Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0080

Rådets beslut av den 22 januari 2001 om inrättande av Europeiska unionens militära stab

OJ L 27, 30.1.2001, p. 7–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 001 P. 165 - 169
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 001 P. 165 - 169
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 001 P. 165 - 169
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 001 P. 165 - 169
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 001 P. 165 - 169
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 001 P. 165 - 169
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 001 P. 165 - 169
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 001 P. 165 - 169
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 001 P. 165 - 169
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 001 P. 134 - 138
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 001 P. 134 - 138
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 002 P. 9 - 13

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/80(1)/oj

32001D0080

Rådets beslut av den 22 januari 2001 om inrättande av Europeiska unionens militära stab

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 027 , 30/01/2001 s. 0007 - 0011


Rådets beslut

av den 22 januari 2001

om inrättande av Europeiska unionens militära stab

(2001/80/GUSP)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 28.1 i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 207.2 i detta, och

av följande skäl:

(1) Inom ramen för den förstärkning av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP), och särskilt den gemensamma europeiska säkerhets- och försvarspolitiken, som det föreskrivs om i artikel 17 i Fördraget om Europeiska unionen, uppnåddes vid mötet i Europeiska rådet i Nice den 7-11 december 2000 en överenskommelse om inrättande av Europeiska unionens militära stab, i vilken fastställs dennas uppdrag och uppgifter.

(2) Enligt Europeiska rådets riktlinjer bör den militära staben göras redo att inleda arbetet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Militär personal kommer att avdelas från medlemsstaterna till rådets generalsekretariat för att bilda Europeiska unionens militära stab (EUMS).

2. Den militära staben kommer att ingå i rådets generalsekretariat.

Artikel 2

Den militära stabens uppdrag och uppgifter fastställs i bilaga V till ordförandeskapets rapport som godkänts av Europeiska rådet i Nice och som återges i bilagan.

Artikel 3

Alla medlemmar i den militära staben skall vara medborgare i Europeiska unionens medlemsstater.

Artikel 4

1. Medlemmarna i den militära staben skall omfattas av regler som kommer att fastställas i ett rådsbeslut.

2. Tills det beslut som omnämns i punkt 1 träder i kraft skall rådets beslut 2000/178/GUSP av den 28 februari 2000 om de regler som skall gälla för utstationerade militära nationella experter vid rådets generalsekretariat under interimsperioden under den interimistiska perioden(1) förbli gällande.

Artikel 5

Detta beslut blir gällande samma dag som det antas.

Det skall tillämpas från och med ett datum som fastställs av generalsekreteraren/den höge representanten, efter samråd med Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik och med det interimistiska militära organet/den militära kommittén, och i princip före slutet av juni månad 2001.

Fram till datum för tillämpningen av detta beslut skall generaldirektören för den militära staben (DGEUMS), som kommer att tillträda sin tjänst den 1 mars 2001(2), fungera som chef för de militära experter som avdelats från medlemsstaterna till rådets sekretariat(3).

Artikel 6

Detta beslut skall offentliggöras i Officiella tidningen.

Utfärdat i Bryssel den 22 januari 2001.

På rådets vägnar

A. Lindh

Ordförande

(1) EGT L 57, 2.3.2000, s. 1.

(2) Rådets beslut av den 22 december 2000.

(3) Rådets beslut 2000/145/GUSP av den 14 februari 2000 om att utstationera militära nationella experter till rådets generalsekretariat under en interimistisk period (EGT L 49, 22.2.2000, s. 3).

BILAGA

ORGANISATIONEN AV EUROPEISKA UNIONENS MILITÄRA STAB (EUMS)

1. Inledning

EU:s medlemsstater beslutade i Helsingfors att inom rådet upprätta nya ständiga politiska och militära organ som gör det möjligt för EU att utföra sina åligganden vid samtliga de uppdrag i samband med förebyggande av konflikter och krishantering som definieras i EU-fördraget, de s.k. Petersberguppdragen. Enligt Helsingforsslutsatserna skall EU:s militära stab "inom rådets organisation... tillhandahålla militärt expertkunnande och stöd för den gemensamma europeiska säkerhets- och försvarspolitiken, inbegripet ledningen av EU-ledda operationer för militär krishantering".

För detta ändamål skall uppgifterna för Europeiska unionens militära stab (EUMS) definieras enligt följande:

2. Uppdrag

Den militära staben skall utfärda "tidig förvarning, göra en lägesbedömning och strategisk planering för Petersbergsuppgifterna, inklusive identifiering av europeiska nationella och multinationella styrkor" och genomföra politik och beslut i enlighet med direktiv från Europeiska unionens militära kommitté (EUMC).

3. Roll och åligganden

- Den skall vara källan till EU:s militära sakkunskap.

- Den skall säkerställa förbindelsen mellan EUMC å ena sidan och EU:s tillgängliga militära resurser å andra sidan och skall tillhandahålla militär sakkunskap för EU:s organ i enlighet med EUMC:s direktiv.

- Den skall utgöra en resurs för tidig förvarning. Den skall planera, bedöma och ge rekommendationer om krishantering och den allmänna militära strategin samt genomföra EUMC:s beslut och riktlinjer.

- Den skall ge stöd till EUMC när det gäller lägesbedömning och militära aspekter av strategisk planering(1), i hela skalan av Petersbergsuppgifterna, för alla EU-ledda insatser, oavsett om EU utnyttjar Natos tillgångar och styrkor eller inte.

- Den skall bidra till att utarbeta, bedöma och se över kapacitetsmålen, med hänsyn tagen till de berörda medlemsstaternas behov, att garantera överensstämmelsen med Natos försvarsplanering (DPP) och processen för planering och översyn (PARP) inom Partnerskapet för fred (PFF) i enlighet med överenskomna förfaranden.

- Den skall ha ansvar för att övervaka, bedöma och ge rekommendationer för de styrkor och den kapacitet som medlemsstaterna ställt till EU:s förfogande, om utbildning, övningar och interoperabilitet.

4. Funktioner

- Den skall ha tre huvudsakliga operativa funktioner: tidig förvarning, lägesbedömning och strategisk planering.

- Under ledning av EUMC skall den tillhandahålla militär sakkunskap till EU:s enheter, i synnerhet till generalsekreteraren/den höge representanten.

- Den skall övervaka potentiella kriser genom att utnyttja lämpliga nationella och multinationella möjligheter till underrättelser.

- Den skall förse lägescentralen med militär information och erhålla information tillbaka.

- Den skall genomföra de militära aspekterna av den strategiska förhandsplaneringen för Petersberguppdragen.

- Den skall fastställa och göra upp en förteckning över europeiska nationella och multinationella styrkor för EU-ledda insatser som skall samordnas med Nato.

- Den skall bidra till utarbetandet och förberedelsen (inklusive utbildning och övningar) av de nationella och multinationella styrkor som medlemsstaterna ställer till EU:s förfogande. Villkoren för Nato-samordningen anges i relevanta dokument.

- Den skall organisera och samordna förfaranden med nationella och multinationella staber, inklusive de Nato-staber som ställts till EU:s förfogande, och så långt som möjligt garantera överensstämmelse med Natos förfaranden.

- Den skall programmera, planera, genomföra och utvärdera den militära aspekten av EU:s krishanteringsförfaranden, inklusive EU/Nato-förfaranden.

- Den skall delta i kostnadsberäkningen av insatser och övningar.

- Den skall samverka med de nationella och de multinationella högre staberna för de multinationella styrkorna.

- Den skall upprätta permanenta förbindelser med Nato i enlighet med de permanenta arrangemangen EU/Nato och lämpliga förbindelser med fastställda motsvarigheter inom FN och OSSE, efter godkännande från dessa organisationer.

a) Ytterligare funktioner i krishanteringssituationer:

- Den skall begära att få och hantera särskilda underrättelser från underrättelseorganisationerna och annan relevant information från alla tillgängliga källor.

- Den skall ge stöd till EUMC genom att bidra till riktlinjer för inledande planering och planeringsdirektiv till Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (PSC).

- Den skall utarbeta och prioritera militära strategiska alternativ som en grundval för EUMC:s råd i militära frågor till Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik genom att

- fastställa inledande övergripande alternativ,

- vid behov utnyttja planeringsstöd från externa källor som kommer att analysera och vidareutveckla dessa alternativ mera ingående,

- utvärdera resultatet av detta mer detaljerade arbete och bemyndiga allt vidare arbete som kan vara nödvändigt,

- vid behov för EUMC lägga fram en övergripande bedömning med prioriteringar och rekommendationer.

- Den får även bidra till de icke militära aspekterna av de militära alternativen.

- Den skall tillsammans med nationella planeringsstaber och, när så är lämpligt, Nato, avgöra vilka europeiska styrkor som skulle kunna delta i eventuella EU-ledda insatser.

- Den skall bistå befälhavaren vid tekniska utbyten med tredje land som ger militära bidrag till en EU-ledd insats samt i förberedelserna av konferensen om styrkebidrag.

- Den skall fortsätta att övervaka krissituationer.

b) Ytterligare funktioner vid insatser:

- EUMS, som skall agera under ledning av EUMC, skall kontinuerligt övervaka alla militära aspekter av insatserna. Den skall göra strategiska analyser i samverkan med den utsedde befälhavaren för operationerna för att stödja EUMC i dess roll som rådgivare åt Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik, vilken har ansvar för den strategiska ledningen.

- Den skall mot bakgrund av den politiska och operativa utvecklingen tillhandahålla nya alternativ till EUMC som en grundval för dess militära rådgivning till Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik.

5. Organisation

- Den skall arbeta under militär ledning av EUMC som den rapporterar till.

- EUMS skall vara en avdelning av rådets sekretariat och skall rapportera direkt till generalsekreteraren/den höge representanten. Den skall bestå av personal som utstationeras från medlemsstaterna och som agerar på internationell nivå enligt den stadga som skall fastställas av rådet.

- Chefen för EUMS skall vara viceamiral eller generallöjtnant och arbeta under ledning av EUMC.

- För att kunna hantera hela skalan av Petersberguppdrag, oavsett om EU har tillgång till Natos resurser eller inte, skall EUMS organiseras enligt bilaga A.

- I krishanteringssituationer eller under övningar kan EUMS bilda krisinsatsgrupper (CAT) som utnyttjar sin egen sakkunskap, personal och infrastruktur. Vidare kan den vid behov utnyttja extern extrapersonal som EUMC skall begära från EU:s medlemsstater.

6. Förbindelser med tredje land

- Förbindelserna mellan EUMS och de europeiska natomedlemmar som inte är medlemmar i EU samt kandidatländerna kommer att fastställas i dokumentet om EU:s förbindelser med tredje länder.

(1) Preliminära definitioner:

Strategisk planering: Planeringsaktiviteter som påbörjas så snart som en kris uppstår och avslutas när EU:s politiska myndigheter godkänner ett militärt strategiskt alternativ eller en uppsättning militära strategiska alternativ. Den strategiska processen omfattar militär lägesbedömning, fastställande av en politisk och militär ram (POL/MIL) och utarbetande av militära strategiska alternativ.

Militärt strategiskt alternativ: En tänkbar militär insats avsedd att uppnå den politiska och militära lösningen, vilka resurser som kommer att krävas samt restriktioner och rekommendationer angående valet av befälhavare och stab.

BILAGA A

ORGANISATIONSPLAN FÖR EUMS

>PIC FILE= "L_2001027SV.001002.EPS">

FÖRKORTNINGAR

>Plats för tabell>

Top