Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0021

Kommissionens direktiv 98/21/EG av den 8 april 1998 om ändring av rådets direktiv 93/16/EEG om underlättande av läkares fria rörlighet och ömsesidigt erkännande av deras utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis (Text av betydelse för EES)

OJ L 119, 22.4.1998, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 003 P. 106 - 106
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 003 P. 106 - 106
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 003 P. 106 - 106
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 003 P. 106 - 106
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 003 P. 106 - 106
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 003 P. 106 - 106
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 003 P. 106 - 106
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 003 P. 106 - 106
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 003 P. 106 - 106
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 003 P. 32 - 32
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 003 P. 32 - 32

No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/21/oj

31998L0021

Kommissionens direktiv 98/21/EG av den 8 april 1998 om ändring av rådets direktiv 93/16/EEG om underlättande av läkares fria rörlighet och ömsesidigt erkännande av deras utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 119 , 22/04/1998 s. 0015 - 0015


KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/21/EG av den 8 april 1998 om ändring av rådets direktiv 93/16/EEG om underlättande av läkares fria rörlighet och ömsesidigt erkännande av deras utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 49, 57.1, 57.2 första och tredje meningen, samt artikel 66 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 93/16/EEG av den 5 april 1993 om underlättande av läkares fria rörlighet och ömsesidigt erkännande av deras utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis (1), senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets direktiv 97/50/EG (2), särskilt artikel 44a i detta, och

med beaktande av följande:

Nederländerna har framställt en motiverad begäran som syftar till att för denna medlemsstat ändra benämningen på yrkes- och miljömedicin i förteckningen över medicinska specialiteter som är gemensamma för två eller flera medlemsstater.

Belgien och Luxemburg har framställt en motiverad begäran som syftar till att för dessa medlemsstater införa yrkes- och miljömedicin i förteckningen över medicinska specialiteter som är gemensamma för två eller flera medlemsstater.

Sverige har framställt en motiverad begäran som syftar till att för denna medlemsstat införa samhällsmedicin i förteckningen över medicinska specialiteter som är gemensamma för två eller flera medlemsstater.

Åtgärderna i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté bestående av högre tjänstemän med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor som inrättades genom rådets beslut 75/365/EEG (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 7.2 i direktiv 93/16/EEG skall ändras på följande sätt:

a) Under "yrkes- och miljömedicin" skall följande uppgifter läggas till:

"Belgien: médecine du travail/arbeidsgeneeskunde,

Luxemburg: médecine du travail".

b) Under "yrkes- och miljömedicin" skall benämningen "Arbeids- en bedrijfsgeneeskunde" med avseende på Nederländerna ersättas med benämningen "Arbeid en gezondheid".

c) Under "samhällsmedicin" läggs följande uppgift till:

"Sverige: Socialmedicin".

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 1998. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När medlemsstaterna antar dessa bestämmelser skall bestämmelserna innefatta en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 8 april 1998.

På kommissionens vägnar

Mario MONTI

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 165, 7.7.1993, s. 1.

(2) EGT L 291, 24.10.1997, s. 35.

(3) EGT L 167, 30.6.1975, s. 19.

Top