EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0211

94/211/EG: Kommissionens beslut av den 15 april 1994 om ändring av rådets beslut 91/596/EEG om utformning av den sammanfattning av anmälan som avses i artikel 9 i rådets direktiv 90/220/EEG

OJ L 105, 26.4.1994, p. 26–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 013 P. 122 - 140
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 013 P. 122 - 140

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/211/oj

31994D0211

94/211/EG: Kommissionens beslut av den 15 april 1994 om ändring av rådets beslut 91/596/EEG om utformning av den sammanfattning av anmälan som avses i artikel 9 i rådets direktiv 90/220/EEG

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 105 , 26/04/1994 s. 0026 - 0044
Finsk specialutgåva Område 15 Volym 13 s. 0122
Svensk specialutgåva Område 15 Volym 13 s. 0122


KOMMISSIONENS BESLUT av den 15 april 1994 om ändring av rådets beslut 91/596/EEG om utformning av den sammanfattning av anmälan som avses i artikel 9 i rådets direktiv 90/220/EEG (94/211/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 90/220/EEG av den 23 april 1990 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön(1), särskilt artikel 9 i detta, och

med beaktande av följande:

De behöriga myndigheter som utsetts av medlemsstaterna skall till kommissionen sända en sammanfattning av varje anmälan som de mottar enligt del B i direktiv 90/220/EEG.

Därför fastställde rådet genom beslut 91/596/EEG(2) ett formulär för sådana sammanfattningar att användas vid utsättning av varje slag av genetiskt modifierad organism.

Mot bakgrund av de erfarenheter som vunnits och av att olika slag av information lämnas för de specifika slagen av genetiskt modifierade organismer är det nödvändigt att ändra formuläret.

Beslut 91/596/EEG bör därför ändras på så sätt att formuläret för sammanfattning av anmälan delas upp i två delar: en del 1 som skall användas vid utsättning av genetiskt modifierade högre växter och en del 2 som skall användas vid utsättning av varje annat slag av genetiskt modifierade organismer.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 21 i direktiv 90/220/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 91/596/EEG skall ersättas med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 15 april 1994.

På kommissionens vägnar

Yannis PALEOKRASSAS

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 117, 8.5.1990, s. 15.

(2) EGT nr L 322, 22.11.1991, s. 1.

BILAGA

DEL 1 FORMULÄR FÖR SAMMANFATTNING AV ANMÄLAN OM UTSÄTTNING AV GENETISKT MODIFIERADE HÖGRE VÄXTER (ANGIOSPERMÆ OCH GYMNOSPERMÆ)

(enligt artikel 9 i direktiv 90/220/EEG)

Inledning

Detta formulär för sammanfattning av anmälan om utsättning av genetiskt modifierade högre växter har fastställts för de ändamål och i enlighet med de förfaranden som förutsätts i artikel 9 i direktiv 90/220/EEG.

Det bör observeras att formuläret för sammanfattning av anmälan om utsättning av genetiskt modifierade högre växter inte är så utformat att det täcker alla uppgifter som krävs för att göra en tillräckligt detaljerad bedömning av miljöriskerna. Svarsutrymmet efter varje fråga är inte ett uttryck för den exakthet som krävs för uppgifterna i en sammanfattning av anmälan.

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

DEL 2 MALL FÖR INFORMATIONEN I SAMMANFATTANDE ANMÄLNINGAR VID UTSÄTTNING AV ANDRA GENETISKT MODIFIERADE ORGANISMER ÄN HÖGRE VÄXTER

(enligt artikel 9 i direktiv 90/220/EEG)

Inledning

Detta formulär för sammanfattning av anmälan har fastställts för de ändamål och i enlighet med de förfaranden som förutsätts i artikel 9 i direktiv 90/220/EEG.

Det bör observeras att formuläret för sammanfattning av anmälan inte är så utformat att det täcker alla uppgifter som krävs för att göra en tillräckligt detaljerad bedömning av miljöriskerna. De uppgifter som lämnas skall emellertid tillfredsställande återspegla (i koncentrerad form) de uppgifter som lämnats till den behöriga myndigheten enligt artikel 5 och 6 i direktiv 90/220/EEG i enlighet med de villkor som anges i inledningen till bilaga II. Svarsutrymmet efter varje fråga är inte ett uttryck för den grad av exakthet som krävs för uppgifterna i en sammanfattning av anmälan.

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

Top