Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0479

94/479/EG: Rådets beslut av den 29 mars 1994 om ingående av ett avtal i form av en skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling om gemenskapens bidrag till kärnsäkerhetskontot

OJ L 200, 3.8.1994, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 032 P. 114 - 115
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 032 P. 114 - 115
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 021 P. 43 - 44
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 021 P. 43 - 44
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 021 P. 43 - 44
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 021 P. 43 - 44
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 021 P. 43 - 44
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 021 P. 43 - 44
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 021 P. 43 - 44
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 021 P. 43 - 44
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 021 P. 43 - 44
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 009 P. 284 - 285
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 009 P. 284 - 285
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 113 P. 82 - 83

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/479/oj

31994D0479

94/479/EG: Rådets beslut av den 29 mars 1994 om ingående av ett avtal i form av en skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling om gemenskapens bidrag till kärnsäkerhetskontot

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 200 , 03/08/1994 s. 0033 - 0034
Finsk specialutgåva Område 11 Volym 32 s. 0114
Svensk specialutgåva Område 11 Volym 32 s. 0114


RÅDETS BESLUT av den 29 mars 1994 om ingående av ett avtal i form av en skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling om gemenskapens bidrag till kärnsäkerhetskontot (94/479/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1), och

med beaktande av följande:

Den bekymmersamma situationen i fråga om kärnsäkerheten i flera länder i Central- och Östeuropa och i förutvarande Sovjetunionen kräver internationella insatser för att höja kärnsäkerhetsnivån i dessa länder som ett led i en samordnad strategi. Gemenskapen använder genom sina tekniska biståndsprogram PHARE och TACIS avsevärda medel i detta syfte. Kommissionen har även lagt fram förslag till beslut om ändring av beslut 77/270/Euratom för att bemyndiga kommissionen att ta upp Euratomlån för att bidra till den finansiering som krävs för att förbättra effektiviteten och säkerheten hos kärnkraftsstationer i vissa icke-medlemsstater.

Som ett komplement till de redan gjorda insatserna har en multilateral fond, kallad kärnsäkerhetskontot, inrättats hos Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling i syfte att finansiera kortsiktiga åtgärder för att höja kärnsäkerhetsnivån i de berörda länderna. Europeiska rådet har vid sitt möte

i Lissabon, liksom rådet i sina slutsatser av den 7 december 1992, givit uttryck för sin önskan att gemenskapen skall bidra till denna fond.

Kommissionen måste säkerställa att de åtgärder som vidtas via kärnsäkerhetskontot hos Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling samordnas med Europeiska unionens kärnsäkerhetsstrategi för länderna i Central- och Östeuropa och förutvarande Sovjetunionen.

För att fastställa den lämpligaste stödstrategin måste kärnsäkerhet ses som en del av problemen med det övergripande valet av energiformer i länderna i Central- och Östeuropa och i förutvarande Sovjetunionen. I detta sammanhang bör man beakta slutsatserna i den rapport som Världsbanken, Internationella energiorganet och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling gemensamt utarbetade i juni 1993.

Mottagarländerna måste iaktta de viktigaste internationella säkerhetsavtalen, tillträda de internationella konventionerna från Wien och Paris om anläggningsinnehavarens civilrättsliga ansvar och fastställa lämpliga försäkringsordningar för detta ändamål.

Mottagarländerna måste ha oberoende säkerhetsmyndigheter, planera att ersätta sina mest osäkra kärnkraftsstationer, utarbeta energihushållningsåtgärder, arbeta på att gradvis införa verklig energiprissättning och förbereda ett övergripande energiprogram.

Därför bör varje materiellt stöd som på kort sikt bedöms nödvändigt för de farligast kraftstationerna P särskilt reaktorer av typen RBMK och VVER-230 P som dock är av vital betydelse för elproduktionen i mottagarlandet, alltid ges på villkor att ett projekt som påskyndar stängningen av dessa kraftverk samtidigt genomförs eller utformas.

Kommissionen kommer som ett led i sitt budgetförfarande att utarbeta en årsrapport till Europaparlamentet och rådet om åtgärder som vidtagits via kärnsäkerhetskontot hos Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling samt om åtgärdernas förenlighet med Europeiska unionens kärnsäkerhetsstrategi.

Rådet har bemyndigat kommissionen att förhandla fram ett avtal om gemenskapens bidrag till kärnsäkerhetskontot. Detta avtal bör godkännas.

Avtalet kommer att bidra till att förverkliga gemenskapens mål. Fördraget ger inga andra befogenheter för antagandet av detta beslut än artikel 235.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet i form av en skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling om gemenskapens bidrag till kärnsäkerhetskontot godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till skriftväxlingen är bifogad till detta beslut.

Artikel 2

Gemenskapen skall i församlingen av bidragsgivare och, i förekommande fall, i den operativa kärnsäkerhetskommittén företrädas av kommissionen, som själv utser sina företrädare.

Artikel 3

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 29 mars 1994.

På rådets vägnar

G. MORAITIS

Ordförande

(1) Yttrandet avgivet den 11 mars 1994 (EGT nr C 91, 28.3.1994).

Top