Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0320

2004/320/EG: Kommissionens beslut av den 31 mars 2004 om ändring av beslut 93/52/EEG, 2001/618/EG och 2003/467/EG när det gäller de anslutande ländernas status med avseende på brucellos (B. melitensis), Aujeszkys sjukdom, enzootisk bovin leukos, bovin brucellos och tuberkulos samt Frankrikes status med avseende på Aujeszkys sjukdom (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2004) 1094]

OJ L 102, 7.4.2004, p. 75–80 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 406 - 411
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 406 - 411
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 406 - 411
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 406 - 411
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 406 - 411
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 406 - 411
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 406 - 411
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 406 - 411
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 406 - 411

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/320/oj

32004D0320

2004/320/EG: Kommissionens beslut av den 31 mars 2004 om ändring av beslut 93/52/EEG, 2001/618/EG och 2003/467/EG när det gäller de anslutande ländernas status med avseende på brucellos (B. melitensis), Aujeszkys sjukdom, enzootisk bovin leukos, bovin brucellos och tuberkulos samt Frankrikes status med avseende på Aujeszkys sjukdom (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2004) 1094]

Europeiska unionens officiella tidning nr L 102 , 07/04/2004 s. 0075 - 0080


Kommissionens beslut

av den 31 mars 2004

om ändring av beslut 93/52/EEG, 2001/618/EG och 2003/467/EG när det gäller de anslutande ländernas status med avseende på brucellos (B. melitensis), Aujeszkys sjukdom, enzootisk bovin leukos, bovin brucellos och tuberkulos samt Frankrikes status med avseende på Aujeszkys sjukdom

[delgivet med nr K(2004) 1094]

(Text av betydelse för EES)

(2004/320/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Anslutningsfördraget för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien, särskilt artikel 2.3 i detta,

med beaktande av Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien, särskilt artiklarna 21 och 57 i denna,

med beaktande av rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen(1), särskilt artiklarna 9.2 och 10.2 i detta samt punkterna I.4 och II.7 i bilaga A och punkt I.E i bilaga D till detta,

med beaktande av rådets direktiv 91/68/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för handel med får och getter inom gemenskapen(2), särskilt kapitel 1.II i bilaga A till detta, och

av följande skäl:

(1) Inför anslutningen bör de anslutande ländernas status med avseende på brucellos (B. melitensis), Aujeszkys sjukdom samt enzootisk bovin leukos, brucellos och tuberkulos fastställas.

(2) I kommissionens beslut 93/52/EEG(3) fastställs att vissa medlemsstater eller regioner uppfyller kraven i fråga om brucellos (B. melitensis), och de tillerkänns status som medlemsstat eller region som är officiellt fri från denna sjukdom.

(3) I kommissionens beslut 2001/618/EG(4) fastställs ytterligare garantier avseende genomförandet av program för utrotning av Aujeszkys sjukdom för handeln med svin inom gemenskapen, och förtecknas de områden i medlemsstaterna där godkända program har införts för att bekämpa sjukdomen.

(4) I kommissionens beslut 2003/467/EG(5) fastställs att vissa medlemsstater samt regioner i vissa medlemsstater har status som officiellt fria från tuberkulos, brucellos och enzootisk bovin leukos hos nötkreatur.

(5) Tjeckien, Ungern och Slovakien har med avseende på sina respektive territorier till kommissionen överlämnat belägg för att samtliga krav i punkt II.1 b i kapitel 1 i bilaga A till direktiv 91/68/EEG är uppfyllda, så att Tjeckiens, Ungerns och Slovakiens territorier skall kunna förklaras officiellt fria från brucellos (B. melitensis) hos får och getter.

(6) Frankrike har till kommissionen överlämnat belägg för att Aujeszkys sjukdom utrotats från departementet Pas-de-Calais så att det skall kunna förklaras fritt från sjukdomen.

(7) Tjeckien och Cypern har till kommissionen överlämnat belägg för att deras respektive territorier är fria från Aujeszkys sjukdom och att vaccination inte är tillåten, så att Tjeckiens och Cyperns hela territorier skall kunna förklaras fria från Aujeszkys sjukdom hos svin.

(8) Tjeckien har med avseende på sitt territorium till kommissionen överlämnat belägg för att samtliga krav i punkt I.4 i bilaga A till direktiv 64/432/EEG är uppfyllda så att hela Tjeckiens territorium skall kunna förklaras officiellt fritt från tuberkulos hos nötkreatur.

(9) Tjeckien har med avseende på sitt territorium till kommissionen överlämnat belägg för att samtliga krav i punkt II.7 i bilaga A till direktiv 64/432/EEG är uppfyllda så att hela Tjeckiens territorium skall kunna förklaras officiellt fritt från brucellos hos nötkreatur.

(10) Tjeckien och Cypern har med avseende på sina respektive territorier till kommissionen överlämnat belägg för att samtliga krav i avsnitten E, F och G i kapitel I i bilaga D till direktiv 64/432/EEG är uppfyllda så att Tjeckiens och Cyperns hela territorier skall kunna förklaras officiellt fria från enzootisk bovin leukos hos nötkreatur.

(11) Efter bedömning av den dokumentation som inkommit från Tjeckien, Ungern och Slovakien bör dessa länders hela territorier förklaras officiellt fria från brucellos (B. melitensis) hos får och getter.

(12) Efter bedömning av den dokumentation som inkommit från Frankrike, Tjeckien och Cypern bör departementet Pas-de-Calais i Frankrike samt Tjeckiens och Cyperns hela territorier förklaras fria från Aujeszkys sjukdom hos svin.

(13) Efter bedömning av den dokumentation som inkommit från Tjeckien bör detta lands hela territorium förklaras officiellt fritt från tuberkulos, brucellos och enzootisk bovin leukos hos nötkreatur.

(14) Efter bedömning av den dokumentation som inkommit från Cypern bör detta lands hela territorium förklaras officiellt fritt från enzootisk bovin leukos hos nötkreatur.

(15) Beslut 93/52/EEG, 2001/618/EG och 2003/467/EG bör därför ändras.

(16) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till beslut 93/52/EEG skall ersättas med bilaga I till detta beslut.

Artikel 2

Bilagorna I och II till beslut 2001/618/EG skall ersättas med texten i bilaga II till detta beslut.

Artikel 3

Beslut 2003/467/EG ändras på följande sätt:

a) I bilaga I skall kapitel 1 ersättas med texten i bilaga III till detta beslut.

b) I bilaga II skall kapitel 1 ersättas med texten i bilaga IV till detta beslut.

c) I bilaga III skall kapitel 1 ersättas med texten i bilaga V till detta beslut.

Artikel 4

Detta beslut skall tillämpas under förutsättning att Anslutningsfördraget för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien träder i kraft och från och med den dag det träder i kraft.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 31 mars 2004.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 21/2004 (EUT L 5, 9.1.2004, s. 8).

(2) EGT L 46, 19.2.1991, s. 19. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(3) EGT L 13, 21.1.1993, s. 14. Beslutet senast ändrat genom beslut 2004/199/EG (EUT L 64, 2.3.2004, s. 41).

(4) EGT L 215, 9.8.2001, s. 48. Beslutet senast ändrat genom beslut (EG) nr 2003/575/EG (EUT L 196, 2.8.2003, s. 41).

(5) EUT L 156, 25.6.2003, s. 74. Beslutet ändrat genom beslut 2004/230/EG (EUT L 70, 9.3.2004, s. 41).

BILAGA I

(enligt hänvisningen i artikel 1)

"BILAGA I

MEDLEMSSTAT

>Plats för tabell>"

BILAGA II

(enligt hänvisningen i artikel 2)

"BILAGA I

Medlemsstater eller regioner i medlemsstater där Aujeszkys sjukdom inte förekommer och där vaccination inte är tillåten

>Plats för tabell>

BILAGA II

Medlemsstater eller regioner i medlemsstater där godkända program genomförs för att bekämpa Aujeszkys sjukdom

>Plats för tabell>"

BILAGA III

(enligt hänvisningen i artikel 3 a)

"KAPITEL 1 Officiellt tuberkulosfria medlemsstater

>Plats för tabell>"

BILAGA IV

(enligt hänvisningen i artikel 3 b)

"KAPITEL 1 Officiellt brucellosfria medlemsstater

>Plats för tabell>"

BILAGA V

(enligt hänvisningen i artikel 3 c)

"KAPITEL 1 Medlemsstater officiellt fria från enzootisk bovin leukos

>Plats för tabell>"

Top