Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0062

2006/62/EG: Rådets beslut av den 23 januari 2006 om att de länder som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken, samt Ryssland, skall kunna få tillträde till programmet för tekniskt bistånd och informationsutbyte (TAIEX)

OJ L 32, 4.2.2006, p. 80–81 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 270M , 29.9.2006, p. 102–103 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 044 P. 227 - 228
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 044 P. 227 - 228
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116 P. 73 - 74

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/62(1)/oj

4.2.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 32/80


RÅDETS BESLUT

av den 23 januari 2006

om att de länder som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken, samt Ryssland, skall kunna få tillträde till programmet för tekniskt bistånd och informationsutbyte (TAIEX)

(2006/62/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 181a.2,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Central förvaltning i indirekt form har tidigare visat sig vara ett värdefullt verktyg när det gäller stödet inför anslutningen, särskilt i samband med de åtgärder som utförs av Byrån för tekniskt bistånd och informationsutbyte (TAIEX).

(2)

Målet för den europeiska grannskapspolitiken, såsom det anges i det strategidokument från kommissionen som antogs i maj 2004, är att med de angränsande länderna dela fördelarna med Europeiska unionens utvidgning 2004 och använda en del av instrumenten och den erfarenhet som vunnits i samband med utvidgningsprocessen till att föra partnerländerna närmare EU, i syfte att gradvis uppnå ekonomisk integration och ökat politiskt samarbete. De länder som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken bör därför kunna komma i åtnjutande av TAIEX.

(3)

Vid det femtonde toppmötet mellan EU och Ryssland den 10 maj 2005 antog EU och Ryssland färdplaner för inrättandet av fyra gemensamma områden med mål liknande de mål som fastställts för den europeiska grannskapspolitiken, nämligen att intensifiera det bilaterala samarbetet och att söka uppnå konvergens inom regelgivning och en tillnärmning av lagstiftningen för att höja standarden.

(4)

Ryssland kommer att kunna komma i fråga för stöd inom ramen för det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet.

(5)

I artikel 54.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (2) (nedan kallad ”budgetförordningen”) fastställs att gemenskapsbudgeten, förutsatt att särskilda villkor för genomförandet är uppfyllda, får genomföras centralt i indirekt form, om den grundläggande rättsakten för programmet medger detta.

(6)

Ett harmoniserat genomförande av det bistånd som tillhandahålls genom TAIEX är nödvändigt. Detta beslut bör därför följa samma tillvägagångssätt som rådets förordning (EEG) nr 3906/89 av den 18 december 1989 angående ekonomiskt stöd till vissa länder i Central- och Östeuropa (3) (Phare), rådets förordning (EG) nr 2666/2000 av den 5 december 2000 om bistånd till Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Förbundsrepubliken Jugoslavien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (4) (Cards) och rådets förordning (EG) nr 2500/2001 av den 17 december 2001 om ekonomiskt stöd till Turkiet inför anslutningen (5).

(7)

Några av de åtgärder som anges i rådets förordning (EG, Euratom) nr 99/2000 av den 29 december 1999 om bistånd till partnerstaterna i Östeuropa och Centralasien (6) omfattas av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen. De aspekterna berörs inte av detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syftet med detta beslut är att göra det möjligt för de länder som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken, samt Ryssland, särskilt de länder som har handlingsplaner eller färdplaner som är under genomförande, att komma i åtnjutande av stöd från TAIEX i form av målinriktat tekniskt bistånd i syfte att understödja partnerländerna när det gäller att förstå och utarbeta lagstiftning med anknytning till handlingsplanerna och att hjälpa dem att genomföra lagstiftningen och kontrollera att den efterlevs.

Artikel 2

Vid genomförandet av rådets förordning (EG) nr 1488/96 av den 23 juli 1996 om finansiella och tekniska stödåtgärder (Meda) för reformering av ekonomiska och sociala strukturer inom ramen för partnerskapet mellan Europa och Medelhavsområdet (7) och förordning (EG, Euratom) nr 99/2000 får kommissionen i enlighet med artikel 54.2 i budgetförordningen besluta att överlåta uppgifter som omfattar myndighetsutövning, särskilt budgetgenomförandeuppgifter som följer av ett sådant beslut, till det organ som har ansvaret för genomförandet av det TAIEX-program som genomförs enligt förordning (EEG) nr 3906/89, förordning (EG) nr 2666/2000 och förordning (EG) nr 2500/2001.

Artikel 3

Detta beslut skall inte tillämpas på de åtgärder som genomförs enligt förordning (EG, Euratom) nr 99/2000 och omfattas av Euratomfördraget.

Artikel 4

Åtgärder som beviljas enligt detta beslut skall finansieras med medel från budgetpost 19 06 01 för bistånd till partnerstaterna i Östeuropa och Centralasien och den därmed sammanhängande budgetposten för administrativa utgifter 19 01 04 07, samt från budgetpost 19 08 02 01 Meda (åtgärder i samband med reformer av ekonomiska och sociala strukturer i tredjeländer i Medelhavsområdet) och den därmed sammanhängande budgetposten för administrativa utgifter 19 01 04 06.

Utfärdat i Bryssel den 23 januari 2006.

På rådets vägnar

J. PRÖLL

Ordförande


(1)  Ännu ej offentliggjort i EUT.

(2)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  EGT L 375, 23.12.1989, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2257/2004 (EUT L 389, 30.12.2004, s. 1).

(4)  EGT L 306, 7.12.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2112/2005 (EUT L 344, 27.12.2005, s. 23).

(5)  EGT L 342, 27.12.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2112/2005.

(6)  EGT L 12, 18.1.2000, s. 1.

(7)  EGT L 189, 30.7.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2112/2005.


Top