Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0062

1999/62/EG: Kommissionens beslut av den 21 december 1998 om ändring av beslut 97/222/EG om upprättande av en förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av köttprodukter [delgivet med nr K(1998) 4347] (Text av betydelse för EES)

OJ L 20, 27.1.1999, p. 54–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 16/06/2005; tyst upphävande genom 32005D0432

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/62(1)/oj

31999D0062

1999/62/EG: Kommissionens beslut av den 21 december 1998 om ändring av beslut 97/222/EG om upprättande av en förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av köttprodukter [delgivet med nr K(1998) 4347] (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 020 , 27/01/1999 s. 0054 - 0060


KOMMISSIONENS BESLUT av den 21 december 1998 om ändring av beslut 97/222/EG om upprättande av en förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av köttprodukter [delgivet med nr K(1998) 4347] (Text av betydelse för EES) (1999/62/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 72/462/EEG av den 12 december 1972 om hälsoproblem och problem som rör veterinärbesiktning vid import från tredje land av nötkreatur, svin och färskt kött (1), senast ändrat genom direktiv 97/79/EG (2), särskilt artiklarna 21 a och 22 i detta, och

av följande skäl:

I kommissionens beslut 97/222/EG (3), senast ändrat genom beslut 98/246/EG (4), upprättas en förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av köttprodukter.

I kommissionens beslut 98/372/EG (5), senast ändrat genom beslut 98/505/EG (6), fastställs djurhälsovillkor och bestämmelser om utfärdande av veterinärintyg för import av tama nötkreatur och tamsvin från vissa europeiska länder.

På grund av den fortsatta förekomsten av klassisk svinpest i vildsvinsbeståndet har det införts vissa restriktioner för import av levande tamsvin från vissa delar av Tjeckien.

Samma regionindelning bör gälla för import av köttprodukter från vildsvin från Tjeckien.

Europeiska gemenskapen har tillämpat hälsorestriktioner för vissa delar av Kroatien på grund av problem med de veterinära kontrollerna i dessa områden. Vid ett besök av veterinärer från gemenskapen nyligen kunde dessa konstatera att det kroatiska veterinärväsendet verkar kontrollera hela landet på ett tillfredsställande sätt.

Följaktligen bör import av köttprodukter från hela Kroatien tillåtas.

Kontrollen av djursjukdomar i Zimbabwe är tillfredsställande. Det är därför lämpligt att från Zimbabwe tillåta import av köttprodukter som värmebehandlats vid en temperatur på minst 80° C som måste kunna uppmätas i hela produkten under bearbetningen.

Veterinärmyndigheterna i Tunisien har givit tillräckliga garantier för att från Tunisien kunna tillåta import av köttprodukter som värmebehandlats vid en temperatur på minst 80° C som måste kunna uppmätas i hela produkten under bearbetningen.

Beslut 97/222/EG bör följaktligen ändras.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till kommissionens beslut 97/222/EG skall ändras på följande sätt:

1. Del I skall ersättas med del I i bilagan till detta beslut.

2. Del II skall ersättas med del II i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 december 1998.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 302, 31.12.1972, s. 28.

(2) EGT L 24, 30.1.1998, s. 31.

(3) EGT L 89, 4.4.1997, s. 39.

(4) EGT L 98, 31.3.1998, s. 44.

(5) EGT L 170, 16.6.1998, s. 34.

(6) EGT L 226, 13.8.1998, s. 50.

BILAGA

DEL I

>Plats för tabell>

DEL II

>Plats för tabell>

Top