EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0065

Rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG

OJ L 268, 14.9.1992, p. 54–72 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 045 P. 53 - 71
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 045 P. 53 - 71
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 013 P. 154 - 174
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 013 P. 154 - 174
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 013 P. 154 - 174
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 013 P. 154 - 174
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 013 P. 154 - 174
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 013 P. 154 - 174
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 013 P. 154 - 174
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 013 P. 154 - 174
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 013 P. 154 - 174
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 011 P. 143 - 162
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 011 P. 143 - 162
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 013 P. 133 - 151

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; upphävd och ersatt av 32016R0429 . Latest consolidated version: 16/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/65/oj

31992L0065

Rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 268 , 14/09/1992 s. 0054 - 0072
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 45 s. 0053
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 45 s. 0053


RÅDETS DIREKTIV 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Levande djur samt animaliska produkter är upptagna i produktlistan i bilaga 2 till fördraget. Utsläppandet på marknaden av sådana djur och produkter är en inkomstkälla för en del av jordbruksbefolkningen.

För att säkerställa en rationell utveckling inom denna sektor och öka produktiviteten bör djurhälsoskyddsbestämmelser för dessa djur och produkter fastställas på gemenskapsnivå.

Gemenskapen måste fortlöpande fram till den 31 december 1992 anta de åtgärder som syftar till att förverkliga den inre marknaden.

I syfte att uppnå dessa mål har rådet fastställt djurhälsobestämmelser för nötboskap, svin, får och getter, hästdjur, fjäderfä och kläckningsägg, fisk och fiskprodukter, tvåskaliga blötdjur, sperma från tjurar och galtar, embryon från får, färskt kött, fjäderfäkött, köttprodukter, kött av vilt samt kaninkött.

Djurhälsobestämmelser bör antas för utsläppandet på marknaden av djur och animaliska produkter som ännu inte omfattas av ovannämnda regler.

Förutsättningar bör skapas så att detta direktiv kan tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av rådets förordning (EEG) nr 3626/82 av den 3 december 1982 om genomförande inom gemenskapen av konventionen om internationell handel med utrotningshotade vilda djur och växter(4).

I fråga om vissa tekniska aspekter måste hänvisning ske till rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen(5) och direktiv 85/511/EEG av den 18 november 1985 om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av mul- och klövsjuka(6).

När det gäller hur kontrollerna skall organiseras och följas upp och hur skyddsåtgärderna skall verkställas, måste hänvisning ske till de allmänna regler som fastställs i rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden(7).

När inte annat föreskrivs måste handeln med djur och animaliska produkter liberaliseras, men oberoende av detta skall skyddsåtgärder kunna vidtas om så behövs.

Med hänsyn till den betydande risken för spridning av sjukdomar som drabbar djur, bör särskilda krav preciseras för att gälla vid utsläppandet på marknaden av vissa djur och animaliska produkter, särskilt om de är avsedda för regioner med hög hälsomässig status.

De särskilda förhållandena i Förenade kungariket Storbritannien, Nordirland och Irland på grund av att dessa länder är öar, liksom det faktum att de under avsevärd tid har varit fria från rabies, kräver särskilda bestämmelser för att säkerställa att utsläppande på marknaden i Förenade kungariket Storbritannien, Nordirland och Irland av hundar och katter från andra länder inte medför någon risk för att rabies införs i dessa stater. Detta får dock inte påverka avskaffandet av veterinärkontrollerna vid medlemsstaternas gränser.

Ett hälsointyg är det lämpligaste medlet för att garantera och övervaka att dessa bestämmelser följs.

För att vidmakthålla hälsoläget i gemenskapen när de djur och animaliska produkter som avses i detta direktiv skall släppas ut på marknaden, bör dessa bli föremål för de minimikrav som fastställs för handeln och överensstämmelsen därmed bör övervakas i enlighet med de principer och regler som fastställs i rådets direktiv 90/675/EEG av den 10 december 1990 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter som förs in i gemenskapen från tredje land(8).

Ett förfarande bör fastställas som gör det möjligt att inom Ständiga veterinärkommittén upprätta ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen.

Fristen för införlivandet i de nationella lagarna, vilken enligt artikel 29 utgår den 1 januari 1994, bör inte inverka på avskaffandet av veterinärkontrollerna vid gränserna den 1 januari 1993.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I Allmänna bestämmelser

Artikel 1

Detta direktiv fastställer de djurhälsokrav som vid handeln inom och importen till gemenskapen skall gälla för djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A. I till direktiv 90/425/EEG.

Detta direktiv skall gälla utan att påverka tillämpningen av bestämmelserna i förordning (EEG) nr 3626/82.

Detta direktiv skall inte inverka på nationella bestämmelser som rör sällskapsdjur men samtidigt får sådana nationella bestämmelser inte hindra avskaffandet av veterinärkontroller vid gränserna mellan medlemsstaterna.

Artikel 2

1. I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) handel:handel enligt definition i artikel 2.3 i direktiv 90/425/EEG.

b) djur:exemplar av djurarter av annat slag än de som anges i direktiv 64/432/EEG, 90/426/EEG(9), 90/539/EEG(10), 91/67/EEG(11), 91/68/EEG(12), 91/492/EEG(13) och 91/493/EEG(14).

c) "godkänt organ, institut eller centrum":varje permanent, geografiskt begränsad anläggning som är godkänd enligt artikel 13 och där en eller flera djurarter är ständigt inhysta eller föremål för uppfödning med eller utan kommersiellt syfte och uteslutande av ett eller flera av följande skäl:

- Utställning av djuren och undervisning av allmänheten.

- Djurarternas bevarande.

- Grundforskning eller tillämpad forskning eller uppfödning av djur som skall användas för sådan forskning.

d) anmälningspliktiga sjukdomar:de sjukdomar som räknas upp i bilaga A.

2. Bortsett från definitioner på godkända centrer och organ skall definitionerna enligt artikel 2 i direktiv 64/432/EEG, 91/67/EEG och 90/539/EEG också gälla i tilllämpliga delar.

KAPITEL II Bestämmelser för handeln

Artikel 3

Medlemsstaterna skall se till att den handel som avses i artikel 1 första stycket inte förbjuds eller hindras av andra djurhälsoskäl än sådana som motiveras av detta direktivs tillämpning eller av gemenskapens lagstiftning och särskilt av vidtagna skyddsåtgärder.

Artikel 4

När artikel 4.1 a i direktiv 90/425/EEG skall tillämpas, skall medlemsstaterna, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 13 och de särskilda bestämmelser som skall antas vid genomförandet av artikel 24, vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa att de djur som avses i artikel 5-10 i det här direktivet endast får förekomma i handeln om de uppfyller villkoren enligt artikel 5-10 och kommer från sådana anläggningar eller företag som avses i artikel 12.1 och 12.3 i det här direktivet och som är registrerade av den ansvariga myndigheten och som förbinder sig att

- regelbundet låta undersöka djuren enligt artikel 3.3 i direktiv 90/425/EEG,

- utöver utbrott av anmälningspliktiga sjukdomar till den ansvariga myndigheten rapportera om utbrott av sådana sjukdomar som anges i bilaga B och för vilka den berörda medlemsstaten har gjort upp ett program för bekämpning eller bevakning,

- följa de särskilda nationella bestämmelserna för bekämpning av en sådan sjukdom som är av särskild betydelse för en viss medlemsstat och för vilken det finns ett särskilt program enligt artikel 14 eller ett beslut enligt artikel 15.2,

- endast släppa ut sådana djur på marknaden som är fria från sjukdomstecken och kommer från anläggningar eller områden som inte är belagda med förbud av djurhälsoskäl och, i fråga om djur som inte åtföljs av ett hälsointyg eller handelsdokument av det slag som föreskrivs i artikel 5-11, endast sådana djur som åtföljs av driftsledarens försäkran om att de vid tiden för avsändningen inte visat något tydligt sjukdomstecken och att hans anläggning inte är föremål för några restriktioner i fråga om djurens hälsa,

- uppfylla de krav som säkerställer djurens välbefinnande.

Artikel 5

1. Medlemsstaterna skall se till att handeln med apor (simiae och prosimiae) begränsas till enbart djur som skickas från och till ett organ, institut eller centrum som är godkänt av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna i enlighet med artikel 13 och att sådana djur åtföljs av ett veterinärintyg av det slag som återges i bilaga E. I detta skall den officiella veterinären vid det organ, institut eller centrum som djuren kommer ifrån intyga att djuren är friska.

2. Den behöriga myndigheten i en medlemsstat får trots punkt 1 godkänna att apor som tillhör en privatperson förvärvas av ett godkänt organ, institut eller centrum.

Artikel 6

A. Utan att tillämpningen av artikel 14 och 15 påverkas skall medlemsstaterna se till att hov- och klövdjur av andra arter än de som anges i direktiv 64/432/EEG, 90/426/EEG och 91/68/EEG får köpas eller säljas endast om de uppfyller följande krav:

1. Allmänt gäller att

a) de skall identifieras i enlighet med artikel 3.1 c i direktiv 90/425/EEG,

b) de inte får vara avsedda att slaktas inom ramen för ett program för utrotning av någon smittsam sjukdom,

c) de inte får ha vaccinerats mot mul- och klövsjuka och de skall uppfylla alla tillämpliga krav enligt direktiv 85/511/EEG och artikel 4a i direktiv 64/432/EEG,

d) de skall komma från en sådan anläggning som avses i artikel 3.2 b och c i direktiv 64/432/EEG och som inte är föremål för djurhälsoskyddsåtgärder, särskilt sådana som har beslutats på grund av direktiv 85/511/EEG, 80/217/EEG(15) och 91/68/EEG och har varit inhysta där oavbrutet sedan födseln eller under 30 dagar närmast före avsändningsdagen,

e) om de har importerats

- skall de komma från ett sådant tredje land som anges i en kolumn kallad "andra hov- och klövdjur" vilken skall föras in i den lista som gjorts upp i enlighet med artikel 3 i direktiv 72/462/EEG(16),

- skall de uppfylla särskilda djurhälsovillkor som skall fastställas enligt förfarandet i artikel 26 och som minst motsvarar kraven i den här artikeln,

f) de skall åtföljas av ett intyg av det slag som återges i bilaga E med följande försäkran:

"Försäkran

Som officiell veterinär intygar jag härmed att idisslaren/svindjuret(a) som inte berörs av direktiv 64/432/EEG

a) tillhör........... släktet,

b) vid tiden för undersökningen inte visar några kliniska symtom på någon sjukdom som djuret kan vara mottagligt för,

c) kommer från en officiellt tuberkulosfri/officiellt brucellosisfri eller brucellosfri besättning/en anläggning för vilken inga svinpestrestriktioner gäller(a) eller från en anläggning där djuret med negativt resultat har testats enligt artikel 6.2 a ii i direktiv 92/65/EEG.

(a) Stryk det som inte gäller".

2. För idisslare gäller att

a) de skall komma från en officiellt tuberkulosfri och officiellt brucellosfri besättning enligt direktiv 64/432/EEG eller direktiv 91/68/EEG och i fråga om djurhälsobestämmelser i tillämpliga delar uppfyller de krav som fastställs för nötkreatur i artikel 3.2 c, d, f, g och h i direktiv 64/432/EEG eller artikel 3 i direktiv 91/68/EEG,

b) om de inte kommer från en besättning som uppfyller villkoren i a, skall de komma från en anläggning där inga fall av brucellos eller tuberkulos har registrerats under 42 dagar närmast före lastningen av djuren och där idisslarna under 30 dagar närmast före avsändningen med negativt resultat har genomgått

- ett tuberkulosreagenstest, och

- ett prov som skall visa att djuret saknar antikroppar mot brucellos.

Kraven vid dessa tester samt definitionen på dessa anläggningars status i fråga om tuberkulos och brucellos skall fastställas enligt förfarandet i artikel 26 i detta direktiv.

I avvaktan på beslut enligt föregående stycke skall de nationella bestämmelserna fortsätta att gälla, särskilt i fråga om tuberkulos.

3. För svindjur gäller att

a) de inte får ha kommit från ett område som är föremål för förbud mot förekomsten av afrikansk svinpest enligt artikel 9a i direktiv 64/432/EEG,

b) de skall komma från en anläggning där inga av de restriktioner gäller som har fastställts i direktiv 80/217/EEG på grund av klassisk svinpest,

c) de skall komma från en anläggning som är brucellosfri enligt direktiv 64/432/EEG och uppfyller de djurhälsokrav för svin som fastställs i direktiv 64/432/EEG,

d) om de inte kommer från en besättning som uppfyller villkoren i c, skall de under 30 dagar närmast före avsändningen ha visat negativt resultat vid ett test som avser att påvisa frånvaron av antikroppar mot brucellos.

B. Direktiv 64/432/EEG skall ändras på följande sätt:

1. I artikel 2 b och c skall "nötkreatur" ändras till "djur som räknas till nötkreaturen (inklusive Bubalus bubalus)".

2. Följande artikel skall införas:

"Artikel 10a

Enligt förfarandet i artikel 12 får hälsointygen, av vilka en förebild återges i bilaga F, ändras eller kompletteras, särskilt för att tillgodose kraven i artikel 6 i direktiv 92/65/EEG."

Artikel 7

A. Medlemsstaterna skall se till att fåglar av annat slag än de som avses i direktiv 90/539/EEG får förekomma i handeln endast om de uppfyller följande krav:

1. Allmänt gäller följande:

a) De skall komma från en anläggning där ingen diagnos på aviär influensa har ställts under 30 dagar närmast före avsändningen.

b) De skall komma från en anläggning eller ett område som inte är föremål för de restriktioner som gäller i samband med bekämpning av newcastlesjukan.

I avvaktan på att gemenskapens åtgärder enligt artikel 19 i direktiv 90/539/EEG skall genomföras, skall nationella åtgärder för bekämpning av newcastlesjukan fortsätta att tillämpas i överensstämmelse med fördragets allmänna bestämmelser.

c) De skall, om de har importerats från ett tredje land, ha varit i karantän enligt artikel 10.1 tredje strecksatsen i direktiv 91/496/EEG i den anläggning dit de förts vid ankomsten till gemenskapens territorium.

2. För papegojor gäller dessutom följande:

a) De får inte komma från någon anläggning eller ha varit i kontakt med djur från någon anläggning där papegojsjukan (Chlamydia psittaci) har diagnostiserats.

Tiden för förbudet efter det senast registrerade fallet och tiden för behandlingen under överinseende av en veterinär som utsetts enligt förfarandet i artikel 26 skall vara minst två månader.

b) De skall identifieras i enlighet med artikel 3.1 c i direktiv 90/425/EEG.

Metoderna för identifiering av papegojor och i synnerhet sjuka sådana skall fastställas enligt förfarandet i artikel 26.

c) De skall åtföljas av ett handelsdokument som är undertecknat av den officiella veterinären eller av den veterinär som har ansvaret för ursprungsanläggningen och som har fått den behöriga myndighetens bemyndigande att göra detta.

B. I artikel 2.2 andra stycket i rådets direktiv 91/495/EEG av den 27 november 1990 om frågor om livsmedelshygien och djurhälsa som påverkar produktion och utsläppande på marknaden av kaninkött och kött från vilda djur i hägn(17) skall orden "och strutsfåglar (Ratitae)" införas på tredje raden efter orden "direktiv 90/539/EEG".

I artikel 2.2.1 i rådets direktiv 90/539/EEG av den 15 oktober 1990 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen och för import från tredje land av fjäderfä och kläckningsägg(18), skall orden "och strutsfåglar (Ratitae)" införas efter orden "och rapphöns".

Artikel 8

Medlemsstaterna skall se till att bin (Apis melifera) får förekomma i handeln endast om de uppfyller följande krav:

a) De skall komma från ett område som inte är föremål för förbud på grund av amerikansk yngelröta.

Förbudet skall gälla i minst 30 dagar efter det senast registrerade fallet och den dag då alla kupor inom en radie av tre kilometer har kontrollerats av den behöriga myndigheten och alla smittade kupor har bränts upp eller behandlats och inspekterats till den behöriga myndighetens belåtenhet.

I enlighet med förfarandet i artikel 26 och efter samråd med Vetenskapliga veterinärkommittén skall de krav som gäller för bin (Apis melifera) eller likvärdiga krav också tillämpas på humlor.

b) De skall åtföljas av ett hälsointyg enligt förebilden i bilaga E med en försäkran i vilken den behöriga myndigheten intygar att kraven enligt a är uppfyllda.

Artikel 9

1. Medlemsstaterna skall se till att dubbeltandade gnagare får förekomma i handeln endast om de uppfyller följande krav:

a) De får inte komma från eller ha varit i kontakt med djur från någon anläggning där rabies har förekommit eller misstänkts den senaste månaden.

b) De skall komma från en anläggning där alla djur är fria från kliniska symtom på kaninpest (Myxomatos).

2. Sådana medlemsstater som kräver hälsointyg vid förflyttning av dubbeltandade gnagare inom sitt territorium får kräva att djur som skickas till dem åtföljs av ett hälsointyg enligt förebilden i bilaga E och som åtföljs av följande försäkran:

"Som... intygar jag härmed att ovannämnda sändning uppfyller kraven enligt artikel 9 i direktiv 92/65/EEG och att djuren inte visat några kliniska sjukdomssymtom vid undersökning."

Detta intyg skall utfärdas av den officiella veterinären eller av den veterinär som ansvarar för den anläggning som djuren kommer ifrån och som har fått den behöriga myndighetens bemyndigande för detta ändamål, samt i fråga om industriell uppfödning av den officiella veterinären.

Medlemsstater som önskar utnyttja denna möjlighet skall underrätta kommissionen som skall se till att kraven enligt första stycket har blivit tillgodosedda.

3. Irland och Förenade kungariket Storbritannien får begära att ett hälsointyg visas upp som garanterar att kravet enligt punkt 1 a har blivit tillgodosett.

Artikel 10

1. Om inget program för systematisk vaccination tillämpas skall medlemsstaterna se till att all handel förbjuds med iller, mink och räv som kommer från eller har varit i kontakt med djur från anläggningar där rabies har förekommit eller misstänks ha förekommit under de senaste sex månaderna.

2. För att få förekomma i handeln, med undantag av sådan handel mellan medlemsstaterna som avses i punkt 3, skall hundar och katter uppfylla följande krav:

a) För djur som är äldre än tre månader gäller följande:

- De får inte uppvisa några symtom på sjukdom, särskilt inte på artens smittsamma sjukdomar, den dag de levereras från anläggningen.

- De skall för identifiering vara tatuerade eller ha ett mikrochips inopererat enligt de närmare regler som skall fastställas enligt förfarandet i artikel 26.

- De skall efter tre månaders ålder ha vaccinerats mot rabies med en årlig booster-dos, eller med de mellanrum som godkänns av de medlemsstater som har levererat vaccinet, genom injicering av inaktiverat vaccin av minst en internationell antigenenhet (WHO-standard), uppmätt enligt aktivitetstestet med den metod som beskrivs i den europeiska farmakopén och som har godtagits enligt förfarandet i artikel 26.

Vaccinationen skall godkännas av en officiell veterinär eller av den veterinär som ansvarar för den anläggning djuren kommer ifrån och som har bemyndigats av den behöriga myndigheten för detta ändamål. Vaccinationsintyget måste ange vaccinets namn och dess partinummer (om möjligt med självhäftande etikett).

- Hundar skall ha vaccinerats mot valpsjuka.

- De skall åtföljas av ett individuellt pass som gör det möjligt att tydligt identifiera djuret och som visar tidpunkterna för vaccinationen, eller av ett intyg enligt förebilden i bilaga E kompletterad med följande försäkran ifylld av den officiella veterinären eller av den veterinär som är ansvarig för den anläggning som djuren kommer ifrån och som har den behöriga myndighetens bemyndigande för detta ändamål:

"Som..... intygar jag härmed att hundarna/ katterna som avses i detta intyg uppfyller kraven enligt artikel 10.2 a och b samt 10.3 b i direktiv 92/65/EEG(a) och kommer från en anläggning där inget fall av rabies har registrerats under de senaste sex månaderna.

(a ) Stryk det som inte gäller."

b) För djur som är yngre än tre månader gäller följande:

- De skall uppfylla kraven i a första och femte strecksatserna.

- De får inte komma från en anläggning där förflyttningen av djur är begränsad av djurhälsoskäl.

- De skall vara födda i den anläggning de kommer från och ha hållits i fångenskap sedan födseln.

3. I Förenade kungariket Storbritannien och Irland får från och med den 1 juli 1994, med avvikelse från punkt 2 hundar och katter som inte kommer från dessa länder släppas ut på marknaden på följande villkor:

a) Allmänt gäller att katter och hundar

i) skall komma från en registrerad anläggning, vars registrering skall upphävas av den behöriga myndigheten om villkoren enligt artikel 4 inte längre är uppfyllda,

ii) skall vara fria från sjukdomssymtom den dag de levereras från anläggningen,

iii) skall ha identitetsmärkning genom ett system som följer de närmare regler som skall fastställas enligt förfarandet i artikel 26,

iv) skall vara födda i anläggningen och ha hållits i fångenskap där sedan födseln utan att ha varit i beröring med vilda djur som är mottagliga för rabies,

v) skall, vad gäller hundar, vara vaccinerade mot valpsjuka,

vi) skall transporteras i transportmedel som godkänns för detta ändamål av den behöriga myndigheten i den avsändande medlemsstaten,

vii) skall åtföljas av ett individuellt vaccinationsintyg som gör det möjligt att otvetydigt identifiera djuret och dess ursprung och som visar tidpunkterna för vaccinationen, och av ett intyg av det slag som skall upprättas enligt förfarandet i artikel 26 och som är ifyllt av en officiell veterinär eller av den veterinär som är ansvarig för den anläggning djuret kommer ifrån och som har bemyndigats av den behöriga myndigheten för detta ändamål.

b) Katter och hundar skall dessutom uppfylla följande villkor:

i) De skall ha vaccinerats mot rabies antingen efter tre månaders ålder och minst sex månader före leveransen genom injicering av inaktiverat vaccin av

minst 1 internationell antigen-enhet (WHO-standard) uppmätt enligt aktivitetstestet med den metod som beskrivs i den europeiska farmakopén och som har erkänts enligt förfarandet i artikel 26 och med en booster-dos varje år, eller med de mellanrum som har godkänts av den levererande medlemsstaten för det vaccinet.

Vaccinationen skall styrkas av en officiell veterinär eller av den veterinär som är ansvarig för anläggningen som djuren kommer ifrån och som den behöriga myndigheten har bemyndigat för detta ändamål. Vaccinationsintyget måste ange vaccinets namn och dess partinummer (om möjligt med självhäftande etikett).

De skall dessutom efter vaccinationen ha genomgått ett serologiskt test som visar en skyddande antikroppstiter av minst 0,5 internationella enheter, och detta serologiska test skall utföras i enlighet med WHO:s specifikationer. Om testet utförs efter den första vaccinationen, måste detta ske mellan första och tredje månaden efter vaccinationen.

ii) De skall, om villkoren enligt i inte är uppfyllda, skickas under bevakning till en karantänstation som är godkänd av den mottagande medlemsstaten för att där placeras i karantän under sex månader.

Fram till den 1 juli 1994 skall nationella bestämmelser om rabies fortsätta att gälla, dock utan att detta skall påverka avskaffandet av veterinärkontrollerna vid gränserna mellan medlemsstaterna.

4. Irland och Förenade kungariket Storbritannien får utan att tillämpningen av punkt 2 och 3 påverkas behålla sina nationella karantänsbestämmelser för sådana köttätare, primater, fladdermöss och andra djur som kan smittas av rabies och som omfattas av detta direktiv, om det inte kan styrkas att djuren är födda på den anläggning som de kommer ifrån och har hållits i fångenskap sedan födseln; dock får bibehållandet av dessa bestämmelser inte hindra att veterinärkontrollerna avskaffas vid gränserna mellan medlemsstaterna.

5. Beslut 90/638/EEG skall ändras på följande sätt:

1. Följande strecksats skall läggas till i artikel 1:

"- för program för bekämpning av rabies: de kriterier som anges i bilaga 3."

2. Följande bilaga skall läggas till:

"BILAGA 3

Kriterier för program för bekämpning av rabies

Program för bekämpning av rabies skall omfatta minst följande:

a) De kriterier som anges i punkterna 1 7 i bilaga 1.

b) Närmare uppgifter om den eller de regioner där oral immunisering av rävar skall ske och om regionens eller regionernas naturliga gränser. Regionen eller regionerna skall omfatta minst 6000 km² eller en medlemsstats hela nationella område och får även omfatta angränsande områden i ett tredje land.

c) Närmare uppgifter om de vacciner som skall användas, hur de skall distribueras samt om hur ofta och på vilka avstånd beten skall läggas ut.

d) I tillämpliga fall alla uppgifter om samt kostnader och målet för program som utförts av frivilliga organisationer och som syftar till att bevara och skydda flora och fauna på det territorium som täckts av dessa projekt."

6. På kommissionens förslag skall rådet med kvalificerad majoritet utse ett särskilt institut för att fastställa de kriterier som behövs för att standardisera de serologiska testerna samt besluta om institutets ansvarsområden.

7. Medlemsstaterna skall se till att importörerna betalar kostnaderna för de serologiska testerna.

8. Denna artikel, och särskilt den del som gäller de serologiska testerna enligt punkt 3 b, skall ses över före den 1 januari 1997 mot bakgrund av hur rabiessituationen utvecklas i medlemsstaterna.

Artikel 11

1. Medlemsstaterna skall se till att endast sperma, ägg (ova) och embryon som uppfyller villkoren enligt punkterna 2 4 får förekomma i handeln, dock utan att detta påverkar tillämpningen av de beslut som fattas vid genomförandet av artiklarna 21 och 23.

2. Utan att tillämpningen av de kriterier som gäller för stambokföring av vissa hästraser påverkas, skall sperma från får-, get- och hästdjur

- ha tagits och behandlats för artificiell insemination vid en seminstation som ur hälsosynpunkt är godkänd enligt bilaga D I eller, i fråga om får- och getdjur med avvikelse från det ovannämnda, vid en anläggning som uppfyller kraven enligt direktiv 91/68/EEG,

- ha tagits från djur som uppfyller villkoren enligt bilaga D II (införsel och rutinkontroll av djur),

- ha tagits, behandlats och bevarats enligt bilaga D III,

- under transport till en annan medlemsstat åtföljas av ett hälsointyg enligt en förebild vars utformning skall bestämmas enligt förfarandet i artikel 26.

3. Ägg (ova) och embryon av olika slags får/getter och hästdjur samt av svin skall

- ha tagits från donerande hondjur som uppfyller villkoren enligt bilaga D IV av ett uppsamlingslag som är godkänt av den behöriga myndigheten i medlemsstaten och ha behandlats i vederbörligt laboratorium,

- ha behandlats och förvarats i enlighet med bilaga D III,

- under transporten till en annan medlemsstat åtföljas av ett hälsointyg enligt en förebild vars utformning skall bestämmas enligt förfarandet i artikel 26.

Sperma som används för insemination av donerande hondjur skall i fråga om får, getter och hästdjur uppfylla bestämmelserna i punkt 2 och i fråga om svin bestämmelserna i direktiv 90/429/EEG. Ytterligare garantier får bestämmas enligt förfarandet i artikel 26.

4. Före den 31 december 1997 skall kommissionen lägga fram en rapport tillsammans med lämpliga förslag om genomförandet av denna artikel, särskilt mot bakgrund av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.

Artikel 12

1. Kontrollreglerna enligt direktiv 90/425/EEG skall, särskilt i fråga om organisation och uppföljning av de föreskrivna kontrollerna, gälla för djur, sperma, ägg (ova) och embryon enligt det här direktivet som åtföljs av ett hälsointyg. Övriga djur skall komma från anläggningar för vilka principerna i det direktivet gäller vid kontrollen av ursprung och destination.

2. Artikel 10 i direktiv 90/425/EEG skall gälla för djur, sperma, ägg (ova) och embryon som omfattas av det här direktivet.

3. I samband med handel skall artikel 12 i direktiv 90/425/EEG även gälla för återförsäljare som stadigvarande eller tillfälligt håller sådana djur som avses i artikel 7, 9 och 10.

4. Upplysningar om destinationsorten enligt artikel 4.2 i direktiv 90/425/EEG skall ske med hjälp av Animosystemet vad gäller djur, sperma, ägg (ova) eller embryon som åtföljs av ett hälsointyg enligt det här direktivet.

5. Vid misstanke om att direktivet inte har följts, eller om djurens hälsa eller kvaliteten på sperma, ägg (ova) eller embryon enligt artikel 1 ifrågasätts, skall den behöriga myndigheten, utan att tillämpningen av de särskilda bestämmelserna i detta direktiv påverkas, utföra alla kontroller som den anser påkallade.

6. Medlemsstaterna skall vidta lämpliga administrativa eller straffrättsliga åtgärder för att beivra varje kränkning av detta direktiv, särskilt om det kommer fram att de upprättade intygen eller handlingarna inte motsvarar det verkliga tillståndet hos de djur som avses i artikel 1, att identifieringen av djuren eller märkningen av ifrågavarande sperma, ägg (ova) eller embryon inte följer detta direktiv, eller att djuren eller produkterna i fråga inte har genomgått de kontroller som föreskrivs i detta direktiv.

Artikel 13

1. Vid handel med djur av sådana arter som är mottagliga för sjukdomarna som räknas upp i bilaga A eller bilaga B och om den mottagande medlemsstaten tillämpar garantin enligt artiklarna 14 och 15, liksom vid handel med sperma, ägg (ova) eller embryon av sådana djur till eller från ett organ, institut eller centrum som är godkända enligt bilaga C, skall ett transportdokument enligt förebilden i bilaga E uppvisas. Dokumentet skall följa med under transporten och vara ifyllt av den veterinär som ansvarar för det organ, institut eller centrum som är avsändare, och det skall visa att ifrågavarande djur, sperma, ägg (ova) eller embryon kommer från ett organ, institut eller centrum som är godkänt enligt bilaga C.

2. a) För att bli godkänt skall ett organ, institut eller centrum vad gäller anmälningspliktiga sjukdomar till den behöriga myndigheten i medlemsstaten överlämna alla handlingar som behövs för att styrka att kraven i bilaga C är uppfyllda.

b) När den dokumentation har överlämnats som hänför sig till en begäran om godkännande eller förnyat godkännande, skall den ansvariga myndigheten ta ställning mot bakgrund av den lämnade informationen och resultatet av en eventuell undersökning på platsen.

c) Den behöriga myndigheten skall återkalla ett godkännande under de förhållanden som anges under punkt 3 i bilaga C.

d) Varje medlemsstat skall sända en lista till kommissionen över godkända organ, institut eller centrer och även meddela alla ändringar som görs i listan. Kommissionen skall vidarebefordra denna information till övriga medlemsstater.

Artikel 14

1. Om en medlemsstat direkt eller genom uppfödarna har utarbetat eller utarbetar ett frivilligt eller obligatoriskt program för bekämpning eller övervakning av någon av de sjukdomar som anges i bilaga B, får den presentera programmet för kommissionen och skall därvid särskilt ange

- sjukdomens utbredning inom dess territorium,

- om det råder anmälningsplikt för sjukdomen,

- varför programmet utarbetats med beaktande av dess lönsamhet och sjukdomens betydelse,

- det geografiska område inom vilket programmet skall genomföras,

- vilka statusformer som skall gälla för anläggningarna, vilka krav som skall gälla för varje art när den ankommer till en anläggning och vilka testmetoder som skall användas,

- hur programmet skall övervakas, inklusive i vilken omfattning uppfödaren skall medverka när bekämpnings- eller övervakningsprogrammet genomförs,

- vilka åtgärder som skall vidtas om en anläggning av något skäl förlorar sin status,

- vilka åtgärder som skall vidtas om testerna enligt programmet ger positiva resultat,

- att handeln inom medlemsstaten inte har sådan karaktär att den medför diskriminering av handeln inom gemenskapen.

2. Kommissionen skall granska de av medlemsstaterna framlagda programmen. Dessa får godkännas enligt förfarandet i artikel 26 och i överensstämmelse med de kriterier som fastställs i punkt 1. De ytterligare allmänna eller begränsade garantier som kan krävas i handeln skall enligt samma förfarande bestämmas samtidigt eller senast tre månader efter det att programmen har framlagts. Sådana garantier får inte gå utöver de garantier som medlemsstaten tillämpar nationellt.

3. De av medlemsstaterna framlagda programmen får ändras eller kompletteras enligt förfarandet i artikel 26. Ändringar av de garantier som avses i punkt 2 får göras enligt samma förfarande.

Artikel 15

1. Om en medlemsstat anser att dess territorium eller en del av dess territorium är fritt från några av de sjukdomar som räknas upp i bilaga B och för vilka djuren som omfattas av detta direktiv är mottagliga, skall medlemsstaten förelägga kommissionen tillräcklig dokumentation till stöd för detta och då i synnerhet om

- sjukdomens art och historiken över dess förekomst på medlemsstatens territorium,

- resultaten av övervakningstesterna på basis av serologiska, mikrobiologiska, patologiska eller epidemiologiska undersökningar,

- den tid under vilken sjukdomen varit anmälningspliktig till de behöriga myndigheterna,

- den tid under vilken övervakning har skett,

- i tillämpliga fall, den tid under vilken vaccinering mot sjukdomen har varit förbjuden och det geografiska område som berörts av förbudet,

- de åtgärder som vidtagits för att kontrollera att sjukdomen inte förekommer.

2. Kommissionen skall undersöka den dokumentation som avses i punkt 1 och förelägga Ständiga veterinärkommittén ett beslut som godkänner eller avvisar den plan som medlemsstaten har lagt fram. Om planen godkänns skall omfattningen av de ytterligare allmänna eller särskilda garantier som kan krävas i handeln fastställas enligt förfarandet i artikel 26. Dessa får inte gå utöver de garantier som medlemsstaten tillämpar nationellt.

I avvaktan på ett beslut får den berörda medlemsstaten i sina handelsförbindelser ha kvar de krav som är nödvändiga för att upprätthålla dess status.

3. Den berörda medlemsstaten skall underrätta kommissionen om varje ändring av de uppgifter som anges i punkt 1. De garantier som avses i punkt 2 får mot bakgrund av en sådan underrättelse ändras eller upphävas enligt förfarandet i artikel 26.

KAPITEL III Bestämmelser om import till gemenskapen

Artikel 16

Villkoren för import av djur, sperma, ägg (ova) och embryon enligt detta direktiv skall minst motsvara dem som fastställs i kapitel II.

Artikel 17

1. För att säkerställa en enhetlig tillämpning av artikel 16 skall bestämmelserna i följande punkter gälla.

2. Endast sådana djur, sperma, ägg (ova) och embryon enligt artikel 11 som uppfyller följande krav får importeras till gemenskapen:

a) De skall komma från ett tredje land som förekommer på en lista som skall utarbetas enligt punkt 3 a.

b) De skall åtföljas av ett hälsointyg enligt en förebild som är utformat på ett sätt som skall fastställas enligt förfarandet i artikel 26 och vara undertecknat av den behöriga myndigheten i exportlandet, och som skall intyga att djur, sperma, ägg (ova) och embryon uppfyller tilläggsvillkoren eller ger garantier av det slag som avses i punkt 4 samt kommer från godkända centraler, organ, institut eller uppsamlingscentraler som ger sådana garantier.

3. Följande skall fastställas enligt förfarandet i artikel 26:

a) Utan att tillämpningen av den lista som avses i artikel 6. A.1 e påverkas, en preliminär lista över tredje länder eller delar av tredje länder som före den dag som fastställs i artikel 29 kan ge medlemsstaterna och kommissionen garantier motsvarande dem som fastställs i kapitel II samt en lista över de uppsamlingscentraler där dessa garantier gäller.

Denna preliminära lista skall grundas på listor över anläggningar som har godkänts och inspekterats av de behöriga myndigheterna så snart kommissionen har kontrollerat att dessa anläggningar följer de principer och allmänna regler som fastställs i detta direktiv.

b) Uppdateringar av denna lista mot bakgrund av de kontroller som fastställs i punkt 4.

c) Särskilda djurhälsokrav-särskilt för att skydda gemenskapen från vissa exotiska sjukdomar-eller garantier motsvarande dem som fastställs i detta direktiv.

De särskilda krav och motsvarande garantier som gäller för tredje länder får inte vara gynnsammare än de som har fastställts i kapitel II.

4. Listan enligt punkt 3 får endast omfatta sådana tredje länder eller delar av tredje länder

a) från vilka import inte har förbjudits

- genom förekomsten av någon av de sjukdomar som anges i bilaga A eller av någon annan för gemenskapen exotisk sjukdom,

- enligt artiklarna 6, 7 och 14 i direktiv 72/462/EEG och artikel 17 i direktiv 91/495/EEG och i direktiv 71/118/EEG(19) eller i fråga om de övriga djur som omfattas av detta direktiv, enligt ett beslut som fattats i enlighet med förfarandet i artikel 26, med hänsyn till deras hälsotillstånd,

b) som med hänsyn till sin lagstiftning och hur de har organiserat veterinär- och inspektionsfunktionerna, befogenheterna hos dessa samt den kontroll dessa funktioner är föremål för, har erkänts kunna säkerställa att gällande lagstiftning genomförs i enlighet med artikel 3.2 i direktiv 72/462/EEG,

c) vilkas veterinärfunktioner kan säkerställa att hälsokraven tillgodoses på ett sätt som minst är likvärdigt med det som har fastställts i kapitel II.

5. Experter från kommissionen och medlemsstaterna skall genom inspektioner på platsen kontrollera om de garantier som det tredje landet har lämnat vad gäller produktion och utsläppande på marknaden kan anses likvärdiga med dem som tillämpas inom gemenskapen.

Medlemsstaternas experter som ansvarar för dessa inspektioner skall utses av kommissionen efter förslag från medlemsstaterna.

Dessa inspektioner skall utföras på gemenskapens vägnar och denna skall också betala alla kostnader i detta sammanhang.

6. Tills inspektionerna enligt punkt 5 kan genomföras, skall de nationella bestämmelser som gäller vid inspektioner i tredje land fortsätta att tillämpas, och om det under dessa inspektioner visar sig att de givna garantierna enligt punkt 3 inte uppfylls, skall detta anmälas genom Ständiga veterinärkommittén.

Artikel 18

1. Medlemsstaterna skall se till att djur, sperma, ägg (ova) och embryon som omfattas detta direktiv importeras till gemenskapen endast om de uppfyller följande villkor:

- De skall åtföljas av ett intyg som skall upprättas av den officiella veterinären.

Intygets utformning skall fastställas enligt förfarandet i artikel 26 och vara anpassat efter djurets art.

- De skall ha godkänts i de kontroller som krävs enligt direktiv 90/675/EEG och 91/496/EEG(20).

- De skall före transporten till gemenskapens territorium ha kontrollerats av en officiell veterinär för att säkerställa att transportbetingelserna enligt direktiv 91/628/EEG(21) är uppfyllda, särskilt i fråga om vattning och utfodring.

- De skall i fråga om sådana djur som avses i artiklarna 5 10, innan de importeras ha varit placerade i karantän enligt de närmare regler som skall fastställas enligt förfarandet i artikel 26.

2. Tills särskilda regler har utarbetats för denna artikel skall de nationella bestämmelser fortsätta att gälla som tilllämpas vid import från sådana tredje länder för vilka inga regler på gemenskapsnivå har antagits, dock under förutsättning att de nationella bestämmelserna inte är gynnsammare än de som fastställs i kapitel II.

Artikel 19

Följande skall beslutas enligt förfarandet i artikel 26:

a) Särskilda djurhälsokrav med hänsyn till arten av djur samt de medföljande handlingarnas karaktär och innehåll vid import till gemenskapen av djur som är avsedda för djurparker, cirkusar och nöjesfält eller för laboratorier som utför experiment med djur.

b) Garantier utöver dem som avser de olika djurarterna i detta direktiv i syfte att skydda de berörda arter som finns inom gemenskapen.

Artikel 20

De principer och regler som fastställs i direktiv 90/675/EEG skall gälla, särskilt beträffande organisationen och uppföljningen av de inspektioner som skall utföras av medlemsstaterna och de skyddsåtgärder som skall vidtas.

Tills besluten enligt artikel 8.3 och artikel 30 i direktiv 91/496/EEG har genomförts, skall nuvarande nationella bestämmelser för tillämpningen av artikel 8.1 och 8.2 i nämnda direktiv fortsätta att gälla, dock utan att detta påverkar iakttagandet av de principer och regler som avses i första stycket i denna artikel.

KAPITEL IV Gemensamma slutbestämmelser

Artikel 21

Varje förebild för intyg som skall användas i handeln, och de djurhälsovillkor som skall uppfyllas för att djur, sperma, ägg (ova) och embryon av annat slag än de som avses i artiklarna 5-11 skall få förekomma i handeln, skall vid behov fastställas enligt förfarandet i artikel 26.

Artikel 22

Bilagorna till detta direktiv skall om så behövs ändras enligt förfarandet i artikel 26.

Artikel 23

För förflyttning av cirkus- och varietédjur och för handel med djur, sperma, ägg (ova) och embryon som är avsedda för djurparker får särskilda krav fastställas enligt förfarandet i artikel 26, i förekommande fall genom avsteg från artikel 6. A.1 e och från kapitel II.

Artikel 24

1. Vid införsel till eget territorium av djur (inklusive burfåglar), sperma, ägg (ova) och embryon som anges i detta direktiv och som har passerat genom ett tredje lands territorium, skall medlemsstaterna ha rätt att kräva att ett hälsointyg uppvisas som anger att kraven enligt detta direktiv är uppfyllda.

2. De medlemsstater som utnyttjar möjligheten enligt punkt 1 skall genom Ständiga veterinärkommittén underrätta kommissionen och de övriga medlemsstaterna om detta.

Artikel 25

Följande skall läggas till i bilaga A till direktiv 90/425/EEG:

"Direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de särskilda gemenskapsregler som avses i bilaga A.1 till direktiv 90/425/EEG (EGT nr L 268, 14.9.1992, s. 54)."

Artikel 26

När hänvisning sker till förfarandet enligt denna artikel skall Ständiga veterinärkommittén, inrättad genom beslut 68/361/EEG(22), handla enligt de regler som fastställts i artikel 17 i direktiv 89/662/EEG.

Artikel 27

Medlemsstater som genomför ett alternativt kontrollsystem med sådana garantier som motsvarar dem som fastställs i detta direktiv i fråga om rörelser inom sitt territorium av djur, sperma, ägg (ova) och embryon av de slag som omfattas av detta direktiv, får ömsesidigt tillåta avsteg från artikel 6. A.1 f, artikel 8 b och artikel 11.1 d.

Artikel 28

Enligt förfarandet i artikel 26 kan övergångsbestämmelser antas för en tid av tre år för att underlätta övergången till den nya ordning som fastställs genom detta direktiv.

Artikel 29

1. Medlemsstaterna skall före den 1 januari 1994 sätta i kraft de lagar och andra författningar som behövs för att följa detta direktiv. De skall omedelbart underrätta kommissionen om detta.

När medlemsstaterna antar dessa bestämmelser skall dessa innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

3. Bestämningen av den senaste tidpunkten för införlivandet i den nationella lagstiftningen till den 1 januari 1994 skall inte påverka avskaffandet av veterinärkontrollerna vid gränserna enligt direktiven 89/662/EEG och 90/425/EEG.

Artikel 30

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 juli 1992.

På rådets vägnar

J. GUMMER

Ordförande

(1) EGT nr C 327, 30.12.1989, s. 57 och

EGT nr C 84, 2.4.1990, s. 102.

(2) EGT nr C 38, 19.2.1990, s. 134 och

EGT nr C 149, 18.6.1990, s. 263.

(3) EGT nr C 62, 12.3.1990, s. 47 och

EGT nr C 182, 23.7.1990, s. 25.

(4) EGT nr 384, 31.12.1982, s. 1. Senast ändrat genom förordning (EEG) nr 197/90 (EGT nr L 29, 31.1.1990, s. 1).

(5) EGT nr 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Senast ändrat genom direktiv 91/499/EEG (EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 107).

(6) EGT nr L 315, 26.11.1985, s. 11. Senast ändrat genom direktiv 90/423/EEG (EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 13).

(7) EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 29. Senast ändrat genom direktiv 91/496/EEG (EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 56).

(8) EGT nr L 373, 31.12.1990, s. 1, senast ändrat genom direktiv 91/496/EEG (EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 56).

(9) Rådets direktiv 90/426/EEG av den 26 juni 1990 om djurhälsovillkor vid förflyttning och import av hästdjur från tredje land (EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 42), ändrat genom direktiv 91/496/EEG (EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 56).

(10) Rådets direktiv 90/539/EEG av den 15 oktober 1990 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen och för import från tredje land av fjäderfä och kläckningsägg (EGT nr L 303, 31.10.1990, s. 6). Senast ändrat genom direktiv 91/496/EEG (EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 56).

(11) Rådets direktiv 91/67/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för utsläppande på marknaden av djur och produkter från vattenbruk (EGT nr L 46, 19.2.1991, s. 1).

(12) Rådets direktiv 91/68/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med får och getter (EGT nr L 46, 19.2.1991, s. 19).

(13) Rådets direktiv 91/492/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av hygienkrav för produktion och utsläppande på marknaden av levande tvåskaliga blötdjur (EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 1).

(14) Rådets direktiv 91/493/EEG av den 22 juli 1991 om fastställande av hygienkrav för produktion och utsläppande på marknaden av fiskprodukter (EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 15).

(15) Rådets direktiv 80/217/EEG av den 22 januari 1980 om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av klassisk svinpest (EGT nr L 47, 21.2.1980, s. 11). Senast ändrat genom direktiv 87/486/EEG (EGT nr L 280, 3.10.1987, s. 21).

(16) Rådets direktiv 72/462/EEG av den 12 december 1972 om hälsoproblem och problem som rör veterinärbesiktning vid import från tredje land av nötkreatur, får,getter och svin samt av färskt kött och färska köttvaror (EGT nr L 302, 31.12.1972, s. 28). Senast ändrat genom direktiv 91/497/EEG (EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 69).

(17) EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 41.

(18) EGT nr L 303, 31.10.1990, s. 6.

(19) Rådets direktiv 71/118/EEG av den 15 februari 1971 om hygienproblem som påverkar handeln med färskt kött av fjäderfä. (EGT nr L 55, 8.3.1971, s. 23.) Senast ändrat genom direktiv 90/654/EEG (EGT nr L 353, 17.12.1990, s. 48).

(20) Rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av regler för hur veterinärkontroller skall organiseras för djur som importeras till gemenskapen från tredje land och om ändring av direktiv 89/662/EEG, 90/425/EEG och 90/675/EEG (EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 56).

(21) Rådets direktiv 91/628/EEG av den 19 november 1991 om skydd av djur under transport och med ändring av direktiv 90/425/EEG och 91/496/EEG (EGT nr L 340, 11.12.1991, s. 17).

(22) EGT nr L 255, 18.10.1968, s. 23.

BILAGA A

>Plats för tabell>

(1a) Oberoende av de anmälningspliktiga sjukdomar som fastställs i bilaga 1 till direktiv 82/894/EEG.

BILAGA B

>Plats för tabell>

BILAGA C

VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE AV ORGAN, INSTITUT OCH CENTRER

1. För att få ett officiellt godkännande enligt artikel 13.2 i detta direktiv, skall ett organ, institut eller centrum enligt definitionen i artikel 2.1 c

a) vara klart avgränsat och avskilt från omgivningarna,

b) vara beläget på rimligt avstånd från sådana jordbruksanläggningar vilkas hälsostatus kan äventyras genom närheten till ett godkänt organ, institut eller centrum,

c) stå under kontroll av en veterinär(1) som bevakar djuren som hela tiden skall kunna fångas, stängas in och sättas i bur,

d) ha tillräckliga karantänresurser,

e) ha ett eller flera lämpliga utrymmen för obduktion,

f) vara fritt från de sjukdomar som räknas upp i bilaga A och, i fråga om sådana sjukdomar som i den berörda staten ingår i ett program av det slag som avses i artikel 14, även från de sjukdomar som räknas upp i bilaga B,

g) dagligen föra journal med uppgift om

- antalet djur av varje art som finns i anläggningen och deras ålder,

- antalet djur som levereras till och från anläggningen med uppgift om transporten och djurens hälsa,

- observationer som gjorts under karantänstiden,

- resultaten från regelbundna undersökningar av exkrementer,

- resultaten från blodprov eller annan diagnostik,

- sjukdomsfall och i förekommande fall uppgift om behandlingen,

- resultaten från dissektion av djur som dör i anläggningen, även dödfödda djur,

h) ha resurser för lämplig kvittblivning av kroppar efter djur som har dött av någon sjukdom,

i) övervakas av en officiell veterinär som skall utföra minst två hälsokontroller per år.

Hälsokontrollerna skall minst omfatta följande:

- En undersökning av samtliga djur i anläggningen.

- Representativa prover från samtliga arter som är mottagliga för de sjukdomar som räknas upp i bilaga A och B(2) eller påvisande av dessa sjukdomar genom andra metoder. Proverna skall analyseras vid ett godkänt laboratorium som skall kontrollera om de innehåller bärare av sådana sjukdomar som kan drabba de enskilda arterna i bilaga A. Proverna får tas när som helst under året.

Laboratoriets testresultat från proverna som har tagits under hälsokontrollerna får inte visa några symtom på sjukdomarna i fråga.

- Granskning av de journaler som skall föras.

2. Godkännandet skall kvarstå om följande krav har uppfyllts:

a) Djuren som har förts till anläggningen skall komma från ett annat godkänt organ, institut eller centrum.

b) Om sådana djur som omfattas av direktiv 64/432/EEG är inhysta i ett godkänt organ, institut eller centrum, får de lämna anläggningen endast under officiell kontroll.

c) Hälsokontrollerna vid det godkända organet, institutet eller centret skall utföras två gånger årligen enligt punkt 1 i i denna bilaga.

d) Resultaten från laboratorieundersökningen av proven får inte visa några spår av bärare av de sjukdomar som anges i bilaga A och B(3).

e) Varje misstänkt dödsfall eller förekomsten av något annat symtom som kan tyda på att djur har smittats av en eller flera av de sjukdomar som anges i bilaga A och B(4) skall genast anmälas till den behöriga myndigheten.

3. Godkännandet får återkallas tillfälligt, återställas eller dras in helt i följande fall:

a) Om punkt 2 d i denna bilaga har föranlett anmälan, skall den behöriga myndigheten tillfälligt återkalla godkännandet för ifrågavarande organ, institut eller centrum.

b) Ett prov som tagits från ett misstänkt djur skickas till det godkända laboratoriet för test av ifrågavarande patogen. Den behöriga myndigheten skall omedelbart underrättas om testresultatet.

c) Om den behöriga myndigheten har underrättats om att någon av de sjukdomar som anges i bilaga A och B(5) misstänks ha brutit ut, skall den behöriga myndigheten i fråga om laboratorieanalys, epizootiologisk undersökning och åtgärderna mot sjukdomen samt indragning av godkännandet handla som om sjukdomen hade anmälts i enlighet med gällande direktiv om åtgärder som skall sättas in mot sjukdomar och handeln med djur på detta område.

d) Om testresultaten inte visar några tecken på patogenerna i fråga skall den behöriga myndigheten återställa godkännandet.

e) Sedan orsakerna till infektionen har eliminerats skall organet, institutet eller centret återfå sitt godkännande först om villkoren enligt punkt 1 i denna bilaga, med undantag för punkt 1 f, åter är uppfyllda.

f) Den behöriga myndigheten skall underrätta kommissionen om ett tillfälligt återkallat, ett helt återställt eller ett indraget godkännande.

(1) Som ansvarar för att djurhälsokraven enligt detta direktiv följs i den dagliga verksamheten.

(2) Om anmälningsplikt gäller för någon av dessa sjukdomar i den berörda medlemsstaten.

(3) Om någon av dessa sjukdomar är anmälningspliktig i den berörda medlemsstaten.

BILAGA D

KAPITEL I

I. Villkor för godkännande av seminstationer

Seminstationer skall

1. stå under överinseende av en "seminstationsveterinär",

2. ha olika och fysiskt avskilda lokaliteter för

- inhysning och isolering av djur,

- insamling av sperma,

- rengöring och desinficering av utrustning,

- behandling av sperma,

- förvaring av sperma,

3. vara avskilt uppförda eller belägna så att kontakt med djur utanför stationen förhindras,

4. ha sådana lokaliteter som avses under punkt 2 som är lätta att rengöra och desinficera.

II. Villkor för övervakning av seminstationer

Seminstationer skall

1. övervakas för att säkerställa att endast spermadonerande djur inhyses där. Andra tamdjur får dock vistas där om de uppfyller de allmänna villkoren nedan,

2. övervakas för att säkerställa att det förs ett register som visar

- identiteten på de djur som vistas på stationen,

- all förflyttning av djuren (till och från stationen),

- utförda hälsokontroller,

- tidigare hälsotillstånd,

- spermans destination,

- spermans förvaring,

3. inspekteras minst två gånger om året av en officiell veterinär för att säkerställa att villkoren för godkännande och övervakning har tillgodosetts,

4. anställa kompetent personal med sådan utbildning i desinficering och hygien att spridning av sjukdomar kan undvikas,

5. övervakas för att säkerställa att

- insamling, behandling och förvaring av sperma endast äger rum i lokaliteter som uteslutande är avsedda för dessa ändamål,

- all utrustning som kommer i kontakt med sperman eller det donerande djuret under insamling eller behandling desinficeras noggrant eller steriliseras före varje användning,

- varje behållare för förvaring eller transport av sperma desinficeras eller steriliseras före användningen,

6. alltid använda

- sådana produkter av animaliskt ursprung vid behandling av sperma (tillsats eller förtunning) som inte medför några hälsorisker eller som tidigare har genomgått sådan behandling för att utesluta dessa risker,

- ett kylmedel som tidigare inte har använts för andra produkter av animaliskt ursprung,

7. säkerställa att varje kvantitet sperma kan identifieras korrekt på sådant sätt att datum för insamling samt ras och identitet för donatordjuret kan fastställas, liksom namnet på den godkända station som har utfört insamlingen.

KAPITEL II Villkor för insamlingsstationer

Krav i samband med användning av donatordjur

A. HINGSTAR

Endast hingstar som har godkänts av den officiella veterinären och uppfyller följande krav får användas för donering av sperma:

1. De skall vara vid god hälsa vid doneringstillfället.

2. De skall uppfylla kraven i direktiv 90/426/EEG och komma från anläggningar som också uppfyller dessa krav.

3. De skall under 60 dagar närmast före den första donationen ha genomgått följande tester med negativt resultat:

a) För att påvisa smittsam anemi hos hästdjur, "Coggins test", ett immunodiffusionstest med agargel.

b) För att påvisa viral arterit, ett nollneutralisationstest (spädning

BILAGA E

>Hänvisning till >

Top