EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0437

1999/437/EG: Rådets beslut av den 17 maj 1999 om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtal som har ingåtts mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa båda staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket

OJ L 176, 10.7.1999, p. 31–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 001 P. 165 - 166
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 001 P. 165 - 166
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 001 P. 165 - 166
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 001 P. 165 - 166
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 001 P. 165 - 166
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 001 P. 165 - 166
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 001 P. 165 - 166
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 001 P. 165 - 166
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 001 P. 165 - 166
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 120 - 121
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 120 - 121
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 006 P. 3 - 4

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/437/oj

31999D0437

1999/437/EG: Rådets beslut av den 17 maj 1999 om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtal som har ingåtts mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa båda staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 176 , 10/07/1999 s. 0031 - 0033


RÅDETS BESLUT

av den 17 maj 1999

om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtal som har ingåtts mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa båda staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket

(1999/437/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av det protokoll om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar som genom Amsterdamfördraget fogas till Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (nedan kallat "Schengenprotokollet"), särskilt artikel 2 i detta, och

av följande skäl:

1. Ett avtal ingicks den 18 maj 1999 på grundval av artikel 6 första stycket i Schengenprotokollet med Republiken Island och Konungariket Norge om dessa båda staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (nedan kallat "avtalet").

2. Föreskrifter måste fastställas för tillämpningen av vissa bestämmelser i avtalet.

3. Genom avtalet inrättas en blandad kommitté för behandling av alla relevanta frågor om tillämpningen och den vidare utvecklingen av de av unionens bestämmelser som Island och Norge i enlighet med artikel 2 i avtalet har åtagit sig att genomföra och tillämpa.

4. Det åligger Europeiska unionen att fastställa inom vilka områden den vidare utvecklingen av unionens nuvarande bestämmelser skall omfattas av de förfaranden som anges i avtalet, bland annat dem som rör diskussionerna i den blandade kommittén.

5. Alla ändringar av fastställandet av dessa områden kan antas av rådet på samma rättsliga grund som den som gäller detta beslut.

6. Tillämpningen av de förfaranden som anges i avtalet påverkar inte tillämpningen av EES-avtalet eller något annat avtal mellan Europeiska gemenskapen och Island och Norge, eller avtal som ingåtts med dessa på grundval av artiklarna 24 och 38 i Fördraget om Europeiska unionen.

7. Detta beslut påverkar inte tillämpningen eller tolkningen av vare sig det protokoll om Danmarks ställning som genom Amsterdamfördraget fogas till Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen eller andra bestämmelser i Schengenprotokollet.

8. Det bör fastställas att varje beslut i den blandade kommittén om att avtalet skall upphöra eller förlängas skall föregås av ett medlingsförfarande inom rådet, för att en gemensam ståndpunkt skall kunna nås av rådets medlemmar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De förfaranden som fastställs i det avtal av den 18 maj 1999 som ingicks med Republiken Island och Konungariket Norge om dessa båda staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (nedan kallat "avtalet") kommer att tillämpas på förslag och initiativ som syftar till en vidare utveckling av de bestämmelser om vilka ett utökat samarbete har medgivits genom Schengenprotokollet, vilka rör något av följande områden:

A. Personers passage av de yttre gränserna till de stater som har beslutat att avskaffa kontrollerna vid sina inre gränser, inbegripet normer och villkor som de berörda staterna skall följa när de utför personkontroller vid de yttre gränserna, övervakning av gränsområden och samarbete mellan de behöriga myndigheterna inom området gränskontroller.

B. Viseringar för kortare vistelse, och särskilt reglerna om enhetlig visering, den förteckning över länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering till de berörda staterna och över de länder vars medborgare är undantagna från detta krav, samt förfaranden och villkor för utfärdande av enhetliga viseringar och samarbete och samråd mellan de behöriga myndigheterna för utfärdandet.

C. Fri rörlighet under en period på högst tre månader för tredjelandsmedborgare på de staters territorium som har beslutat att avskaffa kontrollerna vid sina inre gränser och avlägsnande av dessa personer vid olaglig vistelse.

D. Lösning av mellanstatliga tvister i fall då en stat har utfärdat eller planerar att utfärda uppehållstillstånd för en utländsk medborgare som finns registrerad på spärrlista i en annan stat.

E. Sanktioner som kan tillämpas mot transportföretag och personer som organiserar olaglig invandring.

F. Skydd av personuppgifter som överförs mellan de myndigheter som avses i punkterna A och B.

G. Schengens informationssystem (SIS), inbegripet bestämmelserna om skydd av och säkerhet för uppgifter, samt de bestämmelser som avser de nationella enheternas funktion i SIS och utbytet av upplysningar mellan dessa nationella enheter (Sirene-systemet) och verkan av registrering i SIS av personer som är efterlysta och skall gripas för utlämning.

H. Alla former av polissamarbete som omfattas av bestämmelserna i artiklarna 39-43, 46, 47, 73 och 126-130 i konventionen av den 19 juni 1999 om tillämpning av avtalet om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna (Schengenavtalet) som de tillämpas mellan de berörda medlemsstaterna när Amsterdamfördraget träder i kraft.

I. De regler för straffrättsligt samarbete som återges i artiklarna 48-63 och 65-69 i 1990 års konvention som avses i punkt H, som de tillämpas mellan de berörda medlemsstaterna när Amsterdamfördraget träder i kraft.

Artikel 2

När en medlemsstat eller kommissionen förelägger rådet ett initiativ eller ett förslag som det/den anser röra ett område som omfattas av artikel 1, skall det/den ange detta i den framlagda texten.

Artikel 3

På begäran av en medlemsstat eller av kommissionen, kallar ordförandeskapet till ett möte med Ständiga representanternas kommitté för att diskutera om ett initiativ eller förslag faller under det område som omfattas av artikel 1.

Artikel 4

1. Om de rättsakter som skall antas av rådet utgör en vidare utveckling av de bestämmelser om vilka ett utökat samarbete har medgivits genom Schengenprotokollet och rör ett av de områden som omfattas av artikel 1 skall detta anges.

2. När en av de rättsakter som anges i punkt 1 offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning skall det anges att den rör ett område där ett utökat samarbete har medgivits genom Schengenprotokollet.

Artikel 5

Innan de delegationer som företräder rådets medlemmar deltar i ett beslut i den blandade kommitté som inrättats i enlighet med artikel 8.4 eller artikel 11 i avtalet skall de sammanträda i rådet för att fastställa om en gemensam ståndpunkt kan antas.

Artikel 6

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 17 maj 1999.

På rådets vägnar

J. FISCHER

Ordförande

UTTALANDEN

I. Uttalande från rådet

"Det enda syftet med den förteckning som finns i artikel 1 av beslutet är att avgöra inom vilka områden den vidare utvecklingen av Schengenregelverket inom Europeiska unionen skall ske enligt förfarandena i artikel 4 av det avtal som slutits av rådet, och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa båda staters associering till genomförandet, tillämpningen och den vidare utvecklingen av Schengenregelverket.

Denna förteckning utgör inte en uppräkning av de områden som utgör hela Schengenregelverket så som det införlivas inom ramen för Europeiska unionen och så som det skall tillämpas och genomföras av och mellan de stater som är bundna av Schengenavtalen. För detta ändamål har Schengenregelverket fastställts av rådet i dess beslut av den 20 maj 1999.

Förteckningen utgör inte heller en uppräkning av de områden som utgör hela Schengenregelverket så som det skall tillämpas och genomföras av Island och Norge samt mellan dessa stater och de stater som är bundna av Schengenavtalen, enligt artikel 2 första stycket i ovan nämnda avtal.

Upprättandet av denna förteckning kan således inte leda till skada för integriteten i det nuvarande Schengenregelverket enligt bilagan till protokollet om införlivandet av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ram."

II. Uttalande från kommissionen

"Kommissionen förklarar att den i den blandade kommittén kommer att rätta sig efter alla gemensamma ståndpunkter som antas av rådet."

Top