EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R0577

Rådets förordning (EG) nr 577/98 av den 9 mars 1998 om anordnande av statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen

OJ L 77, 14.3.1998, p. 3–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 003 P. 273 - 277
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 003 P. 273 - 277
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 003 P. 273 - 277
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 003 P. 273 - 277
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 003 P. 273 - 277
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 003 P. 273 - 277
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 003 P. 273 - 277
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 003 P. 273 - 277
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 003 P. 273 - 277
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 005 P. 41 - 45
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 005 P. 41 - 45
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 005 P. 133 - 137

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/06/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/577/oj

31998R0577

Rådets förordning (EG) nr 577/98 av den 9 mars 1998 om anordnande av statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 077 , 14/03/1998 s. 0003 - 0007


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 577/98 av den 9 mars 1998 om anordnande av statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 213 i detta,

med beaktande av kommissionens utkast till förordning, och

med beaktande av följande:

För att kunna fullgöra sina uppgifter behöver kommissionen förfoga över jämförbara statistiska uppgifter om sysselsättningens och arbetslöshetens nivå, struktur och utveckling i medlemsstaterna.

Den bästa metoden för att få tillgång till sådana uppgifter på gemenskapsnivå är att genomföra harmoniserade arbetskraftsundersökningar.

I rådets förordning (EEG) nr 3711/91 av den 16 december 1991 om anordnande av årliga statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen (1) föreskrivs att det från och med 1992 skall anordnas en undersökning varje vår.

Tillgång till och harmonisering av uppgifter samt mätning av arbetsvolymen säkerställs visserligen bättre genom en kontinuerlig undersökning än genom en årlig undersökning på våren men en kontinuerlig undersökning kan dock svårligen genomföras samtidigt i alla medlemsstater.

Användning av befintliga administrativa källor bör uppmuntras i den mån som dessa visar sig användbara för att tillföra ytterligare uppgifter utöver de som samlats in genom intervjuer eller kan tjäna som underlag för urvalsundersökningen.

De uppgifter som samlas in i samband med undersökningen i enlighet med denna förordning kan utsträckas till att omfatta en rad ytterligare variabler som ett led i ett program med ad hoc-moduler som omfattar flera år och som kommer att utarbetas enligt ett lämpligt förfarande som ett led i genomförandearrangemangen.

Principerna om relevans och kostnadseffektivitet såsom dessa definieras i rådets förordning (EG) nr 322/97 av den 17 februari 1997 om gemenskapsstatistik (2), vilken utgör den rättsliga ramen för framställning av statistik, kommer även att tillämpas på denna förordning.

Konfidentiella behandlingen av statistiska uppgifter regleras av förordning (EG) nr 322/97 och rådets förordning (Euratom, EEG) nr 1588/90 av den 11 juni 1990 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor (3).

Kommittén för det statistiska programmet, inrättad genom beslut 89/382/EEG, Euratom (4), har rådfrågats av kommissionen i enlighet med artikel 3 i nämnda beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undersökningsfrekvens

Medlemsstaterna skall varje år göra en statistisk urvalsundersökning av arbetskraften, nedan kallad "undersökningen".

Undersökningen är en kontinuerlig undersökning och skall ge såväl kvartalsresultat som årsresultat; de medlemsstater som inte har möjlighet att genomföra en kontinuerlig undersökning får utföra en årlig undersökning enbart, som skall äga rum på våren.

De uppgifter som samlas in vid undersökningen skall i allmänhet gälla situationen under den vecka (från måndag till söndag) som föregår intervjun, kallad referensvecka.

För en kontinuerlig undersökning skall följande gälla:

- Referensveckorna skall vara jämnt fördelade över hela året.

- Intervjun skall normalt äga rum under den vecka som omedelbart följer på referensveckan. Referensveckan och dagen för intervjun får inte vara mer än fem veckor från varandra, utom under det tredje kvartalet.

- Med referenskvartal och referensår avses en serie av 13 respektive 52 på varandra följande veckor. En förteckning över de veckor som utgör ett visst kvartal eller ett visst år skall upprättas i enlighet med förfarandet i artikel 8.

Artikel 2

Undersökningens urvalsenheter och räckvidd samt observationsmetoder

1. Undersökningen skall i varje medlemsstat utföras på ett urval av sådana hushåll eller personer som är bosatta på denna medlemsstats ekonomiska territorium vid tidpunkten för undersökningen.

2. Undersökningen skall i huvudsak omfatta personer i privata hushåll på varje medlemsstats ekonomiska territorium. Om möjligt skall huvudpopulationen i privata hushåll kompletteras med personer i kollektiva hushåll.

När så är möjligt skall kollektiva hushåll omfattas av särskilda urval för att man direkt skall kunna observera de berörda personerna. Om detta inte är möjligt skall personer i dessa grupper som fortsätter att ha anknytning till ett privat hushåll omfattas av det hushållet.

3. De variabler som används för att bestämma arbetsmarknadsstatus och undersysselsättning skall erhållas genom att den berörda personen intervjuas eller, om detta inte är möjligt, genom att så sker med en annan medlem av hushållet. Andra uppgifter kan hämtas från alternativa källor, inbegripet administrativa register, under förutsättning att de uppgifter som erhålls är av likvärdig kvalitet.

4. Oavsett om urvalsenheten är en individ eller ett hushåll skall uppgifterna vanligtvis samlas in för alla individer i hushållet. Om urvalsenheten är en individ får uppgifterna om de andra medlemmarna i hushållet

- utesluta de karakteristika som anges i artikel 4.1 g-4.1 j,

- samlas in från en delmängd av urvalet som skall göras så att

- referensveckorna är jämnt fördelade över hela året,

- antalet observationer (undersökta individer plus medlemmarna i deras hushåll) är tillräckligt stort för att uppfylla de kriterier för tillförlitlighet som anges i artikel 3 för de årliga uppskattningarna av nivåer.

Artikel 3

Urvalets representativitet

1. För en grupp av arbetslösa motsvarande 5 % av befolkningen i arbetsför ålder skall inte den relativa standardavvikelsen för uppskattningar av årsmedelvärden (eller för våruppskattningarna om det gäller en årlig undersökning som utförs på våren) på nivå II i NUTS överstiga 8 % av undergruppen av befolkningen i fråga.

Detta krav skall inte gälla regioner med mindre än 300 000 invånare.

2. När det gäller en kontinuerlig undersökning får inte den relativa standardavvikelsen på nationell nivå för uppskattning av förändringar mellan två på varandra följande kvartal för undergruppen av befolkningen som utgör 5 % av befolkningen i arbetsför ålder överstiga 2 %.

För medlemsstater med en befolkning på mellan 1 miljon och 20 miljoner invånare skall detta krav inte vara lika strängt, varvid skall gälla att den relativa standardavvikelsen för uppskattningen av kvartalsvisa förändringar inte skall överstiga 3 % av undergruppen av befolkningen i fråga.

Dessa exakta krav avseende förändringar skall inte gälla medlemsstater med en befolkning på mindre än 1 miljon invånare.

3. För en undersökning som endast görs på våren skall minst en fjärdedel av undersökningsenheterna tas från den föregående undersökningen och minst en fjärdedel skall ingå i den följande undersökningen.

Dessa två grupper skall utmärkas med en kod.

4. På ofullständiga uppgifter till följd av uteblivna svar på vissa frågor skall, där så är lämpligt, en statistisk imputeringsmetod tillämpas.

5. Vikterna skall beräknas med beaktande i synnerhet av urvalssannolikheterna och externa uppgifter om den undersökta populationens fördelning efter kön, ålder (femårsklasser) och region (nivå II i NUTS), om dessa externa uppgifter anses tillräckligt tillförlitliga av de berörda medlemsstaterna.

6. Medlemsstaterna skall till kommissionen (Eurostat) lämna önskade uppgifter om hur undersökningen organiserats och de metoder som använts, i synnerhet de kriterier som har använts för att bestämma hur urvalet utsetts och urvalets storlek.

Artikel 4

Undersökningskarakteristika

1. Uppgifter om följande skall lämnas:

a) Demografisk bakgrund

- hushållets ordningsnummer

- kön

- födelseår

- födelsedatum i förhållande till slutet av referensperioden

- civilstånd

- förhållande till referenspersonen

- makes/makas ordningsnummer

- faderns ordningsnummer

- moderns ordningsnummer

- nationalitet

- antal år vederbörande varit bosatt i medlemsstaten

- födelseland (frivilligt)

- typ av deltagande i undersökningen (direkt deltagande eller genom annan medlem av hushållet)

b) Arbetsmarknadsstatus

- arbetsmarknadsstatus under referensveckan

- orsak till att inte alls ha arbetat trots att vederbörande har ett arbete

- sökande efter arbete för arbetslös

- typ av sökt arbete (egen företagare eller anställd)

- metoder som använts för att hitta ett arbete

- möjlighet att börja arbeta

c) Karakteristika avseende huvudsysslan

- yrkesställning

- arbetsställets näringsgren

- sysselsättning

- antal personer som arbetar vid arbetsstället

- land där arbetsplatsen är belägen

- region där arbetsplatsen är belägen

- år och månad då personen började sitt nuvarande arbete

- hur stadigvarande arbetet är (och orsaker)

- den totala längden på tillfälligt arbete eller arbetskontrakt för begränsad tid

- heltids-/deltidsarbetande (och orsaker)

- arbete i hemmet

d) Arbetade timmar

- antal vanligen arbetade timmar per vecka

- antal faktiskt arbetade timmar

- huvudanledningen till att antalet arbetade timmar avvek från det antal personen vanligen arbetar

e) Bisyssla

- förekomsten av mer än ett arbete

- yrkesställning

- arbetsställets näringsgren

- antal faktiskt arbetade timmar

f) Synlig undersysselsättning

- önskan att arbeta fler än nuvarande antal timmar (frivilligt i den årliga undersökningen)

- sökande efter annat arbete och orsaker till detta

- typ av sökt arbete (som anställd eller annat)

- metoder för att hitta annat arbete

- orsak till att personen inte söker annat arbete (frivilligt i den årliga undersökningen)

- möjlighet att börja arbeta

- önskemål om antal arbetstimmar (frivilligt i den årliga undersökningen)

g) Arbetssökande

- typ av sökt arbete (heltid eller deltid)

- hur länge personen sökt arbete

- personens situation omedelbart innan denne började söka arbete

- registrering vid offentlig arbetsförmedling och om understöd erhålls

- viljan att arbeta bland personer som inte söker arbete

- orsak till att personen inte har sökt arbete

h) Utbildning

deltagande i utbildning under de närmast föregående fyra veckorna

- syfte

- nivå

- typ

- total längd

- totalt antal timmar

- högsta nivå för med framgång avslutad utbildning

- år då denna utbildning framgångsrikt avslutades

- icke-tertiär förvärvad kompetens

i) Tidigare arbetslivserfarenhet bland personer som inte är sysselsatta

- förekomst av tidigare arbetslivserfarenhet

- år och månad då personen senast arbetade

- huvudskäl till att personen lämnade senaste arbete eller självständig verksamhet

- yrkesställning i det senaste arbetet

- arbetsställets näringsgren där personen senast arbetade

- yrke i det senaste arbetet

j) Personens situation ett år före undersökningen (frivilligt för första, tredje och fjärde kvartalet)

- huvudsaklig arbetsmarknadsstatus

- yrkesställning

- arbetsställets näringsgren där personen arbetade

- land där personen var bosatt

- region där personen var bosatt

k) Huvudsaklig arbetsmarknadsstatus (frivilligt)

l) Inkomster (frivilligt)

m) Tekniska uppgifter om intervjun

- undersökningsår

- referensvecka

- intervjuvecka

- medlemsstat

- hushållets region

- urbaniseringsgrad

- hushållets löpnummer

- typ av hushåll

- typ av institution

- vikter

- delmängd av urvalet i föregående undersökning (årlig undersökning)

- delmängd av urvalet i nästföljande undersökning (årlig undersökning)

- panelens ordningsnummer

2. Uppgifterna som omnämns i punkt 1 ovan kan kompletteras med en rad ytterligare variabler, nedan kallade ad hoc-moduler.

Varje år skall ett flerårigt program med ad hoc-moduler utarbetas i enlighet med förfarandet i artikel 8.

- I detta program skall för varje ad hoc-modul anges ämne, referensperiod, urvalets storlek (lika med eller mindre än vad som föreskrivs i artikel 3) samt tidsfrister för överlämnande av resultaten (som eventuellt avviker från de tidsfrister som anges i artikel 6).

- De medlemsstater och regioner som omfattas samt en detaljerad förteckning över de uppgifter som skall samlas in genom en ad hoc-modul skall utarbetas senast tolv månader innan referensperioden för den modulen börjar.

- En ad hoc-modul får inte vara av större omfattning än den i punkt 1 i denna artikel angivna modul c.

3. Definitioner, kontrollregler, kodifiering av variabler, anpassning av förteckningen över undersökningsvariabler som gjorts nödvändiga av den tekniska utvecklingen och utvecklingen av koncept samt en förteckning över principerna för hur frågorna om arbetsmarknadsstatus skall formuleras skall utarbetas i enlighet med förfarandet i artikel 8.

Artikel 5

Genomförande av undersökningen

Medlemsstaterna får göra det obligatoriskt att besvara frågorna i undersökningen.

Artikel 6

Överlämnande av resultaten

Inom tolv veckor efter referensperiodens slut, om det är fråga om en kontinuerlig undersökning (och inom nio månader efter referensperiodens slut om det är fråga om en vårundersökning), skall medlemsstaterna till Eurostat lämna resultaten av undersökningen, utan direkta identifieringstecken.

Artikel 7

Rapporter

Vart tredje år, med början år 2000, skall kommissionen till parlamentet och rådet överlämna en rapport om genomförandet av denna förordning. Denna rapport skall i synnerhet innehålla en utvärdering av kvaliteten på de statistiska metoder som medlemsstaterna avser att använda för att förbättra resultaten eller förenkla undersökningsförfarandet.

Artikel 8

Förfarande

Kommissionen skall biträdas av Kommittén för det statistiska programmet, nedan kallad "kommittén".

Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 9

Arrangemang för upphävande

Förordning (EEG) nr 3711/91 skall upphävas.

Artikel 10

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 mars 1998.

På rådets vägnar

G. BROWN

Ordförande

(1) EGT L 351, 20.12.1991, s. 1.

(2) EGT L 52, 22.2.1997, s. 1.

(3) EGT L 151, 15.6.1990, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 322/97.

(4) EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.

Top