EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0036R(03)

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer ( EUT L 255 av den 30.9.2005 )

OJ L 93, 4.4.2008, p. 28–32 (ES, EL, EN, FR, IT, LT, MT, NL, PT, SK, SL, SV)
OJ L 93, 4.4.2008, p. 28–31 (DA, DE, ET, LV)
OJ L 93, 4.4.2008, p. 28–35 (CS, HU, FI)
OJ L 93, 4.4.2008, p. 28–34 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/36/corrigendum/2008-04-04/oj

4.4.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 93/28


Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer

( Europeiska unionens officiella tidning L 255 av den 30 september 2005 )

På sidan 23 och följande sidor

a)

ska på följande ställen ordet ”farmaceut” ersättas med ordet ”apotekare”:

sidan 23, skäl 9, sista meningen

sidan 24, skäl 19, första meningen

sidan 24, skäl 19, andra meningen

sidan 25, skäl 24, första meningen

sidorna 35 och 36, artikel 21, punkterna 1 och 6

sidorna 36 och 37, artikel 23, punkterna 1, 2, 3 (två gånger), 4 första meningen (två gånger), 5 (två gånger) och 6

sidan 46, avsnitt 7, rubriken

sidan 47, artikel 45, rubriken

sidan 47, artikel 45, punkt 1

sidan 47, artikel 45, punkt 3

sidan 126, bilaga V, avdelning V.6, rubriken,

b)

ska på följande ställen ordet ”farmaceuter” ersättas med ordet ”apotekare”:

sidan 25, skäl 25, andra meningen

sidan 31, artikel 10, första stycket, leden b och d

sidan 37, artikel 23, punkt 2, led a

sidan 46, artikel 44, punkt 2

sidan 47, artikel 45, punkt 5 (två gånger)

sidorna 126 och 127, bilaga V, avdelning V.6, rubriken vid punkt 5.6.1 och i rubriken vid punkt 5.6.2,

c)

ska på följande ställe ordet ”farmaceuten” ersättas med ordet ”apotekaren”:

sidan 47, artikel 44, punkt 3,

d)

ska på följande ställen ordet ”farmaceututbildning” ersättas med ordet ”apotekarutbildning”:

sidan 46, artikel 44, rubriken

sidan 46, artikel 44, punkt 1,

e)

ska på följande ställe orden ”i farmaci” ersättas med orden ”som apotekare”:

sidan 25, skäl 25, första meningen.

På sidan 31, i artikel 10 d, ska det

i stället för:

”… med bevis på specialistbehörighet efter utbildning som berättigar till en yrkestitel …”

vara:

”… med bevis på specialistbehörighet, som måste ha deltagit i utbildning som berättigar till en yrkestitel …”.

På sidan 31, i artikel 10 e, ska det

i stället för:

”… med bevis på specialistutbildning som berättigar till en yrkestitel …”

vara:

”… med bevis på specialistbehörighet, som har deltagit i utbildning som berättigar till en yrkestitel …”.

På sidan 31, i artikel 10 f, ska det

i stället för:

”… med bevis på specialistutbildning som berättigar till en yrkestitel …”

vara:

”… med bevis på specialistbehörighet, som har deltagit i utbildning som berättigar till en yrkestitel …”.

På sidan 33, i artikel 14.3 andra stycket, ska det

i stället för:

”… med bevis på formell specialistbehörighet efter utbildning som berättigar till en yrkestitel …”

vara:

”… med bevis på specialistbehörighet, som har deltagit i utbildning som berättigar till en yrkestitel …”.

På sidan 49, i artikel 49.1 första stycket, ska det

i stället för:

”1.   Varje medlemsstat ska erkänna de bevis på formella kvalifikationer som arkitekt som anges i punkt 6.1 i bilaga VI …”

vara:

”1.   Varje medlemsstat ska erkänna de bevis på formella kvalifikationer som arkitekt som anges i bilaga VI …”

På sidan 79 och följande sidor, i bilaga V,

på sidan 88, i kolumnen ”Klinisk patologi” för ”Ireland”, ska det

i stället för

:

”Morbid anatomy and histopathology”

vara

:

”Histopathology”,

på sidan 91, i kolumnen ”Klinisk biologi” för ”Ελλάς”, ska

orden ”Χειρουργική Θώρακος” utgå,

på sidan 91, i kolumnen ”Plastikkirurgi” för ”Ireland”, ska det

i stället för

:

”Plastic surgery”

vara

:

”Plastic, reconstructive and aesthetic surgery”,

på sidan 92, i kolumnen ”Klinisk bakteriologi” för ”Ελλάς”, ska det

i stället för

:

”1.

Ιατρική Βιοπαθολογία

2.

Μικροβιολογία”,

vara

:

”—

Ιατρική Βιοπαθολογία

Μικροβιολογία”,

på sidan 93, i kolumnen ”Thoraxkirurgi” för ”Italia”, ska det

i stället för

:

”Chirurgia toracica; Cardiochirurgia”

vara

:

”—

Chirurgia toracica;

Cardiochirurgia”,

på sidan 95, i kolumnen ”Medicinsk gastoenterologi och hepatologi” för ”Belgique/België/Belgien”, ska det

i stället för

:

”Gastro-entérologie/Gastroenterologie”

vara

:

”Gastro-entérologie/Gastro-enterologie”,

på sidan 97, i kolumnen ”Rehabiliteringsmedicin” för ”Portugal”, ska det

i stället för

:

”Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação”

vara

:

”—

Fisiatria

Medicina física e de reabilitação”,

på sidan 99, i kolumnen ”Radiologi” för ”Ireland”, ska det

i stället för

:

”Radiology (**)”

vara

:

”Radiology”,

på sidan 99, i kolumnen ”Radiologi” för ”Italia”, ska det

i stället för

:

”Radiologia”

vara

:

”Radiologia (**)”,

på sidan 101, i kolumnen ”Samhällsmedicin” för ”Κύπρος”, ska det

i stället för

:

”Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική”

vara

:

”—

Υγειονολογία

Κοινοτική Ιατρική”,

på sidan 108, i kolumnen ”Olycksfallsmedicin” för ”Česká republika”, ska det

i stället för

:

”Traumatologie

Urgentní medicína”

vara

:

”—

Traumatologie

Urgentní medicína”,

på sidan 108, i kolumnen ”Olycksfallsmedicin” för ”Slovensko”, ska det

i stället för

:

”Úrazová chirurgia

Urgentná medicína”

vara

:

”—

Úrazová chirurgia

Urgentná medicína”,

på sidan 115, i tabell ”5.3.2 Examensbevis över grundutbildning för tandläkare”, i kolumnen ”Benämning på examensbeviset” för ”Česká republika”, ska det

i stället för

:

”… (doktor)”

vara

:

”… (doktor zubního lékařství, MDDr.)”,

på sidan 121, i tabell ”5.4.2 Förteckning över benämningar på examensbevis för veterinärer”, i kolumnen ”Benämning på examensbeviset” för ”Deutschland”, ska det

i stället för

:

”… des Dritten Abscnitts …”

vara

:

”… des Dritten Abschnitts …”,

på sidan 128, i tabell ”5.6.2 Förteckning över benämningar på examensbevis för farmaceuter”, i kolumnen ”Organ som utfärdar examensbeviset” för ”Magyarország”, ska det

i stället för

:

”EG Egyetem”

vara

:

”Egyetem”,

på sidan 129 och följande sidor, i tabell ”5.7.1 Förteckning över benämningar på examensbevis för arkitekter som erkänts i enlighet med artikel 46”,

a)

ska på sidan 130 tabellen för ”España” ha följande lydelse (ny placering av referensläsåren i sista kolumnen):

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdar examensbeviset

Behörighetsbevis som medföljer examensbeviset

Referensår

”España

Título oficial de arquitecto

Rectores de las universidades enumeradas a continuación:

 

1988/1989

Universidad politécnica de Cataluña, escuelas técnicas superiores de arquitectura de Barcelona o del Vallès;

 

Universidad politécnica de Madrid, escuela técnica superior de arquitectura de Madrid;

 

Universidad politécnica de Las Palmas, escuela técnica superior de arquitectura de Las Palmas;

 

Universidad politécnica de Valencia, escuela técnica superior de arquitectura de Valencia;

 

Universidad de Sevilla, escuela técnica superior de arquitectura de Sevilla;

 

Universidad de Valladolid, escuela técnica superior de arquitectura de Valladolid;

 

Universidad de Santiago de Compostela, escuela técnica superior de arquitectura de La Coruña;

 

Universidad del País Vasco, escuela técnica superior de arquitectura de San Sebastián;

 

Universidad de Navarra, escuela técnica superior de arquitectura de Pamplona;

 

Universidad de Alcalá de Henares, escuela politécnica de Alcalá de Henares;

1999/2000

Universidad Alfonso X El Sabio, centro politécnico superior de Villanueva de la Cañada;

1999/2000

Universidad de Alicante, escuela politécnica superior de Alicante;

1997/1998

Universidad Europea de Madrid;

1998/1999

Universidad de Cataluña, escuela técnica superior de arquitectura de Barcelona;

1999/2000

Universidad Ramón Llull, escuela técnica superior de arquitectura de La Salle;

1998/1999

Universidad S.E.K. de Segovia, centro de estudios integrados de arquitectura de Segovia.

1999/2000

Universidad de Granada, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada

1994/1995”,

b)

ska på sidan 132 sista delen av tabellen för ”Italia” ha följande lydelse (ny placering av referensläsåren i sista kolumnen):

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdar examensbeviset

Behörighetsbevis som medföljer examensbeviset

Referensår

 

”—

Laurea specialistica quinquennale in Architettura

Prima Facoltà di Architettura dell'Università di Roma ”La Sapienza”

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

1998/1999

 

Laurea specialistica quinquennale in Architettura

Università di Ferrara

Università di Genova

Università di Palermo

Politecnico di Milano

Politecnico di Bari

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

1999/2000

 

Laurea specialistica quinquennale in Architettura

Università di Roma III

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

2003/2004

 

Laurea specialistica in Architettura

Università di Firenze

Università di Napoli II

Politecnico di Milano II

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

2004/2005”,

c)

ska på sidan 133 tabellen för ”Portugal” ha följande lydelse (ny placering av referensläsåren i sista kolumnen):

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdar examensbeviset

Behörighetsbevis som medföljer examensbeviset

Referensår

”Portugal

Carta de curso de licenciatura em Arquitectura

Faculdade de arquitectura da Universidade técnica de Lisboa

Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto

Escola Superior Artística do Porto

 

1988/1989

Para os cursos iniciados a partir do ano académico de 1991/1992

Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada do Porto

 

1991/1992”.

På sidan 135, i bilaga VI, ”Förvärvade rättigheter …” ska

i underrubriken punkt ”6” utgå.


Top