EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0413

98/413/EG: Kommissionens beslut av den 26 juni 1998 om ändring av beslut 98/104/EG om vissa skyddsåtgärder mot klassisk svinpest i Tyskland [delgivet med nr K(1998) 1808] (Text av betydelse för EES)

OJ L 188, 2.7.1998, p. 44–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 22/12/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/413/oj

31998D0413

98/413/EG: Kommissionens beslut av den 26 juni 1998 om ändring av beslut 98/104/EG om vissa skyddsåtgärder mot klassisk svinpest i Tyskland [delgivet med nr K(1998) 1808] (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 188 , 02/07/1998 s. 0044 - 0045


KOMMISSIONENS BESLUT av den 26 juni 1998 om ändring av beslut 98/104/EG om vissa skyddsåtgärder mot klassisk svinpest i Tyskland [delgivet med nr K(1998) 1808] (Text av betydelse för EES) (98/413/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (1), senast ändrat genom rådets direktiv 92/118/EEG (2), särskilt artikel 10.4 i detta, och

med beaktande av följande:

Utbrott av klassisk svinpest har inträffat i Tyskland.

När det gäller handeln med levande svin, sperma, embryon och ägg kan dessa utbrott och denna smitta i bestånd av vilda svin hota bestånden i andra medlemsstater.

Tyskland har vidtagit åtgärder inom ramen för rådets direktiv 80/217/EEG av den 22 januari 1980 om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av klassisk svinpest (3), senast ändrat genom anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige.

På grund av spridning av klassisk svinpest från smittade bestånd av vilda svin till bestånd av tamsvin antogs kommissionens beslut 98/104/EG (4).

Tysklands ändrade planer för utrotning av klassisk svinpest hos vilda svin i Niedersachsen, Brandenburg och Mecklenburg-Vorpommern granskades av Ständiga veterinärkommittén den 9 juni 1998.

Till följd av sjukdomens gynnsamma utveckling bör beslut 98/104/EG ändras.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 98/104/EG ändras på följande sätt:

1) Artikel 1.2 skall ersättas med följande:

"2. Tyskland får endast sända slaktsvin från de områden som anges i bilagan till andra delar av Tyskland, om de är avsedda att slaktas omedelbart på slakterier i Tyskland som utsetts av de behöriga veterinärmyndigheterna. Transportmedlet skall plomberas under officiellt överinseende."

2) Följande punkter skall införas i artikel 1:

"3. Tyskland får endast sända svin för avel och produktion från de områden som anges i bilagan till andra delar av Tyskland om svinen

a) kommer från ett jordbruksföretag dit inga levande svin har förts in under den period på 30 dagar som omedelbart föregick avsändandet av svinen i fråga,

b) har undergått ett test för påvisande av

- antikroppar mot klassisk svinpest som befunnits vara negativt,

- klassisk svinpestvirus som befunnits vara negativt,

Testproverna för serologisk och virologisk undersökning skall samlas in i enlighet med bestämmelserna i punkt 1 i bilaga IV till direktiv 80/217/EEG. Laboratorieundersökningarna skall utföras i enlighet med bestämmelserna i bilaga I till nämnda direktiv. För spårning av virus får dock ett Elisa-test för antigenundersökning som godkänts av de behöriga myndigheterna i Tyskland användas.

Undersökningen av förekomsten av antikroppar och virus/antigen skall utföras inom tio dagar före utfärdandet av hälsointyget.

c) kommer från ett jordbruksföretag där den officielle veterinären har företagit en kontroll av alla svin och en klinisk undersökning av de svin som skall flyttas, inbegripet temperaturtagning av en viss del av dessa svin, inom 24 timmar före avsändandet.

d) har identifierats korrekt genom öronmärken på ursprungsanläggningen, så att djurens identitet kan fastställas och så att de kan spåras.

4. Den förflyttning av svin som avses i punkt 3 skall endast tillåtas

- om den anmälts tre dagar i förväg till den behöriga lokala veterinärmyndighet som ansvarar för den anläggning dit djuren skall skickas och om djuren sänds i väg av den lokala veterinärmyndigheten,

- direkt från den avsändande anläggningen till bestämmelseanläggningen,

- till bestämmelseanläggningar där svinen står under officiell kontroll under 30 dagar efter det att de anlänt och där inga svin lämnar anläggningen under denna period, såvida de inte sänds direkt till slakt.

Sådana svin får inte skickas till en annan medlemsstat.

5. De svin som avses i punkt 1 skall under transport åtföljas av ett hälsointyg som utfärdats av en officiell veterinär. Transportmedlet skall plomberas under officiellt överinseende."

Artikel 2

Medlemsstaterna skall ändra de åtgärder som de tillämpar för handeln så att dessa överensstämmer med detta beslut. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 juni 1998.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(2) EGT L 62, 15.3.1993, s. 49.

(3) EGT L 47, 21.2.1980, s. 11.

(4) EGT L 25, 31.1.1998, s. 98.

Top