Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989R2389

Rådets förordning (EEG) nr 2389/89 av den 24 juli 1989 om allmänna bestämmelser om klassificering av vinstockssorter

OJ L 232, 9.8.1989, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 030 P. 51 - 56
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 030 P. 51 - 56

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2000; upphävd genom 399R1493

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/2389/oj

31989R2389

Rådets förordning (EEG) nr 2389/89 av den 24 juli 1989 om allmänna bestämmelser om klassificering av vinstockssorter

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 232 , 09/08/1989 s. 0001 - 0006
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 30 s. 0051
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 30 s. 0051


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2389/89 av den 24 juli 1989 om allmänna bestämmelser om klassificering av vinstockssorter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 822/87 av den 16 mars 1987 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin(1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1236/89(2), särskilt artikel 13.1 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Till följd av talrika kodifieringar av gemenskapsbestämmelserna inom vinsektorn bör rådets förordning (EEG) nr 347/79 av den 5 februari 1979 om allmänna bestämmelser om klassificering av vinstockssorter(3), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3805/85(4), för tydlighetens skull kodifieras genom en anpassning av hänvisningarna i den förordningen.

Enligt artikel 13.1 i förordning (EEG) nr 822/87 skall rådet fastställa allmänna bestämmelser om klassificering av vinstockssorter som är godkända för odling inom gemenskapen. Genom dessa bestämmelser måste det framför allt införas en klassificering i rekommenderade, godkända och tillfälligt godkända vinstockssorter för administrativa enheter eller delar av sådana enheter.

En sådan klassificering är särskilt värdefull som ett medel att stimulera gemenskapens vinodlare till kvalitetsproduktion genom att ge dem vägledning vid val av vinstockssorter. En klassificering av vinstockssorterna enligt de framställda vinernas kvalitet främjar plantering av sorter som ger viner av erkänt god kvalitet för vilka det finns en stabil eller ökande efterfrågan på marknaden. Härigenom bidrar en klassificering av vinstockssorterna på lång sikt till att förebygga strukturellt betingande överskott på vinmarknaden. De olika användningsområdena för de druvor som skördas av de sorter som skall klassificeras kan definieras på grundval av de produktkategorier som framställs av dessa, såsom bordsvin, kvalitetsvin framställt inom specificerade områden, inbegripet mousserande kvalitetsvin framställt inom specificerade områden, kvalitetsstarkvin framställt inom specificerade områden och pärlande kvalitetsvin framställt inom specificerade områden samt mousserande vin, mousserande kvalitetsvin, starkvin, pärlande vin, vinsprit, druvsaft och torkade druvor.

Vid klassificering av de olika vinstockssorterna bör åtskillnad göras beroende på hur de producerade druvorna används. Vid klassificering av administrativa enheter bör hänsyn tas till särskilda produktionsförhållanden.

Det förhållandet att druvor från en vinstockssort också kan användas för andra ändamål än de som anges i klassificeringen av vinstockssorten i fråga, särskilt att druvor av en bordsdruvssort kan användas för vinframställning, bör dock inte hindra att vinstockssorten klassificeras med hänsyn till dess huvudanvändning.

Det är nödvändigt att identifiera de vinstockssorter som odlas inom gemenskapen för att kontrollera att gemenskapsbestämmelserna och de nationella bestämmelserna om odling av vinstockssorter följs. Av detta skäl får klassificeringen endast omfatta de vinstockssorter vars förökningsmaterial är godkänt enligt gemenskapsbestämmelserna i åtminstone en medlemsstat för certifiering eller kontroll som standardförökningsmaterial.

Bland de vindruvssorter som för närvarande odlas inom gemenskapen för vinproduktion avsedd för direkt konsumtion har de vinstockssorter som härstammar från artkorsningar inte visat sig vara fullt tillfredsställande. De bör därför inte klassificeras som rekommenderade sorter. Det är inte motiverat att vindruvssorter som är resultatet av artkorsningar gjorda efter 19 juli 1970 och vars odlingslämplighet kan visa sig vara tillfredsställande på förhand skall uteslutas från klassificering bland de rekommenderade sorterna. När det gäller vinstockssorter som skall klassificeras som godkända eller tillfälligt godkända kan dock bortses från sorternas härstamning.

Eftersom bordsdruvor också kan användas för vinframställning bör klassificeringen utvidgas så att den omfattar också de vinstockssorter som är godkända inom ramen för de gemensamma kvalitetsnormer för bordsdruvor som anges i kommissionens förordning nr 58 om gemensamma kvalitetsnormer för vissa produkter i bilaga 1 b till förordning nr 23 om det gradvisa upprättandet av en gemensam organisation av marknaden för frukt och grönsaker(5), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 920/89(6). Dessa sorters lämplighet inom deras normala användningsområde är avgörande för deras klassificering.

Eftersom det används olika namn för att beteckna en och samma vinstockssort bör det inom klassificeringen fastställas en lista över kända synonymer som används i handeln. Dessutom kan en lista över homonymer vara värdefull i de fall där samma beteckning används om flera vinstockssorter.

Erfarenheten har visat att det är nödvändigt att ge möjlighet till ändring av vinstockssorternas klassificering för att uppta en vinstockssort i kategorin rekommenderade, godkända eller tillfälligt godkända sorter. Vid ett sådant tillägg till klassificeringen kan det vara nödvändigt, särskilt när det gäller en ny sort, att bestämma sortens odlingslämplighet på grundval av uppgifter som den berörda medlemsstaten har inhämtat från odlingsförsök. Det har dessutom visat sig nödvändigt att ge möjlighet till nedklassning av vinstockssorter som inte har visat sig vara helt tillfredsställande i odling. I klassen godkända vinstockssorter bör sorter som inte är medtagna i klassificeringen av den 31 maj 1974 endast tas med provisoriskt efter en undersökning av deras odlingslämplighet och för en observationsperiod av fem år, varefter ett slutgiltigt beslut bör fattas om sorten i fråga.

Det är nödvändigt att fastställa villkoren för uppflyttning av en sort från kategorin godkända vinstockssorter till kategorin rekommenderade vinstockssorter samt villkoren för nedklassning av en sort till en lägre kategori.

När en vinstockssort som är klassificerad som en godkänd vinstockssort flyttas upp till kategorin rekommenderade vinstockssorter för samma administrativa enhet är det inte nödvändigt att undersöka dess odlingslämplighet, eftersom den redan är känd på grundval av erfarenhet och de uppgifter som har inhämtats av den berörda medlemsstaten.

Av kontrollskäl är det önskvärt att klassificeringen omfattar grundstammar. Med hänsyn till deras begränsade antal kan dessa sorter liksom druvsorter för särskilda ändamål klassificeras för gemenskapen som helhet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Klassificeringen av vinstockssorter skall omfatta alla vinstockssorter av släktet Vitis, inbegripet artkorsningar som

är godkända för odling inom gemenskapen och avsedda för produktion av druvor eller av vegetativt förökningsmaterial för vinstock.

Artikel 2

1. Vinstockssorter skall klassificeras på grundval av de producerade druvornas normala användningsområde.

2. I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) Vindruvssort: en vinstockssort som i regel används till produktion av färska druvor för framställning av vin avsett för direkt konsumtion.

b) Bordsdruvssort: en vinstockssort som omfattas av de gemensamma kvalitetsnormer för bordsdruvor som har fastställts i rådets förordning (EEG) nr 1035/72 av den 18 maj 1972 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker(7), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1119/89(8), och som i regel odlas för produktion av druvor för konsumtion i färskt tillstånd.

c) Druvsort för särskilda ändamål: en vinstockssort som i regel odlas för andra ändamål än de som avses i a och b, såsom

- framställning av drickbar vinsprit,

- framställning av druvsaft,

- produktion av druvor som huvudsakligen används inom konservindustrin,

- produktion av druvor för torkning.

d) Grundstam: en vinstockssort som odlas för framställning av vegetativt förökningsmaterial för vinstock och som utgör den del av vinstocken som ligger under jord.

Artikel 3

1. Vindruvssorter och bordsdruvssorter skall klassificeras för var och en av följande administrativa enheter eller delar av dessa:

- Regierungsbezirk i Tyskland,

- departement i Frankrike,

- provins i Italien,

- nomos i Grekland,

- provins och region i Spanien,

- region i Portugal,

- hela landets territorium för de andra medlemsstaterna.

2. Vinstockssorter för särskilda ändamål och grundstammar skall klassificeras för gemenskapen som helhet. På begäran av en medlemsstat kan dock några av dessa vinstockssorter, eller samtliga, klassificeras för en eller flera av denna medlemsstats administrativa enheter.

Artikel 4

1. En och samma vinstockssort kan klassificeras olika för olika administrativa enheter eller delar av sådana enheter.

2. En och samma sort kan i undantagsfall klassificeras som både bordsdruvssort och vindruvssort.

3. En och samma sort kan klassificeras olika beroende på om den används till framställning av

- bordsvin,

- kvalitetsvin framställt inom specificerade områden, inbegripet mousserande kvalitetsvin framställt inom specificerade områden, kvalitetsstarkvin framställt inom specificerade områden och pärlande kvalitetsvin framställt inom specificerade områden,

- mousserande vin, mousserande kvalitetsvin, starkvin eller pärlande vin, bortsett från sådant vin som avses i andra strecksatsen,

- drickbar vinsprit,

- druvsaft,

- torkade druvor.

Artikel 5

1. För varje administrativ enhet eller del av en sådan enhet eller i förekommande fall för gemenskapen som helhet skall vinstockssorterna hänföras till någon av följande kategorier: rekommenderade vinstockssorter, godkända vinstockssorter och tillfälligt godkända vinstockssorter.

2. I klassificeringen kan endast upptas vinstockssorter vars förökningsmaterial i minst en medlemsstat har godkänts för certifiering eller kontroll som standardförökningsmaterial i enlighet med rådets direktiv 68/193/EEG av den 9 april 1968 om saluföring av material för vegetativ förökning av vinrankor(9).

Artikel 6

1. Följande skall gälla för vindruvssorter:

a) De rekommenderade vinstockssorterna skall omfatta sorter som

- redan odlas inom gemenskapen och som tillhör arten Vitis vinifera L., eller

- härstammar från artkorsningar vars odlingslämplighet efter den 19 juli 1970 förklarats vara tillfredsställande i enlighet med artikel 12,

och som normalt ger vin av erkänt god kvalitet.

b) De godkända vinstockssorterna skall omfatta sorter vars druvor normalt ger vin av god handelskvalitet, som är godtagbar men lägre än kvaliteten hos sådant vin som avses i a.

c) De tillfälligt godkända vinstockssorterna skall omfatta sorter

- som inte uppfyller de kriterier som anges i a och b men som ändå är av viss ekonomisk betydelse för den berörda administrativa enheten eller en del av en sådan enhet, eller

- som uppvisar vissa brister i odling.

2. Kvaliteten skall i förekommande fall bedömas på grundval av resultaten av undersökningen av vinstockssorternas odlingslämplighet och resultaten av de analytiska och organoleptiska undersökningarna av vinerna i fråga.

Artikel 7

Följande skall gälla för bordsdruvssorter:

a) De rekommenderade vinstockssorterna skall omfatta sorter som odlas för produktion av bordsdruvor för vilka det finns en stor efterfrågan på marknaden.

b) De godkända vinstockssorterna skall omfatta sorter

- som ger druvor av en kvalitet som är godtagbar men lägre än kvaliteten hos de druvor som avses i a, eller

- som uppvisar vissa brister i odling.

c) De tillfälligt godkända vinstockssorterna skall omfatta sorter

- som ger druvor som det är önskvärt att utesluta från marknaden på grund av deras otillfredsställande kvalitet, eller

- som uppvisar betydande brister i odling.

Artikel 8

1. Följande skall gälla för druvsorter för särskilda ändamål:

a) De rekommenderade vinstockssorterna skall omfatta sorter som hör till arten Vitis vinifera L. eller är resultatet av artkorsningar, om dessa vinstockssorter normalt lämpar sig väl för sina respektive användningsområden.

b) De godkända vinstockssorterna skall omfatta sorter

- som ger produkter vars kvalitet är godtagbar men lägre än kvaliteten hos de produkter som framställs av druvor från de vinstockssorter som avses i a, eller

- som ger druvor som är mindre lämpliga för användningsområdena i fråga än de vinstockssorter som avses i a.

c) De tillfälligt godkända vinstockssorterna skall omfatta sorter

- som inte uppfyller de kriterier som anges i a och b men som ändå är av viss ekonomisk betydelse för gemenskapen som helhet eller för den eller de berörda administrativa enheterna, eller

- som uppvisar vissa brister i odling.

2. Kvaliteten skall i förekommande fall bedömas på grundval av resultaten av undersökningen av vinstockssorternas odlingslämplighet och resultaten av de analytiska och organoleptiska undersökningarna av vinerna i fråga.

Artikel 9

Vad gäller grundstammar skall

a) de rekommenderade vinstockssorterna omfatta de stammar som odlas för produktion av vegetativt förökningsmaterial och vars odlingslämplighet erfarenhetsmässigt visat sig vara tillfredsställande,

b) de tillfälligt godkända vinstockssorterna omfatta sådana stammar vars odlingslämplighet är otillfredsställande.

Artikel 10

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5d.3 i direktiv 68/193/EEG skall en lista över synonymer till de vinstockssorter som är medtagna i klassificeringen ingå i klassificeringen, om dessa synonymer

a) används i handeln för att beteckna viner framställda av druvor från vinstockssorterna i fråga, och

b) är tillräckligt kända.

2. En lista över homonymer till de vinstockssorter som avses i punkt 1 får också ingå.

Artikel 11

1. Vinstockssorter som inte förekommer i klassificeringen för en administrativ enhet eller del av en sådan enhet eller, i förekommande fall, för gemenskapen som helhet kan endast upptas i klassificeringen på följande villkor:

a) Vad gäller kategorierna rekommenderade eller godkända vinstockssorter,

- i fråga om vindruvssorter och bordsdruvssorter, om sorten har varit medtagen i klassificeringen för en administrativ enhet eller del av en sådan enhet som gränsar till den administrativa enhet eller del av en sådan enhet för vilken upptagande i klassificeringen övervägs,

- i fråga om grundstammar, om sortens odlingslämplighet har undersökts och befunnits vara tillfredsställande.

b) En vinstockssort kan endast upptas provisoriskt i kategorin godkända vinstockssorter, om sortens odlingslämplighet har undersökts och befunnits vara tillfredsställande, men det ännu inte har varit möjligt att göra en slutlig bedömning av vinstockssortens klassificering på grundval av undersökningsresultaten.

2. En vinstockssorts kategori för samma administrativa enhet eller del av en sådan enhet eller, i förekommande fall, för gemenskapen som helhet kan endast ändras enligt följande:

a) Genom uppflyttning till kategorin rekommenderade vinstockssorter i fråga om

- en sort som den 31 maj 1974 var medtagen i kategorin godkända vinstockssorter för den administrativa enhet eller del av en sådan enhet för vilken upptagande har begärts eller, i förekommande fall, för gemenskapen som helhet,

- en sort som har upptagits i klassificeringen efter den 31 maj 1974 och som under åtminstone fem år har varit medtagen i klassen godkända vinstockssorter för den administrativa enhet eller del av en sådan enhet för vilken upptagande har begärts eller, i förekommande fall, för gemenskapen som helhet.

b) Genom nedklassning till en lägre kategori, om

- erfarenheten har visat att sorten i fråga inte uppfyller kraven för den kategori som den är medtagen i, eller

- kvaliteten hos den produkt som framställs av denna sort gör det nödvändigt, eller

- det område där vinstockssorten odlas är mycket litet och fortsätter att minska.

3. En vinstockssort skall uteslutas från klassificeringen om dess odlingslämplighet bedöms som otillfredsställande.

4. I sådana fall som avses i punkt 1 b skall det anges i klassificeringen att sorten har upptagits provisoriskt. Mellan fem och sju år efter det att sorten provisoriskt har upptagits i kategorin godkända vinstockssorter skall ett beslut fattas, mot bakgrund av de vunna erfarenheterna och av de undersökningar av odlingslämpligheten som genomförs i enlighet med artikel 12, om sorten i fråga

- skall kvarstå i kategorin godkända vinstockssorter,

- skall tillföras kategorin rekommenderade vinstockssorter,

- skall tillföras kategorin tillfälligt godkända vinstockssorter, eller

- skall utgå ur klassificeringen.

Om inget beslut har fattats efter sju år, skall sorten i fråga anses ha utgått ur klassificeringen.

5. En undersökning av odlingslämpligheten är inte nödvändig när en godkänd vinstockssort flyttas upp till kategorin rekommenderade vinstockssorter för samma administrativa enhet eller del av en sådan enhet respektive för gemenskapen som helhet, förutsatt att odlingslämpligheten kan styrkas på ett tillfredsställande sätt.

6. Nedklassning av en sort till kategorin tillfälligt godkända vinstockssorter medför att sorten från den dag när nedklassningen träder i kraft inte längre får planteras eller ympas eller dubbelympas på grundstammar.

7. Tillämpningsföreskrifter till denna artikel, särskilt om de beslut som avses i punkt 4 första stycket, skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 83 i förordning (EEG) nr 822/87.

Artikel 12

1. En vinstockssorts odlingslämplighet skall fastställas på grundval av de uppgifter som inhämtas av de berörda medlemsstaterna från odlingsförsök som genomförs inom de berörda administrativa enheterna eller delar av sådana enheter, inom angränsande administrativa enheter eller inom gemenskapen som helhet.

En vinstockssorts odlingslämplighet kan inte förklaras vara tillfredsställande om inte dess kvalitetskännetecken vid en jämförelse med andra vinstockssorter som ingår i klassificeringen för åtminstone en administrativ enhet eller del av en sådan enhet som helhet utgör en tydlig förbättring i odlingshänseende eller vad gäller utnyttjandet av de druvor eller det förökningsmaterial som produceras från den.

2. Kommissionen kan efter samråd med Förvaltningskommittén för vin begära att den berörda medlemsstaten genomför ytterligare en undersökning av en viss vinstockssorts odlingslämplighet.

3. En vinstockssorts odlingslämplighet enligt punkt 1 skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 83 i förordning (EEG) nr 822/87.

Tillämpningsföreskrifter till denna artikel, särskilt om undersökningar av odlingslämplighet, skall antas i enlighet med samma förfarande.

Artikel 13

1. Det skall vara förbjudet att utföra plantering, även i syfte att ersätta misslyckade planteringar, ympning på växtstället och dubbelympning

- med vinstockssorter som inte är medtagna i klassificeringen, eller

- med tillfälligt godkända vinstockssorter.

2. Medlemsstaterna får dock bevilja undantag från bestämmelserna i punkt 1 första strecksatsen för följande ändamål:

- undersökning av odlingslämpligheten för en vinstockssort som inte är medtagen i klassificeringen för den berörda administrativa enheten eller en del av en sådan enhet eller för gemenskapen som helhet,

- vetenskaplig forskning,

- urvals- eller korsningsförsök, och

- produktion av vegetativt förökningsmaterial som är avsett uteslutande för export till tredje land, under förutsättning att produktionen kontrolleras på lämpligt sätt.

De berörda medlemsstaterna skall meddela kommissionen

a) listan över de vinstockssorter som avses i första stycket fjärde strecksatsen och

b) de bestämmelser som de tillämpar för att kontrollera sådan produktion.

De skall underrätta kommissionen före den 1 oktober varje år om de eventuella ändringar som skall göras i denna lista.

3. Om en medlemsstat beviljar undantag enligt punkt 2, skall den genomföra en systematisk kontroll varje år av de vinstockar som har godkänts för plantering och kontrollera att förökningsmaterial inte distribueras för andra ändamål än de som anges ovan. Individuella odlingskontrakt skall ingås mellan de myndigheter som har utsetts av medlemsstaterna och fysiska eller juridiska personer eller sammanslutningar av sådana personer som avser att odla en vinstockssort som inte är medtagen i klassificeringen för den berörda administrativa enheten eller en del av en sådan enhet eller för gemenskapen som helhet.

4. Produkter som härrör från en vinstockssort som i enlighet med punkt 2 är föremål för en undersökning av dess odlingslämplighet, vetenskaplig forskning eller urvals- eller korsningsförsök skall jämställas med produkter som framställs av godkända vinstockssorter.

Artikel 14

1. Förordning (EEG) nr 347/79 upphör att gälla.

2. Hänvisningar till den förordning som upphävs enligt punkt 1 skall förstås som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 15

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1989.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 juli 1989.

På rådets vägnar

H. NALLET

Ordförande

(1) EGT nr L 84, 27.3.1987, s. 1.

(2) EGT nr L 128, 11.5.1989, s. 31.

(3) EGT nr L 54, 5.3.1979, s. 75.

(4) EGT nr L 367, 31.12.1985, s. 39.

(5) EGT nr 56, 7.7.1962, s. 1606/62.

(6) EGT nr L 97, 11.4.1989, s. 19.

(7) EGT nr L 118, 20.5.1972, s. 1.

(8) EGT nr L 118, 29.4.1989, s. 12.

(9) EGT nr L 93, 17.4.1968, s. 15.

Top