Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0043

Kommissionens direktiv 2004/43/EG av den 13 april 2004 om ändring av direktiv 98/53/EG och direktiv 2002/26/EG om provtagnings- och analysmetoder för officiell kontroll av halten av aflatoxin och ochratoxin A i livsmedel för spädbarn och småbarn (Text av betydelse för EES)

OJ L 113, 20.4.2004, p. 14–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 008 P. 311 - 314
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 008 P. 311 - 314
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 008 P. 311 - 314
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 008 P. 311 - 314
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 008 P. 311 - 314
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 008 P. 311 - 314
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 008 P. 311 - 314
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 008 P. 311 - 314
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 008 P. 311 - 314

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/43/oj

32004L0043

Kommissionens direktiv 2004/43/EG av den 13 april 2004 om ändring av direktiv 98/53/EG och direktiv 2002/26/EG om provtagnings- och analysmetoder för officiell kontroll av halten av aflatoxin och ochratoxin A i livsmedel för spädbarn och småbarn (Text av betydelse för EES)

Europeiska unionens officiella tidning nr L 113 , 20/04/2004 s. 0014 - 0016


Kommissionens direktiv 2004/43/EG

av den 13 april 2004

om ändring av direktiv 98/53/EG och direktiv 2002/26/EG om provtagnings- och analysmetoder för officiell kontroll av halten av aflatoxin och ochratoxin A i livsmedel för spädbarn och småbarn

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 85/591/EEG av den 20 december 1985 om införande av provtagnings- och analysmetoder vid kontroll av livsmedel inom gemenskapen(1), särskilt artikel 1 i detta, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens förordning (EG) nr 466/2001 av den 8 mars 2001 om fastställande av högsta tillåtna halt för vissa främmande ämnen i livsmedel(2) fastställs högsta tillåtna halter av aflatoxin B1, aflatoxin M1 och ochratoxin A i livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn.

(2) Provtagningen är av avgörande betydelse för tillförlitliga resultat när det gäller halten av aflatoxiner och ochratoxin A. Kommissionens direktiv 98/53/EG av den 16 juli 1998 om fastställande av provtagnings- och analysmetoder för officiell kontroll av högsta tillåtna halt av vissa främmande ämnen i livsmedel(3) och kommissionens direktiv 2002/26/EG av den 13 mars 2002 om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av halten av ochratoxin A i livsmedel(4) bör ändras så att bestämmelserna om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn införs.

(3) Det är mycket viktigt att analysresultaten rapporteras och tolkas på ett enhetligt sätt för att säkerställa ett harmoniserat genomförande i hela Europeiska unionen. Dessa tolkningsregler är tillämpliga för de analysresultat som erhålls vid provtagning för offentlig kontroll. När det gäller analys för försvars- eller referensändamål gäller nationella regler.

(4) Direktiven 98/53/EG och 2002/26/EG bör därför ändras.

(5) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och II till direktiv 98/53/EG skall ändras i enlighet med bilaga I till detta direktiv.

Artikel 2

Bilagorna I och II till direktiv 2002/26/EG skall ändras i enlighet med bilaga II till detta direktiv.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast tolv månader efter det att det har trätt i kraft. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 april 2004.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 372, 31.12.1985, s. 50. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2) EGT L 77, 16.3.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 455/2004 (EUT L 74, 12.3.2004, s.11).

(3) EGT L 201, 17.7.1998, s. 93. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2003/121/EG (EUT L 332, 19.12.2003, s. 38).

(4) EGT L 75, 16.3.2002, s. 38.

BILAGA I

Bilagorna I och II till direktiv 98/53/EG skall ändras på följande sätt:

1. I bilaga I till direktiv 98/53/EG skall följande punkt 5.7 läggas till efter punkt 5.6:

"5.7 Livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn

5.7.1 Provtagningsmetod

Den provtagningsmetod som anges för mjölk och därav utvunna produkter samt sammansatta livsmedel i punkterna 5.4, 5.5 och 5.6 skall tillämpas.

5.7.2 Godkännande av ett parti

- Godkännande om samlingsprovet inte överskrider den högsta tillåtna halten, med hänsyn tagen till mätosäkerheten och korrigering för utbytet.

- Avslag om samlingsprovet överskrider den högsta tillåtna halten utom rimligt tvivel, med hänsyn tagen till mätosäkerheten och korrigering för utbytet."

2. I bilaga II skall punkt 2 lyda på följande sätt:

"2. Behandling av laboratorieprovet

Alla laboratorieprov skall finmalas och blandas omsorgsfullt enligt en metod som garanterar fullständig homogenisering.

Om gränsvärdet gäller torrsubstansen, skall torrsubstanshalten fastställas på en del av det homogeniserade provet genom ett ändamålsenligt förfarande."

BILAGA II

Bilagorna I och II till direktiv 2002/26/EG skall ändras på följande sätt:

1. Bilaga I skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 4.6 skall lyda på följande sätt:

"4.6 Provtagningsmetod för livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn

Den provtagningsmetod som anges för spannmål och spannmålsprodukter i punkt 4.5 i denna bilaga skall tillämpas. Detta innebär att antalet enskilda prov som skall tas varierar beroende på partiets vikt från minst 10 till högst 100 enligt tabell 2 i punkt 4.5.

- Det enskilda provet bör väga omkring 100 g. Om det rör sig om partier förpackade för detaljhandeln är det enskilda provets vikt avhängig av detaljhandelsförpackningens vikt.

- Samlingsprovets vikt = 1-10 kg tillräckligt blandat."

b) Följande punkt 4.7 skall läggas till:

"4.7 Provtagning i detaljhandelsledet

Provtagning av livsmedel i detaljhandelsledet bör när det är möjligt göras enligt bestämmelserna för provtagning ovan. Om det inte är möjligt, kan andra effektiva provtagningsförfaranden i detaljhandelsledet användas under förutsättning att provtagningsförfarandet garanterar en representativ provtagning av partiet."

c) Punkt 5 skall lyda på följande sätt:

"5. Godkännande av ett parti eller delparti

- Godkännande om samlingsprovet inte överskrider den högsta tillåtna halten, med hänsyn tagen till mätosäkerheten och korrigering för utbytet.

- Avslag om samlingsprovet överskrider den högsta tillåtna halten utom rimligt tvivel, med hänsyn tagen till mätosäkerheten och korrigering för utbytet."

2. Bilaga II skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 2 skall lyda på följande sätt:

"2. Behandling av laboratorieprovet

Laboratorieprov skall finmalas och blandas omsorgsfullt enligt en metod som garanterar fullständig homogenisering.

Om gränsvärdet gäller torrsubstansen, skall torrsubstanshalten fastställas på en del av det homogeniserade provet genom ett ändamålsenligt förfarande."

b) Punkt 4.4 skall lyda på följande sätt:

"4.4 Beräkning av utbyte och rapportering av resultat

Analysresultatet skall rapporteras korrigerat eller icke korrigerat med hänsyn till utbytet vid analysen. Rapporteringssätt och utbytesgrad skall anges. Analysresultatet korrigerat med hänsyn till utbytet vid analysen skall användas för att kontrollera överensstämmelse med de högsta tillåtna halterna (se punkt 5 i bilaga I).

Analysresultatet måste rapporteras som x +/- U, där x är analysvärdet och U är mätosäkerheten.

U är den utvidgade mätosäkerheten med täckningsfaktor 2, vilket ger ett approximativt 95-procentigt konfidensintervall."

Top