Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0844

2004/844/EG: Kommissionens beslut av den 9 november 2004 om fastställelse av formulär för ansökningar om rättshjälp enligt rådets direktiv 2003/8/EG om förbättring av möjligheterna till rättslig prövning i gränsöverskridande tvister genom fastställande av gemensamma minimiregler för rättshjälp i sådana tvister (delgivet med nr K(2004) 4285)

OJ L 365, 10.12.2004, p. 27–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 269M , 14.10.2005, p. 87–94 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 82 - 89
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 82 - 89
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 007 P. 11 - 18

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/844/oj

10.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 365/27


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 9 november 2004

om fastställelse av formulär för ansökningar om rättshjälp enligt rådets direktiv 2003/8/EG om förbättring av möjligheterna till rättslig prövning i gränsöverskridande tvister genom fastställande av gemensamma minimiregler för rättshjälp i sådana tvister

(delgivet med nr K(2004) 4285)

(2004/844/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2003/8/EG av den 27 januari 2003 om förbättring av möjligheterna till rättslig prövning i gränsöverskridande tvister genom fastställande av gemensamma minimiregler för rättshjälp i sådana tvister (1), särskilt artikel 16.1 i detta,

efter samråd med den rådgivande kommitté som upprättats enligt artikel 17.1 i direktiv 2003/8/EG, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 16.1 i direktiv 2003/8/EG föreskrivs att kommissionen skall fastställa ett standardformulär för ansökningar om rättshjälp och för översändande av sådana ansökningar.

(2)

Standardformuläret för översändande av ansökningar om rättshjälp mellan medlemsstaternas rättsliga myndigheter har fastställts genom kommissionens beslut K(2004) 1829 (2).

(3)

Själva standardformuläret för ansökningar om rättshjälp skall, i kraft av artikel 16.2 andra stycket i direktiv 2003/8/EG, utarbetas senast den 30 november 2004. Formuläret bör följaktligen fastställas genom detta beslut.

(4)

I överensstämmelse med artiklarna 1 och 2 i det protokoll om Danmarks ställning som är fogat till Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen deltar Danmark inte i detta beslut och är därför inte bundet av det och omfattas heller inte av dess tillämpning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Standardformuläret för inlämnande av rättshjälpsansökningar enligt direktiv 2003/8/EG återfinns i bilagan.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 9 november 2004.

På kommissionens vägnar

António VITORINO

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 26, 31.1.2003, s. 41.

(2)  Beslutet ännu ej offentliggjort i EUT.


BILAGA

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Top