EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0628

Kommissionens direktiv 90/628/EEG av den 30 oktober 1990 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 77/541/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bilbälten och fasthållningsanordningar i motorfordon

OJ L 341, 6.12.1990, p. 1–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 020 P. 3 - 15
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 020 P. 3 - 15
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 010 P. 202 - 214
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 010 P. 202 - 214
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 010 P. 202 - 214
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 010 P. 202 - 214
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 010 P. 202 - 214
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 010 P. 202 - 214
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 010 P. 202 - 214
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 010 P. 202 - 214
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 010 P. 202 - 214

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; tyst upphävande genom 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/628/oj

31990L0628

Kommissionens direktiv 90/628/EEG av den 30 oktober 1990 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 77/541/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bilbälten och fasthållningsanordningar i motorfordon

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 341 , 06/12/1990 s. 0001 - 0013
Finsk specialutgåva Område 13 Volym 20 s. 0003
Svensk specialutgåva Område 13 Volym 20 s. 0003


KOMMISSIONENS DIREKTIV av den 30 oktober 1990 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 77/541/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bilbälten och fasthållningsanordningar i motorfordon (90/628/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 77/541/EEG av den 28 juni 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bilbälten och fasthållningsanordningar i motorfordon(1), senast ändrat genom Anslutningsakten för Spanien och Portugal, särskilt artikel 10 i detta, och

med beaktande av följande:

En omfattande utvärdering av direktiv 77/541/EEG har visat att det är möjligt att förbättra trafiksäkerheten ytterligare genom att tillämpa praktisk erfarenhet och teknisk utveckling och ta hänsyn till de framsteg som gjorts inom Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa, särskilt genom att förordning nr 16

- inför krav för typgodkännande av "fyrpunktsbälten" för särskilda fordonstyper,

- inför krav för typgodkännande av bilbälten med sträckningsanordningar,

- föreskriver montering av lämpliga bilbälten för alla sittplatser i alla motorfordonskategorier med så få undantag som möjligt,

- inför en mall för intyg om att bilbälten faktiskt har monterats i den fordonstyp som skall godkännas,

- inför provningskrav för höjdjusteringsanordningar för bilbälten,

och

- inför strängare krav för överensstämmelsen med godkänd typ.

Erfarenheten visar att vissa befintliga definitioner och krav måste ändras något.

Skyddet för att hindra att passagerare, särskilt passagerare i bussar och turistbussar, kastas ut i händelse av en olycka måste förbättras och ytterligare ändringar i direktivet bör införas för detta ändamål.

Alla lämpliga åtgärder bör vidtas för att dessa ändringar skall kunna tillämpas senast den 31 december 1991.

Antagandet av ett direktiv om obligatorisk användning av bilbälten för alla åkande i fordon som väger mindre än 3,5 ton bör knytas till ytterligare en ändring av direktivet i syfte att göra montering av trepunktsbälten med upprullningsdon obligatorisk även för de bakre yttre sittplatserna i sådana fordon.

Bestämmelserna i detta direktiv har tillstyrkts av Kommittén för anpassning till teknisk utveckling av direktiv om avskaffande av tekniska handelshinder inom motorfordonssektorn.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna till direktiv 77/541/EEG ändras enligt bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1. Från och med den 1 maj 1991 får ingen medlemsstat,

a) av skäl som hänför sig till bilbälten eller fasthållningsanordningar,

- vägra att bevilja EEG-typgodkännande, vägra att utfärda det intyg som anges i artikel 10.1 sista strecksatsen i rådets direktiv 70/156/EEG(2) eller vägra att bevilja nationellt typgodkännande för en typ av fordon, eller

- förbjuda att fordon tas i bruk

om bilbältena eller fasthållningsanordningarna för denna fordonstyp eller i dessa fordon har godkänts enligt direktiv 77/541/EEG i dess lydelse enligt detta direktiv,

b) - vägra att bevilja EEG-typgodkännande med avseende på en typ av bilbälte eller fasthållningsanordning som är avsedd att monteras i ett fordon och som uppfyller kraven i direktiv 77/541/EEG i dess lydelse enligt detta direktiv,

- förbjuda att sådana bilbälten och fasthållningsanordningar släpps ut på marknaden, vilka är försedda med den EEG-typgodkännandemärkning som föreskrivs i detta direktiv.

2. Från och med den 1 juli 1992 får medlemsstaterna

a) - inte längre utfärda det intyg som anges i artikel 10.1 sista strecksatsen i direktiv 70/156/EEG med avseende på en typ av fordon,

- vägra att bevilja nationellt typgodkännande för en typ av fordon,

i vilket bilbältena eller fasthållningsanordningarna inte har godkänts enligt direktiv 77/541/EEG i dess lydelse enligt detta direktiv,

b) - vägra att bevilja EEG-typgodkännande med avseende på en typ av bilbälte eller fasthållningsanordning som är avsedd att monteras i ett fordon och som inte uppfyller kraven i direktiv 77/541/EEG i dess lydelse enligt detta direktiv.

3. Från och med den 1 juli 1997 får medlemsstaterna

- förbjuda att fordon tas i bruk i vilka bilbältena eller fasthållningsanordningarna inte har godkänts enligt direktiv 77/541/EEG i dess lydelse enligt detta direktiv,

- förbjuda att sådana bilbälten och fasthållningsanordningar släpps ut på marknaden som är avsedda att monteras i ett fordon och som inte är försedda med den EEG-typgodkännandemärkning som föreskrivs i detta direktiv.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall införa de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 1 maj 1991. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

De bestämmelser som medlemsstaterna antar skall innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om sådana hänvisningar skall varje medlemsstat själv besluta.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 1990.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Vice ordförande

(1) EGT nr L 220, 29.8.1977, s. 95.

(2) EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1.

BILAGA

Bilaga 1 skall ändras på följande sätt:

1.4. I punkt 1.4 skall följande införas på slutet:

"... justeringsanordning, utom i fråga om låsbeslaget för ett fyrpunktsbälte".

Följande nya punkt 1.8.6 skall införas:

"1.8.6 Bältesjusteringsanordning för höjd: en anordning som gör att höjdläget för bältets övre slinga kan justeras med hänsyn till kraven för den enskilde bäraren och sätets läge. En sådan anordning får anses vara en del av bältet eller en del av bältesförankringen."

Efter punkt 1.12 skall följande nya punkt 1.12.1 införas:

"1.12.1 Främre passagerarsäte: varje säte där den "främsta H-punkten" för sätet i fråga befinner sig i eller framför det vertikala tvärplanet genom förarens R-punkt."

Följande nya punkt 1.22 skall införas:

"1.22 Sträckningsanordning: en tillagd eller inbyggd anordning som sträcker bandet så att slacket i bältet minskas vid en kollision."

I punkt 2.1.2.1 skall första meningen ändras enligt följande:

"... ritningar och

- i fråga om upprullningsdon, monteringsanvisningar för avkänningsanordningen,

- för sträckningsanordningar eller sträckningsanordningssystem, en fullständig teknisk beskrivning av konstruktionen och funktionen, i förekommande fall en beskrivning också av avkännandeanordningens konstruktion och funktion, vilken beskriver aktiveringsmetoden och varje nödvändig metod för att undvika oavsiktlig aktivering.

Ritningarna skall visa..."

I punkt 2.1.2.1 skall följande läggas till:

"Om bältet är konstruerat att fästas i fordonsstommen genom en bältesjusteringsanordning för höjd skall den tekniska beskrivningen ange huruvida denna anordning anses vara en del av bältet eller inte."

Följande nya punkt 2.1.4 skall införas:

2.1.4. "Den behöriga myndigheten skall innan typgodkännande beviljas intyga att det finns tillfredsställande rutiner för effektiv kontroll av överensstämmelse med godkänd typ."

2.4.2.1. I punkt 2.4.2.1 skall sista meningen ändras enligt följande:

"De delar av låsbeslaget som kan förmodas komma i beröring med bärarens kropp skall ha en kontaktyta på minst 20 cm² och med minst 46 mm bredd, mätt i ett plan som befinner sig på ett största avstånd av 2,5 mm från kontaktytan.

I fråga om låsbeslag för fyrpunktsbälten skall det sistnämnda kravet anses uppfyllt om låsbeslagets kontaktyta mot bärarens kropp är mellan 20 och 40 cm²."

Följande nya mening skall införas i slutet av punkt 2.4.2.3 i dess lydelse enligt direktiv 82/319/EEG(1):

"I fråga om låsbeslag för fyrpunktsbälten får denna provning utföras utan att alla tungor har förts in."

Punkt 2.4.4 skall ändras enligt följande:

"2.4.4 Fästen och bältesjusteringsanordningar för höjd

Fästena skall hållfasthetsprovas enligt vad som föreskrivs i punkterna 2.7.6.1 och 2.7.6.2. Bältesjusteringsanordningarna för höjd skall hållfasthetsprovas enligt kraven i punkt 2.7.6.2 i detta direktiv, om de inte har provats på fordonet med tillämpning av direktiv 76/115/EEG om förankringar av bilbälten (med senare ändringar). Dessa delar får varken gå sönder eller lossna då de utsätts för den föreskrivna belastningen."

Följande nya punkt 2.4.6 skall införas:

"2.4.6 Sträckningsanordning

2.4.6.1. Sedan sträckningsanordningen (inklusive anslagsavkännaren ansluten till anordningen genom originalkontakterna men utan att någon ström flyter genom dem) har genomgått korrosionsprovning enligt punkt 2.7.2 skall den fungera normalt.

2.4.6.2. Det skall intygas att oavsiktlig manövrering av anordningen inte medför någon risk för kroppsskada på bäraren.

2.4.6.3. För pyrotekniska sträckningsanordningar föreskrivs följande:

2.4.6.3.1. Sedan sträckningsanordningen har genomgått konditionering enligt punkt 2.7.10.2 får inte manövreringen av sträckningsanordningen ha aktiverats av temperaturen och anordningen skall fungera normalt.

2.4.6.3.2. Åtgärder skall vidtas för att hindra heta utströmmande gaser att antända närliggande brännbara material."

2.6.1.2. I punkt 2.6.1.2 skall följande införas på slutet:

"För bilbälten med upprullningsdon skall upprullningsdonet ha genomgått den dammprovning som anges i punkt i 2.7.7.3. För bilbälten eller fasthållningsanordningar försedda med en sträckningsanordning innehållande pyrotekniska medel skall dessutom anordningen ha genomgått den konditionering som anges i punkt 2.7.10.2."

Följande nya punkt 2.6.1.2.3 skall införas:

"2.6.1.2.3. För ett bälte som är avsett att användas med en bältesjusteringsanordning för höjd enligt definitionen i punkt 1.8.6 ovan skall provningen utföras med anordningen inställd i det eller de mest ogynnsamma lägena, vilka väljs av det provningsorgan som ansvarar för provningen. Om justeringsanordningen för höjd utgörs av själva förankringen, enligt vad som tillåts i direktiv 76/115/EEG, kan dock det provningsorgan som ansvarar för provningarna om det så önskar tillämpa bestämmelserna i punkt 2.7.8.1 nedan."

Följande nya punkt 2.6.1.2.4 skall införas:

"2.6.1.2.4. För ett bilbälte med en sträckningsanordning skall en av de dynamiska provningarna utföras med anordningen inkopplad och den andra med anordningen urkopplad.

I det första fallet gäller följande:

2.6.1.2.4.1. Under provningen får de minsta förskjutningar som anges i punkt 2.6.1.3.2 ovan minskas med hälften.

2.6.1.2.4.2. Efter provningen får den kraft som mäts enligt punkt 2.7.10.1 inte överstiga 100 daN."

2.6.1.3.2. I punkt 2.6.1.3.2 skall följande läggas till efter första meningen:

"För ett fyrpunktsbälte får den minsta förskjutningen som anges för bäckenet minskas med hälften." (återstoden behålls oförändrad)

Punkt 2.7.6.1 Efter fösta meningen i punkt 2.7.6.1, i dess lydelse enligt direktiv 82/319/EEG, skall en ny mening med följande lydelse införas:

"För fyrpunktsbälten skall låsbeslaget anslutas till provningsutrustningen med de band som är kopplade till låsbeslaget och låstungan eller de två låstungorna placerade på ett ungefärligen symmetriskt sätt i förhållande till låsbeslagets geometriska centrum." (Återstoden av stycket behålls oförändrad.)

Punkt 2.7.6.2 skall ändras på följande sätt:

"2.7.6.2. Fästena och alla bältesjusteringsanordningar för höjd skall provas på det sätt ... med bandet helt avrullat från rullen."

I punkt 2.7.7.2.2 skall den andra meningen ändras enligt följande:

"Konstruktionen av varje sådan provningsutrustning skall säkerställa att den föreskrivna accelerationen åstadkoms innan väven har dragits ut ur upprullningsdonet mer än 5 mm och så att utdragningen sker med en genomsnittlig ökningstakt för accelerationen på minst 25 g per sekund och inte mer än 150 g per sekund."

I punkt 2.7.8.1 skall följande nya meningar införas på slutet:

"I det fall när den dynamiska provningen har utförts för en typ av fordon behöver den inte upprepas för andra fordonstyper där alla förankringspunkter befinner sig på ett avstånd på mindre än 50 mm från motsvarande förankringspunkt för det provade bältet. Alternativt får tillverkarna bestämma hypotetiska förankringslägen för provning i syfte att innefatta största antalet faktiska förankringspunkter. Om bältet är försett med en bältesjusteringsanordning för höjd enligt definitionen i 1.8.6 ovan skall anordningens läge och dess fästdetaljer vara desamma som de som finns på fordonet."

Femte raden i den befintliga punkt 2.7.8.1 skall rättas (endast i den engelska texten) så att den får följande lydelse:

"... or with the data supplied by the manufacturer..."

I början av punkt 2.7.8.1.1 skall följande två meningar införas:

"För bilbälten eller fasthållningsanordningar med sträckningsanordningar som utnyttjar andra delar än de som ingår i själva bältesenheten skall bältesenheten vara monterad tillsammans med de nödvändiga extra fordonsdelarna på provvagnen på det sätt som föreskrivs i punkterna 2.7.8.1.2 - 2.7.8.1.6.

I fall då dessa anordningar inte kan provas på provvagnen får tillverkaren i stället med en konventionell frontkollisionsprovning vid 50 km/tim i enlighet med ISO-förfarandet 3560 (1975/11/01 - Vägfordon - Frontkollisionsprovning mot fast hinder) visa att anordningen uppfyller kraven i direktivet."

Andra meningen i punkt 2.7.9.2, i dess lydelse enligt direktiv 82/319/EEG, skall ändras enligt följande:

"En belastning skall anbringas på låsbeslaget genom direkt dragning i de band som är anslutna till det så att alla band utsätts för en kraft på 60/n daN. "n" är det antal band som är anslutna till låsbeslaget när detta befinner sig i låst läge, och dess minsta värde anses vara två."

Följande nya punkt 2.7.10 skall införas:

"2.7.10 Ytterligare provningar på bilbälten med sträckningsanordningar

2.7.10.1. Sträckningskraften skall mätas inom mindre än fyra sekunder efter anslaget så nära som möjligt intill beröringspunkten med provdockan på den fria bandlängden mellan provdockan och sträckningsanordningen eller eventuell styrskena sedan provdockan vid behov har återställts till sitt ursprungliga sittläge.

2.7.10.2 Konditionering

Sträckningsanordningen får skiljas från det bilbälte som skall provas och förvaras under 24 timmar i en temperatur på 60 ± 5 °C. Temperaturen skall sedan höjas till 100 ± 5 °C under två timmar. Därefter skall anordningen under 24 timmar förvaras i en temperatur på -30 ± 5 °C.

Sedan anordningen har konditionerats skall den värmas till omgivningstemperaturen.

Om den har skilts från bilbältet skall den åter monteras på bilbältet."

Punkt 2.7.10. skall hädanefter heta 2.7.11.

Punkt 2.8 skall ha följande lydelse:

"2.8 Överensstämmelse med godkänd typ

2.8.1. Varje bilbälte eller fasthållningsanordning som godkänts enligt detta direktiv skall vara tillverkat så att det överensstämmer med den godkända typen genom att uppfylla kraven i 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 och 2.7 ovan.

2.8.2. För att kontrollera att kraven i punkt 2.8.1 uppfylls skall lämpliga kontroller utföras på produkterna.

2.8.3. Innehavaren av godkännandet skall särskilt

2.8.3.1. se till att det finns metoder för effektiv kontroll av produkternas kvalitet,

2.8.3.2. ha tillgång till den kontrollutrustning som är nödvändig för att kontrollera överensstämmelsen med varje godkänd typ,

2.8.3.3. se till att provningsresultaten antecknas och att bifogade handlingar hålls tillgängliga under en tid som skall bestämmas efter överenskommelse med den myndighet som lämnar godkännandet,

2.8.3.4. analysera resultaten av varje provningstyp för att därigenom kunna kontrollera och säkerställa att bilbältet eller fasthållningsanordningen har stabila egenskaper, med hänsyn till den variation som är förbunden med industriell tillverkning,

2.8.3.5. se till att, för varje typ av bilbälte eller fasthållningsanordning, åtminstone de provningar utförs som föreskrivs i bilaga 16,

2.8.3.6. se till att varje provexemplar eller provbit som visar tecken på bristande överensstämmelse med den utförda typprovningen föranleder ytterligare provtagning och provning. Alla nödvändiga åtgärder skall vidtas för att återställa överensstämmelsen med den godkända typen.

2.8.4. Den behöriga myndighet som har beviljat typgodkännande får när som helst kontrollera de kontrollmetoder för överensstämmelsen som tillämpas för varje produktionsenhet.

2.8.4.1. Vid varje inspektion skall provnings- och produktionsrapporter visas för den besökande kontrollanten.

2.8.4.2. Kontrollanten får välja ut stickprov som skall provas i tillverkarens laboratorium. Minsta antalet provexemplar får bestämmas med hänsyn till resultaten av tillverkarens egen kontroll.

2.8.4.3. När kvaliteten tycks vara otillfredsställande eller när det verkar vara nödvändigt att kontrollera tillförlitligheten för de provningar som utförts med tillämpning av punkt 2.8.4.2 skall kontrollanten välja ut provexemplar som skall sändas till den tekniska tjänst som har utfört typgodkännandeprovningarna.

2.8.4.4. Den behöriga myndigheten får utföra varje provning som föreskrivs i detta direktiv.

2.8.4.5. Den normala frekvensen av inspektioner som görs med godkännande av den behöriga myndigheten skall vara två per år. I fall då negativa resultat noteras under en av dessa inspektioner skall den behöriga myndigheten se till att alla nödvändiga åtgärder vidtas för att återställa överensstämmelsen med godkänd typ så snabbt som möjligt."

Punkterna 3.1-3.1.5 skall ersättas med följande:

"3.1 Fordonsutrustning(1)

3.1.1. Varje fordon som omfattas av artikel 9 och tillhör kategori M eller N (utom de fordon i kategorierna M2 över 3,5 ton och M3 som innehåller utrymmen som utformats särskilt för stående passagerare) skall vara utrustat med bilbälten eller fasthållningsanordningar som uppfyller kraven i detta direktiv.

3.1.2. Typerna av bilbälten eller fasthållningsanordningar för varje sittplats där montering krävs skall vara de som anges i bilaga 15 [som varken medger att låsningsfria upprullningsdon (1.8.1) eller upprullningsdon med manuell upplåsning (1.8.2) kan användas]. För alla sittplatser där höftbälten typ B anges i bilaga 15 tillåts höftbälten typ Br3 utom i det fall då de vid användning rullas upp i sådan utsträckning att de minskar bekvämligheten på ett märkbart sätt efter normal sammankoppling.

3.1.3. För andra yttre sittplatser än de främre i fordon i kategori M1, vilka visas i bilaga 15 och är märkta med symbolen , är dock montering av ett höftbälte av typ B, Br3 eller Br4m tillåten när det finns en genomgång mellan ett säte och närmaste sidovägg i fordonet för att passagerare skall kunna nå andra delar av fordonet. Ett utrymme mellan ett säte och sidoväggen anses vara en genomgång om avståndet mellan denna sidovägg, med alla dörrar stängda, och ett vertikalt längsplan genom det berörda sätets centrumlinje - mätt vid R-punktens läge och vinkelrätt mot fordonets symmetrilängsplan - är större än 500 mm.

3.1.4. Där inga bilbälten krävs får varje typ av bilbälte eller fasthållningsanordning som överensstämmer med detta direktiv tillhandahållas efter tillverkarens val. A-typbälten av de typer som medges i bilaga 15 får tilllhandahållas som ett alternativ till höftbälten för de sittplatser där höftbälten anges i bilaga 15.

3.1.5. På trepunktsbälten med upprullningsdon skall åtminstone ett upprullningsdon verka på diagonalbandet.

3.1.6. Med undantag för fordon i kategori M1 får ett nödlåsande upprullningsdon av typ 4N (1.8.5) användas i stället för ett upprullningsdon av typ 4 (1.8.4) där det på ett sätt som godtas av provningsorganet har visats att montering av ett upprullningsdon av typ 4 inte är praktiskt möjlig.

3.1.7. För de främre yttre och främre mittersta sittplatserna som visas i bilaga 15 och är märkta med symbolen * skall höftbälten av den typ som anges i den nämnda bilagan anses vara tillräckliga om vindrutan befinner sig utanför den referenszon som definieras i bilaga 2 till direktiv 74/60/EEG.

Med avseende på bilbältena skall vindrutan anses vara en del av referenszonen då den kan komma i statisk beröring med provningsutrustningen enligt den metod som beskrivs i bilaga 2 till direktiv 74/60/EEG.

3.1.8. För alla sittplatser som i bilaga 15 är märkta med symbolen

skall höftbälten av de typer som anges i bilaga 15 tillhandahållas där sittplatsen är en "utsatt sittplats" enligt definition i 3.1.9.

3.1.9. En "utsatt sittplats" är en plats där det inte finns någon "skyddande skärm" framför sätet inom följande angivna utrymme:

- Mellan två horisontalplan, ett genom H-punkten och det andra 400 mm ovanför denna.

- Mellan två vertikala längsplan som är symmetriska i förhållande till H-punkten och befinner sig 400 mm från varandra.

- Bakom ett vertikalt tvärplan 1,30 m från H-punkten.

I detta sammanhang avses med skyddande skärm en yta med lämplig hållfasthet och som inte uppvisar några avbrott så att det någonstans i den skyddande skärmen finns någon öppning genom vilken den geometriska projektionen av en sfär kan passera om en sfär med diametern 165 mm projiceras geometriskt i en horisontell längsriktning genom någon punkt i utrymmet som definieras ovan och genom sfärens centrum.

Ett säte anses vara en utsatt sittplats om de skyddande skärmarna inom det utrymme som definieras ovan har en sammanlagd yta på mindre än 800 cm².

(1) Utöver kraven i 3.1 får medlemsstaterna enligt nationell lagstiftning för vissa fordonstyper godta andra typer av bilbälten eller fasthållningsanordningar som omfattas av detta direktiv."

Efter punkt 3.2.2.3 skall en ny punkt 3.2.2.4 införas:

"3.2.2.4. Konstruktionen och monteringen av varje bilbälte för varje sittplats skall vara sådan att bältet är direkt tillgängligt för användning. När hela sätet eller sittdynan och/eller sätets ryggstöd kan vikas för att medge tillträde till fordonets bakre del eller för frakt av gods eller bagage skall dessutom, sedan dessa säten vikts och återställts till sittläget, bilbältena för dessa säten vara åtkomliga för användning eller lätt kunna återfinnas under eller bakom sätet och tas fram för användning av en person enligt anvisningar i fordonets instruktionsbok utan att denna person behöver utbildas eller tränas."

I punkt 3.3.2 skall fjärde meningen ändras enligt följande:

"I fråga om bilbälten och fasthållningsanordningar för främre yttre sittplatser, utom om de utgörs av fyrpunktsbälten, skall låsbeslaget vidare kunna låsas på motsvarande sätt."

I punkt i 3.3.2 skall sista meningen ersättas med följande:

"En kontroll skall göras för att säkerställa att kontaktytan uppfyller kraven i 2.4.2.1 i denna bilaga, om låsbeslaget kommer i beröring med bäraren."

I bilaga 2 punkt 1, skall följande läggas till:

"... /anordning för höjdjustering av övre slingan(1)."

I bilaga 2 skall följande dokumentmall införas efter typgodkännandeintyget:

"Tillägg 1

DOKUMENTMALL MONTERING AV BILBÄLTEN OCH FASTHÅLLNINGSANORDNINGAR

>Start Grafik>

(Största format A4)

Namn på anmälande myndighet

Anmälan om utvärdering av monteringen av bilbälten eller fasthållningsanordningar i ett fordon enligt punkt 3 i bilaga 1 till direktiv 77/541/EEG, i dess lydelse enligt direktiv 81/576/EEG, 82/319/EEG och 90/628/EEG.

Denna anmälan är en sammanfattning av huvudegenskaperna för monteringen och anger huruvida myndigheten ansett den vara tillfredsställande, otillfredsställande eller inte längre tillfredsställande.

Anmälans referensnummer

1.Handelsbeteckning eller varumärke för motorfordonet

2.Fordonstyp och kategori

3.Tillverkarens namn och adress

4.Namn och adress för tillverkarens representant, om sådan finns

5.Beskrivning av bilbältena eller fasthållningsanordningarna. Den skall omfatta följande:

5.1.Bilbälten

Fabrikat

Huvudgodkännandenummer

Plats i fordonet

5.2.Bilbältesförankringar

Grundgodkännandenummer

5.3.Sätena och deras förankringar

Grundgodkännandenummer

6.Fordonet tillhandahållet för utvärdering den

7.Teknisk tjänst som utför kontrollen

8.Datum för rapport utfärdad av den tekniska tjänsten

9.Nummer på rapport utfärdad av den tekniska tjänsten

10.Monteringen anses vara tillfredsställande/otillfredsställande/inte längre tillfredsställande(*) med avseende på 3.1 - 3.3.4 i bilaga 1.

11.Ort

12.Datum

13.Följande dokument hör till denna anmälan och kan fås på särskild begäran: godkännanderapporter, fotografier och/eller skisser av de delar som anges i 5.1, 5.2 och 5.3.

14.Underskrift

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.>Slut Grafik>

"

Bilaga 3 skall ändras enligt följande:

Punkt 1.1.1:

- Följande skall läggas till:

"9. för Spanien

21. för Portugal".

- Bokstäverna "GR" skall ersättas med "EL".

Följande nya punkt 1.1.3.2.3 skall införas:

"1.1.3.2.3. Bokstaven "p" för ett bilbälte med en sträckningsanordning."

Bilaga 7 skall ändras enligt följande:

I punkt 3 första stycket skall en ny mening läggas till:

"Toleransen för förankringspunkternas lägen är sådan att varje förankringspunkt skall befinna sig högst 50 mm från motsvarande A, B och K eller A1, B1 och K i figur 1."

Följande nya punkt 3.1 skall införas:

"3.1. I fråga om ett bälte som är försett med en bältesjusteringsanordning för höjd enligt definitionen i 1.8.6 i detta direktiv skall denna anordning vara fastsatt antingen i en styv ram eller i en del av fordonet som den normalt är monterad på, vilken skall vara säkert fastsatt på provvagnen."

Figur 1 skall ersättas med följande figur:>Hänvisning till >

Bilaga 10 skall ändras enligt följande:

I punkt 2 g skall följande läggas till på slutet:

"... eller, när ett bilbälte är försett med en sträckningsanordning, när den anordningen har aktiverats".

Följande nya bilagor 15 och 16 skall införas:

"BILAGA 15

>Plats för tabell>

"

"BILAGA 16

KONTROLL AV ÖVERENSSTÄMMELSE MED GODKÄND TYP

1. PROVNINGAR

Det skall kunna påvisas att bilbälten uppfyller de krav som följande provningar är baserade på:

1.1 Kontroll av låsningströskeln och uthålligheten för nödlåsande upprullningsdon

Enligt bestämmelserna i punkt 2.7.7.2, i den mest ogynnsamma riktningen efter genomförande av uthållighetsprovningen enligt punkterna 2.7.2, 2.7.7.1 och 2.7.7.3, som ett krav för punkt 2.4.5.2.5.

1.2 Kontroll av uthålligheten för automatiskt låsande upprullningsdon

Enligt bestämmelserna i punkt 2.7.7.1, kompletterade med provningarna i punkterna 2.7.2 och 2.7.7.3, som ett krav för 2.4.5.1.3.

1.3 Hållfasthetsprovning på band efter konditionering

Enligt det förfarande som beskrivs i punkt 2.7.5, efter konditionering enligt kraven i punkterna 2.7.3.1 - 2.7.3.5.

1.3.1 Hållfasthetsprovning på band efter nötning

Enligt det förfarande som beskrivs i punkt 2.7.5, efter konditionering enligt kraven som beskrivs i punkt 2.7.3.6.

1.4 Mikroglidningsprovning

Enligt det förfarande som beskrivs i punkt 2.7.4.

1.5 Provning av de styva delarna

Enligt det förfarande som beskrivs i punkt 2.7.6.

1.6 Kontroll av egenskapskraven för bilbältena eller fasthållningsanordningarna när dessa genomgått den dynamiska provningen

1.6.1 Provningar med konditionering

1.6.1.1. Bälten eller fasthållningsanordningar som är försedda med ett nödlåsande upprullningsdon: enligt bestämmelserna i punkterna 2.7.8 och 2.7.9, med hjälp av ett bälte som tidigare genomgått 45 000 cykler av den uthållighetsprovning för upprullningsdonet som föreskrivs i punkt 2.7.7.1 och de provningar som definieras i punkterna 2.4.2.3, 2.7.2 och 2.7.7.3.

1.6.1.2. Bälten eller fasthållningsanordningar som är försedda med ett automatiskt låsande upprullningsdon: enligt bestämmelserna i punkterna 2.7.8 och 2.7.9, med hjälp av ett bälte som tidigare genomgått 10 000 cykler av den uthållighetsprovning för upprullningsdonet som föreskrivs i punkt 2.7.7.1 och de provningar som definieras i punkterna 2.4.2.3, 2.7.2 och 2.7.7.3.

1.6.1.3. Fast bälte: enligt bestämmelserna i punkterna 2.7.8 och 2.7.9, på ett bilbälte som har genomgått den provning som föreskrivs i punkterna 2.4.2.3 och 2.7.2.

1.6.2 Provning utan någon konditionering

Enligt de bestämmelser som anges i punkterna 2.7.8 och 2.7.9.

2. PROVNINGSFREKVENS OCH RESULTAT

2.1. Frekvensen för provning mot kraven enligt punkterna 1.1 - 1.5 skall fastställas på ett statistiskt kontrollerat och slumpmässigt sätt enligt något normalt kvalitetssäkringsförfarande.

2.1.1. I fråga om nödlåsande upprullningsdon skall dessutom alla enheter kontrolleras enligt följande:

2.1.1.1. Antingen enligt bestämmelserna i punkterna 2.7.7.2.1 och 2.7.7.2.2, i den mest ogynnsamma riktningen enligt vad som anges i punkt 2.7.7.2.1.2. Provningsresultaten skall uppfylla kraven i punkterna 2.4.5.2.1.1 och 2.4.5.2.3.

2.1.1.2. Eller enligt bestämmelserna i punkt 2.7.7.2.3, i den mest ogynnsamma riktningen. Lutningshastigheten kan dock vara större än den föreskrivna hastigheten så länge den inte påverkar provningsresultaten. Provningsresultaten skall uppfylla kraven i punkt 2.4.5.2.1.4.

2.2. Kontroll av överensstämmelse med den dynamiska provningen enligt punkt 1.6 i denna bilaga skall utföras med en minsta frekvens enligt följande:

2.2.1 Provningar med konditionering

2.2.1.1. I fråga om bälten som är försedda med ett nödlåsande upprullningsdon skall för varje sort av låsningsmekanism(1) följande antal bälten underkastas den provning som föreskrivs i punkt 1.6.1.1 i denna bilaga:

- Där den dagliga produktionen är större än 1 000 bälten, ett per 100 000 tillverkade bälten, med en minsta frekvens av ett per två veckor.

- Där den dagliga produktionen är mindre än eller lika med 1 000 bälten, ett per 10 000 tillverkade bälten, med en minsta frekvens av ett per år.

2.2.1.2. I fråga om bälten som är försedda med ett automatiskt låsande upprullningsdon och i fråga om fasta bälten skall följande antal bälten underkastas den provning som föreskrivs i punkt 1.6.1.2 respektive 1.6.1.3 i denna bilaga:

- Där den dagliga produktionen är större än 1 000 bälten, ett per 100 000 tillverkade bälten, med en minsta frekvens av ett per två veckor.

- Där den dagliga produktionen är mindre än eller lika med 1 000 bälten, ett per 10 000 tillverkade bälten, med en minsta frekvens av ett per år.

(1) I denna bilaga avses med sort av låsningsmekanism alla nödlåsande upprullningsdon vars mekanism skiljer sig endast i fråga om avkänningsanordningens lutningsvinklar mot fordonets referensaxelsystem.

2.2.2 Provningar utan konditionering

2.2.2.1. I fråga om bälten som är försedda med ett nödlåsande upprullningsdon skall följande antal provexemplar underkastas den provning som föreskrivs i punkt 1.6.2 i denna bilaga:

2.2.2.1.1. För en produktion på minst 5 000 bälten per dag, två bälten per 25 000 tillverkade med en minsta frekvens av ett per dag och per sort av låsningsmekanism.

2.2.2.1.2. För en produktion på mindre än 5 000 bälten per dag, ett bälte per 5 000 tillverkade med en minsta frekvens av ett per år och per sort av låsningsmekanism.

2.2.2.2. I fråga om bälten som är försedda med ett automatiskt låsande upprullningsdon och fasta bälten skall följande antal provexemplar underkastas den provning som föreskrivs i punkt 1.6.2 i denna bilaga:

2.2.2.2.1. För en produktion på minst 5 000 bälten per dag, två bälten per 25 000 tillverkade med en minsta frekvens av ett per dag och per godkänd typ.

2.2.2.2.2. För en produktion på mindre än 5 000 bälten per dag, ett bälte per 5 000 tillverkade med en minsta frekvens av ett per år och per godkänd typ.

2.2.3 Resultat

Provningsresultaten skall uppfylla de krav som anges i punkt 2.6.1.3.1 i bilaga 1.

Provdockans förskjutning framåt får kontrolleras med avseende på punkt 2.6.1.3.2 i bilaga 1 (eller punkt 2.6.1.4 där detta är tillämpligt) under en provning som utförs med konditionering enligt punkt 1.6.1 i denna bilaga med hjälp av en förenklad anpassad metod.

2.3. När ett provexemplar inte uppfyller en viss provning som det har genomgått skall ytterligare en provning med avseende på samma krav utföras på minst tre andra provexemplar. Om ett av de sistnämnda provexemplaren inte uppfyller de dynamiska provningarna skall innehavaren av godkännandet eller dennes representant underrätta den behöriga myndighet som har beviljat typgodkännandet om vilka åtgärder som har vidtagits för att återställa överensstämmelsen med godkänd typ."

(1) EGT nr L 139, 19.5.1982, s. 17.

Top