EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985R2967

Kommissionens förordning (EEG) nr 2967/85 av den 24 oktober 1985 om tillämpningsföreskrifter för gemenskapens klassificeringsskala för slaktkroppar av gris

OJ L 285, 25.10.1985, p. 39–40 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 038 P. 76 - 77
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 038 P. 76 - 77
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 019 P. 192 - 193
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 019 P. 192 - 193
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 006 P. 252 - 253
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 006 P. 252 - 253
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 006 P. 252 - 253
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 006 P. 252 - 253
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 006 P. 252 - 253
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 006 P. 252 - 253
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 006 P. 252 - 253
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 006 P. 252 - 253
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 006 P. 252 - 253
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 005 P. 86 - 87
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 005 P. 86 - 87

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; upphävd genom 32008R1249 . Latest consolidated version: 15/08/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2967/oj

31985R2967

Kommissionens förordning (EEG) nr 2967/85 av den 24 oktober 1985 om tillämpningsföreskrifter för gemenskapens klassificeringsskala för slaktkroppar av gris

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 285 , 25/10/1985 s. 0039 - 0040
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 19 s. 0192
Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 38 s. 0076
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 19 s. 0192
Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 38 s. 0076


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2967/85 av den 24 oktober 1985 om tillämpningsföreskrifter för gemenskapens klassificeringsskala för slaktkroppar av gris

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2759/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för griskött(1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2966/80(2), särskilt artiklarna 2 och 4.6 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3220/84 av den 13 november 1984 om fastställande av gemenskapens klassificeringsskala för slaktkroppar av gris(3), särskilt artikel 5.1 i denna, och

med beaktande av följande:

Tillämpningsföreskrifter bör fastställas för förordning (EEG) nr 3220/84, särskilt bör åtgärder vidtas för att säkerställa att den tillämpas på ett enhetligt sätt.

Med vikt menas i detta sammanhang vikten av den kalla slaktkroppen. Denna vikt beräknas från vägningsresultatet med hjälp av en omräkningskoefficient som skall fastställas. Koefficienten kan variera beroende på den tid som gått mellan vägningen och stickningen av grisen. En anpassning av koefficienten bör därför tillåtas.

Andelen kött i slaktkroppar beräknas med hjälp av godkända klassificeringsmetoder. Endast statistiskt utprovade beräkningsmetoder får godkännas. Klassificeringsmetoder får bara godkännas om den maximala toleransen för statistiska fel i beräkningarna ligger inom vissa gränser som skall preciseras.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4.2 i förordning (EEG) nr 3220/84 är märkning av slaktkroppar obligatorisk. För att öka insynen i marknaden bör tillämpningsföreskrifter fastställas för märkning och identifikation av slaktkropparna, samtidigt som undantag bör medges under vissa omständigheter.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för griskött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Denna förordning fastställer tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 3220/84 om fastställande av gemenskapens klassificeringsskala för slaktkroppar av gris.

Artikel 2

1. Den kalla slaktvikten som avses i artikel 2.2 första stycket i förordning (EEG) nr 3220/84 räknas fram genom att 2,0 % dras av från den varma vikten som uppmätts senast 45 minuter efter att grisen slaktats.

2. Om det i ett visst slakteri generellt inte går att hålla 45-minutersgränsen mellan stickning och vägning får den behöriga myndigheten i medlemsstaten ge tillstånd för att förlänga denna tidsrymd under förutsättning att avdraget på 2,0 % som anges i punkt 1 minskas med 0,1 procentenheter för varje ytterligare kvart eller del därav som har förflutit.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 får vikten på den kalla slaktkroppen beräknas genom ett avdrag i absolut vikt efter en förutbestämd avdragsskala som fastställts av medlemsstaterna på grundval av egenskaperna hos deras grisbestånd och som anmälts till kommissionen. Tillämpningen av sådana skalor skall godkännas enligt förfarandet i artikel 24 i förordning (EEG) nr 2759/75, om avdragen för individuella viktklasser så långt det är möjligt motsvarar avdragen enligt punkt 1 och 2.

Artikel 3

1. En metod för att beräkna slaktkropparnas andel kött får godkännas som klassificeringsmetod enligt artikel 2.3 i förordning (EEG) nr 3220/84 endast om

- den bygger på ett representativt stickprov av den berörda nationella eller regionala grisproduktionen bestående av minst 120 slaktkroppar där andelen kött har fastställts i enlighet med artikel 2.3 första stycket i förordning (EEG) nr 3220/84, antingen direkt eller via nationella dissekeringsmetoder med likvärdiga resultat, och

- förklaringsgraden är större än R² = 0,64.

2. Klassificeringsmetoderna får vidare endast godkännas om residualstandardavvikelsen är lägre än Se = 2,5.

3. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om vilka klassificeringsmetoder de vill ha godkända för tillämpning inom sitt territorium och ange vilka principer dessa metoder bygger på och vilka ekvationer som används för att beräkna andelen kött samt ange korrelationen mellan andelen kött, som den fastställts med nationella dissekeringsmetoder för detta ändamål, och den dissekeringsmetod som fastställs i artikel 2.3 första stycket i förordning (EEG) nr 3220/84.

Tillämpningen av klassificeringsmetoder inom en medlemsstats territorium skall godkännas enligt förfarandet i artikel 24 i förordning (EEG) nr 2759/75.

4. Tillämpningen av klassificeringsmetoder måste på alla punkter följa beskrivningen i det gemenskapsbeslut där de godkänns.

Artikel 4

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4.2 i förordning (EEG) nr 3220/84 skall slaktkroppar av gris märkas med den stora bokstav som motsvarar slaktkroppens klass i enlighet med artikel 3.2 och 3.3 i den förordningen, eller med ett procenttal som visar den beräknade andelen kött i enlighet med artikel 4.1 i den förordningen och vid behov, med andra upplysningar som kan vara relevanta. Bokstäverna eller siffrorna måste vara minst 2 cm höga. Vid märkning får giftfri, outplånlig och värmebeständig färg användas, eller någon annan permanent märkningsmetod som godkänts i förväg av en behörig nationell myndighet.

2. Halva slaktkroppar skall märkas på svålen på bakläggen eller skinkan.

3. En etikett som satts fast på ett sådant sätt att den inte kan tas bort utan att skadas skall också vara en godtagbar form av märkning.

Artikel 5

När det gäller fallet i artikel 4.2 i förordning (EEG) nr 3220/84 skall varje enskild slaktkropp identifieras på ett sådant sätt att det inte går att ändra.

Artikel 6

Medlemsstaterna skall anta de bestämmelser de finner nödvändiga för att garantera att denna förordning tillämpas inom deras territorium och de skall informera kommissionen om sådana bestämmelser så snart som möjligt.

Artikel 7

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1985.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 oktober 1975.

På kommissionens vägnar

Frans ANDRIESSEN

Vice ordförande

(1) EGT nr L 282, 1.11.1975, s. 1.

(2) EGT nr L 307, 18.11.1980, s. 5.

(3) EGT nr L 301, 20.11.1984, s. 1.

Top