utbildning i de medlemsstater som har anslutit sig till Europeiska unionen efter den 30 april 2004. Denna bestämmelse kommer att ägnas särskild uppmärksamhet i samband med halvtidsutvärderingen av programmet.

1.2   Gemenskapsstödets form

Kommissionen skall se till att programmet är tillgängligt och genomförs på ett öppet sätt.

Gemenskapsstödet ges i form av bidrag eller stipendier.

På utbildningsområdet måste ett lämpligt belopp av tillgängliga medel varje år tilldelas ny verksamhet, i den mån detta är möjligt.

1.3   Urval av projekt

bestämmelserna i detta beslut och dess bilaga,

bestämmelserna i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 och förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002.

1.4   Fördelning av medel

De tillgängliga medlen kommer att fördelas enligt följande riktlinjer:

Förvärv och förbättring av färdigheter

ungefär 7 %

Utveckling

minst 20 %

Distribution

minst 55 %

Marknadsföring

ungefär 9 %

Pilotprojekt

ungefär 4 %

Övergripande ärenden

minst 5 %

Procentsatserna är vägledande och kan ändras i enlighet med förfarandet i artikel 11.2.

För att säkerställa en övergripande effektivitet och ett lämpligt genomförande av programmålen, enligt artikel 1, bör gemenskapens insatser fokusera på att utveckla de insatser som gjorts under de föregående program som nämns i skäl 7.

Alla insatser skall ses över årligen i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 10.2, så att gemenskapen kan reagera på sektorns behov och utveckling.

För att säkerställa de övergripande kulturella och industriella målen i programmet bör beslutet om den årliga fördelningen av finansieringsramen baseras på en permanent övervakning av effektiviteten i programinsatserna.

2.   Kommunikation

2.1   Kommissionen

Kommissionen får organisera seminarier, symposier eller möten för att bidra till att genomföra programmet och får vidta alla lämpliga åtgärder för information, offentliggörande och spridning, särskilt sådana som har anknytning till övervakning och utvärdering av programmet. Sådan verksamhet kan finansieras med bidrag eller anbudsinfordringar, eller organiseras och finansieras direkt av kommissionen.

2.2   Mediakontor och Mediafilialer

a)

Informera branschfolk inom den audiovisuella sektorn om de olika former av stöd inom Europeiska unionens politikområden som står till deras förfogande.

b)

Säkerställa att programmet offentliggörs och marknadsförs.

c)

Uppmuntra så många branschverksamma som möjligt till att delta i programverksamheten.

d)

Hjälpa branschverksamma att lägga fram projekt som svar på förslagsinfordringar.

e)

Främja gränsöverskridande samarbete mellan branschverksamma, institutioner och nätverk.

f)

Stödja kommissionen i att upprätta förbindelser mellan de olika stödorganen i medlemsstaterna för att säkerställa att programverksamheten kompletterar de nationella stödåtgärderna.

g)

Göra uppgifter om de nationella audiovisuella marknaderna tillgängliga för berörda parter.

3.   Information om den europeiska audiovisuella marknaden och deltagande i observationsorganet och eventuellt samarbete med Europarådets stödfond Eurimages.

Programmet ger en rättslig grund för de utgifter som övervakningen av gemenskapens audiovisuella politik kräver.

I programmet fastställs att Europeiska unionen fortsatt skall delta i observationsorganet. Detta kommer att underlätta aktörernas tillgång till information och spridningen av information samt bidra till större insyn i produktionsprocessen. Programmet kan även göra det möjligt för Europeiska unionen att undersöka möjligheterna till samarbete (med undantag för finansiella och administrativa frågor) med stödfonden Eurimages för att främja den europeiska audiovisuella sektorns konkurrenskraft på den internationella marknaden.

4.   Administration

Programbudgeten får även täcka utgifter för förberedelser, uppföljning, kontroll, revision och utvärdering som är direkt nödvändiga för administrationen av programmet och för genomförandet av programmålen, särskilt undersökningar, möten, information och publikationer, kostnader kopplade till elektroniska nät för informationsutbyte samt alla andra utgifter för administrativt och tekniskt stöd som kommissionen kan utnyttja för administrationen av programmet. Experter från de tekniska rådgivande grupperna, eller andra utvärderings- och urvalsförfaranden, kan få ersättning på vederbörligt sätt.

Vid genomförandet av programmet kommer kommissionen att säkerställa att de mål och prioriteringar som anges i artikel 1 uppfylls och säkerställa att branschfolkets deltagande i programmet återspeglar Europas kulturella mångfald på ett balanserat sätt.

5.   Kontroller och granskningar

För de projekt som väljs ut i enlighet med förfarandet i artikel 9 skall det inrättas ett system med slumpvisa granskningar.

Den som har fått bidrag skall förse kommissionen med alla verifikationer för utgifter som uppkommit under fem år efter den sista utbetalningen. Bidragsmottagaren skall vid behov se till att de verifikationer som finns hos samarbetspartner eller medlemmar ställs till kommissionens förfogande.

Kommissionen får antingen direkt via sina egna anställda eller via någon annan kvalificerad extern organisation som den utsett utföra en granskning av hur bidraget använts. Granskningen får utföras under hela avtalets löptid och under fem år efter dagen för utbetalning av den sista bidragsdelen. I vissa fall kan granskningen leda till att kommissionen beslutar att kräva tillbaka medel.

Kommissionens personal och extern personal med fullmakt från kommissionen skall ges lämpligt tillträde, särskilt till mottagarens kontorslokaler och till all information, även i elektronisk form, som behövs för att utföra granskningen korrekt.

Revisionsrätten och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) har samma rättigheter som kommissionen, särskilt när det gäller tillträde.

För att skydda Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter får kommissionen även utföra kontroller och inspektioner på plats avseende detta program enligt rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (1). Vid behov får utredningar även utföras av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) (2).


(1)  EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.

(2)  EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.


Top