Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0869

2004/869/EG: Rådets beslut av den 24 februari 2004 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av det internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk

OJ L 378, 23.12.2004, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
OJ L 378, 23.12.2004, p. 1–1 (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 037 P. 167 - 168
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 037 P. 167 - 168
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 017 P. 199 - 200

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/869/oj

32004D0869

2004/869/EG: Rådets beslut av den 24 februari 2004 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av det internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk

Europeiska unionens officiella tidning nr L 378 , 23/12/2004 s. 0001 - 0001
Europeiska unionens officiella tidning nr L 378 , 23/12/2004 s. 0001 - 0002


Rådets beslut

av den 24 februari 2004

om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av det internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk

(2004/869/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 och artikel 175.1, jämförda med artikel 300.2 första stycket och 300.3 första stycket i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrandet [1], och

av följande skäl:

(1) Livsmedelssäkerhet i världen och hållbart jordbruk är beroende av att växtgenetiska resurser för forskning inom jordbruk och förädling bevaras och används på ett hållbart sätt.

(2) Gemenskapen är medlem av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO).

(3) Det internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk (nedan kallat "det internationella fördraget") antogs vid FAO:s konferens i Rom den 3 november 2001.

(4) Gemenskapen och dess medlemsstater undertecknade det internationella fördraget den 6 juni 2002.

(5) Det internationella fördraget är både ett rättsligt bindande globalt ramverk för hållbart bevarande av växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk och ett multilateralt system genom vilket alla parter i det fördraget inte bara får tillträde till sådana resurser utan de kan även dela med sig av kommersiella fördelar och andra vinster som uppkommer genom användning av dem.

(6) Såväl bevarande som hållbar användning av växtgenetiska resurser för forskning inom jordbruk och förädling är nödvändiga för utvecklingen av jordbruksproduktionen och för bevarandet av jordbrukets biologiska mångfald.

(7) Genom att det underlättar tillgången till växtgenetiska resurser i ett multilateralt system bör det internationella fördraget främja tekniska framsteg inom jordbruket, i enlighet med artikel 33 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

(8) I enlighet med artikel 174 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen skall gemenskapens miljöpolitik bidra till att bevara, skydda och förbättra miljön.

(9) Genom beslut 93/626/EEG [2] ingick gemenskapen konventionen om biologisk mångfald under beskydd av Förenta nationernas miljöprogram. De åtgärder för bevarande av mångfalden inom jordbruket som ingår i det internationella fördraget kommer att gynna konventionens mål.

(10) I artikel 26 i det internationella fördraget föreskrivs det att det skall ratificeras, antas eller godkännas. Handlingarna för ratificering, antagande eller godkännande skall deponeras hos FAO:s generaldirektör.

(11) Gemenskapens och medlemsstaternas gemensamma behörigheter och enhetsprincipen när det gäller gemenskapens internationella företrädande talar för gemensamma åtgärder och för att gemenskapen och dess medlemsstater samtidigt bör deponera handlingarna rörande godkännandet av det internationella fördraget.

(12) För att göra det möjligt för gemenskapen och dess medlemsstater att delta i det internationella fördragets styrande organ så snart som möjligt efter fördragets ikraftträdande, bör medlemsstaterna anstränga sig att slutföra sina interna godkännandeförfaranden utan dröjsmål.

(13) Det till detta beslut åtföljande internationella fördraget bör därför godkännas på gemenskapens vägnar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk (nedan kallat "det internationella fördraget"), vilket antogs vid FAO:s konferens vid dess trettioförsta session i november 2001, godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till det internationella fördraget åtföljer detta beslut som bilaga A.

Artikel 2

1. Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de personer som skall ha rätt att på gemenskapens vägnar deponera handlingarna för godkännande och de förklaringar som avses i bilagorna B och C till detta beslut hos FAO:s generaldirektör, i enlighet med artiklarna 26 och 34 i det internationella fördraget.

2. Medlemsstaterna skall anstränga sig att vidta nödvändiga åtgärder för att deponera sina handlingar för ratifikation eller godkännande samtidigt med Europeiska gemenskapens och övriga medlemsstaters och i möjligaste mån inte senare än den 31 mars 2004.

3. Om det den dagen skulle visa sig att en eller flera medlemsstater inte är i stånd att deponera sina handlingar för godkännande, får gemenskapen och övriga medlemsstater fullfölja deponeringen.

Artikel 3

1. I ett tvistlösningsförfarande i enlighet med artikel 22 i det internationella fördraget skall gemenskapen företrädas av kommissionen.

2. Om gemenskapen eller en eller flera av dess medlemsstater är parter i samma tvist eller involverade i olika tvister där samma eller liknande rättsliga frågor berörs, skall kommissionen och de berörda medlemsstaterna försvara sina intressen tillsammans och sammanställa ett sammanhängande rättsligt och faktabaserat argumentationsunderlag, i enlighet med gemenskapens och nationella behörighetsområden.

Utfärdat i Bryssel den 24 februari 2004.

På rådets vägnar

J. Walsh

Ordförande

[1] Yttrandet avgivet den 29 januari 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT).

[2] EGT L 309, 13.12.1993, s. 1.

--------------------------------------------------

Top