EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1047

Kommissionens förordning (EG) nr 1047/2001 av den 30 maj 2001 om införande av ett system med importlicenser och ursprungsintyg och om förvaltningsbestämmelser för tullkvoter när det gäller vitlök som importeras från tredje land

OJ L 145, 31.5.2001, p. 35–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/06/2002; upphävd genom 32002R0565

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1047/oj

32001R1047

Kommissionens förordning (EG) nr 1047/2001 av den 30 maj 2001 om införande av ett system med importlicenser och ursprungsintyg och om förvaltningsbestämmelser för tullkvoter när det gäller vitlök som importeras från tredje land

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 145 , 31/05/2001 s. 0035 - 0040


Kommissionens förordning (EG) nr 1047/2001

av den 30 maj 2001

om införande av ett system med importlicenser och ursprungsintyg och om förvaltningsbestämmelser för tullkvoter när det gäller vitlök som importeras från tredje land

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker(1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 911/2001(2), särskilt artikel 31.2 i denna,

med beaktande av rådets beslut (2001/404/EG) av den 28 maj 2001 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Argentina, i enlighet med artikel XXVIII i Allmänna tull och handelsavtalet (GATT) från 1994, om ändring av de medgivanden när det gäller vitlök, som föreskrivs i bindningslista CXL, som bifogas avtalet(3), särskilt artikel 2 i detta, och

av följande skäl:

(1) Till följd av de förhandlingar som förts i enlighet med artikel XXVIII i GATT 1994 har gemenskapen ändrat villkoren för import av vitlök. Från och med den 1 juni 2001 består tullen för import av vitlök enligt KN-nummer 0703 20 00 dels av en värdetull på 9,6 och ett särskilt tullbelopp på 1200 euro per nettoton. Emellertid har en tullkvot på 38370 ton utan särskild tull, nedan kallad GATT-kvoten, öppnats genom rådets förordning (EG) nr 404/2001. I bilagan till beslutet föreskrivs att kvoten skall fördelas som 19147 ton från Argentina (löpnummer 09.4104), 13200 ton från Kina (löpnummer 09.4105) och 6023 ton från andra tredje länder (löpnummer 09.4106).

(2) Eftersom det finns en särskild tull som skall tas ut för import utöver kvoten bör det för förvaltningen av denna införas ett system med importlicenser. Ett sådant system bör även möjliggöra noggrann och kontinuerlig uppföljning av all vitlöksimport och systemet bör ersätta det system som infördes genom kommissionens förordning (EG) nr 1859/93(4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2872/2000(5), och den förordningen bör därför upphöra att gälla. Tillämpningsföreskrifterna för systemet bör vara av ett sådant slag att de kompletterar eller beviljar undantag från föreskrifterna i kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter(6). Det är därför lämpligt

- att skapa två licenskategorier, en för import inom GATT-kvoten (A-licens) och en för import utöver kvoten (B-licens),

- att föreskriva att licenserna som längst skall vara giltiga i tre månader utan möjlighet till överskridande av det innevarande kvotåret,

- att föreskriva att licenserna endast får avse det ursprungsland som anges i ansökan,

- att fastställa en tidsplan för inlämningen av ansökningar om A-licenser och för utfärdandet av dessa vilket gör att medlemsstaterna i god tid hinner meddela kommissionen uppgifter om ansökningarna om A-licenser.

(3) Åtgärder bör vidtas för att i görligaste mån förhindra att ansökningar om A-licenser lämnas in i spekulativt syfte utan koppling till verklig handelsverksamhet på marknaden för frukt och grönsaker. Det är därför lämpligt

- att fastställa vissa kriterier avseende de personer som ansöker om licenserna,

- att förbjuda överlåtelse av licenserna,

- att fastställa en rimlig tidsfrist för individuella ansökningar.

(4) Med beaktande av avtalet genom skriftväxling med Argentina bör de avsatta kvantiteterna fördelas mellan traditionella importörer och övriga importörer och begreppet traditionella importörer bör definieras, samtidigt som det bör säkras att kvoterna utnyttjas optimalt.

(5) För en god förvaltning av GATT-kvoten bör det föreskrivas vilka åtgärder kommissionen skall vidta i de fall då ansökningarna om A-licenser för ett visst ursprung eller ett visst kvartal, när hänsyn tagits till outnyttjade kvantiteter från tidigare utfärdade licenser, överskrider de kvantiteter som fastställs i rådets beslut (2001/404/EG). Om en minskningskoefficient skall tillämpas vid utfärdandet av A-licenser bör importörerna ges möjlighet att dra tillbaka ansökan, varefter säkerheten skall frisläppas.

(6) I syfte att stärka kontrollen och undvika all risk för snedvridning av handeln på grund av felaktiga handlingar fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 544/97(7), ändrad genom förordning (EG) nr 2520/98(8), att ursprungsintyg krävs för import av vitlök från vissa tredje länder och att vitlök med ursprung i de länderna skall transporteras direkt till gemenskapen. Ursprunsintygen skall utfärdas av de behöriga nationella myndigheterna i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 56-62 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen(9), senast ändrad genom förordning (EG) nr 993/2001(10). För en förenklad förvaltning bör relevanta bestämmelser i förordning (EG) nr 544/97 införas här och förordningen upphävas.

(7) Det bör föreskrivas att för den import av vitlök som sker efter det att den här förordningen träder i kraft, men på grundval av importlicenser som utfärdats i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1104/2000 av den 25 maj 2000 om en skyddsåtgärd avsedd att tillämpas på import av vitlök med ursprung i Kina(11), skall de bestämmelser gälla som var i kraft då licenserna utfärdades.

(8) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för färsk frukt och färska grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING l

IMPORTLICENSER OCH TULLKVOTER

Artikel 1

Allmänna bestämmelser

1. I samtliga fall av övergång till fri omsättning för vitlök enligt KN-nummer 0703 20 00 skall en importlicens som har utfärdats i enlighet med denna förordning uppvisas.

2. Övergång till fri omsättning för vitlök inom ramen för den tullkvot som öppnas genom rådets beslut (2001/404/EG) med värdetull på 9,6 % skall endast beviljas om det i fält 20 på importlicensen har angivits en av följande texter:

- Derecho de aduana 9,6 % - Reglamento (CE) n° 1047/2001

- Toldsats 9,6 % - forordning (EF) nr. 1047/2001

- Zollsatz 9,6 % - Verordnung (EG) Nr. 1047/2001

- Δασμός 9,6 % - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1047/2001

- Customs duty 9,6 % - Regulation (EC) No 1047/2001

- Droit de douane 9,6 % - Règlement (CE) n° 1047/201

- Dazio 9,6 % - Regolamento (CE) n. 1047/2001

- Douanerecht 9,6 % - Verordening (EG) nr. 1047/2001

- Direito aduaneiro: 9,6 % - Regulamento (CE) n.o 1047/2001

- Tulli 9,6 prosenttia - Asetus (EY) N:o 1047/2001

- Tull 9,6 % - Förordning (EG) nr 1047/2001.

Dessa importlicenser kallas nedan A-licenser. Övriga licenser kallas nedan B-licenser.

3. Ansökningar om importlicens på vilka det i fält 20 angivits en av de texter som anges i punkt 2 skall anses vara ansökningar om A-licens. Övriga ansökningar skall anses vara ansökningar om B-licens. En B-licens får inte utfärdas om ansökan avser en A-licens.

Artikel 2

Bestämmelser avseende alla licenser

1. Med förbehåll för de särskilda bestämmelser som föreskrivs i den här förordningen skall bestämmelserna i förordning (EG) nr 1291/2000 tillämpas på det system som inrättas genom den här förordningen.

2. Produktens ursprungsland skall anges i fält 8 i ansökan om importlicens och licensen. Ordet "ja" i fält 8 skall kryssas för. Importlicenserna skall endast vara giltiga för produkter med ursprung i det angivna ursprungslandet.

3. Säkerheten enligt artikel 15.2 i förordning (EEG) nr 1291/2000 skall vara 15 euro per nettoton.

4. Giltighetstiden för importlicenserna skall vara tre månader från den dag då de utfärdas, dock längst till och med den 31 maj.

Artikel 3

Bestämmelser avseende de personer som ansöker om A-licenser

1. Endast handelsidkare inom jordbrukssektorn enligt punkt 2 får ansöka om A-licenser.

2. Med handelsidkare inom jordbrukssektorn avses aktörer, ekonomiska aktörer, fysiska eller juridiska personer, enskilda individer eller sammanslutningar som under minst ett av de föregående två kalenderåren per år har salufört minst 50 ton frukt och grönsaker enligt artikel 1.2 i förordning (EG) nr 2200/96. Som bevis för att dessa villkor är uppfyllda skall gälla att vederbörande är upptagen i ett handelsregister i medlemsstaten eller andra bevis som är godtagbara för medlemsstaten.

3. De handelsidkare inom jordbrukssektorn som avses i punkt 2 skall till stöd för sin ansökan lägga fram handlingar som gör det möjligt för de nationella behöriga myndigheterna att verifiera att villkoren i punkt 2 har uppfyllts.

Artikel 4

Licensansökan

1. För var och en av de tremånadersperioder som anges i bilaga I får licensansökningar lämnas in tidigast den första måndagen och senast den sista fredagen i perioden.

2. För vart och ett av de tre ursprungen och var och en av de tremånadersperioder som anges i bilaga I får en handelsidkare inom jordbrukssektorn i enlighet med artikel 3 högst lämna in fyra ansökningar om A-licenser för import av vitlök och det skall gå minst fem dagar mellan ansökningarna. Var och en av dessa ansökningar får gälla högst 20 % av den kvantitet som i bilagan anges för ursprungslandet och perioden ifråga.

3. Ansökningar om A-licens får inte lämnas in för andra kvantiteter än de som anges i bilaga I.

4. De perioder som avses i punkt 1 skall inte tillämpas för ansökningar om B-licens.

Artikel 5

Utfärdande av licenser

1. A-licenserna skall utfärdas den femte arbetsdagen efter den dag då ansökan lämnas in, förutsatt att kommissionen under denna tidsperiod inte har vidtagit särskilda åtgärder. Genom undantag från artikel 9 i förordning (EG) nr 1291/2000 får de rättigheter som följer av A-licenserna inte överlåtas.

2. B-licenser skall utfärdas utan tids- eller kvantitetsmässiga begränsningar.

3. Licenser får inte utfärdas för import från de länder som anges i bilaga II om dessa länder inte har meddelat kommissionen tillräckliga uppgifter om att ett förfarande för administrativt samarbete har upprättats i enlighet med artiklarna 63-65 i förordning (EEG) nr 2454/93. Uppgifterna skall anses ha meddelats den dag för offentliggörande som anges i artikel 11.

Artikel 6

Maximala kvantiteter för A-licenser

1. För vart och ett av de tre ursprung och var och en av de tremånadersperioder som anges i bilaga I får A-licenser högst utfärdas för en kvantitet som motsvarar

a) den kvantitet som anges i bilaga I för den aktuella tremånadersperioden och det aktuella ursprungslandet,

b) summan av de kvantiteter från ett visst ursprungsland för vilka ansökningar inte lämnats in under föregående tremånadersperiod,

c) summan av tidigare utfärdade licenser som inte har utnyttjats och som kommissionen har informerats om.

Kvantiteter för vilka ansökan inte gjorts eller som inte har utnyttjats under en ettårsperiod från den 1 juni till den 31 maj får inte överföras till följande ettårsperiod.

2. För vart och ett av de tre ursprung och var och en av de tremånadersperioder som anges i bilaga I skall den maximala kvantiteten som beräknas enligt punkt 1 fördelas enligt följande:

a) 70 % till traditionella importörer.

b) 30 % till nya importörer.

Från och med den första dagen i den tredje månaden i varje tremånadersperiod skall emellertid de tillgängliga kvantiteterna fördelas utan hänsyn till vilken typ av importör det är fråga om.

3. Med traditionella importörer avses handelsidkare inom jordbrukssektorn enligt artikel 3 som har importerat vitlök under minst två av de föregående tre kalenderåren.

4. Med nya importörer avses andra handelsidkare inom jordbrukssektorn enligt artikel 3 än de som avses i punkt 3.

5. De traditionella importörer som ansöker om A-licenser skall som stöd för ansökan bifoga handlingar som de nationella behöriga myndigheterna kan använda för att kontrollera att villkoren i punkt 3 har uppfyllts.

Artikel 7

Uppgiftsöverföring från medlemsstaterna till kommissionen

1. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om följande:

a) De kvantiteter för vilka det ansökts om importlicens. Uppgifterna skall meddelas med följande intervall:

- Varje onsdag för ansökningar som lämnats in under måndag och tisdag.

- Varje fredag för ansökningar som lämnats in under onsdag och torsdag.

- Varje måndag för ansökningar som lämnats in under fredagen i föregående vecka.

b) De kvantiteter som är outnyttjade eller endast delvis utnyttjade, dvs. mellanskillnaden mellan de kvantiteter som anges på baksidan av importlicensen och de kvantiteter som licensen avser.

c) De kvantiteter avseende A-licenser som tillbakadragits med tillämpning av artikel 8.3.

Meddelande enligt punkt b och c skall lämnas varje onsdag för uppgifter som mottagits under föregående vecka.

Om det inte har lämnats in några ansökningar om importlicens under den period som avses i punkt a eller om det inte finns några outnyttjade eller tillbakadragna kvantiteter enligt punkt b och c skall den berörda medlemsstaten underrätta kommissionen om detta på de dagar som anges i denna artikel.

2. De meddelanden som avses i den här artikeln

- skall fördelas per ansökningsdag, ursprungsland, typ av licens, dvs. A-licens och B-licens, och per typ av importör enligt artikel 6.2,

- skall översändas elektroniskt på den särskilda blankett som kommissionen tillhandahåller medlemsstaterna.

Artikel 8

Utfärdande av A-licenser

1. Om kommissionen, på grundval av de uppgifter som medlemsstaterna meddelar enligt artikel 7, konstaterar att de ansökningar om licens som lämnats in avser en sådan kvantitet att det finns risk för att de maximala kvantiteter som beräknats i enlighet med artikel 6.1 och 6.2 överskrids skall kommissionen fastställa en lämplig minskningskoefficient för de aktuella ansökningarna och stoppa utfärdandet av A-licenser för senare inkomna ansökningar fram till det datum som anges i artikel 6.2 andra stycket eller fram till slutet av tremånadersperioden.

2. Vid bedömningen enligt punkt 1 skall kommissionen ta hänsyn till de A-licenser som redan beviljats och som skall beviljas för den aktuella tremånadersperioden och det aktuella ursprungslandet.

3. Om den kvantitet för vilken en A-licens har utfärdats, på grundval av punkt 1, underskrider den kvantitet som licensansökan avser, får licensansökan dras tillbaka inom tre arbetsdagar från och med offentliggörandet av den förordning som antagits enligt punkt 1. Vid sådana tillbakadraganden skall säkerheten frisläppas omedelbart.

4. Artikel 8.4 i förordning (EG) nr 1291/2000 skall inte tillämpas avseende A-licenser.

AVDELNING II

URSPRUNGSINTYG

Artikel 9

Allmänna bestämmelser

Vitlök med ursprung i de tredje länder som anges i bilaga II får endast övergå till fri omsättning i gemenskapen på villkor att

a) ett ursprungsintyg uppvisas som skall vara utfärdat av de behöriga myndigheterna i dessa länder i enlighet med artiklarna 55-65 i förordning (EG) nr 2454/93,

b) produkten har transporterats direkt till gemenskapen från ursprungslandet.

Artikel 10

Direkttransport

1. Följande varor skall anses som direkttransporterade till gemenskapen från de tredje länder som anges i bilaga II:

a) Produkter som under transport inte passerar genom ett tredje lands territorium.

b) Varor som transporteras genom andra tredje länders territorier än ursprungslandets territorium, med eller utan omlastning eller tillfällig lagring, under förutsättning att transporten genom dessa territorier är berättigad av geografiska skäl eller uteslutande av transportskäl, och att varorna

- har övervakats av tullmyndigheterna i transit- eller lagringslandet,

- inte har kommit ut i handeln eller övergått till fri konsumtion där,

- inte har varit föremål för andra behandlingar än lossning, omlastning eller annan behandling för att bevara dem i gott skick.

2. Som bevis på att de i punkt 1 b angivna villkoren är uppfyllda skall följande handlingar uppvisas för myndigheterna i gemenskapen:

a) ett enhetligt transportdokument som utfärdats i ursprungslandet och som omfattar transporten genom transitlandet, eller

b) ett intyg utfärdat av tullmyndigheterna i transitlandet innehållande

- en exakt beskrivning av varorna,

- uppgifter om när varorna lossades eller lastades om eller om när varorna lastades och lossades, med angivande av de använda fartygen, och

- intyg om under vilka förhållanden varorna transiterades, eller

c) andra styrkande handlingar, om de andra handlingarna inte kan uppvisas.

Artikel 11

Administrativt samarbete

Så snart de tredje länder som anges i bilaga II har översänt de uppgifter som krävs för att inleda det förfarande för administrativt samarbete som föreskrivs i artiklarna 63-65 i förordning (EG) nr 2454/93 skall uppgifterna offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C-serien.

AVDELNING III

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 12

Förordningarna (EG) nr 1859/93 och (EG) nr 544/97 skall upphöra att gälla från och med den dag som anges i artikel 13 andra stycket.

Artikel 13

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 juni 2001. Den skall emellertid inte tillämpas avseende produkter som övergår till fri omsättning på grundval av importlicenser som utfärdats i enlighet med förordning (EG) nr 1104/2000 före den dagen. För sådana produkter skall de förordningar som anges i artikel 12 tillämpas.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 maj 2001.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 297, 21.11.1996, s. 1.

(2) EGT L 129, 11.5.2001, s. 3.

(3) EGT L 142, 29.5.2001, s. 7.

(4) EGT L 170, 13.7.1993, s. 10.

(5) EGT L 333, 29.12.2000, s. 49.

(6) EGT L 152, 24.6.2000, s. 1.

(7) EGT L 84, 26.3.1997, s. 8.

(8) EGT L 315, 25.11.1998, s. 10.

(9) EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.

(10) EGT L 141, 28.5.2001, s. 1.

(11) EGT L 125, 26.5.2000, s. 21.

BILAGA I

Tullkvoter som öppnats med tillämpning av beslut 2001/404/EG för import av vitlök enligt KN-nummer 0703 20 00

>Plats för tabell>

BILAGA II

Förteckning över länder i enlighet med artikel 9

Libanon

Iran

Förenade Arabemiraten

Vietnam

Malaysia

Top