EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0847

2003/847/RIF: Rådets beslut 2003/847/RIF av den 27 november 2003 om kontrollåtgärder och straffrättsliga sanktioner avseende de nya syntetiska drogerna 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 och TMA-2

EUT L 321, 6.12.2003, p. 64–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/847/oj

32003D0847

2003/847/RIF: Rådets beslut 2003/847/RIF av den 27 november 2003 om kontrollåtgärder och straffrättsliga sanktioner avseende de nya syntetiska drogerna 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 och TMA-2

Europeiska unionens officiella tidning nr L 321 , 06/12/2003 s. 0064 - 0065


Rådets beslut 2003/847/RIF

av den 27 november 2003

om kontrollåtgärder och straffrättsliga sanktioner avseende de nya syntetiska drogerna 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 och TMA-2

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen,

med beaktande av rådets gemensamma åtgärd 97/396/RIF av den 16 juni 1997 om informationsutbyte, riskbedömning och kontroll av syntetiska droger(1), särskilt artikel 5.1 i denna,

med beaktande av Republiken Italiens initiativ, och

av följande skäl:

(1) Riskbedömningsrapporter om 2C-I (4-jodo-2,5-dimetoxifenetylamin), 2C-T-2 (2,5-dimetoxi-4-etyltiofenetylamin), 2C-T-7 (2,5-dimetoxi-4-(n)-propyltiofenetylamin), TMA-2 (2,4,5-trimetoxiamfetamin) upprättades på grundval av artikel 4.3 i gemensam ståndpunkt 97/396/RIF vid ett möte som sammankallades under ledning av den vetenskapliga kommittén vid Europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk.

(2) 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 och TMA-2 är amfetaminderivat med samma strukturella egenskaper som fenetylaminer, vilka är förknippade med stimulerande och hallucinogen verkan. Inga fall med 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 och TMA-2 har rapporterats i samband med dödlig eller icke-dödlig intoxikation inom gemenskapen. 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 och TMA-2 är emellertid hallucinogena droger som medför samma potentiella risker som andra hallucinogena ämnen, såsom 2C-B, DOB, TMA och DOM som redan finns upptagna i förteckningarna I och II i 1971 års FN-konvention om psykotropa ämnen. Risken för akuta eller kroniska toxiska tillstånd kan därför inte uteslutas.

(3) 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 och TMA-2 är för närvarande inte upptagna i någon av förteckningarna i 1971 års FN-konvention om psykotropa ämnen.

(4) För närvarande är 2C-I och 2C-T-2 underställda kontroll enligt narkotikalagstiftningen i fem medlemsstater och 2C-T-7 och TMA-2 är underställda kontroll i fyra medlemsstater.

(5) 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 och TMA-2 saknar terapeutiskt värde och har ingen industriell användning.

(6) 2C-I har identifierats i fyra medlemsstater, 2C-T-2 och 2C-T-7 har identifierats i sex medlemsstater och TMA-2 har identifierats i fem medlemsstater. För närvarande har en medlemsstat rapporterat ett fall av olaglig internationell handel med 2C-T-2 mellan två medlemsstater. Inga fall av olaglig internationell handel med 2C-I, 2C-T-7 eller TMA-2 har rapporterats. Laboratorier inblandade i tillverkningen av 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 och TMA-2 har tagits i beslag i tre medlemsstater. I en av dessa medlemsstater har en stor mängd 2C-H (en mellanprodukt som används som prekursor) och omfattande dokumentation beslagtagits, vilket tyder på att 2C-I produceras. De viktigaste kemiska prekursorerna till 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 och TMA-2 finns kommersiellt tillgängliga.

(7) Medlemsstaterna bör underställa 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 och TMA-2 sådana kontrollåtgärder och straffrättsliga påföljder som föreskrivs i deras lagstiftning, i enlighet med deras förpliktelser enligt 1971 års FN-konvention om psykotropa ämnen i fråga om de ämnen som finns upptagna i förteckning I eller II i den konventionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna skall i enlighet med sin nationella lagstiftning vidta de åtgärder som krävs för att underställa ämnena 2C-I (4-jodo-2,5-dimetoxifenetylamin), 2C-T-2 (2,5-dimetoxi-4-etyltiofenetylamin), 2C-T-7 (2,5-dimetoxi-4-(n)-propyltiofenetylamin), TMA-2 (2,4,5-trimetoxiamfetamin) sådana kontrollåtgärder och straffrättsliga påföljder som föreskrivs i deras lagstiftning, i enlighet med deras förpliktelser enligt 1971 års FN-konvention om psykotropa ämnen i fråga om de ämnen som finns upptagna i förteckning I eller II i den konventionen.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall, enlighet med artikel 5.1 tredje stycket i gemensam åtgärd 97/396/RIF, vidta de åtgärder som avses i artikel 1 inom tre månader efter det att detta beslut får verkan.

Medlemsstaterna skall inom sex månader efter det att detta beslut får verkan underrätta rådets generalsekretariat och kommissionen om de åtgärder de har vidtagit.

Artikel 3

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Det får verkan dagen efter det att det har offentliggjorts.

Utfärdat i Bryssel den 27 november 2003.

På rådets vägnar

R. Castelli

Ordförande

(1) EGT L 167, 25.6.1997, s. 1.

Top