Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995L0044

Kommissionens direktiv 95/44/EG av den 26 juli 1995 om införande av vilkor enligt vilka vissa skadegörare, växter, växtprodukter och andra föremål som anges i bilaga I-V till rådets direktiv 77/93/EEG kan införas eller förflyttas inom gemenskapen eller vissa skyddade zoner för försök eller vetenskapliga ändamål och för arbete med sorturval

OJ L 184, 3.8.1995, p. 34–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 018 P. 87 - 100
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 018 P. 87 - 100
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 018 P. 87 - 100
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 018 P. 87 - 100
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 018 P. 87 - 100
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 018 P. 87 - 100
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 018 P. 87 - 100
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 018 P. 87 - 100
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 018 P. 87 - 100
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 017 P. 201 - 212
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 017 P. 201 - 212

No longer in force, Date of end of validity: 07/07/2008; upphävd genom 320008L0061

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/44/oj

31995L0044

Kommissionens direktiv 95/44/EG av den 26 juli 1995 om införande av vilkor enligt vilka vissa skadegörare, växter, växtprodukter och andra föremål som anges i bilaga I-V till rådets direktiv 77/93/EEG kan införas eller förflyttas inom gemenskapen eller vissa skyddade zoner för försök eller vetenskapliga ändamål och för arbete med sorturval

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 184 , 03/08/1995 s. 0034 - 0046


KOMMISSIONENS DIREKTIV 95/44/EG av den 26 juli 1995 om införande av villkor enligt vilka vissa skadegörare, växter, växtprodukter och andra föremål som anges i bilaga I-V till rådets direktiv 77/93/EEG kan införas eller förflyttas inom gemenskapen eller vissa skyddade zoner för försök eller vetenskapliga ändamål och för arbete med sorturval

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 77/93/EEG av den 21 december 1976 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in i medlemsstaterna och mot att de sprids inom gemenskapen (1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 95/4/EG (2), och särskilt artiklarna 3.7 e, 4.5, 5.5 och 12.3 c i detta, och

med beaktande av följande:

Enligt bestämmelserna i direktiv 77/93/EEG får skadegörare som anges i bilagorna I och II antingen de är ensamma eller knutna till berörda växter eller växtprodukter som anges i bilaga II till nämnda direktiv inte införas i eller spridas genom förflyttning inom gemenskapen eller vissa skyddade zoner inom denna.

Enligt samma direktiv får inte växter, växtprodukter och andra föremål som anges i dess bilaga III föras in i gemenskapen eller in i vissa skyddade zoner inom denna.

Inte heller växter, växtprodukter och andra föremål som anges i bilaga IV till nämnda direktiv får föras in i eller förflyttas inom gemenskapen eller vissa skyddade zoner inom denna, om inte relevanta särskilda krav som anges i den bilagan är uppfyllda.

Växter, växtprodukter och andra föremål som anges i bilaga V del B i nämnda direktiv, vilka kommer från tredje land får inte föras in i gemenskapen om de inte uppfyller de normer och krav som fastställs i direktivet och åtföljs av ett officiellt sundhetscertifikat, som säkerställer att dessa uppfylls och dessutom inspekteras på officiell grund för att kontrollera att dessa bestämmelser uppfylls.

Artiklarna 3.7 e, 4.5, 5.5 och 12.3 c i direktivet innehåller emellertid bestämmelser för att dessa regler inte skall tillämpas vid införsel och förflyttning av sådana skadegörare, växter, växtprodukter och andra föremål, för försök eller vetenskapliga ändamål och för arbete med sorturval, om inte annat följer av vissa villkor som skall fastställas på gemenskapsnivå.

Det är därför nödvändigt att fastställa de villkor som skall uppfyllas vid sådan införsel eller förflyttning för att säkerställa att det inte finns någon risk för spridning av skadegörare.

Villkoren för sådan införsel av förädlingsmaterial av potatis har redan fastställts genom kommissionens beslut 80/862/EEG (3), senast ändrat genom beslut 91/22/EEG (4), och påverkas inte av detta direktiv. Dessutom har också villkoren för införsel av odlingssubstrat med ursprung i tredje land redan fastställts genom kommissionens beslut 93/447/EEG (5), senast ändrat genom beslut 94/9/EG (6) och påverkas därför inte av detta direktiv.

Villkoren som fastställts för material enligt rådets förordning (EEG) nr 3626/82 av den 3 december 1982 om genomförande i gemenskapen av konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (7), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 558/95 (8), och enligt rådets direktiv 90/220/EEG av den 23 april 1990 (9) om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön, ändrat genom kommissionens direktiv 94/15/EG (10), och andra mer särskilda gemenskapsbestämmelser avseende utrotningshotade arter av vilda djur och växter och genetiskt modifierade organismer påverkas inte av detta direktiv.

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med Ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i beslut 80/862/EEG och 93/447/EEG för förädlingsmaterial av potatis, och för odlingssubstrat skall medlemsstaterna säkerställa att för verksamhet för försök eller vetenskapliga ändamål och för arbete med sorturval, nedan kallat "verksamheterna", som skulle beröra användningen av skadegörare, växter, växtprodukter och andra föremål enligt artiklarna 3.7 e, 4.5, 5.5 eller 12.3 c i direktiv 77/93/EEG, nedan kallat för "materialet", skall en ansökan lämnas in till de ansvariga officiella organen före införseln till eller förflyttningen inom någon medlemsstat eller relevanta skyddade zoner i denna av sådant material.

2. Ansökan som anges i punkt 1 skall minst innehålla följande uppgifter:

- Namn och adress till den person som är ansvarig för verksamheterna.

- Det vetenskapliga namnet eller namnen på materialet, inbegripet berörda skadegörare, när det är tillämpligt.

- Typ av material.

- Mängd material.

- Materialets ursprungsort med lämpliga bevishandlingar för material som skall föras in från ett tredje land.

- Längd, karaktär och mål med de planerade verksamheterna, inbegripet åtminstone en sammanfattning av arbetet och en specifikation för försök eller vetenskapliga ändamål eller arbete med sorturval.

- Adress och beskrivning av den särskilda plats eller platsen för karantän, och när det är tillämpligt, för analys.

- Plats för första lagring eller första plantering, när det är tillämpligt efter det att materialet officiellt har släppts, när det är tillämpligt.

- Den föreslagna metoden för förstörande eller behandling av material vid fullbordandet av de godkända verksamheterna, när det är tillämpligt.

- Föreslagen införselort i gemenskapen för material som skall föras in från ett tredje land.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall vid mottagandet av ansökan enligt artikel 1 godkänna de berörda verksamheterna, om det är fastställt att de allmänna villkoren i bilaga I är uppfyllda.

Medlemsstaterna får återkalla det angivna godkännandet när som helst, om det är fastställt att villkoren i bilaga I inte längre är uppfyllda.

2. Efter godkännandet av verksamheterna enligt punkt 1 skall medlemsstaterna godkänna införseln i eller förflyttningen inom medlemsstaterna eller de relevanta skyddade zonerna, av det material som anges i ansökan, förutsatt att sådant material åtföljs i alla fall av ett myndighetstillstånd för sådan införsel eller förflyttning av skadegörare, växter, växtprodukter och andra föremål för försök eller vetenskapliga ändamål och för arbete med sorturval, nedan kallat ett "myndighetstillstånd" enligt förlagan i bilaga II, utfärdat av det ansvariga officiella organ i den medlemsstat i vilken verksamheterna skall genomföras, och

a) i fråga om material med ursprung i gemenskapen

i) när ursprungsorten är i en annan medlemsstat skall det åtföljande myndighetstillståndet vara officiellt påtecknat av ursprungsmedlemsstaten för förflyttning av materialet enligt karantänvillkoren, och

ii) för dessa växter, växtprodukter och andra föremål som anges i bilaga V, del A i direktiv 77/93/EEG, skall materialet också åtföljas av ett växtpass som utfärdats enligt artikel 10 i direktiv 77/93/EEG på grundval av den undersökning som utförts enligt artikel 6 i direktivet för uppfyllande av bestämmelserna i detta, andra än dem som avser skadegörare för vilka verksamheterna har godkänts enligt punkt 1, första stycket. Växtpasset skall innehålla följande uttalande:

"Detta material förflyttas enligt direktiv 95/44/EG".

I fall när den angivna adressen till den särskilda plats eller platserna för karantän är i en annan medlemsstat skall den medlemsstat som är ansvarig för utfärdandet av växtpasset utfärda ett växtpass endast på grundval av sådan information om godkännandet enligt punkt 1 första stycket som mottagits officiellt från den medlemsstat som är ansvarig för godkännande av verksamheterna, och med försäkran om att karantänvillkoren skall tillämpas under förflyttning av materialet,

b) I fråga om material som förts in från ett tredje land gäller följande:

i) Medlemsstaterna skall säkerställa att det angivna myndighetstillståndet är utfärdat på grundval av lämpliga bevishandlingar avseende ursprungsort för materialet och

ii) för växter, växtprodukter och andra föremål som anges i bilaga V del B i direktiv 77/93/EEG skall materialet också åtföljas, när det är möjligt, av ett sundhetscertifikat som utfärdats i ursprungslandet enligt artikel 7 i direktiv 77/93/EEG på grundval av den undersökning som utförts enligt artikel 6 i det direktivet för uppfyllande av bestämmelserna däri, andra än dem som avser skadegörare vilka verksamheterna har godkänts enligt punkt 1 första stycket.

Certifikatet skall under "Tilläggsdeklaration" ange "Detta material har importerats enligt direktiv 95/44/EG". Uttalandet skall också ange den relevanta skadegöraren eller skadegörarna, när det är tillämpligt.

I alla fall skall medlemsstaterna säkerställa att materialet förvaras enligt karantänvillkoren under nämnda införsel eller förflyttning och förflyttas direkt och omedelbart till den plats eller de platser som anges i ansökan.

3. Det ansvariga officiella organet skall övervaka de godkända verksamheterna och skall säkerställa att

a) karantänvillkoren och andra allmänna villkor som anges i bilaga I är uppfyllda så länge verksamheterna äger rum, genom undersökning av lokalerna och verksamheterna vid lämpliga tidpunkter,

b) förfarandena som anges nedan följs beroende på typ av godkända verksamheter

i) för växter, växtprodukter eller andra föremål som är avsedda att släppas fria ur karantän

- växter, växtprodukter eller andra föremål skall inte släppas fria utan godkännande av det ansvariga officiella organet, nedan kallat för "officiellt frisläppande". Före det officiella frisläppandet skall växterna, växtprodukterna eller andra föremål har genomgått karantänåtgärder inklusive analys, och måste ha befunnits fria från sådana angrepp av någon skadegörare, om det inte identifierats som en som är känd för att inträffa i gemenskapen och inte är angiven i direktiv 77/93/EEG,

- karantänåtgärder inbegripet analys skall genomföras av vetenskapligt utbildad personal från det organ eller ett officiellt godkänt organ, och skall genomföras för växter, växtprodukter och andra angivna föremål enligt bestämmelserna i bilaga III till detta direktiv,

- växter, växtprodukter eller andra föremål som inte har befunnits fria från sådana angrepp av skadegörare som anges i första strecksatsen ovan och andra växter, växtprodukter eller andra föremål som de har varit i kontakt med eller vilka de kan ha smittat ner skall förstöras eller genomgå en lämplig behandling eller karantänåtgärd som syftar till att utrota de relevanta skadegörarna. Bestämmelserna i ii andra strecksatsen skall härefter tillämpas i enlighet härmed.

ii) För allt material (inbegripet skadegörare), skall vid slutet av de godkända verksamheterna, och för allt material som befunnits vara nedsmittat under verksamheterna, följande gälla:

- Material (inbegripet skadegörare och annat nedsmittat material) och andra växter, växtprodukter eller andra föremål med vilka det har varit i kontakt eller vilka kan ha smittats ned skall förstöras, steriliseras eller på annat sätt behandlas på ett sätt som skall anges av det ansvariga officiella organet.

- Lokaler och anläggningar vid vilka verksamheterna i fråga har genomförts skall steriliseras eller på annat sätt rengöras i den utsträckning som är nödvändig, på ett sätt som skall anges av det ansvariga officiella organet.

c) Varje nedsmittning av material av skadegörare, som anges i direktiv 77/93/EEG och andra skadegörare som av det ansvariga officiella organet anses vara en risk för gemenskapen och som spårats under verksamheten, skall omedelbart anmälas till det ansvariga officiella organet av den person som är ansvarig för verksamheterna tillsammans med anmälan av en händelse som resulterat i att ovan nämnda skadegörare sluppit ut i miljön.

4. Medlemsstaterna skall säkerställa att för verksamheter i vilka används växter, växtprodukter och andra föremål som anges i bilaga III till direktiv 77/93/EEG, och som inte omfattas av del A avsnitt I-III i bilaga III till detta direktiv, skall lämpliga karantänåtgärder inbegripet analys genomföras. Dessa karantänåtgärder skall anmälas till kommissionen och till de andra medlemsstaterna. Närmare regler för sådana karantänåtgärder skall utarbetas och införas i bilaga III till detta direktiv, när väl den nödvändiga tekniska informationen finns tillgänglig.

Artikel 3

1. Före den 1 september varje år skall medlemsstaterna till kommissionen och till de andra medlemsstaterna sända en förteckning över de mängder material som godkänts för införsel och förflyttning, enligt detta direktiv under den föregående perioden av ett år som slutar den 30 juni och över sådant material som nedsmittats av skadegörare, som har bekräftats vid karantänåtgärder inbegripet analys, som utförts enligt bilaga III under samma period.

2. Medlemsstaterna skall samarbeta administrativt genom de myndigheter som inrättats eller utsetts enligt artikel 1.6 i direktiv 77/93/EEG angående tillhandahållande av regler om karantänvillkor och de åtgärder som ålagts de verksamheter som godkänts enligt detta direktiv.

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv den 1 februari 1996. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall genast underrätta kommissionen om alla de lagar och andra författningar som antas vid genomförandet av detta direktiv. Kommissionen skall underrätta övriga medlemsstater om detta.

Artikel 5

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 juli 1995.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 20.

(2) EGT nr L 44, 28.2.1995, s. 56.

(3) EGT nr L 248, 19.9.1980, s. 25.

(4) EGT nr L 13, 18.1.1991, s. 21.

(5) EGT nr L 209, 20.8.1993, s. 32.

(6) EGT nr L 7, 11.1.1994, s. 15.

(7) EGT nr L 384, 31.12.1982, s. 1.

(8) EGT nr L 57, 15.3.1995, s. 1.

(9) EGT nr L 117, 8.5.1990, s. 15.

(10) EGT nr L 103, 22.4.1994, s. 20.

BILAGA I

1. Enligt artikel 2.1 skall följande allmänna villkor gälla:

- Karaktären och målen för de verksamheter för vilka materialet skall föras in eller förflyttas skall ha undersökts av det ansvariga officiella organet och ha befunnits vara förenliga med begreppet försök eller vetenskapliga ändamål och för arbete med sorturval enligt direktiv 77/93/EEG.

- Karantänförhållandena vid de lokaler och anläggningar på den plats, eller de platser där verksamheterna skall genomföras skall ha inspekterats för uppfyllande av de bestämmelser som anges i punkt 2 och vara godkända av det ansvariga officiella organet.

- Det ansvariga officiella organet skall begränsa mängden material till en mängd som är lämplig för de godkända verksamheterna och i varje fall skall mängden inte överstiga de kvantiteter som har bestämts med hänsyn till tillgängliga karantänmöjligheter.

- De vetenskapliga och tekniska kvalifikationerna hos den personal som skall genomföra verksamheterna skall ha kontrollerats och godkänts av det ansvariga officiella organet.

2. Enligt punkt 1 skall karantänförhållandena i lokalerna och anläggningarna på den plats eller de platser där verksamheterna skall genomföras vara tillräckliga för att säkerställla ett säkert hanterande av materialet så att berörda skadegörare hålls inne och att risken för spridning av sådana skadegörare elimineras. För varje angiven verksamhet i ansökan skall risken för spridning av skadegörare som hålls under karantänförhållanden bestämmas av det ansvariga officiella organet med beaktande av materialtyp och planerad verksamhet och biologin hos skadegörare, deras spridningssätt, interaktion med miljön och andra relevanta faktorer som har anknytning till den risk som det berörda materialet innebär. Som ett resultat av bedömningen av risken skall det officiella organet överväga och vid behov fastställa

a) följande karantänåtgärder för lokaler, anläggningar och arbetsförfaranden:

- Fysisk isolering från allt annat växtskadegörarmaterial, inbegripet beaktande av kontroll av växtligheten i omgivande områden.

- Utseende av en kontaktperson som är ansvarig för verksamheterna.

- Begränsat tillträde till lokalerna och anläggningarna och till omgivande områden, vid behov, endast för namngiven personal.

- Lämplig identifiering av lokalerna och anläggningarna med angivande av typ av verksamheter och ansvarig personal.

- Hållande av ett register över de verksamheter som utförs och en handledning för driftsförfaranden, inbegripet förfarande i händelse av att skadegörare slipper ut från inneslutning.

- Lämpligt säkerhets- och varningssystem.

- Lämpliga kontrollåtgärder för att förhindra införande i och spridning inom lokalerna av skadegörare.

- Kontrollerade förfaranden för provtagning och för överförande mellan lokaler och anläggningar av materialet.

- Kontrollerat bortförande av avfall, jord och vatten på lämpligt sätt.

- Lämpliga hygien- och desinfektionsförfaranden och -möjligheter för personalen, strukturer och utrustning.

- Lämpliga åtgärder och möjligheter för kvittblivning av experimentmaterial.

- Lämpliga indexering (inbegripet analys) möjligheter och förfaranden.

Och

b) ytterligare karantänåtgärder enligt särskild biologi och epidemiologi hos den berörda materialtypen och de godkända verksamheterna:

- Förvaring i anläggningar med separata kammare "dubbla-dörrar"-tillträde för personalen.

- Förvaring under negativt lufttryck.

- Förvaring flyktsäkra behållare med lämplig nätstorlek och andra hinder, t.ex. vattenhinder för kvalster, stängda jordbehållare för nematoder, elektriska insektsfållor.

- Förvaring i isolering från andra skadegörare och material, t.ex. virussmittat växtfodermaterial, värdmaterial.

- Förvaring av material för förädling i förädlingsbehållare med styrningsanordningar.

- Ingen korsning av skadegörare med inhemska stammar eller arter.

- Undvikande av fortsatt odling av skadegörare.

- Förvaring under förhållanden under vilka förökningen av skadegörare strikt kontrolleras, dvs. under en miljöordning som är sådan att en fördröjning av utvecklingen (diapaus) inte inträffar.

- Förvaring på ett sådant sätt att ingen spridning av frön eller andra växtdelar kan inträffa, dvs. luftströmmar bör undvikas.

- Förfaranden för att kontrollera renheten hos odling av skadegörare för frånvaro av parasiter och andra skadegörare.

- Lämpliga kontrollprogram för materialet för att eliminera möjliga smittospridare.

- För in vitro-verksamheter hantering av material under sterila förhållanden: utrustning av laboratoriet för utförande av bakteriefria förfaranden.

- Förvaring av skadegörare som sprids av smittospridare under förhållanden som är sådana att det inte finns någon risk för spridning via smittospridare, dvs. kontrollerad maskstorlek, inneslutning av jord.

- Säsongsisolering för att säkerställa att verksamheterna utförs under perioden med låg växthälsorisk.

BILAGA II

Förlaga till myndighetstillstånd för införsel och/eller förflyttning av skadegörare, växter, växtprodukter och andra föremål för försök eller vetenskapliga ändamål och för arbete med sorturval.

>Start Grafik>

>Slut Grafik>

BILAGA III

KARANTÄNÅTGÄRDER INBEGRIPET ANALYS AV VÄXTER, VÄXTPRODUKTER OCH ANDRA FÖREMÅL AVSEDDA ATT FRISLÄPPAS FRÅN KARANTÄN

DEL A

För vissa växter, växtprodukter och andra föremål angivna i bilaga III till rådets direktiv 77/93/EEG

Avsnitt I: Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och deras hydrider, andra än frukter och frön

1. Växtmaterial skall vid behov genomgå lämpliga behandlingsförfaranden enligt FAO/IPGRI Tekniska linjer.

2. Växtmaterial skall efter de behandlingsförfaranden som genomförts enligt punkt 1 genomgå indexeringsförfaranden i dess helhet. Allt växtmaterial inbegripet indexeringsväxter skall hållas i godkända anläggningar under karantänförhållanden enligt bilaga I. Växtmaterial avsett för godkännande för officiellt frisläppande skall hållas under förhållanden som bidrar till en normal tillväxtcykel och visuellt undersökas vid ankomsten för tecken och symptom på skadegörare, inbegripet alla relevanta skadegörare som anges i direktiv 77/93/EEG, och därefter vid lämpliga tidpunkter under perioden för indexeringsförfaranden.

3. Enligt punkt 2 skall växtmaterialen indexeras för skadegörare (analyseras och identifieras) enligt följande förfaranden:

3.1 Vid analysen skall lämpliga laboratoriemetoder användas och vid behov indikatorväxter, inbegripet Citrus sinensis (L.) Osbeck, C. aurantifolia Christm. Swing, C. media L., C. reticulata Blanco och Sesamum L., för spåra åtminstone följande skadegörare:

(a) Citrus greening bacterium

(b) Citrus variegated chlorosis

(c) Citrus mosaic virus

(d) Citrus tristeza virus (alla isolerade)

(e) Citrus vein enation woody gall

(f) Leprosis

(g) Psorosis som sprids naturligt

(h) Phoma trancheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili

(i) Satsuma dwarf virus

(j) Spiroplasma citri Saglio et al.

(k) Tatter leaf virus

(l) Witches broom (MLO)

(m) Xanthomonas campestris (alla stammar patogena för Citrus)

3.2 För sjukdomar såsom mjöldagg och mjöldaggliknade för vilka det finns ett korttidsindexeringsförfarande, måste växtmaterialet vid ankomsten ympas in på en groddplanta på en moderväxt som växt under steril odling enligt FAO/IPGRI Tekniska riktlinjer och de växter som blir resultatet skall genomgå behandlingsförfaranden som anges i punkt 1.

4. Växtmaterialet som genomgått visuell undersökning enligt punkt 2 och på vilka tecken och symptom på skadegörare har iakttagits skall genomgå en undersökning som innefattar analys, när det är nödvändigt, för att så snart som möjligt fastställa identiteten på de skadegörare som orsakar tecknen och symptomen.

Avsnitt II: Växter av Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. och Pyrus L. och deras hybrider och Fragaria L., avsedda för plantering, annat än frön

1. Växtmaterial skall vid behov genomgå lämpliga behandlingsförfaranden enligt FAO/IPGRI Tekniska riktlinjer.

2. Växtmaterial skall efter de behandlingsförfaranden som genomförts enligt punkt 1 genomgå indexeringsförfaranden i dess helhet. Allt växtmaterial inbegripet indexeringsväxter skall hållas i godkända anläggningar under karantänförhållanden enligt bilaga I. Växtmaterial avsett för godkännande för officiellt frisläppande skall hållas under förhållanden som bidrar till en normal tillväxtcykel och visuellt undersökas vid ankomsten för tecken och symptom på skadegörare, inbegripet alla relevanta skadegörare som anges i direktiv 77/93/EEG, och därefter vid lämpliga tidpunkter under perioden för indexeringsförfaranden.

3. Enligt punkt 2 skall växtmaterialen indexeras för skadegörare (analyseras och identifieras) enligt följande förfaranden:

3.1 I fråga om Fragaria L., oberoende av ursprungsland för växtmaterialet, skall vid analysen användas lämpliga laboratoriemetoder och, vid behov, indikatorväxter inbegripet Fragaria vesca, F. virginiana och Chenopodium spp för att spåra åtminstone följande skadegörare:

(a) Arabis mosaic virus

(b) Raspberry ringspot virus

(c) Strawberry crinkle virus

(d) Strawberry latent "C" virus

(e) Strawberry latent ringspot virus

(f) Strawberry mild yellow edge virus

(g) Strawberry vein banding virus

(h) Strawberry witches' broom mycoplasm

(i) Tomato black ring virus

(j) Tomato ringspot virus

(k) Colletotrichum acutatum Simmonds

(l) Phytophthora fragariae Hickman var fragariae Wilcox & Duncan

(m) Xanthomonas fragariae Kennedy & King

3.2 I fråga om Malus Mill.,

(i) när växtmaterialet har sitt ursprung i ett land som inte är känt för att vara fritt från följande skadegörare:

(a) Apple proliferation mycoplasm, eller

(b) Cherry rasp leaf virus (amerikanskt),

skall vid analysen användas lämpliga laboratoriemetoder och vid behov indikatorväxter för att spåra de relevanta skadegörarna,

och

(ii) oberoende av ursprungsland för växtmaterial, skall vid analysen användas lämpliga laboratoriemetoder och vid behov indikatorväxter för att spåra åtminstone följande skadegörare:

(a) Tobacco ringspot virus

(b) Tomato ringspot virus

(c) Erwinia amylovora (Burr.),Winsl. et al.

3.3 I fråga om Prunus L., det som är lämpligt för varje Prunus-art

(i) när växtmaterialet har sitt ursprung i ett land som inte är känt för att vara fritt från följande skadegörare:

(a) Apricot chlorotic leafroll mycoplasm

(b) Cherry rasp leaf virus (amerikanskt), eller

(c) Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.,

skall vid analysen användas lämpliga laboratoriemetoder och, när det är tillämpligt, indikatorväxter för att spåra relevanta skadegörare,

och

(ii) oberoende av ursprungsland för växtmaterial skall vid analysen användas lämpliga laboratoriemetoder och, när det är möjligt, indikatorväxter för att spåra åtminstone följande skadegörare:

(a) Little cherry pathogen (icke europeiska isolerade)

(b) Peach mosaic virus (amerikanskt)

(c) Peach phony rickettsia

(d) Peach rosette mosaic virus

(e) Peach rosette mycoplasm

(f) Peach X-disease mycoplasm

(g) Peach yellows mycoplasm

(h) Plum line pattern virus (amerikanskt)

(i) Plum pox virus

(j) Tomato ringspot virus

(k) Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye

3.4 I fråga om Cydonia Mill. och Pyrus L., oberoende av ursprungsmaterialet för växtmaterial skall analys genomföras med lämpliga laboratoriemetoder och, när det är tillämpligt, indikatorväxter för att spåra åtminstone följande skadegörare:

(a) Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(b) Pear decline mycoplasm.

4. Växtmaterial som genomgått visuell undersökning enligt punkt 2 och på vilket tecken och symptom på skadegörare har iakttagits skall genomgå en undersökning som innefattar analys, om nödvändigt, för att så snart som möjligt fastställa identiteten på de skadegörare som orsakar tecknen och symptomen.

Avsnitt III: Växter av Vitis L., andra än frukter

1. Växtmaterial skall vid behov genomgå lämpliga behandlingsförfaranden enligt FAO/IPGRI Tekniska riktlinjer.

2. Växtmaterial skall efter de behandlingsförfaranden som genomförts enligt punkt 1 genomgå indexeringsförfaranden i dess helhet. Allt växtmaterial inbegripet indexeringsväxter skall hållas i godkända anläggningar under karantänförhållanden enligt bilaga I. Växtmaterial avsett för godkännande för officiellt frisläppande skall hållas under förhållanden som bidrar till en normal tillväxtcykel och visuellt undersökas vid ankomsten för tecken och symptom på skadegörare, inbegripet Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) och alla relevanta skadegörare som anges i direktiv 77/93/EEG, och därefter vid lämpliga tidpunkter under perioden för indexeringsförfaranden.

3. Enligt punkt 2 skall växtmaterial indexeras för skadegörare (analyseras och identifieras) enligt följande förfaranden:

3.1 När växtmaterial har sitt ursprung i ett land som inte är känt för att vara fritt från följande skadegörare:

(i) Ajinashika disease

Vid analysen skall en lämplig laboratoriemetod användas. I händelse av ett negativt resultat skall växtmaterialet indexeras på vinstocksorten Koshu och hållas under observation under minst två växtcyklar.

(ii) Grapevine stunt virus

Vid analys skall lämpliga indikatorväxter användas inbegripet vinstocksorten Campell Eary och observationen skall hålla på under ett år.

(iii) Summer mottle

Vid analys skall lämpliga indikatorväxter, inbegripet vinstocksorterna Sideritis, Cabernet-Franc och Mission användas.

3.2 Oberoende av ursprungsmaterial för växtmaterialet skall vid analysen användas lämpliga laboratoriemetoder och vid behov indikatorväxter för att spåra åtminstone följande skadegörare:

(a) Blueberry leaf mottle virus

(b) Grapevine Flavescence dorée MLO och andra grapevine yellows

(c) Peach rosette mosaic virus

(d) Tobacco ringspot virus

(e) Tomato ringspot virus (stam "yellow vein" och andra stammar)

(f) Xylella fastidiosa (Well & Raju)

(g) Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

4. Växtmaterialet som genomgått visuell undersökning enligt punkt 2 och på vilka tecken och symptom på skadegörare har iakttagits skall genomgå en undersökning som innefattar analys, när det är nödvändigt, för att så snart som möjligt fastställa identiteten på de skadegörare som orsakar tecknen och symptomen.

DEL B

För växter, växtprodukter och andra föremål som anges i bilagorna II och IV till direktiv 77/93/EEG

1. Officiella karantänåtgärder skall omfatta lämplig kontroll eller analys för relevanta skadegörare enligt bilagorna I och II till direktiv 77/93/EEG och dessa skall utföras med iakttagande av de särskilda krav som anges i bilaga IV till direktiv 77/93/EEG för särskilda skadegörare, när det är tillämpligt. Vad avser sådana särskilda krav skall de metoder som används för karantänåtgärder vara de som anges i bilaga IV till direktiv 77/93/EEG eller andra motsvarande officiellt godkända åtgärder.

2. Växter, växtprodukter och andra föremål måste befinnas fria enligt bestämmelserna i punkt 1 från relevanta skadegörare enligt bilagorna I, II och IV till direktiv 77/93/EEG för dessa växter, växtprodukter och andra föremål.

Top