EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R0603

Rådets förordning (EG) nr 603/95 av den 21 februari 1995 om den gemensamma marknaden för torkat foder

OJ L 63, 21.3.1995, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 017 P. 177 - 182
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 017 P. 177 - 182
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 017 P. 177 - 182
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 017 P. 177 - 182
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 017 P. 177 - 182
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 017 P. 177 - 182
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 017 P. 177 - 182
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 017 P. 177 - 182
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 017 P. 177 - 182

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2005; upphävd genom 32003R1786 . Latest consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/603/oj

31995R0603

Rådets förordning (EG) nr 603/95 av den 21 februari 1995 om den gemensamma marknaden för torkat foder

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 063 , 21/03/1995 s. 0001 - 0006


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 603/95 av den 21 februari 1995 om den gemensamma marknaden för torkat foder

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 42 och 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrandet (2), och

med beaktande av följande:

Genom förordning (EEG) nr 1117/78 (3), infördes en gemensam organisation av marknaden för torkat foder. I förordning (EEG) nr 1417/78 (4), föreskrivs stödsystemet för torkat foder.

Ett fast stöd till torkat foder måste utbetalas. För att ta hänsyn till ytterligare kostnader som kan uppkomma, måste stödbeloppet för hetluftstorkat foder vara högre än för soltorkat foder.

För att begränsa gemenskapens produktion av torkat foder bör det fastställas en högsta mängd för vilken stöd kan beviljas.

Två maximala garanterade kvantiteter (MGK) bör fastställas, varav den ena för hetluftstorkat foder och den andra för soltorkat foder.

Dessa maximala garanterade kvantiteter skall skäligen fördelas mellan medlemsstaterna med särskild hänsyn tagen till deras genomsnittsproduktion för vilken de erhållit stöd enligt artikel 5.2 i förordning (EEG) nr 1117/78 under regleringsåren 1992/93 och 1993/94 med hjälp av de data som kommissionen förfogade över i juli 1994.

Stödet till torkat foder bör minskas om produktionen överskrids för att säkerställa att de maximala garanterade kvantiteterna följs och för att förhindra överskottsproduktion inom gemenskapen. Denna minskning bör, för de fem första procenten som överstiger den maximala garanterade kvantiteten, tillämpas lika i alla medlemsstater. Om överskridandet är högre än fem procent skall de medlemsstater som överskridit sin nationella garanterade kvantitet åläggas en ytterligare minskning av stödet.

Det slutgiltiga stödbeloppet kan inte utbetalas så länge som det inte är fastställt om den maximala garanterade kvantiteten har överskridits. Förskottsutbetalningar kan därför beviljas först när det torkade fodret har lämnat bearbetningsanläggningen.

Europaparlamentet har uttalat sig för ett högre förskott än de 50 % som föreskrivs i kommissionens förslag. Kommissionen instämmer i detta, vilket gör att de belopp som anges i artikel 6 blir provisoriska. Rådet kommer att behandla denna begäran och omedelbart se över förskottsbeloppen på grundval av kommissionens förslag, för att snarast möjligt anta en förordning som slutgiltigt avgör denna fråga.

Regleringsåret för torkat foder, för vilket stöd har beviljats, skall börja den 1 april varje år och avslutas den 31 mars påföljande år, med hänsyn tagen till att produktionen i de sydliga medlemsstaterna börjar redan i april.

Det bör fastställas kriterier för den minimikvalitet på torkat foder som berättigar till stöd.

För att främja en jämn tillförsel av grönfoder till förädlingsföretag och för att producenterna skall kunna dra nytta av stödsystemet bör stödet i vissa fall beviljas på villkor att avtal sluts mellan producenter och förädlingsföretag.

Avtalen bör, å ena sidan, främja regelbunden tillförsel till förädlingsföretagen och, å andra sidan, möjliggöra för producenterna att dra nytta av stödet. För detta ändamål är det lämpligt att avtalen innehåller vissa upplysningar.

Förädlingsföretagen måste uppfylla vissa villkor för att kunna erhålla stöd och bör därför hålla en lagerbokföring som inbegriper nödvändiga uppgifter för att kontrollera deras rätt till stöd och tillhandahålla allt nödvändigt underlag härtill.

När det inte finns något avtal mellan producenterna och förädlingsföretagen måste de senare lämna andra uppgifter som möjliggör kontroll av deras rätt till stöd.

Det bör ifråga om specialavtal som avser förädling av foder som levereras av producenten föreskrivas bestämmelser som garanterar att stödet vidarebefordras till producenten.

För att förenkla genomförandet av de föreslagna åtgärderna, bör ett förfarande antas för att inom en förvaltningskommitté upprätta ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen.

Inom ramen för Uruguay-rundans multilaterala handelsförhandlingar har kommissionen förhandlat fram olika avtal (nedan kallade "GATT-avtalen"). Flera av dessa avtal berör jordbruket, särskilt jordbruksavtalet (nedan kallat "avtalet").

För tillämpningen av skyddsklausulerna har närmare bestämmelser upprättats i skyddsavtalet, så som de föreskrivs i de gemensamma organisationerna av marknaderna. Det är lämpligt att komplettera den skyddsklausul som tillämpas för torkat foder med en hänvisning till de skyldigheter som härrör från de internationella avtalen.

Det är lämpligt att övervaka att de nya bestämmelserna för handel med tredje land träder i kraft samma dag som gemenskapens skyldigheter enligt Uruguay-rundans multilaterala handelsförhandlingar börjar gälla.

Förordningarna (EEG) nr 1117/78 och (EEG) nr 1417/78 bör upphävas, utom vad avser vissa artiklar i den förstnämnda förordningen, vilka skall gälla fram till det datum då den lagstiftning börjar tillämpas som sätter i kraft resultaten från förhandlingarna i Uruguay-rundan.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inom sektorn för torkat foder skall en gemensam organisation av marknaden upprättas, vilken skall omfatta följande produkter:

>Plats för tabell>

Artikel 2

Regleringsåret för de produkter som avses i artikel 1 skall börja den 1 april varje år och sluta den 31 mars påföljande år.

AVDELNING I

Stödsystem

Artikel 3

1. För de produkter som anges i artikel 1 skall stöd beviljas.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 5 skall stödet för de produkter som anges i artikel 1 a första och tredje strecksatsen och artikel 1 b, fastställas till 68,83 ecu per ton.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 5 skall stödet för de produkter som anges i artikel 1 a andra och fjärde strecksatsen, fastställas till 38,64 ecu per ton.

Artikel 4

1. För varje regleringsår skall det upprättats en maximal garanterad kvantitet (MGK) på 4,394 miljoner ton torkat foder för vilken det stöd som avses i artikel 3.2 kan beviljas.

2. Den maximala garanterade kvantiteten som avses i punkt 1 skall fördelas på följande sätt mellan medlemsstaterna:

>Plats för tabell>

3. För varje regleringsår skall en maximal garanterad kvantitet på 443 500 ton soltorkat foder upprättas, för vilken det stöd som avses i artikel 3.3 kan beviljas.

4. Den maximala garanterade kvantitet som avses i punkt 3 skall fördelas på följande sätt mellan medlemsstaterna:

>Plats för tabell>

Artikel 5

Om under ett regleringsår den kvantitet torkat foder, för vilken stöd har begärts enligt artikel 3.2 eller artikel 3.3, överstiger den maximala garanterade kvantitet som avses i artikel 4.1 eller artikel 4.3 skall det stöd som skall utbetalas under regeringsåret beräknas enligt följande:

- För de fem första procenten överstigande den maximala garanterade kvantiteten skall stödet minska i alla medlemsstater med ett procenttal som proportionellt motsvarar överskridandet.

- För överskridande med mer än fem procent skall ytterligare minskningar göras i de medlemsstater i vilka produktionen överstiger den nationella garanterade kvantiteten, höjda med fem procent i proportion till överskridandet.

Minskningen skall fastställas enligt det förfarande som beskrivs i artikel 17, till en nivå som garanterar ett budgetärt status quo uttryckt i gröna ecu och i förhållande till utgifterna som skulle uppstått om den maximala garanterade kvantiteten inte hade överskridits.

Artikel 6

1. De förädlingsföretag för torkat foder som ansöker om stöd enligt denna förordning har rätt till ett förskott på

- 34,41 ecu per ton torkat foder för vilket det ansökts om stöd enligt artikel 3.2,

- 19,32 ecu per ton torkat foder för vilket det ansökts om stöd enligt artikel 3.3.

Medlemsstaterna utför de nödvändiga åtgärderna för att kontrollera rätten till stöd. Förskotten utbetalas efter det att kontrollerna visat att rätt till stöd föreligger.

2. Det torkade fodret skall ha lämnat förädlingsföretaget för att kunna erhålla förskottsutbetalning.

3. När en förskottsutbetalning gjorts skall återstoden som motsvarar den eventuella skillnaden mellan förskottet och det totala stödbeloppet som tillkommer förädlingsföretaget för torkat foder betalas i enlighet med bestämmelserna i artikel 5.

Artikel 7

Medlemsstaterna skall senast den 31 maj varje år meddela kommissionen de kvantiteter torkat foder som är bidragsberättigande vid tillämpning av artikel 3.2 och artikel 3.3 under föregående regleringsår.

Artikel 8

Det stöd som avses i artikel 3 beviljas efter ansökan av den berörda parten, för det torkade foder som har lämnat förädlingsföretaget och som uppfyller följande villkor:

a) Den högsta vattenhalten skall ligga mellan 11 och 14 %; den kan variera beroende på det sätt på vilket produkten presenteras,

b) Det lägsta råproteininnehållet i torrsubstansen får inte understiga

- 15 % för de produkter som avses i artikel 1 a och 1 b andra strecksatsen,

- 45 % för de produkter som avses i artikel 1 b första strecksatsen.

c) Det torkade fodret skall vara av god och handelsmässig kvalitet.

Ytterligare villkor får dock, särskilt vad beträffar karotininnehåll och fibrer, antas i enlighet med förfarandet i artikel 17.

Artikel 9

Det stöd som avses i artikel 3 skall endast utgå till de förädlingsföretag som förädlar produkter som avses i artikel 1 och som

a) håller en lagerbokföring som minst inbegriper uppgifter om

- de kvantiteter grönfoder och, i förekommande fall, soltorkat foder som används; om emellertid ett förädlingsföretags särskilda situation så kräver, får kvantiteterna beräknas på grundval av besådda arealer,

- de kvantiteter torkat foder som produceras och mängden och kvaliteten på det torkade foder som lämnar anläggningen,

b) om nödvändigt, tillhandahåller annat underlag som krävs för att kontrollera deras rätt till stöd.

c) ingår i åtminstone en av följande kategorier:

- Företag som ingått avtal med producenter av foder vilket skall torkas.

- Företag som förädlar sin egen produktion eller, i fråga om producentgrupper, sina medlemmars produktion.

- Företag som fått leveranser av fysiska eller juridiska personer med vissa garantier som skall fastställas, och som har slutit avtal med producenter av foder som skall torkas. Dessa fysiska eller juridiska personer måste vara köpare godkända av de medlemsstaters behöriga myndigheter där fodret har skördats i enlighet med de villkor som föreskrivs i artikel 17.

Artikel 10

Företag som förädlar sin egen eller sina medlemmars produktion skall varje år, före en viss fastställd dag, till medlemsstatens behöriga myndighet överlämna en deklaration om de arealer vars foderskörd skall förädlas.

Artikel 11

1. De avtal som avses i artikel 9 c skall ange inte bara det pris som skall betalas till producenterna för grönfoder och, i förekommande fall, soltorkat foder utan även åtminstone:

- den areal vars skörd skall levereras till förädlingsföretaget,

- leverans- och betalningsvillkor.

2. I de fall de avtal, som avses i artikel 9 c första strecksatsen är specialavtal för förädling av foder levererat av producenterna, skall de minst innehålla upplysningar om den areal vars skörd skall levereras samt en klausul som föreskriver förädlingsföretagens skyldigheter att till producenterna utbetala stödet enligt artikel 3 som de erhåller för de förädlade kvantiteterna inom ramen för avtalen.

Artikel 12

1. Medlemsstaterna skall införa ett kontrollsystem som gör det möjligt att för varje förädlingsföretag kontrollera

- att villkoren i föregående artiklar följs,

- att den mängd foder som uppfyller minimikvalitetskraven och som lämnar anläggningen motsvarar den mängd för vilken det ansöks om stöd.

2. Det torkade fodret skall vägas och prover härifrån skall tas när det lämnar anläggningen.

3. Varje medlemsstat skall underrätta kommissionen om de bestämmelser som den avser att anta för att säkerställa genomförandet av punkt 1 innan de antar dessa bestämmelser.

AVDELNING II

Handel med tredje land

Artikel 13

Om inte annat föreskrivs i denna förordning skall tullsatsen i den gemensamma tulltaxan tillämpas för de produkter som avses i artikel 1.

Artikel 14

1. De allmänna reglerna för tolkningen av Gemensamma tulltaxan och tillämpningsföreskrifterna för den skall tillämpas vid tulltaxeklassificeringen av de produkter som omfattas av denna förordning; den tulltaxenomenklatur som följer av tillämpningen av denna förordning skall föras in i Gemensamma tulltaxan.

2. Om inte annat föreskrivs i denna förordning eller antas i enlighet med bestämmelserna häri är det i handeln med tredje land förbjudet att

- ta ut avgifter med motsvarande verkan som en tullavgift,

- tillämpa någon form av kvantitativa restriktioner eller åtgärder med motsvarande verkan.

Artikel 15

1. Om gemenskapsmarknaden för en eller flera av de produkter som anges i artikel 1 på grund av import eller export är utsatt för eller hotas att utsättas för allvarliga störningar som kan äventyra de mål som fastställs i artikel 39 i fördraget, får lämpliga åtgärder avseende handeln med tredje land vidtas till dess att störningen eller hotet om störning har upphört.

Rådet skall, på förslag av kommissionen och enligt röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget, anta allmänna tillämpningsföreskrifter för denna punkt och ange under vilka omständigheter och inom vilka gränser som medlemsstaterna får vidta skyddsåtgärder.

2. Om den situation som avses i punkt 1 uppstår, skall kommissionen på begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ fatta beslut om vilka åtgärder som är nödvändiga. Medlemsstaterna skall underrättas om dessa åtgärder som är omedelbart tillämpliga. Om kommissionen mottar en begäran från en medlemsstat, skall den fatta beslut om denna begäran inom tre arbetsdagar efter det att den tagits emot.

3. Varje medlemsstat får hänskjuta kommissionens beslut om åtgärder till rådet inom tre arbetsdagar efter den dag då åtgärderna meddelades. Rådet skall sammanträda utan dröjsmål. Det får med kvalificerad majoritet ändra eller upphäva det berörda beslutet.

4. Bestämmelserna i denna artikel skall tillämpas i enlighet med de skyldigheter som härrör från avtal slutna i enlighet med artikel 228.2 i fördraget.

AVDELNING III

Allmänna bestämmelser

Artikel 16

Om inte annat föreskrivs i denna förordning skall artiklarna 92, 93 och 94 i fördraget tillämpas på produktionen av och handeln med de produkter som avses i artikel 1.

Artikel 17

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté sammansatt av företrädare från medlemsstaterna och med en företrädare för kommissionen som ordförande.

2. När förfarandet i denna artikel skall tillämpas, skall ordföranden hänskjuta ärendet till kommittén, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

3. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt denna artikel. Ordföranden får inte rösta.

4. Kommissionen skall besluta om åtgärder med omedelbar verkan. Om beslutet inte är förenligt med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I sådana fall

- får kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna under en tid som inte överstiger en månad från dagen då rådet underrättats,

- får rådet fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet inom den tid som anges i föregående strecksats.

5. Kommittén kan undersöka varje annan fråga som ordföranden, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat, tar upp.

Artikel 18

I enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 17 skall följande antas:

a) tillämpningsföreskrifter för denna förordning, särskilt de som avser

- beviljande av det stöd som avses i artikel 3, och förskott som avses i artikel 6,

- kontroll och fastställande av rätten till stöd, inbegripet alla nödvändiga kontrollåtgärder och rätten att använda vissa element som föreskrivs i det integrerade stödsystemet,

- kriterier för att fastställa minimikvalitet,

- villkor som de företag skall uppfylla som avses i artikel 9 c andra strecksatsen och i föreskrifterna i artikel 10,

- kontrollåtgärder som skall användas och som avses i artikel 12.2,

- kriterier som skall uppfyllas för slutandet av de avtal som avses i artikel 9 samt de begrepp som dessa bör innehålla förutom de kriterier som avses i artikel 11,

- tillämpning av den maximala garanterade kvantiteten (MGK).

b) de övergångsåtgärder som visar sig vara nödvändiga för att underlätta övergången från det stödsystem som fastställs i förordning (EEG) nr 1117/78 till det system som föreskrivs i denna förordning.

Artikel 19

Medlemsstaterna skall meddela kommissionen de åtgärder som vidtagits för att tillämpa denna förordning.

Artikel 20

1. Förordning (EEG) nr 1117/78 upphävs, med undantag av artiklarna 7 och 8, vilka gäller fram till den 1 juli 1995.

2. Förordning (EEG) nr 1417/78 upphävs.

Artikel 21

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 april 1995, med undantag av avdelning II som skall tillämpas från den 1 juli 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 februari 1995.

På rådets vägnar

J. PUECH

Ordförande

(1) EGT nr C 365, 21.12.1994, s. 8.

(2) EGT nr C 56, 6.3.1995.

(3) EGT nr L 142, 30. 5. 1978, s. 2, senast ändrad genom förordning (EG) nr 3496/93 (EGT nr L 319, 21. 12. 1993, s. 17).

(4) EGT nr L 171, 28. 6. 1978, s. 1, senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1110/89 (EGT nr L 118, 29. 4. 1989, s. 1).

Top