EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0213

97/213/EG: Rådets beslut av den 17 mars 1997 om bemyndigande för Konungariket Sverige att tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 9 i sjätte direktivet (77/388/EEG) om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter

OJ L 86, 28.3.1997, p. 31–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/213/oj

31997D0213

97/213/EG: Rådets beslut av den 17 mars 1997 om bemyndigande för Konungariket Sverige att tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 9 i sjätte direktivet (77/388/EEG) om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 086 , 28/03/1997 s. 0031 - 0032


RÅDETS BESLUT av den 17 mars 1997 om bemyndigande för Konungariket Sverige att tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 9 i sjätte direktivet (77/388/EEG) om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter (97/213/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets sjätte direktiv (77/388/EEG) av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter - Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund (1), särskilt artikel 27 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Enligt artikel 27.1 i direktiv 77/388/EEG får rådet enhälligt på kommissionens förslag bemyndiga varje medlemsstat att genomföra särskilda åtgärder som avviker från det direktivet för att förenkla skatteuttaget eller för att hindra vissa typer av skatteflykt eller skatteundandragande.

I ett brev registrerat hos kommissionen den 6 december 1996 begärde Konungariket Sverige bemyndigande att genomföra en åtgärd som avviker från artikel 9 i direktiv 77/388/EEG.

De övriga medlemsstaterna underrättades den 20 december 1996 om den begäran som inlämnats av Konungariket Sverige.

Åtgärden är nödvändig för att motverka de effekter av skatteundandragande som bestått i att ett ökande antal skattskyldiga personer och icke skattskyldiga personer inom gemenskapen köper telekommunikationstjänster utanför gemenskapen i avsikt att undgå att betala mervärdesskatt. Åtgärden är vidare nödvändig för att motverka att sådana leverantörer av telekommunikationstjänster som är etablerade i en medlemsstat etablerar sig utanför gemenskapen.

Åtgärden är också nödvändig för att förenkla skatteuttaget så till vida att den föreskriver samma skyldigheter i beskattningshänseende för kunder av telekommunikationstjänster oavsett om dessa tjänster utförs av leverantörer som är etablerade inom eller utanför gemenskapen.

Dessa undantag kommer endast i mycket liten utsträckning att påverka den skatt som skall betalas i konsumtionsledet och kommer därför inte att ha någon negativ effekt på de av Europeiska gemenskapernas egna medel som härrör från mervärdesskatt.

Det är nödvändigt att tillåta denna åtgärd från och med den 1 januari 1997 för att så snabbt som möjligt åtgärda en situation som undergräver konkurrenskraften hos europeiska telekommunikationsbolag. Från och med den 1 januari 1997 hade kunder och leverantörer av telekommunikationstjänster inte längre något fog att anta att den då gällande lagstiftningen skulle fortsätta att gälla.

Det är önskvärt att undantaget beviljas till och med den 31 december 1999, eller om ett direktiv om ändring av platsen för beskattning av telekommunikationstjänster träder i kraft vid ett tidigare datum, till och med det datumet, för att möjliggöra för rådet att anta en generell lösning på gemenskapsnivå på grundval av kommissionens förslag.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Med undantag av artikel 9.1 i direktiv 77/388/EEG bemyndigas Konungariket Sverige att låta tillämpningsområdet för artikel 9.2 e i samma direktiv omfatta telekommunikationstjänster. Om medlemsstaten tillgriper denna möjlighet skall även bestämmelserna i artikel 9.3 b i direktivet tillämpas på dessa tjänster.

Som telekommunikationstjänster skall betraktas tjänster som avser överföring, sändning eller mottagning av signaler, skriven text, bilder och ljud eller information av vilket slag som helst med hjälp av tråd, radio, optiska eller andra elektromagnetiska medel, inbegripet överlåtelse eller upplåtelse av rätten att nyttja kapacitet för sådan överföring, sändning eller mottagning.

Artikel 2

Detta beslut får tillämpas på telekommunikationstjänster för vilka skattskyldigheten inträdde från och med den 1 januari 1997. Det skall också tillämpas på förskottsbetalningar som gjorts för telekommunikationstjänster om betalning skett innan medlemsstaten genomförde detta beslut och förskottsbetalningarna avser leveranser av telekommunikationstjänster som utförts efter den dag då beslutet genomfördes.

Artikel 3

Det bemyndigande som avses i detta beslut skall tillämpas till och med den 31 december 1999, eller om ett direktiv om ändring av platsen för beskattning av telekommunikationstjänster träder i kraft vid ett tidigare datum, till och med det datumet.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till Konungariket Sverige.

Utfärdat i Bryssel den 17 mars 1997.

På rådets vägnar

G. ZALM

Ordförande

(1) EGT nr L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 96/95/EG (EGT nr L 338, 28.12.1996, s. 89).

Top