EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R0728

Kommissionens förordning (EG) nr 728/1999 av den 7 april 1999 om att i enlighet med artikel 7.3 i rådets förordning (EEG) nr 2847/93 föreskriva en anmälningsfrist för de av gemenskapens fiskefartyg som bedriver fiske i Östersjön, Skagerrak och Kattegatt

OJ L 93, 8.4.1999, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 004 P. 105 - 105
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 004 P. 105 - 105
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 004 P. 105 - 105
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 004 P. 105 - 105
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 004 P. 105 - 105
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 004 P. 105 - 105
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 004 P. 105 - 105
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 004 P. 105 - 105
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 004 P. 105 - 105
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 005 P. 47 - 47
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 005 P. 47 - 47

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/728/oj

31999R0728

Kommissionens förordning (EG) nr 728/1999 av den 7 april 1999 om att i enlighet med artikel 7.3 i rådets förordning (EEG) nr 2847/93 föreskriva en anmälningsfrist för de av gemenskapens fiskefartyg som bedriver fiske i Östersjön, Skagerrak och Kattegatt

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 093 , 08/04/1999 s. 0010 - 0010


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 728/1999

av den 7 april 1999

om att i enlighet med artikel 7.3 i rådets förordning (EEG) nr 2847/93 föreskriva en anmälningsfrist för de av gemenskapens fiskefartyg som bedriver fiske i Östersjön, Skagerrak och Kattegatt

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2846/98(2), särskilt artikel 7.3 i denna, och

av följande skäl:

I enlighet med artikel 7.1 i förordning (EEG) nr 2847/93 skall den befälhavare på ett fiskefartyg från gemenskapen som önskar använda landningsplatser vilka är belägna i en annan medlemsstat än flaggmedlemsstaten och då denna medlemsstat inte har ett system med angivna hamnar, minst fyra timmar i förväg till de behöriga myndigheterna i medlemsstaten anmäla landingsplatsen eller landningsplatserna och den beräknade ankomsttiden samt vilka mängder av varje art som skall landas.

I enlighet med artikel 7.3 i nämnda förordning får kommissionen fastställa en annan anmälningsfrist, där hänsyn bland annat skall tas till avståndet mellan fiskebankarna, landningsplatserna och de hamnar i vilka fartygen ifråga är registrerade eller förtecknade.

Avståndet mellan fiskebankarna, landningsplatserna och de hamnar i vilka fartygen ifråga är registrerade eller förtecknade motiverar en kortare anmälningsfrist för de av gemenskapens fiskefartyg som bediver fiske i Östersjön, Skagerrak och Kattegatt och som önskar landa sina fångster i vissa medlemsstaters hamnar.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för fiske och vattenkultur.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Som undantag från artikel 7.1 i förordning (EEG) nr 2847/93 skall anmälningsfristen uppgå till minst två timmar för den befälhavare på ett fiskefartyg från gemenskapen som bedriver fiske i Östersjön, Skagerrak och Kattegatt och som önskar utnyttja landningsplatser i Danmark, Tyskland, Sverige eller Finland.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 juli 1999.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 april 1999.

På kommissionens vägnar

Emma BONINO

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 261, 20.10.1993, s. 1.

(2) EGT L 358, 31.12.1998, s. 5.

Top