EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0233

96/233/EG: Kommissionens beslut av den 14 mars 1996 om fastställande av förteckningen över godkända fiskodlingar i Danmark (Text av betydelse för EES)

EGT L 77, 27.3.1996, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/04/2002; upphävd genom 32002D0308 Sista giltighetsdagen utgår från datumet för offentliggörande av rättsakten om upphävande, som får verkan samma dag som den anmäls. Rättsakten har anmälts, men datumet för anmälan finns inte i EUR-Lex. I stället används datumet för offentliggörandet.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/233/oj

31996D0233

96/233/EG: Kommissionens beslut av den 14 mars 1996 om fastställande av förteckningen över godkända fiskodlingar i Danmark (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 077 , 27/03/1996 s. 0033 - 0034


KOMMISSIONENS BESLUT av den 14 mars 1996 om fastställande av förteckningen över godkända fiskodlingar i Danmark (Text av betydelse för EES) (96/233/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/67/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för utsläppande på marknaden av djur och produkter från vattenbruk (1), senast ändrat genom direktiv 95/22/EG (2), särskilt artikel 6 i detta, och

med beaktande av följande:

För fiskodlingar som är belägna i ett icke godkänt område kan medlemsstaterna med avseende på smittsam hematopoetisk nekros (IHN) och viral hemorragisk septikemi (VHS) utverka status som godkänd fiskodling som är fri från dessa sjukdomar.

Danmark har redan genom kommissionens beslut 94/864/EG (3) och 95/336/EG (4) utverkat status för vissa fiskodlingar som godkänd fiskodling som är fri från smittsam hematopoetisk nekros (IHN) och viral hemorragisk septikemi (VHS).

Danmark har genom brev av den 18 oktober 1995 för kommissionen lagt fram dels tillräckliga skäl för att en fiskodling skall få status som godkänd fiskodling belägen i ett icke godkänt område i fråga om viral hemorragisk septikemi (VHS), dels sådana nationella bestämmelser som säkerställer att villkoren för upprätthållandet av denne status kommer att uppfyllas.

Kommissionen och medlemsstaterna har företagit en granskning av de skäl som Danmark har anfört för denna fiskodling.

Resultatet av denna undersökning är att fiskodlingarna uppfyller alla krav enligt artikel 6 i direktiv 91/67/EEG.

Fiskodlingen kan följaktligen beviljas status som godkänd fiskodling belägen i ett icke godkänt område.

De beslut som tidigare fattats vad gäller godkännande av fiskodlingar i Danmark bör nu konsolideras.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De fiskodlingar som anges i bilagan skall med avseende på IHN och VHS beviljas status som godkända fiskodlingar belägna i ett icke godkänt område med avseende på VHS.

Artikel 2

Beslut 95/336/EG skall upphävas.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 mars 1996.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 46, 19.2.1991, s. 1.

(2) EGT nr L 243, 11.10.1995, s. 1.

(3) EGT nr L 352, 31.12.1994, s. 74.

(4) EGT nr L 195, 18.8.1995, s. 26.

BILAGA

Godkända fiskodlingar i Danmark med avseende på IHN och VHS

1. Værum Mølle Dambrug

DK-8900 Randers

2. Trehøje Klækkeri

DK-8766 Nr. Snede

3. Hallesøhus Dambrug

DK-8766 Nr. Snede

4. Løvet Dambrug

DK-8654 Bryrup

5. Hallesø Dambrug

DK-8766 Nr. Snede

6. Sillerupvæld Dambrug

DK-7470 Karup

7. Skade Dambrug

DK-8765 Klovborg

8. Vork Dambrug

DK-6040 Egtved

9. Egebæk Dambrug

DK-6880 Tarm

10. Søstremosegård

DK-4400 Kalundborg

Top