EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0470

2001/470/EG: Rådets beslut av den 28 maj 2001 om inrättande av ett europeiskt rättsligt nätverk på privaträttens område

OJ L 174, 27.6.2001, p. 25–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 004 P. 145 - 151
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 004 P. 145 - 151
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 004 P. 145 - 151
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 004 P. 145 - 151
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 004 P. 145 - 151
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 004 P. 145 - 151
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 004 P. 145 - 151
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 004 P. 145 - 151
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 004 P. 145 - 151
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 003 P. 162 - 168
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 003 P. 162 - 168
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 008 P. 42 - 48

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/470/oj

32001D0470

2001/470/EG: Rådets beslut av den 28 maj 2001 om inrättande av ett europeiskt rättsligt nätverk på privaträttens område

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 174 , 27/06/2001 s. 0025 - 0031


Rådets beslut

av den 28 maj 2001

om inrättande av ett europeiskt rättsligt nätverk på privaträttens område

(2001/470/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 61 c och d samt artikel 66 och artikel 67.1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

av följande skäl:

(1) Unionen har som mål att bibehålla och utveckla unionen som ett område med frihet, säkerhet och rättvisa, där den fria rörligheten för personer är säkerställd.

(2) Det gradvisa upprättandet av detta område och en väl fungerande inre marknad innebär att det faktiska rättsliga samarbetet mellan medlemsstaterna på privaträttens område behöver förbättras, förenklas och påskyndas.

(3) I rådets och kommissionens handlingsplan för att på bästa sätt genomföra bestämmelserna i Amsterdamfördraget om upprättande av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa(4), vilken antogs av rådet den 3 december 1998 och godkändes av Europeiska rådet den 11-12 december 1998, bekräftas det att en förstärkning av det civilrättsliga samarbetet är ett viktigt led i utvecklingen av ett europeiskt rättsligt område, vilket kommer att ge konkreta fördelar för varje unionsmedborgare.

(4) I punkt 40 i handlingsplanen anges bland de åtgärder som skall vidtas en granskning av möjligheten att utsträcka principerna för det europeiska rättsliga nätverket till att inte bara omfatta straffrättsliga frågor utan även civilrättsliga förfaranden.

(5) I slutsatserna från Europeiska rådets extra möte i Tammerfors den 15-16 oktober 1999 rekommenderas inrättandet av ett lättillgängligt informationssystem som underhålls och uppdateras via ett nätverk av behöriga nationella myndigheter.

(6) För att kunna förbättra, förenkla och påskynda medlemsstaternas faktiska rättsliga samarbete på privaträttens område är det nödvändigt att på gemenskapsnivå inrätta en struktur för samarbete i nätverk, nämligen ett europeiskt rättsligt nätverk på privaträttens område.

(7) Denna fråga omfattas av artiklarna 65 och 66 i fördraget, och åtgärderna skall antas i enlighet med artikel 67.

(8) För att syftet med det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område skall kunna uppnås bör bestämmelser för inrättandet fastställas genom ett bindande gemenskapsrättsligt instrument.

(9) Eftersom målen för den föreslagna åtgärden, nämligen en förbättring av det faktiska rättsliga samarbetet mellan medlemsstaterna samt verklig möjlighet för medborgarna att få sin sak prövad i domstol i gränsöverskridande tvister, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför på grund av åtgärdens omfattning och verkningar bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta beslut inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(10) Det europeiska rättsliga nätverk på privaträttens område som inrättas genom detta beslut syftar till att underlätta rättsligt samarbete mellan medlemsstaterna på privaträttens område, både på områden där befintliga instrument är tillämpliga och på områden där det för närvarande inte finns något instrument som är tillämpligt.

(11) Inom vissa specifika områden tillhandahålls redan samarbetsmekanismer genom gemenskapsrättsliga eller internationella instrument om rättsligt samarbete på privaträttens område. Det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område har inte som mål att ersätta dessa mekanismer, och det måste fullt ut beakta dessa. Detta beslut kommer följaktligen att tillämpas utan att gemenskapsrättsliga eller internationella instrument om rättsligt samarbete på privaträttens område åsidosätts.

(12) Det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område bör inrättas stegvis på grundval av ett mycket nära samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna. Nätverket bör kunna utnyttja modern kommunikations- och informationsteknik.

(13) För att målen skall kunna uppnås måste det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område bygga på kontaktpunkter utsedda av medlemsstaterna samt på deltagande av myndigheter med särskilt ansvar för rättsligt samarbete på privaträttens område. Kontakter mellan dessa och regelbundna möten är nödvändiga för att nätverket skall kunna fungera.

(14) Det är ytterst viktigt att arbetet för att upprätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa ger konkreta fördelar för personer som är inbegripna i gränsöverskridande tvister. Därför är det nödvändigt att det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område också främjar möjligheten att få sin sak prövad i domstol. I detta syfte bör nätverket med hjälp av den information som översänds och uppdateras av kontaktpunkterna gradvis inrätta ett informationssystem som är tillgängligt för allmänheten, både för den stora allmänheten och för specialister.

(15) Detta beslut utgör inget hinder mot att annan information än den som föreskrivs i beslutet lämnas inom det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område och till allmänheten. Följaktligen skall uppräkningen i avdelning III inte anses som uttömmande.

(16) Bearbetningen av information och uppgifter bör genomföras i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter(5) samt Europaparlamentets och rådets direktiv 97/66/EG av den 15 december 1997 om behandling av personuppgifter och skydd för privatlivet inom telekommunikationsområdet(6).

(17) För att det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område skall kunna förbli ett effektivt instrument, som omfattar bästa praxis inom det rättsliga samarbetet och interna arbetsmetoder samt motsvarar allmänhetens förväntningar, måste systemet utvärderas regelbundet och ändringar kunna föreslås, om så är nödvändigt.

(18) Förenade kungariket och Irland har i enlighet med artikel 3 i det protokoll om Förenade kungarikets och Irlands ställning som är fogat till Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen meddelat sin önskan att delta i antagandet och tillämpningen av detta beslut.

(19) Danmark deltar i enlighet med artiklarna 1 och 2 i det protokoll om Danmarks ställning som är fogat till Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen inte i antagandet av detta beslut och är därför inte bundet av det och omfattas inte av dess tillämpning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

PRINCIPER FÖR DET EUROPEISKA RÄTTSLIGA NÄTVERKET PÅ PRIVATRÄTTENS OMRÅDE

Artikel 1

Inrättande

1. Ett europeiskt rättsligt nätverk på privaträttens område (nedan kallat nätverket) inrättas härmed mellan medlemsstaterna.

2. I detta beslut skall med medlemsstat menas medlemsstaterna med undantag av Danmark.

Artikel 2

Sammansättning

1. Nätverket skall vara sammansatt på följande sätt:

a) Kontaktpunkter som utses av medlemsstaterna i enlighet med punkt 2.

b) Centrala organ och centrala myndigheter som anges i gemenskapsrättsliga instrument, internationella rättsliga instrument som medlemsstaterna är parter i eller bestämmelser i nationell rätt om rättsligt samarbete på privaträttens område.

c) Sambandspersoner enligt gemensam åtgärd 96/277/RIF av den 22 april 1996 om en ordning för utbyte av sambandspersoner för att förbättra det rättsliga samarbetet mellan Europeiska unionens medlemsstater(7) när de har ansvar för samarbete på privaträttens område.

d) Alla andra lämpliga rättsliga eller administrativa myndigheter med ansvar för rättsligt samarbete på privaträttens område vars deltagande i nätverket anses vara till nytta av den medlemsstat de tillhör.

2. Varje medlemsstat skall utse en kontaktpunkt. Varje medlemsstat får emellertid utse ett mindre antal ytterligare kontaktpunkter, om de anser det nödvändigt på grundval av förekomsten av separata rättsliga system, den inhemska behörighetsfördelningen, de uppgifter som överlämnas åt kontaktpunkterna eller för att knyta rättsliga organ som ofta behandlar gränsöverskridande rättstvister direkt till kontaktpunkternas arbete.

Om en medlemsstat utser flera kontaktpunkter skall den se till att lämpliga samordningsmekanismer tillämpas dem emellan.

3. Medlemsstaterna skall ange de organ och myndigheter som avses i punkt 1 b och c.

4. Medlemsstaterna skall utse de myndigheter som avses i punkt 1 d.

5. Medlemsstaterna skall till kommissionen översända uppgifter, i enlighet med artikel 20, om namn och fullständig adress för de myndigheter som avses i punkt 1, med angivande av

a) vilka kommunikationsmöjligheter de förfogar över,

b) deras språkkunskaper, och

c) när så är lämpligt, deras särskilda funktioner i nätverket.

Artikel 3

Nätverkets uppgifter och verksamhet

1. Nätverket skall ha ansvar för att

a) underlätta det rättsliga samarbetet mellan medlemsstaterna på privaträttens område, inklusive att utforma, gradvis inrätta och uppdatera ett informationssystem för nätverkets medlemmar,

b) utforma, gradvis inrätta och uppdatera ett informationssystem som är tillgängligt för allmänheten.

2. Utan att det påverkar andra gemenskapsrättsliga eller internationella instrument som avser rättsligt samarbete på privaträttens område skall nätverket i synnerhet verka för följande:

a) Att förfaranden med gränsöverskridande konsekvenser fungerar smidigt och att framställningar om rättsligt samarbete mellan medlemsstaterna underlättas, särskilt när inget gemenskapsrättsligt eller internationellt instrument är tillämpligt.

b) Att gemenskapsrättsliga instrument eller gällande konventioner mellan två eller flera medlemsstater tillämpas ändamålsenligt i praktiken.

c) Att inrätta och underhålla ett informationssystem för allmänheten om det rättsliga samarbetet på privaträttens område inom Europeiska unionen, om relevanta gemenskapsrättsliga och internationella instrument samt om medlemsstaternas nationella lagstiftning, särskilt när det gäller rätten att få sin sak prövad i domstol.

Artikel 4

Nätverkets arbetssätt

Nätverket skall fullgöra sina uppgifter särskilt på följande sätt:

1. Det skall underlätta lämpliga kontakter mellan de myndigheter i medlemsstaterna som nämns i artikel 2.1, för att kunna fullgöra de uppgifter som anges i artikel 3.

2. Det skall anordna regelbundna möten mellan kontaktpunkterna och mellan nätverkets medlemmar, i enlighet med bestämmelserna i avdelning II.

3. Det skall utarbeta och hålla uppdaterad den information om rättsligt samarbete på privaträttens område och om medlemsstaternas rättsordningar som avses i avdelning III, i enlighet med bestämmelserna i den avdelningen.

Artikel 5

Kontaktpunkter

1. Kontaktpunkterna skall stå till förfogande för de myndigheter som avses i artikel 2.1 b-d, för att kunna fullgöra de uppgifter som anges i artikel 3.

Kontaktpunkterna skall för samma ändamål också stå till förfogande för de lokala rättsliga myndigheterna i den egna medlemsstaten, i enlighet med bestämmelser som varje medlemsstat skall besluta om.

2. Kontaktpunkterna skall särskilt

a) förse de övriga kontaktpunkterna, de organ och myndigheter som nämns i artikel 2.1 b-d och de lokala rättsliga myndigheterna i den egna medlemsstaten med all information som är nödvändig för ett gott rättsligt samarbete mellan medlemsstaterna i enlighet med artikel 3, för att kunna hjälpa till med utarbetandet av genomförbara framställningar om rättsligt samarbete och upprättandet av de lämpligaste direktkontakterna,

b) söka lösningar på svårigheter som kan uppstå i samband med en framställning om rättsligt samarbete, utan att detta påverkar tillämpningen av punkt 4 i denna artikel eller artikel 6,

c) underlätta samordningen av behandlingen av framställningar om rättsligt samarbete i den berörda medlemsstaten, särskilt när flera framställningar från de rättsliga myndigheterna i den medlemsstaten skall verkställas i en annan medlemsstat,

d) hjälpa till att organisera de möten som avses i artikel 9 och delta i dessa möten,

e) hjälpa till med att utarbeta och uppdatera den information som avses i avdelning III och särskilt med informationssystemet för allmänheten, i enlighet med bestämmelserna i den avdelningen.

3. När en kontaktpunkt får en framställning om information från en annan medlem i nätverket som den inte kan besvara, skall kontaktpunkten vidarebefordra den till den kontaktpunkt eller den medlem i nätverket som bäst kan besvara framställningen. Kontaktpunkten skall fortsätta att stå till förfogande med hjälp som kan vara till nytta vid senare kontakter.

4. Inom områden där gemenskapsrättsliga eller internationella instrument som reglerar rättsligt samarbete redan anger vilka myndigheter som har ansvar för att underlätta rättsligt samarbete, skall kontaktpunkterna hänvisa dem som gör framställningar dit.

Artikel 6

Behöriga myndigheter för de syften som anges i gemenskapsrättsliga eller internationella instrument om rättsligt samarbete på privaträttens område

1. Om behöriga myndigheter som anges i gemenskapsrättsliga eller internationella instrument om rättsligt samarbete på privaträttens område ingår i nätverket, skall detta inte påverka den behörighet som har tilldelats dem genom de instrument varigenom de utsetts.

Kontakter inom nätverket skall inte inverka på regelbundna eller tillfälliga kontakter mellan dessa myndigheter.

2. I varje medlemsstat skall de myndigheter som utses genom gemenskapsrättsliga eller internationella instrument om rättsligt samarbete på privaträttens område och kontaktpunkterna i nätverket ha regelbundna diskussioner och kontakter, för att säkerställa att deras respektive erfarenheter sprids i så stor utsträckning som möjligt.

3. Kontaktpunkterna i nätverket skall stå till förfogande för de myndigheter som utses genom gemenskapsrättsliga eller internationella instrument om rättsligt samarbete på privaträttens område, och skall ge dem all hjälp som är möjlig.

Artikel 7

Språkkunskaper vid kontaktpunkterna

För att underlätta nätverkets praktiska arbete skall varje medlemsstat se till att dess kontaktpunkter har tillräckliga kunskaper i något av de officiella språken vid Europeiska gemenskapens institutioner utöver det egna, eftersom de behöver kunna kommunicera direkt med kontaktpunkter i andra medlemsstater.

Medlemsstaterna skall underlätta och främja specialiserad språkundervisning för kontaktpunkternas personal och främja utbyte av personal mellan kontaktpunkter i olika medlemsstater.

Artikel 8

Kommunikationsutrustning

Kontaktpunkterna skall använda den tekniska utrustning som är bäst lämpad för att så effektivt och snabbt som möjligt kunna besvara framställningarna.

AVDELNING II

MÖTEN I NÄTVERKET

Artikel 9

Kontaktpunkternas möten

1. Kontaktpunkterna i nätverket skall mötas minst en gång i halvåret i enlighet med artikel 12.

2. Vid mötena skall varje medlemsstat företrädas av en eller flera kontaktpunkter som kan åtföljas av andra medlemmar i nätverket, dock högst fyra företrädare per medlemsstat.

3. Kontaktpunkternas första möte skall hållas senast den 1 mars 2003, utan att detta påverkar möjligheten att hålla tidigare förberedande möten.

Artikel 10

Syfte med kontaktpunkternas möten

1. Syftet med kontaktpunkternas regelbundna möten skall vara att

a) ge kontaktpunkterna tillfälle att lära känna varandra och utbyta erfarenheter, särskilt om hur nätverket fungerar,

b) skapa en plattform för de diskussioner om praktiska och rättsliga problem som medlemsstaterna möter inom det rättsliga samarbetet, särskilt när det gäller tillämpningen av åtgärder som Europeiska gemenskapen har beslutat om,

c) identifiera bästa praxis när det gäller rättsligt samarbete på privaträttens område och se till att relevant information sprids inom nätverket,

d) utbyta uppgifter och åsikter, i synnerhet om struktur hos, organisation av, innehåll i och tillgång till sådan tillgänglig information som avses i avdelning III,

e) fastställa riktlinjer för att gradvis utarbeta de faktablad som föreskrivs i artikel 15, särskilt när det gäller vilka ämnen som skall behandlas och sådana faktablads utformning,

f) identifiera specifika initiativ utöver dem som anges i avdelning III med jämförbara syften.

2. Medlemsstaterna skall se till att erfarenheter från de specifika samarbetsmekanismer som föreskrivs i gemenskapsrättsliga eller internationella instrument utbyts vid kontaktpunkternas möten.

Artikel 11

Möten mellan medlemmar i nätverket

1. Möten som är öppna för alla medlemmar skall hållas i nätverket, så att medlemmarna kan lära känna varandra och utbyta erfarenheter, få en plattform för diskussion av praktiska och rättsliga problem och för att behandla särskilda frågor.

Möten kan också hållas om särskilda ämnen.

2. Möten skall utlysas när så är lämpligt och i enlighet med artikel 12.

3. Kommissionen skall i nära samarbete med rådets ordförandeskap och medlemsstaterna för varje möte fastställa högsta antalet deltagare.

Artikel 12

Organisering av och förfarande vid möten i nätverket

1. Kommissionen skall i nära samarbete med rådets ordförandeskap och medlemsstaterna kalla till och organisera de möten som föreskrivs i artiklarna 9 och 11. Kommissionen skall leda mötena och tillhandahålla sekretariatstjänster.

2. Före varje möte skall kommissionen upprätta ett utkast till dagordning i samförstånd med rådets ordförandeskap och i samråd med medlemsstaterna genom respektive kontaktpunkter.

3. Dagordningen skall översändas till kontaktpunkterna före mötet. De kan begära ändringar eller tillägg.

4. Efter varje möte skall kommissionen upprätta ett protokoll som skall översändas till kontaktpunkterna.

5. Kontaktpunkternas möten och möten mellan nätverkets medlemmar kan förläggas till vilken medlemsstat som helst.

AVDELNING III

TILLGÄNGLIG INFORMATION INOM NÄTVERKET OCH INFORMATIONSSYSTEM FÖR ALLMÄNHETEN

Artikel 13

Informationsspridning inom nätverket

1. Den information som sprids inom nätverket skall innehålla

a) den information som avses i artikel 2.5, och

b) all ytterligare information som kontaktpunkterna anser ändamålsenlig och som kan bidra till att nätverket fungerar väl.

2. För tillämpningen av punkt 1 skall kommissionen gradvis inrätta ett skyddat elektroniskt informationsutbytessystem med begränsad åtkomst, i samråd med kontaktpunkterna.

Artikel 14

Informationssystem för allmänheten

1. Ett Internetbaserat informationssystem för allmänheten, inklusive webbplatsen för nätverket, skall gradvis inrättas i enlighet med artiklarna 17 och 18.

2. Informationssystemet skall omfatta följande:

a) Gemenskapsrättsliga instrument som är i kraft eller under utarbetande och som avser rättsligt samarbete på privaträttens område.

b) Nationella åtgärder för internt genomförande av de gällande instrument som avses i punkt a.

c) Gällande internationella instrument om rättsligt samarbete på privaträttens område som medlemsstaterna är parter i samt förklaringar och reservationer som gjorts i samband med dessa instrument.

d) De relevanta delarna av gemenskapens rättspraxis som gäller rättsligt samarbete på privaträttens område.

e) De faktablad som föreskrivs i artikel 15.

3. För åtkomst till den information som nämns i punkt 2 a-d skall nätverket, när så är lämpligt, via sin webbplats ange länkar till andra webbplatser där ursprungsinformationen finns.

4. Nätverkets webbplats skall på samma sätt underlätta tillgång till jämförbara initiativ för information till allmänheten inom närliggande områden samt till webbplatser med information om medlemsstaternas rättsordningar.

Artikel 15

Faktablad

1. Faktabladen skall i prioritetsordning ägnas frågor som rör rätten att få sin sak prövad i domstol i medlemsstaterna och skall innehålla information om förfarandena för att väcka talan och för att erhålla rättshjälp, utan att det påverkar andra gemenskapsinitiativ, som nätverket skall beakta fullt ut.

2. Faktabladen skall vara praktiska och koncisa. De skall avfattas på ett lättförståeligt språk och innehålla praktisk information för allmänheten. De skall gradvis utarbetas åtminstone i följande ämnen:

a) Principerna för medlemsstaternas rättsordningar och domstolssystem.

b) Förfaranden för att väcka talan vid domstol, särskilt när det gäller tvister om mindre värden, och påföljande domstolsförfaranden, inbegripet möjligheter till och förfaranden för överklagande.

c) Villkor och förfaranden för att erhålla rättshjälp, inklusive beskrivningar av uppgifterna för icke-statliga organisationer på området, med beaktande av det arbete som redan utförts inom Dialog med medborgarna.

d) Nationella regler för delgivning av handlingar.

e) Bestämmelser och förfaranden för verkställighet av domar som har meddelats i andra medlemsstater.

f) Möjligheter till och förfaranden för interimistiska åtgärder, särskilt när det gäller beslagtagande av tillgångar i väntan på att en dom skall verkställas.

g) Alternativa möjligheter till tvistlösning med angivande av nationella informations- och rådgivningscentrum inom det gemenskapstäckande nätverket för utomrättslig reglering av konsumenttvister.

h) Hur juristkåren är organiserad och arbetar.

4. Faktabladen skall, där så är lämpligt, inbegripa delar av medlemsstaternas relevanta rättspraxis.

5. Faktabladen kan tillhandahålla mer detaljerad information, avsedd för specialister.

Artikel 16

Uppdatering av information

All information som sprids inom nätverket och till allmänheten enligt artiklarna 13-15 skall uppdateras regelbundet.

Artikel 17

Kommissionens roll i informationssystemet för allmänheten

Kommissionen skall

1. ansvara för att handha informationssystemet för allmänheten,

2. i samråd med kontaktpunkterna bygga upp en webbplats för nätverket på sin hemsida,

3. tillhandahålla information om relevanta aspekter på gemenskapslagstiftningen och gemenskapsförfaranden, inbegripet gemenskapens rättspraxis, i enlighet med artikel 14,

4. a) se till att faktabladen har ett enhetligt utseende och att de innehåller all information som nätverket anser nödvändig,

b) därefter se till att de översätts till gemenskapsinstitutionernas övriga officiella språk och läggs på nätverkets webbplats.

Artikel 18

Kontaktpunkternas roll i informationssystemet för allmänheten

Kontaktpunkterna skall se till att

1. kommissionen får den information som behövs för att inrätta och handha systemet,

2. den information som finns i systemet är korrekt,

3. alla uppdateringar anmäls till kommissionen utan dröjsmål, så snart som någon post behöver ändras,

4. faktabladen om respektive medlemsstat färdigställs gradvis, i enlighet med de riktlinjer som avses i artikel 10.1 e,

5. faktabladen på nätverkets webbplats får största möjliga spridning i respektive medlemsstat.

AVDELNING IV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 19

Översyn

1. Senast den 1 december 2005, och därefter minst vart femte år, skall kommissionen för Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén lägga fram en rapport om tillämpningen av detta beslut på grundval av kontaktpunkternas information. Rapporten skall vid behov åtföljas av förslag till anpassningar.

2. I rapporten skall övervägas, utöver övriga relevanta frågor, frågan om eventuell direkt tillgång för allmänheten till nätverkets kontaktpunkter, juristkårens tillgång till och koppling till nätverkets arbete samt synergin med det gemenskapstäckande nätverket för utomrättslig reglering av konsumenttvister. Även relationerna mellan nätverkets kontaktpunkter och behöriga myndigheter enligt gemenskapsrättsliga eller internationella instrument som gäller rättsligt samarbete på privaträttens område skall övervägas.

Artikel 20

Skapandet av nätverkets grundläggande delar

Senast den 1 juni 2002 skall medlemsstaterna meddela kommissionen de upplysningar som krävs enligt artikel 2.5.

Artikel 21

Datum för tillämpning

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 december 2002 med undantag av artiklarna 2 och 20, som skall tillämpas från och med den dag då beslutet delges de medlemsstater som det riktar sig till.

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna i enlighet med Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Utfärdat i Bryssel den 28 maj 2001.

På rådets vägnar

T. Bodström

Ordförande

(1) EGT C 29 E, 30.1.2001, s. 281.

(2) Yttrande avgivit den 5 april 2001 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3) EGT C 139, 11.5.2001, s. 6.

(4) EGT C 19, 23.1.1999, s. 1.

(5) EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

(6) EGT L 24, 30.1.1998, s. 1.

(7) EGT L 105, 27.4.1996, s. 1.

Top