EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0182

97/182/EG: Kommissionens beslut av den 24 februari 1997 om ändring av bilagan till direktiv 91/629/EEG om fastställande av lägsta djurskyddskrav för kalvar (Text av betydelse för EES)

OJ L 76, 18.3.1997, p. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 020 P. 348 - 349
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 020 P. 348 - 349
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 020 P. 348 - 349
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 020 P. 348 - 349
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 020 P. 348 - 349
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 020 P. 348 - 349
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 020 P. 348 - 349
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 020 P. 348 - 349
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 020 P. 348 - 349
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 021 P. 11 - 12
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 021 P. 11 - 12

No longer in force, Date of end of validity: 04/02/2009; tyst upphävande genom 32008L0119

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/182/oj

31997D0182

97/182/EG: Kommissionens beslut av den 24 februari 1997 om ändring av bilagan till direktiv 91/629/EEG om fastställande av lägsta djurskyddskrav för kalvar (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 076 , 18/03/1997 s. 0030 - 0031


KOMMISSIONENS BESLUT av den 24 februari 1997 om ändring av bilagan till direktiv 91/629/EEG om fastställande av lägsta djurskyddskrav för kalvar (Text av betydelse för EES) (97/182/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/629/EEG av den 19 november 1991 om fastställande av lägsta djurskyddskrav för kalvar (1), ändrat genom rådets direktiv 97/2/EG (2), särskilt artikel 5 i detta, och

med beaktande av följande:

Vetenskapliga veterinärmedicinska kommittén har, i enlighet med artikel 6 i direktiv 91/629/EEG, den 9 november 1995 avgivit ett yttrande på grundval av vilket kommissionen har utarbetat en rapport, som har lämnats till rådet och till parlamentet.

Mot bakgrund av slutsatserna i denna rapport är det lämpligt att ändra vissa bestämmelser i direktiv 91/629/EEG.

Kalvar som hålls inomhus bör inspekteras av ägaren eller av den person som bär ansvaret för djuren minst två gånger per dag och kalvar som hålls utomhus minst en gång per dag.

Enligt uppgifter som grundas på sjukdomsfall, immunsystemets funktion och motion, bör kalvar utfodras på ett sådant sätt att hemoglobinet i deras blod inte faller under en viss miniminivå.

Tjudring av kalvar orsakar problem. Av den anledningen bör individuellt kättade kalvar inte tjudras och kalvar som är hysta i grupp bör endast tjudras under en kortare period vid tidpunkten för utfodring med mjölk.

Kalvar bör utfodras med jäsbart fodermedel av lämplig kvalitet och i en mängd som är tillräcklig för att upprätthålla tarmens mikrobiologiska flora, och med tillräckligt med fibrer för att stimulera utvecklingen av tarmludd i våmmen.

Utöver befintliga krav på tillhandahållande av vatten eller andra vätskor skall kalvar när de är sjuka eller när vädret är mycket varmt ha tillgång till färskvatten.

För att säkerställa fullgoda nivåer av immunoglobulin i blodet bör kalvar erhålla tillräckligt med råmjölk under sina sex första levnadstimmar och så snart som möjligt efter födseln.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till direktiv 91/629/EEG skall ändras på följande sätt:

1) Punkt 6 skall ersättas med följande:

"6. Alla kalvar som hålls inomhus skall inspekteras av ägaren eller av den person som bär ansvaret för djuren minst två gånger per dag och kalvar som hålls utomhus skall inspekteras minst en gång per dag. Varje kalv som uppvisar tecken på sjukdom eller skada skall behandlas på lämpligt sätt utan dröjsmål och en veterinär skall konsulteras så snart som möjligt för varje kalv som inte reagerar på djurskötarens vård. När så är nödvändigt skall sjuka eller skadade kalvar isoleras i lämpligt utrymme på torr och bekväm bädd."

2) Punkt 7 skall ersättas med följande:

"7. Det utrymme där kalvarna hyses måste vara utformat så att kalvarna kan ligga ner, vila, stå upp och hålla sig själv rena utan besvär."

3) Punkt 8 skall ersättas med följande:

"8. Med undantag för kalvar som är hysta i grupp, som får tjudras i perioder på högst en timme vid den tidpunkt då de utfodras med mjölk eller mjölkersättning, skall kalvar inte tjudras. När tjuder används skall det inte förorsaka kalvarna skada, det skall kontrolleras regelbundet och om det är nödvändigt anpassas för att säkerställa att det sitter bekvämt. Varje tjuder skall vara utformat så att risken för kvävning eller skada undviks och så att kalven kan röra sig i enlighet med vad som anges i punkt 7."

4) Punkt 11 skall ersättas med följande:

"11. För att främja deras hälsa och välbefinnande skall alla kalvar utfodras med en diet som är anpassad till deras ålder, vikt och beteendesmässiga och psykologiska behov. I detta syfte skall deras foder innehålla tillräckligt med järn för att säkra en genomsnittlig hemaglobinkoncentration på 4,5 mmol/liter blod och från det att kalvarna är två veckor gamla skall det varje dag innehålla en minimiranson fiberrikt foder, som när kalvarna är i åldern 8 till 20 veckor ökas från 50 till 250 gram. Kalvar skall inte förses med munkorg."

5) I den första meningen i punkt 12 skall "en gång" ersättas med "två gånger".

6) Till punkt 13 skall en andra mening läggas:

"När det är mycket varmt eller i fråga om sjuka kalvar skall dock färskt dricksvatten alltid finnas tillgängligt."

7) En ny punkt 15 skall läggas till enligt följande:

"15. Alla kalvarna skall få råmjölk så snart som möjligt efter födseln och alltid inom de sex första levnadstimmarna."

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1998.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 24 februari 1997.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 340, 11.12.1991, s. 28.

(2) EGT nr L 25, 18.1.1997, s. 24.

Top