Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0610

2005/610/EG: Kommissionens beslut av den 9 augusti 2005 om indelning i klasser beroende på reaktion vid brandpåverkan för vissa byggprodukter [delgivet med nr K(2005) 2925] (Text av betydelse för EES)

OJ L 208, 11.8.2005, p. 21–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 319M , 29.11.2008, p. 318–321 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 049 P. 151 - 154
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 049 P. 151 - 154
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 103 - 106

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/610/oj

11.8.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 208/21


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 9 augusti 2005

om indelning i klasser beroende på reaktion vid brandpåverkan för vissa byggprodukter

[delgivet med nr K(2005) 2925]

(Text av betydelse för EES)

(2005/610/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om byggprodukter (1), särskilt artikel 20.2 a i detta, och

av följande skäl:

(1)

För att skillnader i skyddsnivåer för byggnadsverk på det nationella, regionala eller lokala planet skall kunna beaktas, kan det enligt direktiv 89/106/EEG bli nödvändigt att göra en klassindelning i tillämpningsdokumenten motsvarande produktens reaktion med avseende på varje väsentligt krav. Dessa dokument har offentliggjorts i kommissionens meddelande om tillämpningsdokumenten till rådets direktiv 89/106/EEG (2).

(2)

När det gäller väsentliga krav på säkerhet i händelse av brand anges i tillämpningsdokument nr 2 en rad inbördes relaterade åtgärder som tillsammans beskriver en brandsäkerhetsstrategi som kan vidareutvecklas på olika sätt i medlemsstaterna.

(3)

I tillämpningsdokument nr 2 beskrivs en av dessa åtgärder som en begränsning av brandens och rökens utveckling och spridning inom ett givet område genom att begränsa byggprodukternas potentiella bidrag till att en brand kan utvecklas fullt ut.

(4)

Nivån på denna begränsning kan endast uttryckas genom olika nivåer för byggprodukters reaktion vid brandpåverkan under faktiska användningsförhållanden.

(5)

Som en harmoniserad lösning antogs ett klassningssystem genom kommissionens beslut 2000/147/EG av den 8 februari 2000 om genomförandet av rådets direktiv 89/106/EEG beträffande klassificering av byggprodukter med avseende på deras reaktion vid brandpåverkan (3).

(6)

När det gäller vissa byggprodukter är det nödvändigt att använda den klassificering som fastställs i beslut 2000/147/EG.

(7)

Reaktionen vid brandpåverkan för många byggprodukter och byggmaterial som omfattas av klassificeringen enligt beslut 2000/147/EG är så väl fastlagd och välkänd att brandskyddsmyndigheterna i medlemsstaterna inte kräver provning av denna särskilda påverkan.

(8)

Produkterna har i förekommande fall behandlats utifrån de faktiska förhållanden där de slutligen används.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga byggkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De byggprodukter och byggmaterial som uppfyller samtliga krav på prestanda avseende ”reaktion vid brandpåverkan” och som inte omfattas av ytterligare krav på provning anges i bilagan.

Artikel 2

De särskilda klasser som skall tillämpas för olika byggprodukter och byggmaterial och som ingår i klassificeringen av reaktion vid brandpåverkan som antagits i beslut 2000/147/EG anges i bilagan till det här beslutet.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 9 augusti 2005.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 40, 11.2.1989, s. 12. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  EGT C 62, 28.2.1994, s. 1.

(3)  EGT L 50, 23.2.2000, s. 14. Beslutet ändrat genom beslut 2003/632/EG (EUT L 220, 3.9.2003, s. 5).


BILAGA

De byggprodukter och byggmaterial som uppfyller samtliga krav på prestanda avseende ”reaktion vid brandpåverkan” utan ytterligare krav på provning anges i tabellerna i denna bilaga.

Tabell 1

KLASSER FÖR REAKTION VID BRANDPÅVERKAN FÖR LIMTRÄ (1)

Material

Produktbeskrivning

Lägsta medeldensitet (2)

(kg/m3)

Minsta totala tjocklek

(mm)

Klass (3)

Limträ

Limträprodukter som överensstämmer med EN 14080

380

40

D-s2, d0


Tabell 2

KLASSER FÖR REAKTION VID BRANDPÅVERKAN FÖR LAMINATGOLV

Typ av golvbeläggning (4)

Produktbeskrivning

Lägsta densitet

(kg/m3)

Minsta totala tjocklek

(mm)

Klass (5)

Golvmaterial

Laminatgolv

Laminatgolv som tillverkats i enlighet med EN 13329:2000.

800

6,5

EFL


Tabell 3

KLASSER FÖR REAKTION VID BRANDPÅVERKAN FÖR HALVHÅRDA GOLVBELÄGGNINGAR

Typ av golvbeläggning (6)

Produktstandard

(EN)

Lägsta vikt

(g/m2)

Högsta vikt

(g/m2)

Minsta totala tjocklek

(mm)

Klass (7)

Golvmaterial

Enfärgad och mönstrad linoleum

EN 548

2 300

4 900

2

EFL

Homogen och heterogen PVC utan baksidesbeläggning

EN 649

2 300

3 900

1,5

EFL

PVC med baksidesbeläggning av PVC-skum

EN 651

1 700

5 400

2

EFL

PVC med baksidesbeläggning av kork

EN 652

3 400

3 700

3,2

EFL

PVC med baksidesbeläggning av expanderat PVC-skum

EN 653

1 000

2 800

1,1

EFL

Vinylplattor (PVC)

EN 654

4 200

5 000

2

EFL

Linoleum med baksidesbeläggning av korkment

EN 687

2 900

5 300

2,5

EFL

Homogena och heterogena mjuka gummigolv med baksidesbeläggning av skum

EN 1816

3 400

4 300

4

EFL

Homogena och heterogena mjuka gummigolv

EN 1817

3 000

6 000

1,8

EFL

Homogena och heterogena gummigolv med präglad yta

EN 12199

4 600

6 700

2,5

EFL


Tabell 4

KLASSER FÖR REAKTION VID BRANDPÅVERKAN FÖR TEXTILA GOLVBELÄGGNINGAR

Typ av golvbeläggning (8)

Produktstandard

(EN)

Klass (9)

Golvmaterial

Icke-brandskyddsbehandlade maskintillverkade heltäckande mattor och plattor med lugg (10)

EN 1307

EFL

Icke-brandskyddsbehandlade nålfiltmattor utan lugg (10)

EN 1470

EFL

Icke-brandskyddsbehandlade nålfiltmattor med lugg (10)

EN 13297

EFL


(1)  Gäller alla träslag och limtyper som omfattas av produktstandarden.

(2)  Konditionerad enligt EN 13238.

(3)  Klass i enlighet med tabell 1 i bilagan till beslut 2000/147/EG.

(4)  Golvbeläggning som lagts löst över ett träbaserat underlagsmaterial ≥ D-s2, d0, eller underlagsmaterial i klass A2-s1, d0.

(5)  Klass i enlighet med tabell 2 i bilagan till beslut 2000/147/EG.

(6)  Golvbeläggning som lagts löst över ett underlagsmaterial ≥ D-s2, d0 eller ett underlagsmaterial i klass A2-s1, d0.

(7)  Klass i enlighet med tabell 2 i bilagan till beslut 2000/147/EG.

(8)  Golvbeläggning som limmats eller lagts löst på ett underlagsmaterial i klass A2-s1, d0.

(9)  Klass i enlighet med tabell 2 i bilagan till beslut 2000/147/EG.

(10)  Textila golvbeläggningar med en totalvikt på 4 800 g/m2 och en minsta luggtjocklek på 1,8 mm (ISO 1766) och

en yta av 100 % ull;

en yta av minst 80 % ull – högst 20 % polyamid;

en yta av minst 80 % ull – högst 20 % polyamid/polyester;

en yta av 100 % polyamid;

en yta av 100 % polypropen och, vid baksidesbeläggning av SBR-skum, en totalvikt > 780 g/m2. Mattor av polypropen med annan baksidesbeläggning av skum omfattas inte.


Top