EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2550

Kommissionens förordning (EG) nr 2550/2001 av den 21 december 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG nr 2529/2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött vad beträffar bidragssystemen, och ändring av förordning (EG) nr 2419/2001

OJ L 341, 22.12.2001, p. 105–117 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 034 P. 400 - 412
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 034 P. 400 - 412
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 034 P. 400 - 412
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 034 P. 400 - 412
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 034 P. 400 - 412
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 034 P. 400 - 412
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 034 P. 400 - 412
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 034 P. 400 - 412
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 034 P. 400 - 412

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004; upphävd genom 32004R1973 . Latest consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2550/oj

32001R2550

Kommissionens förordning (EG) nr 2550/2001 av den 21 december 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG nr 2529/2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött vad beträffar bidragssystemen, och ändring av förordning (EG) nr 2419/2001

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 341 , 22/12/2001 s. 0105 - 0117


Kommissionens förordning (EG) nr 2550/2001

av den 21 december 2001

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG nr 2529/2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött vad beträffar bidragssystemen, och ändring av förordning (EG) nr 2419/2001

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2529/2001 av den 19 december 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött(1), särskilt artiklarna 4.6, 5.4, 8.5, 9.5, 10.4 och 11.3 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3508/92 av den 27 november 1992 om ett integrerat system för administration och kontroll av vissa stödsystem inom gemenskapen(2), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 495/2001(3), särskilt artikel 12 i denna, och

av följande skäl:

(1) Genom förordning (EG) nr 2529/2001 införs ett nytt bidragssystem som ersätter det system som infördes genom rådets förordning (EG) nr 2467/98, av den 3 november 1998 om den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött(4),, ändrad genom förordning (EG) nr 1669/2000(5). För att ta hänsyn till de nya förfarandena och av tydlighetsskäl är det nödvändigt att införa nya regler som ersätter reglerna i kommissionens förordningar (EEG) nr 2814/90 av den 28 september om närmare bestämmelser för definitionen av de lamm som är uppfödda till tunga slaktkroppar(6), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2234/98(7), (EEG) nr 2385/91 av den 6 august 1991 om närmare bestämmelser för vissa särskilda fall avseende definition av får- och getköttsproducenter och producentgrupper(8), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2254/1999(9), (EEG) nr 2230/92 av den 31 juli 1992 om vissa tillämpningsföreskrifter för Kanarieöarna vad gäller systemet med bidrag för tackor och hongetter(10), (EEG) nr 3567/92 av den 10 december 1992 om tillämpningsföreskrifter för de individuella tak, nationella reserver och överlåtelser av rättigheter som föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr 3013/89 om den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött(11), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1311/2000(12), (EEG) nr 2700/93 av den 30 september 1993 om tillämpningsföreskrifter för bidrag till får- och getköttsproducenter(13), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1410/1999(14), och (EG) nr 2738/1999 av den 21 december 1999 om fastställande av de bergsområden för vilka bidraget till getköttsproducenter beviljas(15), samt att upphäva dessa förordningar.

(2) Det tackbidragssystem som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 2529/2001 faller inom tillämpningsområdet för förordning (EEG) nr 3508/92. Därför bör den här förordningen inskränkas till att gälla övriga frågor som inte omfattas av kommissionens förordning (EG) nr 2419/2001 av den 11 december 2001 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för det integrerade administrations- och kontrollsystem för vissa av gemenskapens stödsystem som införs genom rådets förordning (EEG) nr 3508/92(16) (nedan kallat det integrerade systemet), särskilt reglerna för perioder och villkor i samband med ansökningar om bidrag, tilläggsbidrag och djurhållningsperiodens längd.

(3) Enligt artikel 4.2 i förordning (EG) nr 2529/2001 skall getköttsproducenter i vissa områden i gemenskapen beviljas ett bidrag. Dessa områden bör därför fastställas på grundval av kriterierna i den bestämmelsen.

(4) Enligt artikel 5.1 i förordning (EG) nr 2529/2001 kan producenter vars jordbruksföretag har minst 50 % av den areal som används för jordbruk belägen i ett mindre gynnat eller avlägset område beviljas ett tilläggsbidrag. I artikel 4.2 hänvisas det till de särskilda geografiska områden i vilka getköttsproducenter uppfyller kraven för att beviljas getbidrag. Det bör införas en bestämmelse om att de producenter som uppfyller dessa krav skall lämna in en deklaration så att medlemsstaterna kan avgöra om stödvillkoren är uppfyllda och så att felaktiga utbetalningar till jordbruksföretag som inte är berättigade till stöd kan undvikas. När producenter enligt det integrerade systemet inte är skyldiga att lämna in en ansökan om arealstöd bör det införas en bestämmelse om en särskild deklaration som styrker att minst hälften av den mark som används för jordbruksproduktion ligger i mindre gynnade områden eller i områden som berättigar till getbidrag.

(5) Enligt rådets förordning (EG) nr 1454/2001 av den 28 juni 2001 om specifika åtgärder för vissa jordbruksprodukter till förmån för Kanarieöarna och om upphävande av förordning (EEG) nr 1601/92 (Poseican)(17) skall särskilda åtgärder vidtas för får- och getskötseln på Kanarieöarna. I dessa åtgärder ingår ett tilläggsbidrag på ett belopp som skall fastställas senare.

(6) Kriterierna för att bli berättigad till direkta utbetalningar och de villkor som skall uppfyllas måste klargöras.

(7) För att bidragssystemet och får- och getköttsmarknaden skall kunna övervakas bör medlemsstaterna regelbundet lämna information till kommissionen.

(8) För att systemet med individuella tak skall kunna införas i enlighet med artiklarna 8 till 10 i förordning (EG) nr 2529/2001 bör det införas regler för hur dessa tak skall fastställas och för hur detta skall meddelas producenterna.

(9) Det bör också vidtas åtgärder för att se till att stödmottagaren använder sådana bidragsrätter som beviljas gratis från den nationella reserven uteslutande för de avsedda ändamålen.

(10) Med tanke på den reglerande effekt som ett system med individuella tak kommer att få på marknaden bör de bidragsrätter som innehavaren inte använder under en viss tid återföras till den nationella reserven. En sådan regel bör emellertid inte tillämpas under vissa exceptionella och väl motiverade förhållanden, t.ex. i fråga om små producenter eller producenter som deltar i ett extensifieringsprogram eller omfattas av ett system med förtidspensionering i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring upphävande av vissa förordningar(18).

(11) Det är lämpligt att försöka se till att alla bidragsrätter tas tillvara och att bidragsrätter överförs till producenter som kommer att gagnas av dem. Därför bör det fastställas att en lägsta procentandel av bidragsrätterna måste användas. Denna procentandel måste vara tillräcklig för att undvika ett underutnyttjande av tillgängliga bidragsrätter i vissa medlemsstater, vilket kan leda till problem för prioriterade producenter som ansöker om bidragsrätter via den nationella reserven. Medlemsstaterna bör därför få tillstånd att höja den lägsta procentandelen använda bidragsrätter, men denna bör inte vara högre än 90 %.

(12) En förutsättning för en enhetlig tillämpning av bestämmelserna om överlåtelse och tillfälligt upplåtande av bidragsrätter är att vissa administrativa regler införs. För att undvika en alltför betungande administration bör medlemsstaterna få tillstånd att fastställa ett lägsta antal bidragsrätter som får överlåtas eller upplåtas. Sådana regler bör också förhindra överträdelser i fråga om åtagandet i artikel 9 i förordning (EG) nr 2529/2001 enligt vilket en viss procentandel av de bidragsrätter som överlåts, utan att jordbruksföretaget överlåts, alltid skall föras över till den nationella reserven. Dessutom bör det tillfälliga upplåtandet begränsas till en viss tid för att undvika missbruk av reglerna för överlåtelse.

(13) Det bör tillåtas flexibilitet när det gäller att iaktta administrativa tidsfrister för överlåtande av bidragsrätter om en producent kan styrka att han lagligen har ärvt bidragsrätter från en producent som avlidit. Producenterna bör få ett meddelande om deras individuella tak ändras.

(14) Det särskilda fall där en producent endast använder offentligt eller gemensamt ägd mark för bete och överlåter samtliga sina bidragsrätter till en annan jordbrukare, och därigenom upphör att producera, bör jämställas med överlåtelse av jordbruksföretaget.

(15) Eftersom överlåtelser av bidragsrätter utan överlåtelse av jordbruksföretaget i vissa medlemsstater endast sker via den nationella reserven, bör det införas regler som jämställer detta med systemet med direkt överlåtelse mellan producenter. Det bör fastställas objektiva kriterier för vilket belopp den nationella reserven skall betala till en producent som har överfört sina bidragsrätter och vilket belopp en producent som erhåller motsvarande bidragsrätter från den nationella reserven skall betala.

(16) Det är nödvändigt att fastställa regler för beräkning och justering av de individuella taken för bidragsrätter så att endast hela tal används.

(17) Kommissionen kommer att övervaka de nya förfarandena, och därför måste den få all nödvändig information från medlemsstaterna om införandet och tillämpningen av bidragsreglerna.

(18) Kommissionen måste få utförlig information om nationella regler och om införandet av tilläggsbidragen.

(19) För att se till att bidragsreglerna införs och efterlevs och för att undvika störningar på marknaden bör medlemsstaterna vidta alla de åtgärder som krävs för att den här förordningen kommer att tillämpas på ett korrekt sätt.

(20) Vissa övergångsbestämmelser behövs för att ge medlemsstaterna tillräcklig tid att förbereda tillämpningen av den här förordningen. Med tanke på att stöden är högre i det nya systemet, och att ett fast stöd som fastställs schablonmässigt ger större öppenhet och insyn, bör det införas bestämmelser som ger producenterna garantier för att ansökningar som redan lämnats in enligt det tidigare systemet kommer att betraktas som ansökningar som lämnats in enligt det nya systemet.

(21) För att skydda gemenskapens ekonomiska intressen bör det finnas påföljder för oegentligheter och bedrägerier. Det är nödvändigt att lämpliga bestämmelser om får- och getbidragssystemet förs in i förordning (EG) nr 2529/2001.

(22) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för får och getter och med yttrandet från EUGFJ-kommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning fastställs särskilt tillämpningsföreskrifter för de direkta utbetalningar som föreskrivs i artiklarna 4, 5, 6, 8, 9, och 10 i förordning (EG) nr 2529/2001.

KAPITEL I

DIREKTA UTBETALNINGAR

Artikel 2

Ansökningar

1. Utöver de krav som ställs i det integrerade systemet, i enlighet med förordningarna (EEG) nr 3508/92 och (EG) nr 2529/2001, skall producenterna i sina bidragsansökningar ange om de saluför fårmjölk eller mjölkprodukter som baseras på fårmjölk under det år för vilket bidrag söks.

2. Ansökningar om bidrag till får- och getköttsproducenter skall lämnas till den myndighet som medlemsstaten utsett under en period som skall fastställas av varje medlemsstat inom en tidsram som börjar den 1 november före och slutar den 30 april efter ingången av det år för vilket ansökningarna lämnas in.

Förenade kungariket får dock fastställa olika perioder för Nordirland och Storbritannien.

3. Den djurhållningsperiod under vilken producenten förbinder sig att hålla så många tackor eller getter på sitt jordbruksföretag som han sökt bidrag för skall uppgå till 100 dagar, med början den första dagen efter den sista dagen i den period för inlämning av ansökningar som anges i punkt 2.

Artikel 3

Stödberättigande områden för getköttsproducenter

Kriterierna enligt artikel 4.2 i förordning (EG) nr 2529/2001 skall anses vara uppfyllda i de områden som anges i bilaga I.

Artikel 4

Ansökan om tilläggsbidrag och getbidrag

1. För att få tilläggsbidrag eller getbidrag skall en producent som har ett jordbruksföretag på vilket mer än 50 % men mindre än 100 % av arealen används för jordbruk, och som ligger i sådana områden som avses i artikel 5.1 i förordning (EG) nr 2529/2001 eller i områden som berättigar till getbidrag, lämna in en eller flera deklarationer som anger ägornas läge enligt följande regler:

a) En producent som är skyldig att varje år lämna en deklaration om storleken på jordbruksföretagets totala brukade jordbruksareal, på den blankett för ansökan om arealstöd som föreskrivs i artikel 6 i förordning (EG) nr 2529/2001 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för det integrerade administrations- och kontrollsystemet för vissa av gemenskapens stödsystem, skall i denna deklaration ange vilka skiften som ligger i sådana områden som avses i artikel 5.1 i förordning (EG) nr 2529/2001, eller i förekommande fall i sådana områden som anges i bilaga I.

b) En producent som inte är skyldig att lämna in en deklaration enligt a, skall varje år lämna in en särskild deklaration med, i förekommande fall, användande av det system för identifiering av jordbruksskiften som föreskrivs i det integrerade systemet.

I deklarationen skall samtliga ägor som producenten äger, hyr eller på något annat sätt använder anges, med uppgift om areal och om sådana skiften som används för jordbruk och som ligger i sådana områden som avses i artikel 5.1 i förordning (EG) nr 2529/2001, eller i förekommande fall i sådana områden som anges i bilaga I. Medlemsstaterna får föreskriva att denna särskilda deklaration skall ingå i ansökan om tack- och/eller getbidrag. Medlemsstaterna får också kräva att den särskilda deklarationen görs på en blankett för ansökan om arealstöd.

2. Den behöriga nationella myndigheten får kräva att det skall lämnas in ett lagfartsbevis, ett hyreskontrakt eller ett skriftligt avtal mellan producenter och, i förekommande fall, ett intyg från den lokala eller regionala myndighet som ställt de arealer som används till jordbruk till den berörda producentens förfogande. Intyget skall visa de arealer som beviljats producenten och de skiften som ligger i områden som avses i artikel 5.1 i förordning (EG) nr 2529/2001, eller i förekommande fall i sådana områden som anges i bilaga I.

Artikel 5

Producenter som tillämpar växling av betesområden

1. Bidragsansökningar som lämnas in av producenter som är registrerade i de områden som anges i artikel 5.2 i förordning (EG) nr 2529/2001 och som vill bli berättigade till tilläggsbidrag, skall innehålla uppgifter om

- den eller de platser där växling av betesområde skall tillämpas under innevarande år,

- den period på minst 90 dagar som avses i den punkten och som fastställts för innevarande år.

2. Utom i fall av force majeure eller då väl belagda naturliga omständigheter påverkat besättningen, skall bidragsansökningar från de producenter som avses i punkt 1 åtföljas dels av dokument som styrker att växling av betesområden har genomförts under de två föregående åren, dels av ett intyg från lokala eller regionala myndigheter på orten för växlingen som styrker att en växling av betesområden ägt rum under minst 90 sammanhängande dagar.

När medlemsstaterna genomför administrativa kontroller av ansökningarna skall de försäkra sig om att den plats för växling av betesområden som anges i ansökan ligger i ett sådant område som avses i artikel 5.1 i förordning (EG) nr 2529/2001.

Artikel 6

Tillägg för Kanarieöarna

Enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1454/2001 skall det tillägg till bidraget som beviljas producenter som saluför får- och getkött på Kanarieöarna uppgå till 4,2 euro per tacka och/eller honget.

Artikel 7

Rätt till bidrag

1. Bidragen skall betalas ut till producenterna på grundval av det antal tackor eller hongetter som producenten håller på sitt jordbruksföretag under hela den djurhållningsperiod som avses i artikel 2.3.

2. De djur som den sista dagen under djurhållningsperioden uppfyller villkoren enligt definitionerna i artikel 3 i förordning (EG) nr 2529/2001 skall anses vara bidragsberättigande.

Artikel 8

Förteckning över fårproducenter som saluför fårmjölk eller fårmjölksprodukter

Medlemsstaterna skall för varje år, senast den trettionde dagen under djurhållningsperioden, upprätta en förteckning över de fårproducenter som saluför fårmjölk eller fårmjölksprodukter. Förteckningen skall upprättas på grundval av producenternas deklarationer enligt artikel 2.1. Dessutom skall medlemsstaterna, när de upprättar förteckningen, ta hänsyn till resultaten från kontroller och till övriga informationskällor som är tillgängliga för den behöriga myndigheten, särskilt information från bearbetningsföretag eller distributörer angående producenternas saluföring av fårmjölk eller fårmjölksprodukter.

Artikel 9

Meddelanden

1. Medlemsstaterna skall senast den 31 juli varje år underrätta kommissionen om de bidragsansökningar som lämnats in för året. För detta ändamål skall blankettmallen i bilaga II till den här förordningen användas. Senast den 31 juli skall de också med användande av formuläret i bilaga III meddela vilka bidrag som betalats ut för föregående år, och senast den 31 oktober eventuella förändringar i förteckningen över geografiska områden där växling av betesmarker praktiseras och som avses i artikel 5.2 i förordning (EG) nr 2529/2001 och i artikel 5 i den här förordningen. Uppgifterna skall på begäran lämnas till de nationella organ som ansvarar för sammanställning av officiell statistik i får- och getköttssektorn.

2. Om den information som skall meddelas ändras, särskilt efter kontroller, korrigeringar eller förbättringar av tidigare siffror, skall en uppdatering meddelas kommissionen senast en månad efter det att förändringen inträffade.

KAPITEL II

GRÄNSER, RESERVER OCH ÖVERLÅTELSER

Artikel 10

Bidragsrätter som erhålls gratis

Utom i väl motiverade undantagsfall får den producent som har erhållit bidragsrätter gratis från den nationella reserven inte överlåta dessa eller tillfälligt upplåta dem under de tre följande åren.

Artikel 11

Användande av bidragsrätter

1. En producent som har bidragsrätter kan utnyttja dem genom att själv använda dem och/eller genom att tillfälligt upplåta dem till en annan producent.

2. Om en producent inte under varje år har utnyttjat den lägsta procentsats av sina bidragsrätter som fastställs i punkt 4, skall den del som inte har använts föras över till den nationella reserven, utom i följande fall:

a) Om en producent har högst 20 bidragsrätter, och om han inte har använt den lägsta procentsatsen under vardera av två på varandra följande kalenderår, skall den del som inte använts under det sista kalenderåret föras över till den nationella reserven.

b) Om en producent deltar i ett extensifieringsprogram som godkänts av kommissionen.

c) Om en producent deltar i ett program för förtidspensionering som godkänts av kommissionen, och som inte innebär någon skyldighet att överlåta och/eller tillfälligt upplåta bidragsrätter.

d) I väl motiverade undantagsfall.

3. Tillfällig upplåtelse får endast avse hela år och skall minst avse det minsta antal djur som avses i artikel 12.1. Vid utgången av varje period för tillfällig upplåtelse, som inte får överskrida tre på varandra följande år, skall en producent, såvida det inte rör sig om en överlåtelse av bidragsrätter, återfå samtliga sina bidragsrätter för minst två på varandra följande år. Om producenten inte själv använder minst den lägsta procentsats av sina bidragsrätter som fastställs enligt punkt 4 under vart och ett av de två åren, skall medlemsstaten, utom i väl motiverade undantagsfall, varje år återkalla de rättigheter som inte använts och återföra dem till den nationella reserven.

För producenter som deltar i ett program för förtidspensionering som godkänts av kommissionen får medlemsstaterna medge att den sammanlagda löptiden för en tillfällig upplåtelse förlängs i förhållande till programmet i fråga.

Producenter som har åtagit sig att delta i ett extensifieringsprogram i enlighet med artikel 2.1 c i rådets förordning (EEG) nr 2078/92(19) eller i ett extensifieringsprogram enligt artiklarna 22 och 23 i förordning (EG) nr 1257/1999, får inte tillfälligt upplåta eller överlåta sina bidragsrätter så länge de deltar i programmet. Denna bestämmelse skall dock inte gälla om det i programmet är tillåtet att överlåta och/eller tillfälligt upplåta bidragsrätter till producenter som behöver dem för att delta i andra åtgärder än dem som avses i detta stycke.

4. Minst 70 % av bidragsrätterna skall användas.

Medlemsstaterna får emellertid höja denna procentsats upp till 90 %. Medlemsstaterna skall i förväg underrätta kommissionen om vilken procentsats de har för avsikt att tillämpa.

Artikel 12

Överlåtelse av bidragsrätter och tillfällig upplåtelse

1. Medlemsstaterna får, i förhållande till sina produktionsstrukturer, fastställa det minsta antal bidragsrätter som kan omfattas av en partiell överlåtelse utan överlåtelse av jordbruksföretaget. Detta minsta antal får inte vara högre än 10 bidragsrätter.

2. Överlåtelse av bidragsrätter och tillfällig upplåtelse av sådana skall ha verkan först efter det att både den producent som överlåter och/eller upplåter dem och den producent som erhåller dem har underrättat de behöriga myndigheterna i medlemsstaten om detta.

Detta skall meddelas inom en tidsfrist som fastställs av medlemsstaten och senast den dag då ansökningsperioden för bidraget går ut i medlemsstaten i fråga, utom i de fall då överlåtelsen sker i samband med arv. Den producent som erhåller bidragsrätterna skall i sådana fall kunna lägga fram giltiga juridiska handlingar som visar att han eller hon är arvinge till den producent som avlidit.

3. Om inte företaget överlåts utan bara bidragsrätterna, skall det antal bidragsrätter som överlåts utan kompensation till den nationella reserven alltid vara minst en.

Artikel 13

Ändring av individuella tak

Vid överlåtelse eller tillfällig upplåtelse av bidragsrätter skall medlemsstaterna fastställa nya individuella tak och underrätta de berörda producenterna om det antal bidragsrätter som de har rätt till senast 60 dagar efter den sista dagen i den period under vilken producenten lämnade in sin ansökan.

Första stycket skall inte tillämpas om överlåtelsen sker i samband med arv enligt de villkor som anges i artikel 12.2.

Artikel 14

Producenter som inte äger den mark de brukar

Producenter som brukar enbart offentligt eller gemensamt ägd mark och som beslutar sig för att sluta använda denna som betesmark och överlåta alla sina bidragsrätter till en annan producent, skall behandlas på samma sätt som producenter som säljer eller överlåter sina jordbruksföretag. I alla andra fall skall sådana producenter behandlas på samma sätt som producenter som överlåter enbart sina bidragsrätter.

Artikel 15

Överlåtelse via den nationella reserven

Om en medlemsstat fastställer att en överlåtelse av bidragsrätter skall ske via den nationella reserven, skall de tillämpa nationella bestämmelser motsvarande bestämmelserna i det här kapitlet. Dessutom skall följande gälla i dessa fall:

- Medlemsstaterna får föreskriva att en tillfällig upplåtelse skall ske via den nationella reserven.

- Vid en överlåtelse av bidragsrätter eller en tillfällig upplåtelse i enlighet med första strecksatsen skall överlåtelsen till reserven inte ha verkan förrän de behöriga myndigheterna i medlemsstaten har underrättat den producent som överlåter och/eller tillfälligt upplåter bidragsrätterna om detta, och överlåtelser från reserven till en annan producent skall inte ha verkan förrän myndigheterna meddelat den berörda producenten detta.

Dessutom måste bestämmelserna ge garantier för att den del av bidragsrätterna som inte omfattas av artikel 9.2 andra stycket i förordning (EG) nr 2529/2001 kompenseras genom en betalning från medlemsstaten som motsvarar det belopp som en direkt överlåtelse mellan producenterna skulle ha betingat, och därvid skall särskilt produktionsutvecklingen i medlemsstaten beaktas. Denna utbetalning skall vara lika stor som det belopp som debiteras de producenter som erhåller motsvarande antal bidragsrätter från den nationella reserven.

Artikel 16

Beräkning av individuella tak

I den första beräkningen och i följande justeringar av individuella tak för bidragsrätter skall endast hela tal användas.

Om den matematiska beräkningen resulterar i ett värde som inte är ett helt tal skall närmaste heltal användas. Om den matematiska beräkningen resulterar i ett värde som ligger exakt mellan två heltal skall närmast högre heltal användas.

Artikel 17

Meddelanden

1. Medlemsstaterna skall senast den 1 mars 2002 underrätta kommissionen dels om hur de har gått tillväga för att minska de individuella taken i enlighet med artikel 8.3 i förordning (EG) nr 2529/2001, dels om det totala antalet bidragsrätter som beviljats producenter samt antalet bidragsrätter som tillförts reserven.

2. Medlemsstaterna skall senast den 1 mars 2002 underrätta kommissionen om den beräkningsmetod som använts för minskningen enligt artikel 9.2 i förordning (EG) nr 2529/2001, och i förekommande fall om de åtgärder som vidtagits enligt artikel 9.3 samt, före den 1 januari varje år, om eventuella ändringar.

3. Medlemsstaterna skall med hjälp av tabellerna i bilagorna IV och V senast den 30 april varje år underrätta kommissionen om

a) det antal bidragsrätter som under föregående år utan kompensation återförts till den nationella reserven till följd av överlåtelse av bidragsrätter utan att jordbruksföretaget överlåtits,

b) det antal ej använda bidragsrätter som avses i artikel 10.2 i förordning (EG) nr 2529/2001 som förts över till den nationella reserven under föregående år,

c) det antal bidragsrätter som under föregående år beviljats enligt artikel 10.3 i förordning (EG) nr 2529/2001,

d) det antal bidragsrätter som från den nationella reserven beviljats producenter i mindre gynnade områden under föregående år,

e) datum för perioder och tidsfrister i samband med såväl överlåtelser av bidragsrätter som bidragsansökningar.

KAPITEL III

YTTERLIGARE UTBETALNINGAR

Artikel 18

Senast den 30 april 2002 skall medlemsstaterna underrätta kommissionen om sina nationella förfaranden för att bevilja ytterligare utbetalningar enligt artikel 11 i förordning (EG) nr 2529/2001. I tillämpliga delar skall denna information särskilt innehålla följande:

1. Utbetalningar per djur:

a) preliminära belopp per djur, samt förfaranden för att bevilja dem,

b) en prognos för de totala utgifterna och för antalet djur,

c) särskilda krav i fråga om djurtäthet,

d) annan information om tillämpningsföreskrifter.

2. Arealutbetalningar (om nödvändigt):

a) beräkning av den regionala basarealen,

b) preliminära belopp per hektar,

c) en prognos för de totala utgifterna och för antalet hektar;

d) annan information om tillämpningsföreskrifter.

3. Uppgifter om andra system som införts för ytterligare betalningar.

4. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om eventuella ändringar i förfarandena senast en månad efter det att ändringarna gjorts.

KAPITEL IV

ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 19

Nationella genomförandeåtgärder

Medlemsstaterna skall vidta alla åtgärder som krävs för att se till att denna förordning tillämpas korrekt. De skall underrätta kommissionen om detta.

Artikel 20

Övergångsbestämmelser

Ansökningar om bidrag för 2002 som lämnats in innan den här förordningen börjar tillämpas och inom ramen för det bidragssystem som föreskrivs i artikel 5 i förordning (EG) nr 2467/98, skall anses vara ansökningar som lämnats in inom ramen för det bidragssystem som föreskrivs i förordning (EG) nr 2529/2001.

Den version av förordning (EG) nr 2419/2001 som gäller före ikraftträdandet av denna förordning skall tillämpas för dessa ansökningar.

Artikel 21

Upphävande

Förordningarna (EEG) nr 2814/90, (EEG) nr 2385/91, (EEG) nr 2230/92, (EEG) nr 3567/92, (EEG) nr 2700/93 och (EG) nr 2738/1999 skall upphöra att gälla från och med den 1 januari 2002. De skall fortsätta att tillämpas på ansökningar som lämnats in för regleringsåret 2001 och tidigare regleringsår. Hänvisningar till de upphävda förordningarna skall anses vara hänvisningar till den här förordningen enligt jämförelsetabellen i bilaga VI.

Artikel 22

Ändringar i det integrerade systemet

Artikel 40 i förordning (EG) nr 2419/2001 skall ersättas med följande:

"Artikel 40

1. Om avvikelser enligt artikel 36.3 påträffas i samband med ansökningar inom ramen för får/getbidragssystemet skall artikel 38.2, 38.3 och 38.4 gälla i tillämpliga delar från och med det första djur för vilket felaktigheterna påträffas.

2. Om det fastställs att en fårproducent som saluför fårmjölk och fårmjölksprodukter inte angivit detta i sin bidragsansökan skall det stöd han är berättigad till minskas till det bidrag som betalas ut till fårproducenter som saluför fårmjölk och fårmjölksprodukter, minus skillnaden mellan detta belopp och det fulla beloppet för tackbidraget.

3. Om det i samband med en ansökan om tilläggsbidrag fastställs att mindre än 50 % av den areal på jordbruksföretaget som används för jordbruk ligger i sådana områden som avses i artikel 5.1 i rådets förordning (EG) nr 2529/2001(20) får tilläggsbidraget inte betalas ut, och tack- och getbidraget skall minskas med 50 % av tilläggsbidraget.

4. Om det fastställs att den procentandel av arealen på jordbruksföretaget som används för jordbruk och som ligger i sådana områden som anges i förteckningen i bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 2556/2001(21) är lägre än 50 % får getbidraget inte betalas ut.

5. Om det fastställs att en producent som praktiserar växling av betesmarker och som lämnar in en ansökan om tilläggsbidrag inte har haft 90 % av sina djur på bete i minst 90 dagar i ett sådant område som avses i artikel 5.2 b i förordning (EG) nr 2529/2001, får tilläggsbidraget inte betalas ut, och får- eller getbidraget skall minskas med 50 % av tilläggsbidraget.

6. Om det visar sig vara avsiktliga överträdelser som ligger bakom de oegentligheter som avses i punkterna 2, 3, 4 och 5 får en utbetalning av det totala stödbeloppet enligt dessa punkter inte beviljas. Jordbrukaren skall i detta fall ytterligare en gång uteslutas från stöd upp till detta belopp.

Detta belopp skall räknas av från de utbetalningar inom ramen för får/getbidragssystemet som jordbrukaren har rätt till i samband med ansökningar som han lämnar in under de tre på varandra följande kalenderåren efter det kalenderår då detta uppdagas."

Artikel 23

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 december 2001.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) Se sidan 3 i detta nummer av EGT.

(2) EGT L 355, 5.12.1992, s. 1.

(3) EGT L 72, 14.3.2001, s. 6.

(4) EGT L 312, 20.11.1998, s. 1.

(5) EGT L 193, 29.7.2000, s. 8.

(6) EGT L 268, 29.9.1990, s. 35.

(7) EGT L 281, 17.10.1998, s. 6.

(8) EGT L 219, 7.8.1991, s. 15.

(9) EGT L 275, 26.10.1999, s. 9.

(10) EGT L 218, 1.8.1992, s. 97.

(11) EGT L 362, 11.12.1992, s. 41.

(12) EGT L 148, 22.6.2000, s. 31.

(13) EGT L 245, 1.10.1993, s. 99.

(14) EGT L 164, 30.6.1999, s. 53.

(15) EGT L 328, 22.12.1999, s. 59.

(16) EGT L 327, 12.12.2001, s. 11.

(17) EGT L 198, 21.7.2001, s. 45.

(18) EGT L 160, 26.6.1999, s. 80.

(19) EGT L 215, 30.7.1992, s. 85.

(20) EGT L 341, 22.12.2001, s. 3.

(21) EGT L 341, 22.12.2001, s. 105.

BILAGA I

Områden som berättigar till getbidrag

1. Frankrike: Korsika och alla bergsområden utanför denna region, enligt artikel 18 i förordning (EG) nr 1257/1999.

2. Grekland: hela landet.

3. Italien: Lazio, Abruzzo, Molise, Kampanien, Apulien, Basilicata, Kalabrien, Sicilien och Sardinien, samt alla bergsområden utanför dessa regioner, enligt artikel 18 i förordning (EG) nr 1257/1999.

4. Spanien: de autonoma regionerna Andalusien, Aragonien, Balearerna, Castilla-La Mancha, Castilla-Léon, Katalonien, Extremadura, Galicien (utom provinserna La Coruña och Lugo), Madrid, Murcia, Rioja, Valencia och alla bergsområden utanför dessa regioner, enligt artikel 18 i förordning (EG) nr 1257/1999.

5. Portugal: hela landet, med undantag för Azorerna.

6. Österrike: alla bergsområden enligt artikel 18 i förordning (EG) nr 1257/1999.

BILAGA II

>PIC FILE= "L_2001341SV.011302.TIF">

BILAGA III

>PIC FILE= "L_2001341SV.011402.TIF">

BILAGA IV

>PIC FILE= "L_2001341SV.011502.TIF">

BILAGA V

>PIC FILE= "L_2001341SV.011602.TIF">

BILAGA VI

Jämförelsetabell

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

Top