EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0623

93/623/EEG: Kommissionens beslut av den 20 oktober 1993 om en identitetshandling (pass) som skall åtfölja registrerade hästdjur

Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 053 P. 219 - 229
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 053 P. 219 - 229
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 014 P. 94 - 104
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 014 P. 94 - 104

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009; upphävd genom 32008R0504 . Latest consolidated version: 23/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/623/oj

31993D0623

93/623/EEG: Kommissionens beslut av den 20 oktober 1993 om en identitetshandling (pass) som skall åtfölja registrerade hästdjur

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 298 , 03/12/1993 s. 0045 - 0055
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 53 s. 0219
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 53 s. 0219


KOMMISSIONENS BESLUT av den 20 oktober 1993 om en identitetshandling (pass) som skall åtfölja registrerade hästdjur (93/623/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 90/427/EEG av den 26 juni 1990 om avelsmässiga och genealogiska villkor för handeln med hästdjur inom gemenskapen(1), särskilt artikel 8.1 första stycket i detta, och

med beaktande av följande:

Den identitetshandling som skall åtfölja registrerade hästdjur skall göra det möjligt att fastställa djurens ursprung och den skall innehålla alla upplysningar om de berörda djurens härstamning.

Den 26 juni 1990 antog rådet direktiv 90/426/EEG om djurhälsovillkor vid förflyttning av hästdjur och import av sådana från tredje land(2), senast ändrat genom direktiv 92/36/EEG(3). I enlighet med det direktivet har särskilda hälsointyg utformats för import av registrerade hästar. I dessa intyg finns hänvisningar till identitetshandlingen (passet).

Enligt direktiv 90/426/EEG skall identitetshandlingen utfärdas av avelsmyndigheten eller en annan ansvarig myndighet i det land som djuret härrör från som för stambok eller register över den rasen, eller av någon internationell sammanslutning eller organisation som har tillsyn över hästar avsedda för tävling eller kapplöpning. Identitetshandlingen skall innehålla viss hälsoinformation som gör det möjligt att garantera hästdjurens hälsostatus.

För att se till att registrerade hästdjur identifieras och att all nödvändig hälsoinformation finns tillgänglig, särskilt om vaccinationer och laboratorieundersökningar, bör en identitetshandling införas.

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för husdjursavel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Identitetshandlingar som åtföljer registrerade hästdjur skall uppfylla kraven i bilagan.

Artikel 2

De identitetshandlingar som avses i artikel 1

- får åtfölja registrerade hästdjur som är födda före den 1 januari 1998,

- skall åtfölja registrerade hästdjur som föds efter den 31 december 1997.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 oktober 1993.

På kommissionens vägnar

René STEICHEN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 55.

(2) EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 42.

(3) EGT nr L 157, 10.6.1992, s. 28.

BILAGA

IDENTITETSHANDLING FÖR REGISTRERADE HÄSTDJUR PASS

Allmänna anvisningar

I. Passet måste innehålla fullständiga anvisningar om hur det skall användas och uppgift om den ansvariga myndighet som utfärdade det.

II. Passets innehåll

A. Passet måste innehålla följande information:

1. Avsnitt I

Ägare

Ägarens eller dennes ställföreträdares namn måste anges.

2. Avsnitt II och III

Identifiering

Hästdjuret måste identifieras av den ansvariga myndigheten.

3. Avsnitt IV

Identitetskontroll

När det i lagar och föreskrifter krävs att hästdjurets identitet skall kontrolleras måste denna kontroll registreras av den ansvariga myndigheten.

4. Avsnitt V och VI

Registrering av vaccinationer

Alla vaccinationer måste registreras i avsnitt V (endast hästinfluensa) och i avsnitt VI (övriga vaccinationer).

5. Avsnitt VII

Laboratorieundersökningar av hälsotillståndet

Resultaten av alla undersökningar som utförs för att upptäcka smittosamma sjukdomar måste registreras.

B. Passet får innehålla följande information:

Avsnitt VIII

Grundläggande hälsokrav

I avsnitt VIII anges de grundläggande hälsokraven.

I avsnittet finns en förteckning över sjukdomar som måste anges i hälsointyget.

AVSNITT I

>Start Grafik>

Ägarförhållanden Details of ownership1. I tävlingssammanhang har hästen samma nationalitet som in ägare. 1. For competitive purposes, the nationality of the horse is that of its owner.2. Vit byte av ägare. måste passet omedelbart lämnas till den organisation, den sammanslutning eller det officiella organ som har utfärdat det tillsammans med uppgifter om den nye ägarens namm och adress för omregistrering och vidarebefordran till den nye ägaren.2. On change of ownership the passport must immediately be lodged with the issuing organization, association or offical agency, giving the name and address of the new owner, for re-registration and forwarding to the new owner. 3. Om det finns mer än en ägare eller om hästen ägs av ett företag måste nammet på den person som ansvarar för hästen föras in i passet tillsammans med uppgift om personens nationalitet. Om ägarna är av olika nationalitet måste de bestämma vilken nationalitet hästen, skall ha.3. If there is more than one owner or the horse is owned by a company, then the name of the individual responsible for the horse must be entered in the passport together with his nationality. If the owners are of different nationalties, they have to determine the nationality of the horse. 4. Om Internationella ridsportförbundet godkänner att en häst hyrs av ett nationellt ridsportförbund måste uppgifter om detta arrangemang registras av det berörda nationella ridsportförbundet.4. When the Fédération équestre internationale approves the leasing of a horse by a national equestrian federation, the details of these transactions must be recorded by the national equestrian federation concerned.

Datum för registrering hos organisationen, sammanslutningen eller det officiella organet

Date of registration, by the organization, association, or official agency

Ägarens namm

Name of owner

Ägarens adress

Address of owner

Ägarens nationalitet

Nationality of owner

Ägarens underskrift

Signature of owner

Organisationens, sammanslutningens eller det officiella organets stämpel och underskrift

Organization, association or official agency stamp and signature>Slut Grafik>

AVSNITT II

>Hänvisning till >

>Start Grafik>

>Slut Grafik>

AVSNITT III

>Hänvisning till >

>Start Grafik>

>Slut Grafik>

AVSNITT IV

>Start Grafik>

Identitetskontroll av den häst som beskrivs i detta pass

Identification of the horse described in this passport

Hästens identitet måste kontrolleras när så föreskrivs i lagar och föreskrifter, och på denna sida skall vekräftas att hästen motsvarar beskrivningen på identifieringssidan i passet.

The identity of the horse must be checked each time this is required by rules and regulations and certified that it conforms with the description given on the diagram page of its passport.

Datum

Date

Ort och land

Town and country

Kontrollorask (tävling, hälsointyg etc)

Purpose of control (event, health certificate, etc.)

Identitetskontrollantens underskrift, namnförtydligande och ställning

Signature, name (printed) and status of official verifying the identification>Slut Grafik>

AVSNITT V

>Start Grafik>

Endast vaccination mot hästinfluensa

Equine influenza only

Vaccinationregistrering

Vaccination record

Uppgifter om varje vaccination av hästen mot hästinfluensa måste klart och tydligt anges på denna sida tillsammans med veterinärens namn och underskrift.

Details of every vaccination which the horse undergoes must be entered clearly and in detail, and certified with the name and signature of veterinarian.

Datum

Date

Ort

Place

Land

Country

Vaccin/Vaccine Veterinärens underskrift och namnförtydligande

Name (printed) signature of veterinarian

Namn

Name

Serienummer

Batch number

>Slut Grafik>

AVSNITT VI

>Start Grafik>

Andra sjukdomar än hästinfluensa Diseases other than equine influenza

Vaccinationregistrering

Vaccination record

Uppgifter om alla vaccinationer av hästen måste anges klart och tydligt på denna sida och bekräftas med veterinärens namn och underskrift. Details of every vaccination which the horse undergoes must be entered clearly and in detail, and certified with the name and signature of veterinarian.

Datum

Date

Ort

Place

Land

Country

Vaccin/Vaccine Veterinärens underskrift och nammförtydligande

Name (printed) and signature of veterinarian

Namn

Name

Serienummer

Batch number

Sjukdom(ar)

Disease(s)>Slut Grafik>

AVSNITT VII

>Start Grafik>

Laboratorieundersökning av hälsotillståndet Laboratory health test

Resultaten av undersökningar rörande smittosamma sjukdomar som utförs av en veterinär eller av ett laboratorium som är godkänt av landets veterinärmyndigheter skall anges klart och tydligt av den veterinär som företräder den myndighet som har krävt undersökningen. The result of every test carried out for a transmissible disease by a veterinarian or a laboratory authorized by the government veterinary service of the country must be entered clearly and in detail by the veterinarian acting on behalf of the authority requesting the test.

Datum

Date

Smittosamma sjukdomar som undersökningen avser

Transmissible disease tested

for

Undersökningens art

Type of test

Undersökningens resultat

Result of test

Godkänt laboratorium

dit proven skickas

Official laboratory to which sample

is sent

Veterinärens underskrift och

namnförtydligande

Name (printed) and signature of

veterinarian>Slut Grafik>

Sjukdomar som måste anges i det hälsointyg som åtföljer passet Diseases for which an endorsement must be made on the health certificate attached to the passport

1. Afrikansk hästpest - African horse sickness

2. Vesikulär stomatit - vesicular stomatitis

3. Beskällarsjuka (dourine) - dourine

4. Rots - glanders

5. Hästencefalomyelit (alla typer) - equine encephalomyelitis (all types)

6. Infektiös anemi - infectious anaemia

7. Rabies - rabies

8. Mjältbrand - anthrax

AVSNITT VIII

>Start Grafik>

Grundläggande hälsokrav

Dessa krav är inte giltiga för införsel till gemenskapen

Basic health requirements

These requirements are not valid to enter the Community

Jag(1)intygar att det hästdjur som beskrivs i pass nr................................................ utfärdat av..................................................................................

....................................................................................

uppfyller följande krav:

I, the undersigned(1), hereby certify that the equid described in passport No.................................................. issued by.......................................

.....................................................................................

satisfies the following conditions:

a) Det har undersökts i dag och visar inte några kliniska tecken på sjukdom och är i form att transporteras;

it has been examined this day, presents no clinical sign of disease and is fit for transport;

b) Det är inte avsett för slakt inom ramen för något nationellt program i syfte att utrota smittosamma sjukdomar;

it is not intended for slaughter under a national eradication programme for a transmissible disease;

c) Det kommer inte från en anläggning som omfattas av restriktioner som utfärdats på grund av djurhälsoskäl och har inte haft kontakt med hästdjur från en sådan anläggning;

it does not come from a holding subject to restrictions for animal health reasons and has not been in contact with equidae on such a holding;

d) Det har inte, så vitt jag vet, varit i kontakt med hästdjur som är smittade med en smittosam sjukdom under de 15 dagarna närmast före avsändandet.

to the best of my knowledge, it has not been in contact with equidae affected by a transmissible disease during the 15 days prior to loading;

DETTA INTYG ÄR GILTIGT I 10 DAGAR FRÅN DEN DAG DÅ DEN OFFICIELLE VETERINÄREN UNDERTECKNADE DET.

THIS CERTIFICATION IS VALID FOR 10 DAYS FROM THE DATE OF SIGNATURE BY THE OFFICIAL VETERINARIAN.

Datum

Date

Ort

Place

Av särskilda epidemiologiska skäl åtföljs detta pass av ett särskilt hälsointyg

For particular epidemiological reasons, a separate health certificate accompanies this passport

Officiell veterinärs underskrift och namnförtydligande

Name in block letters and signature of official veterinarian

Ja/nej (stryk det som inte gäller)

Yes/no (delete as appropriate)

Ja/nej (stryk det som inte gäller)

Yes/no (delete as appropriate)

Ja/nej (stryk det som inte gäller)

Yes/no (delete as appropriate)

Ja/nej (stryk det som inte gäller)

Yes/no (delete as appropriate)

Ja/nej (stryk det som inte gäller)

Yes/no (delete as appropriate)

Ja/nej (stryk det som inte gäller)

Yes/no (delete as appropriate)

(1) Detta dokument måste vara undertecknat inom 48 timmar före hästdjurets transport till utlandet.

(1) This document must be signed within 48 hours prior to international transport of the equid.>

Slut Grafik>

Top