EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0358

96/358/EG: Kommissionens beslut av den 30 maj 1996 om stödberättigande för vissa medlemsstaters beräknade kostnader för 1996 för utbildning av nationella tjänstemän som är knutna till kontrollverksamheten för den gemensamma fiskeripolitiken (Endast de spanska, tyska, engelska, franska, nederländska, portugisiska, finska och svenska texterna är giltiga)

OJ L 138, 11.6.1996, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996

?: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/358/oj

31996D0358

96/358/EG: Kommissionens beslut av den 30 maj 1996 om stödberättigande för vissa medlemsstaters beräknade kostnader för 1996 för utbildning av nationella tjänstemän som är knutna till kontrollverksamheten för den gemensamma fiskeripolitiken (Endast de spanska, tyska, engelska, franska, nederländska, portugisiska, finska och svenska texterna är giltiga)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 138 , 11/06/1996 s. 0021 - 0022


KOMMISSIONENS BESLUT av den 30 maj 1996 om stödberättigande för vissa medlemsstaters beräknade kostnader för 1996 för utbildning av nationella tjänstemän som är knutna till kontrollverksamheten för den gemensamma fiskeripolitiken (Endast de spanska, tyska, engelska, franska, nederländska, portugisiska, finska och svenska texterna är giltiga) (96/358/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 95/527/EG av den 8 december 1995 om ekonomiskt bidrag från gemenskapen till vissa av medlemsstaternas kostnader för genomförande av övervaknings- och kontrollsystemet för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 6 i detta, och

med beaktande av följande:

I artikel 2.3 i beslut 95/527/EG föreskrivs att gemenskapens ekonomiska bidrag får avse bidragsberättigande utgifter för utbildning av nationella tjänstemän som är knutna till kontrollverksamheten. I kommissionens beslut 96/286/EG av den 11 april 1996 om tillämpningsföreskrifter till beslut 95/527/EG om ekonomiskt bidrag från gemenskapen till vissa av medlemsstaternas kostnader för genomförande av övervaknings- och kontrollsystemet för den gemensamma fiskeripolitiken (2) fastställs närmare bestämmelser för fastställandet av stödberättigande belopp för utbildningsändamål.

I enlighet med artikel 5 i beslut 95/527/EG har vissa medlemsstater lämnat in ansökningar till kommissionen om finansiering för 1996, vilka delvis avser utgifter för utbildning av nationella tjänstemän.

Följaktligen bör beloppet för de stödberättigande utgifterna för utbildning av nationella tjänstemän som är knutna till kontrollverksamheten samt gemenskapens finansiella stödbelopp till dessa utgifter fastställas.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för fiske och vattenbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De för 1996 beräknade utgifterna på 467 944 ecu för utbildning av nationella tjänstemän som är knutna till den kontrollverksamhet, som förtecknas i bilagan till detta beslut, skall berättiga till finansiellt stöd i enlighet med beslut 95/527/EG. Gemenskapens stöd skall uppgå till 50 % av de stödberättigande utgifterna.

Artikel 2

1. I detta beslut skall stödberättigande belopp omräknas till ecu med hjälp av växelkursen för februari 1996.

2. För ersättning av utgifter och utbetalning av förskott skall den växelkurs användas som gäller för ecun den månad då betalningen äger rum.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Belgien, Tyskland, Spanien, Irland, Nederländerna, Portugal, Finland, Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

Utfärdat i Bryssel den 30 maj 1996.

På kommissionens vägnar

Emma BONINO

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 301, 14.12.1995, s. 30.

(2) EGT nr L 106, 30.4.1996, s. 37.

ANEXO / BILAG / ANHANG / ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ / ANNEX / ANNEXE / ALLEGATO / BIJLAGE / ANEXO / LIITE / BILAGA

>Plats för tabell>

Top