EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2151

Kommissionens förordning (EG) nr 2151/2003 av den 16 december 2003 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV) (Text av betydelse för EES)

OJ L 329, 17.12.2003, p. 1–270 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 006 P. 72 - 341
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 006 P. 72 - 341
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 006 P. 72 - 341
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 006 P. 72 - 341
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 006 P. 72 - 341
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 006 P. 72 - 341
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 006 P. 72 - 341
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 006 P. 72 - 341
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 006 P. 72 - 341
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 006 P. 3 - 272
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 006 P. 3 - 272
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 001 P. 40 - 42

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/12/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2151/oj

32003R2151

Kommissionens förordning (EG) nr 2151/2003 av den 16 december 2003 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV) (Text av betydelse för EES)

Europeiska unionens officiella tidning nr L 329 , 17/12/2003 s. 0001 - 0270


Kommissionens förordning (EG) nr 2151/2003

av den 16 december 2003

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 av den 5 november 2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV)(1), särskilt artikel 2 i denna, och

av följande skäl:

(1) Genom förordning (EG) nr 2195/2002 fastställdes ett enda klassificeringssystem för offentlig upphandling i syfte att standardisera de referenser som används av upphandlande myndigheter och enheter för att beskriva föremålet för upphandlingen.

(2) Uppbyggnaden av och koderna i CPV kan behöva anpassas, eller till och med ändras, i enlighet med marknadens utveckling och användarnas behov.

(3) Uppbyggnaden av och koderna i CPV bör uppdateras för att ta hänsyn till de särskilda behov som medlemsstaterna och användarna av CPV gett uttryck för samt för att rätta sakfel i de olika språkversionerna.

(4) De tekniska ändringar och förbättringar som kartlagts under lagstiftningsprocessen inför antagandet av förordning (EG) nr 2195/2002 men som inte kunde tas med i den förordningen, bör införas i samma förordnings bilagor.

(5) I sitt yttrande(2) om förslaget till en förordning om CPV poängterade Regionkommittén att klassificeringen av läkemedel måste förbättras och rekommenderade att Världshälsoorganisationens klassificeringssystem, ATC (Anatomic Therapeutic Chemical), används för att komplettera CPV-systemet och dess koder för läkemedel.

(6) Berörda parter och CPV-användare har bidragit med förslag till förbättring av CPV.

(7) Uppdateringen av CPV-koderna och CPV-strukturen bör även återspeglas i de vägledande konverteringstabellerna mellan CPV och FN:s centrala produktindelning (CPC Prov.), Europeiska gemenskapens statistiska näringsgrensindelning (NACE Rev. 1) och Kombinerade nomenklaturen (KN).

(8) För tydlighetens skull bör CPV och konverteringstabellen mellan CPV och CPC Prov. ersättas i sin helhet. Alla ändringar i CPV-koderna eller i deras beskrivningar bör anges i en separat ny bilaga till förordning (EG) nr 2195/2002.

(9) I och med att kommissionens förordning (EG) nr 204/2002 av den 19 december 2001 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3696/93 om den statistiska indelningen av produkter efter näringsgren (CPA) inom Europeiska ekonomiska gemenskapen(3) trädde i kraft, har konverteringstabellen mellan CPV och CPA 96 i bilaga II till förordning (EG) nr 2195/2002 blivit inaktuell.

(10) I gemensam ståndpunkt (EG) nr 33/2003 antagen av rådet den 20 mars 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster(4) och gemensam ståndpunkt (EG) nr 34/2003, antagen av rådet den 20 mars 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster(5), fastställs inte varuområden efter den statistiska indelningen av produkter efter näringsgren (CPA).

(11) Konverteringstabellen mellan CPV och CPA 96 i bilaga II till förordning (EG) nr 2195/2002 behöver därför inte uppdateras. Bilagan bör därför utgå.

(12) Förordning (EG) nr 2195/2002 bör därför ändras.

(13) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Rådgivande kommittén för offentlig upphandling.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2195/2002 skall ändras enligt följande:

Bilaga I skall ersättas med texten i bilaga I till denna förordning.

Bilaga II skall ersättas med texten i bilaga II till denna förordning.

Bilaga III skall ersättas med texten i bilaga III till denna förordning.

Bilaga IV skall ändras i enlighet med bilaga IV till denna förordning.

Bilaga V skall ändras i enlighet med bilaga V till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 2003.

På kommissionens vägnar

Frederik Bolkestein

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 340, 16.12.2002, s. 1.

(2) EGT C 192, 12.8.2002, s. 50.

(3) EGT L 36, 6.2.2002, s. 1.

(4) EUT C 147 E, 24.6.2003, s. 1.

(5) EUT C 147 E, 24.6.2003, s. 137.

BILAGA I

GEMENSAM TERMINOLOGI VID OFFENTLIG UPPHANDLING (CPV)

Uppbyggnad av klassificeringssystemet

1. CPV består av en huvudordlista och en tilläggsordlista.

2. Huvudordlistan är uppbyggd i en trädstruktur av koder med upp till nio siffror, vilka motsvaras av en beteckning på upphandlingsobjektet som kan utgöra varor, bygg- och anläggningsarbeten eller tjänster.

Den numeriska koden består av åtta siffror och är uppdelade i:

- Huvudgrupper, identifierade av de två första siffrorna i koden (XX000000-Y)

- Grupper, identifierade av de tre första siffrorna i koden (XXX00000-Y)

- Undergrupper, identifierade av de fyra första siffrorna i koden (XXXX0000-Y)

- Kategorier, identifierade av de fem första siffrorna i koden (XXXXX000-Y).

Vardera av de sista tre siffrorna tillför ytterligare en grad av precisering inom varje kategori.

Den nionde siffran är en kontrollsiffra för de tidigare.

3. Tilläggsordlistan kan användas för att komplettera objektbeskrivningen i upphandlingen. Den består av en alfanumerisk kod, vilket motsvaras av en beteckning som gör det möjligt att tillföra ytterligare preciseringar rörande art eller visst syfte för varan som skall upphandlas.

Den alfanumeriska koden är uppbyggd på följande sätt:

- Den första nivån består av en bokstav och motsvarar en avdelning.

- Den andra nivån består av fyra siffror där de första tre utgör en underindelning och den sista siffran är en kontrollsiffra.

HUVUDORDLISTA

>Plats för tabell>

TILLÄGGSORDLISTA

>Plats för tabell>

BILAGA II

ÄNDRINGAR AV CPV-KODERNA ELLER BENÄMNINGARNA ENLIGT BILAGA I TILL FÖRORDNING (EG) nr 2195/2002

II.A - TABELL ÖVER NYA OCH EXISTERANDE CPV-KODER MED NYA BENÄMNINGAR

>Plats för tabell>

II.B - TABELL ÖVER NYA OCH REVIDERADE CPV-KODER MED EXISTERANDE BENÄMNINGAR

>Plats för tabell>

II.C - TABELL ÖVER UTGÅENDE CPV-KODER ENLIGT BILAGA I TILL FÖRORDNING (EG) nr 2195/2002

>Plats för tabell>

II.D - TABELL ÖVER UTGÅENDE BENÄMNINGAR ENLIGT BILAGA I TILL FÖRORDNING (EG) nr 2195/2002

>Plats för tabell>

BILAGA III

KONVERTERINGSTABELL MELLAN CPV OCH CPC PROV.

>Plats för tabell>

BILAGA IV

ÄNDRINGAR AV BILAGA IV TILL FÖRORDNING (EG) nr 2195/2002

Konverteringstabell mellan CPV och NACE Rev. 1

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

BILAGA V

ÄNDRINGAR AV BILAGA V TILL FÖRORDNING (EG) nr 2195/2002

Konverteringstabell mellan CPV och KN

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

Top