EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0578

2005/578/: Kommissionens beslut av den 27 juli 2005 om undantag från rådets beslut 2001/822/EG när det gäller ursprungsreglerna för slutmuskler från musslan Placopecten magellanicus från Saint-Pierre och Miquelon [delgivet med nr K(2005) 2819]

OJ L 197, 28.7.2005, p. 31–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 415–418 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 041 P. 237 - 239
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 041 P. 237 - 239
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116 P. 37 - 39

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; upphävd genom 32013D0755

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/578/oj

28.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 197/31


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 27 juli 2005

om undantag från rådets beslut 2001/822/EG när det gäller ursprungsreglerna för slutmuskler från musslan Placopecten magellanicus från Saint-Pierre och Miquelon

[delgivet med nr K(2005) 2819]

(2005/578/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 2001/822/EG av den 27 november 2001 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska gemenskapen (1), särskilt artikel 37 i bilaga III till detta, och

av följande skäl:

(1)

Den 27 april 2005 ansökte Saint-Pierre och Miquelon om ett undantag på sju år från ursprungsreglerna i bilaga III till beslut 2001/822/EG för en årlig kvantitet om 250 ton slutmuskler från musslan Placopecten magellanicus, färska eller frysta, vilka exporteras från Saint-Pierre och Miquelon.

(2)

Saint-Pierre och Miquelon grundade sin ansökan dels på att odlingen av dessa musslor i Miquelonbukten kommit i gång sent dels på att den lokala produktionen av dessa musslor fortfarande till stor del bygger på musselyngel som importeras från Kanada. Musselyngel, musslor med skal och slutmuskler från musslor som importeras från Kanada kommer tillfälligt att ersätta den försörjning av musslor med skal som det råder brist på inom den lokala beredningsindustrin.

(3)

Det begärda undantaget är berättigat i enlighet med bilaga III till beslut 2001/822/EG, särskilt artikel 37.1 i detta, i synnerhet för utvecklingen av den befintliga industrin i Saint-Pierre och Miquelon. Undantaget är absolut nödvändigt för att upprätthålla verksamheten vid fabriken i fråga, som har ett betydande antal anställda. Förutsatt att vissa villkor i fråga om kvantiteter, övervakning och varaktighet respekteras kan undantaget inte vålla någon ekonomisk sektor eller någon medlemsstat i gemenskapen någon allvarlig skada.

(4)

Ett undantag bör därför beviljas för vissa kvantiteter av slutmuskler från musslan Placopecten magellanicus vilka bearbetas i Saint-Pierre och Miquelon och importeras i gemenskapen.

(5)

Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (2) innehåller bestämmelser om förvaltning av tullkvoter. Dessa bestämmelser bör gälla i tillämpliga delar vid förvaltningen av de kvantiteter för vilka undantaget i fråga beviljas.

(6)

Eftersom giltighetstiden för beslut 2001/822/EG löper ut den 31 december 2011, bör en lämplig bestämmelse införas i syfte att sörja för undantagets giltighet efter den 31 december 2011, för den händelse att ett nytt beslut angående associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med gemenskapen skulle fattas före detta datum, eller om giltighetstiden för beslut 2001/822/EG skulle förlängas.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom undantag från bestämmelserna i bilaga III till beslut 2001/822/EG skall de slutmuskler från musslan Placopecten magellanicus, färska och frysta, som omfattas av KN-nummer 0307 och anges i bilagan och som bereds i Saint-Pierre och Miquelon, anses ha ursprung i Saint-Pierre och Miquelon när de i enlighet med de villkor som fastställs i detta beslut framställs av musselyngel, musslor med skal och slutmuskler från musslan Placopecten magellanicus vilka utgör icke-ursprungsmaterial.

Artikel 2

Det undantag som föreskrivs i artikel 1 skall gälla de kvantiteter som anges i bilagan och som importeras till gemenskapen från Saint-Pierre och Miquelon mellan den 1 augusti 2005 och den 31 juli 2012.

Artikel 3

Artiklarna 308a, 308b och 308c i förordning (EEG) nr 2454/93, vilka rör förvaltningen av tullkvoter, skall gälla i tillämpliga delar vid förvaltningen av de i bilagan angivna kvantiteterna.

Artikel 4

1.   Tullmyndigheterna i Saint-Pierre och Miquelon skall vidta nödvändiga åtgärder för att sörja för de kvantitativa kontroller som gäller för exporten av de produkter som avses i artikel 1. Alla certifikat som utfärdas i enlighet med detta beslut skall därför vara försedda med en hänvisning till det.

2.   De behöriga myndigheterna i Saint-Pierre och Miquelon skall var tredje månad sända kommissionen en sammanställning över de kvantiteter för vilka varucertifikat EUR.1 utfärdats i enlighet med detta beslut samt löpnumren på dessa certifikat.

Artikel 5

Fält 7 i de varucertifikat EUR.1 som utfärdas enligt detta beslut skall innehålla någon av följande beteckningar:

”Derogation – Commission Decision 2005/578/EC”,

”Dérogation – Décision 2005/578/CE de la Commission”.

Artikel 6

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 augusti 2005 till och med den 31 december 2011.

Om det antas en ny förmånsordning som ersätter beslut 2001/822/EG efter den 31 december 2011, skall detta beslut likväl fortsätta att tillämpas fram till och med den dag då denna nya ordning upphör att gälla, dock längst till och med den 31 juli 2012.

Artikel 7

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 juli 2005.

På kommissionens vägnar

László KOVÁCS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 314, 30.11.2001, s. 1.

(2)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 883/2005 (EUT L 148, 11.6.2005, s. 5).


BILAGA

Kvantiteter importerade från Saint-Pierre och Miquelon

Ordningsnummer

KN-nummer

TARIC-

nummer

Varubeskrivning

Period

Kvantiteter

(i ton)

09.1643

0307 21 00

0307 29 90

20

10

Slutmuskler från musslan Placopecten magellanicus, färska eller frysta

1.8.2005– 31.7.2006

250

1.8.2006– 31.7.2007

250

1.8.2007– 31.7.2008

250

1.8.2008– 31.7.2009

250

1.8.2009– 31.7.2010

250

1.8.2010– 31.7.2011

250

1.8.2011– 31.7.2012

250


Top