Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0725

2000/725/EG: Kommissionens beslut av den 20 november 2000 om att inte uppta tecnazen som ett verksamt ämne i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännande för växtskyddsmedel som innehåller detta verksamma ämne [delgivet med nr K(2000) 3354] (Text av betydelse för EES)

OJ L 292, 21.11.2000, p. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 031 P. 7 - 8
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 031 P. 7 - 8
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 031 P. 7 - 8
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 031 P. 7 - 8
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 031 P. 7 - 8
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 031 P. 7 - 8
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 031 P. 7 - 8
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 031 P. 7 - 8
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 031 P. 7 - 8
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 035 P. 135 - 136
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 035 P. 135 - 136
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 61 - 62

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/725/oj

32000D0725

2000/725/EG: Kommissionens beslut av den 20 november 2000 om att inte uppta tecnazen som ett verksamt ämne i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännande för växtskyddsmedel som innehåller detta verksamma ämne [delgivet med nr K(2000) 3354] (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 292 , 21/11/2000 s. 0030 - 0031


Kommissionens beslut

av den 20 november 2000

om att inte uppta tecnazen som ett verksamt ämne i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännande för växtskyddsmedel som innehåller detta verksamma ämne

[delgivet med nr K(2000) 3354]

(Text av betydelse för EES)

(2000/725/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2000/10/EG(2),

med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92 av den 11 december 1992 om närmare bestämmelser för genomförandet av den första etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsprodukter på marknaden(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1972/1999(4), särskilt artikel 7.3a b i denna, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens förordning (EG) nr 933/94(5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2230/95(6) fastställs de verksamma ämnen i växtskyddsmedel som anmälts av de rapporterande medlemsstaterna för genomförandet av förordning (EEG) nr 3600/92, och fastställs anmälarna för varje verksamma ämne.

(2) Tecnazen är ett av 90 verksamma ämnen som omfattas av den första etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG.

(3) I enlighet med artikel 7.1 c i förordning (EEG) nr 3600/92, överlämnade Förenade kungariket, som har utsetts till rapporterande medlemsstat, den 15 maj 1996 en rapport till kommissionen om sin utvärdering av de uppgifter som den ende anmälaren överlämnat i enlighet med artikel 6.1 i förordningen.

(4) Efter att ha mottagit rapporten från den rapporterande medlemsstaten inledde kommissionen samråd i enlighet med artikel 7.3 i förordning (EEG) nr 3600/92 med både medlemsstaternas experter och den enda återstående anmälaren (Hickson & Welch).

(5) Medlemsstaterna och kommissionen har granskat den inkomna rapporten inom ramen för arbetet i Ständiga kommittén för växtskydd. Resultaten av denna granskning presenterades den 12 april 2000 i form av en kommissionsrapport om tecnazen, i enlighet med artikel 7.6 i förordning (EEG) nr 3600/92.

(6) Av utvärderingen framgår det att de uppgifter som lämnats inte är tillräckliga för att påvisa att de växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga uppfyller de krav som anges i artikel 5.1 a och b och 5.2 b i direktiv 91/414/EEG.

(7) Den ende anmälaren har underrättat kommissionen och den rapporterande medlemsstaten om att denne inte längre önskar delta i arbetsprogrammet för det verksamma ämnet. Ytterligare uppgifter som krävs för att kraven i direktiv 91/414/EEG skulle kunna uppfyllas kommer därför inte att överlämnas.

(8) Det är därför inte möjligt att uppta detta verksamma ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG.

(9) Det är nödvändigt att bevilja ett tidsbegränsat anstånd, under vilken tid kvarvarande lager får omhändertas, lagras, släppas ut på marknaden och användas i enlighet med artikel 4.6 i direktiv 91/414/EEG.

(10) Detta beslut påverkar inte de eventuella åtgärder som kommissionen kan vidta i ett senare skede avseende detta verksamma ämne inom ramen för rådets direktiv 79/117/EEG(7).

(11) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tecnazen skall inte tas upp som ett verksamt ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall garantera att

1. godkännande för växtskyddsmedel som innehåller tecnazen återkallas senast sex månader efter den dag då detta beslut fattas.

2. inga godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller tecnazen beviljas eller förnyas enligt det undantag som anges i artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG från och med den dag då detta beslut fattas.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall bevilja ett tidsbegränsat anstånd, under vilken tid kvarvarande lager får omhändertas, lagras, släppas ut på marknaden och användas i enlighet med artikel 4.6 i direktiv 91/414/EEG, som skall vara så kort som möjligt och som skall upphöra inom 20 månader efter den dag då detta beslut fattas.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 november 2000.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2) EGT L 57, 2.3.2000, s. 28.

(3) EGT L 366, 15.12.1992, s. 10.

(4) EGT L 244, 16.9.1999, s. 41.

(5) EGT L 107, 28.4.1994, s. 8.

(6) EGT L 225, 22.9.1995, s. 1.

(7) EGT L 33, 8.2.1979, s. 36.

Top