EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0149

98/149/EG, EKSG, Euratom: Rådets och Kommissionens beslut av den 26 januari 1998 om ingående av ett partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan

OJ L 49, 19.2.1998, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 028 P. 94 - 95
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 028 P. 94 - 95
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 028 P. 94 - 95
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 028 P. 94 - 95
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 028 P. 94 - 95
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 028 P. 94 - 95
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 028 P. 94 - 95
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 028 P. 94 - 95
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 028 P. 94 - 95
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 016 P. 183 - 184
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 016 P. 183 - 184
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 033 P. 73 - 74

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/149/oj

31998D0149

98/149/EG, EKSG, Euratom: Rådets och Kommissionens beslut av den 26 januari 1998 om ingående av ett partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 049 , 19/02/1998 s. 0001 - 0002


RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT av den 26 januari 1998 om ingående av ett partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan (1) (98/149/EG, EKSG, Euratom)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD,

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 54.2, artikel 57.2 sista meningen, artikel 66, artikel 73c.2, artikel 75, artikel 84.2, artiklarna 99, 100, 113 och 235 jämförda med artikel 228.2 andra meningen och 228.3 andra stycket i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen, särskilt artikel 95 i detta.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 101 andra stycket i detta,

med beaktande av Europaparlamentets samtycke (2),

efter samråd med EKSG:s rådgivande kommitté och med rådets samtycke, och

med beaktande av rådets godkännande i enlighet med artikel 101 i Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

med beaktande av följande:

Ingåendet av partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, vilket undertecknades den 14 juni 1994 i Luxemburg, kommer att bidra till att förverkliga Europeiska gemenskapernas mål.

Detta avtal syftar till att stärka de band som knöts särskilt genom avtalet mellan EEG och Euratom och Sovjetunionen om handel och kommersiellt och ekonomiskt samarbete, vilket undertecknades den 18 december 1989 och godkändes genom rådets beslut 90/116/EEG (3).

Vissa skyldigheter, som föreskrivs i partnerskaps- och samarbetsavtalet vid sidan av tillämpningsområdet för gemenskapens handelspolitik, påverkar eller kan påverka den ordning som inrättats genom gemenskapsrättsakter som antagits inom områden för etableringsrätt, transport och behandling av företag.

Nämnda avtal ålägger Europeiska gemenskapen vissa skyldigheter med avseende på kapitalrörelser och betalningar mellan gemenskapen och Ukraina.

I den mån nämnda avtal för övrigt påverkar rådets direktiv 90/434/EEG av den 23 juli 1990 om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater (4) och rådets direktiv 90/435/EEG av den 23 juli 1990 om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater (5) som grundar sig på artikel 100 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, bör nämnda artikel gälla som rättslig grund.

Vissa bestämmelser i nämnda avtal ålägger gemenskapen skyldigheter med avseende på tillhandahållande av tjänster som går utöver den gränsöverskridande strukturen.

För vissa bestämmelser i nämnda avtal som är avsedda att genomföras av gemenskapen föreskriver inte Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen några särskilda befogenheter. Bestämmelserna i artikel 235 i fördraget bör då användas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, protokollet, förklaringarna och skriftväxlingen godkänns på Europeiska gemenskapens, Europeiska kol- och stålgemenskapens och Europeiska atomenergigemenskapens vägnar.

Dessa texter bifogas detta beslut.

Artikel 2

1. Den ståndpunkt som gemenskapen intar i rådet och samarbetskommittén skall bestämmas av rådet, på förslag av kommissionen, eller, i förekommande fall, av kommissionen, och skall i varje enskilt fall stå i överensstämmelse med motsvarande bestämmelser i Fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskapen, Europeiska kol- och stålgemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen.

2. Rådets ordförande skall, i enlighet med artikel 86 i partnerskaps- och samarbetsavtalet, vara ordförande i samarbetsrådet och skall framföra gemenskapens ståndpunkt (6). En företrädare för kommissionen skall vara ordförande i samarbetskommittén i enlighet med dess arbetsordning och framföra gemenskapens ståndpunkt.

3. Beslut om offentliggörande av samarbetsrådets och samarbetskommitténs rekommendationer i Europeiska gemenskapernas officiella tidning skall fattas från fall till fall av rådet respektive kommissionen.

Artikel 3

Rådets ordförande skall på Europeiska gemenskapens vägnar göra den anmälan som avses i artikel 108 i avtalet. Kommissionens ordförande skall göra samma anmälan på Europeiska kol- och stålgemenskapens och Europeiska atomenergigemenskapens vägnar.

Utfärdat i Bryssel den 26 januari 1998.

På kommissionens vägnar

J. SANTER

Ordförande

På rådets vägnar

R. COOK

Ordförande

(1) Detta partnerskaps- och samarbetsavtal med Ukraina undertecknades den 14 juni 1994 av Europeiska gemenskaperna och de dåvarande tolv medlemsstaterna. Med anledning av utvidgningen undertecknades ett tilläggsprotokoll med Ukraina den 10 april 1997 för att göra det möjligt för Österrike, Finland och Sverige att bli parter i avtalet tillsammans med de andra tolv medlemsstaterna och att offentliggöra texten i finsk och svensk språkversion.

Sedan de nödvändiga förfarandena genomförts, beslöt gemenskaperna och deras medlemsstater - i samband med ingåendet av detta partnerskapsavtal - att likaså provisoriskt tillämpa ovan nämnda tilläggsprotokoll i avvaktan på dess ikraftträdande enligt artikel 4 i nämnda protokoll. Den text till partnerskapsavtalet som återfinns i de svenska och finska utgåvorna i EGT är därför den som offentliggjorts i tilläggsprotokollet.

Det partnerskaps- och samarbetsavtal som ingåtts med Ukraina träder i kraft den 1 mars 1998 då parterna har underrättat varandra om att de förfaranden som föreskrivs i artikel 108 andra stycket i avtalet avslutades av parterna den 29 januari 1998.

(2) EGT C 339, 18.12.1995, s. 42.

(3) EGT L 68, 15.3.1990, s. 1.

(4) EGT L 225, 20.8.1990, s. 1.

(5) EGT L 225, 20.8.1990, s. 6.

(6) Dagen för protokollets ikraftträdande skall genom rådets generalsekreterares försorg offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Top