Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0085

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/85/EG av den 5 november 2002 om ändring av rådets direktiv 92/6/EEG om montering och användning av hastighetsbegränsande anordningar i vissa kategorier av motorfordon inom gemenskapen

OJ L 327, 4.12.2002, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 011 P. 49 - 50
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 011 P. 49 - 50
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 49 - 50

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/85/oj

32002L0085

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/85/EG av den 5 november 2002 om ändring av rådets direktiv 92/6/EEG om montering och användning av hastighetsbegränsande anordningar i vissa kategorier av motorfordon inom gemenskapen

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 327 , 04/12/2002 s. 0008 - 0009


Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/85/EG

av den 5 november 2002

om ändring av rådets direktiv 92/6/EEG om montering och användning av hastighetsbegränsande anordningar i vissa kategorier av motorfordon inom gemenskapen

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 71 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(3), och

av följande skäl:

(1) Säkerheten vid transporter samt miljöfrågor i samband med transporter är mycket viktiga för en hållbar rörlighet.

(2) Användningen av hastighetsbegränsande anordningar för de tyngsta motorfordonskategorierna har haft en gynnsam inverkan på trafiksäkerheten. Den har också bidragit till miljöskyddet.

(3) I rådets direktiv 92/6/EEG(4) anges att kraven på montering och användning av hastighetsbegränsande anordningar senare kan utvidgas till att omfatta lättare nyttofordon, beroende på de tekniska möjligheterna och erfarenheterna i medlemsstaterna.

(4) Utvidgningen av tillämpningsområdet för direktiv 92/6/EEG till att omfatta fordon på över 3,5 ton avsedda för godstransport eller personbefordran var en av de åtgärder som rådet förordade i sin resolution av den 26 juni 2000 om ökad vägtrafiksäkerhet(5), i enlighet med kommissionens meddelande av den 20 mars 2000 om prioriteringar när det gäller vägtrafiksäkerheten inom Europeiska unionen.

(5) Tillämpningsområdet för direktiv 92/6/EEG bör utvidgas till att omfatta motorfordon i kategori M2, fordon i kategori M3 med en totalvikt på över 5 ton men högst 10 ton samt till fordon i kategori N2.

(6) Eftersom målen för den föreslagna åtgärden, nämligen att ändra gemenskapsbestämmelserna om montering och användning av hastighetsbegränsande anordningar i vissa tunga motorfordonskategorier, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför på grund av åtgärdens omfattning och verkningar bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(7) Direktiv 92/6/EEG bör ändras i enlighet härmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 92/6/EEG ändras på följande sätt:

1. Artiklarna 1-5 skall ersättas med följande:

"Artikel 1

I detta direktiv avses med motorfordon sådana motordrivna fordon som tillhör någon av kategorierna M2, M3, N2 eller N3, är avsedda att användas på väg, har minst fyra hjul och är konstruerade för en högsta hastighet som överstiger 25 km/h.

Med kategori M2, M3, N2 och N3 avses de kategorier som anges i bilaga II till direktiv 70/156/EEG(6).

Artikel 2

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att de motorfordon i kategorierna M2 och M3 som avses i artikel 1 används på väg endast om de är utrustade med en hastighetsbegränsande anordning som ställts in så att fordonens hastighet inte kan överskrida 100 km/h.

Fordon i kategori M3 vars totalvikt överstiger 10 ton och som registrerades före den 1 januari 2005 får även i fortsättningen vara utrustade med anordningar där den högsta hastigheten ställts in på 100 km/h.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att motorfordon i kategorierna N2 och N3 används på väg endast om de är utrustade med en hastighetsbegränsande anordning som ställts in så att fordonens hastighet inte kan överskrida 90 km/h.

2. När det gäller den hastighetsbegränsande anordningen i fordon som är registrerade inom medlemsstaternas territorium och som endast används för transport av farligt gods har medlemsstaterna rätt att kräva att denna är inställd så att dessa fordon inte kan överskrida en högsta hastighet som understiger 90 km/h.

Artikel 4

1. När det gäller motorfordon i kategori M3 med en totalvikt på över 10 ton och motorfordon i kategori N3, skall artiklarna 2 och 3 tillämpas på

a) fordon som registrerats den 1 januari 1994 eller senare, från och med den 1 januari 1994,

b) fordon som registrerats mellan den 1 januari 1988 och den 1 januari 1994,

i) från och med den 1 januari 1995 om det rör sig om fordon som används för såväl nationella som internationella transporter,

ii) från och med den 1 januari 1996 om det rör sig om fordon som endast används för nationella transporter.

2. När det gäller motorfordon i kategori M2, fordon i kategori M3 med en totalvikt på över 5 ton men högst 10 ton samt fordon i kategori N2, skall artiklarna 2 och 3 senast tillämpas på

a) fordon som registrerats den 1 januari 2005 eller senare, från och med den 1 januari 2005,

b) fordon som uppfyller de gränsvärden som anges i direktiv 88/77/EEG(7) och registrerats mellan den 1 oktober 2001 och den 1 januari 2005,

i) från och med den 1 januari 2006, om det rör sig om fordon som används för såväl nationella som internationella transporter,

ii) från och med den 1 januari 2007, om det rör sig om fordon som endast används för nationella transporter.

3. Varje medlemsstat får bevilja undantag från tillämpningen av artiklarna 2 och 3 under högst tre år från och med den 1 januari 2005 för fordon som tillhör kategori M2 eller som tillhör kategori N2 med en totalvikt på över 3,5 ton men högst 7,5 ton, är registrerade i det nationella fordonsregistret och inte används på en annan medlemsstats territorium.

Artikel 5

1. De hastighetsbegränsande anordningar som avses i artiklarna 2 och 3 skall uppfylla de tekniska krav som fastställs i bilagan till direktiv 92/24/EEG(8). Alla fordon som omfattas av det här direktivet och registrerats före den 1 januari 2005 får dock även i fortsättningen vara utrustade med sådana hastighetsbegränsande anordningar som uppfyller de tekniska krav som fastställts av de behöriga nationella myndigheterna.

2. Hastighetsbegränsande anordningar skall monteras av sådana verkstäder eller organ som är godkända av medlemsstaterna.".

2. Följande artikel skall läggas till:

"Artikel 6a

Kommissionen skall i samband med åtgärdsprogrammet om trafiksäkerhet för perioden 2002-2010 utvärdera återverkningarna på trafiksäkerheten och vägtrafiken av att de hastighetsbegränsande anordningar som föreskrivs i detta direktiv används i fordon i kategori M2 och fordon i kategori N2 med en totalvikt av högst 7,5 ton.

Kommissionen skall vid behov lägga fram lämpliga förslag.".

Artikel 2

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 januari 2005. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 5 november 2002.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

T. Pedersen

Ordförande

(1) EGT C 270 E, 25.9.2001, s. 77.

(2) EGT C 48, 21.2.2002, s. 47.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 7 februari 2002 (ännu ej offentliggjort i EGT), rådets gemensamma ståndpunkt av den 25 juni 2002 (EGT C 228 E, 25.9.2002, s. 14) och Europaparlamentets beslut av den 24 september 2002 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(4) EGT L 57, 2.3.1992, s. 27.

(5) EGT C 218, 31.7.2000, s. 1.

(6) Rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 42, 23.2.1970, s. 1). Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2001/116/EG (EGT L 18, 21.1.2002, s. 1).

(7) Rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon (EGT L 36, 9.2.1988, s. 33). Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2001/27/EG (EGT L 107, 18.4.2001, s. 10).

(8) Rådets direktiv 92/24/EEG av den 31 mars 1992 om hastighetsbegränsande anordningar och liknande inbyggda hastighetsbegränsande system för vissa kategorier av motorfordon (EGT L 129, 14.5.1992, s. 154).

Top