Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31982D0814

82/814/EEG: Kommissionens beslut av den 17 november 1982 om förteckningen över de anläggningar i Swaziland som är godkända för import av färskt kött till gemenskapen

OJ L 343, 4.12.1982, p. 24–25 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 026 P. 149 - 150
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 026 P. 149 - 150
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 015 P. 190 - 191
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 015 P. 190 - 191
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 005 P. 182 - 183
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 005 P. 182 - 183
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 005 P. 182 - 183
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 005 P. 182 - 183
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 005 P. 182 - 183
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 005 P. 182 - 183
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 005 P. 182 - 183
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 005 P. 182 - 183
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 005 P. 182 - 183
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 004 P. 136 - 137
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 004 P. 136 - 137
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 029 P. 17 - 18

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1982/814/oj

31982D0814

82/814/EEG: Kommissionens beslut av den 17 november 1982 om förteckningen över de anläggningar i Swaziland som är godkända för import av färskt kött till gemenskapen

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 343 , 04/12/1982 s. 0024 - 0025
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 15 s. 0190
Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 26 s. 0149
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 15 s. 0190
Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 26 s. 0149


KOMMISSIONENS BESLUT av den 17 november 1982 om förteckningen över de anläggningar i Swaziland som är godkända för import av färskt kött till gemenskapen (82/814/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 72/462/EEG av den 12 december 1972 om hälsoproblem och problem som rör veterinärbesiktning vid import från tredje land av nötkreatur, svin och färskt kött(), särskilt artiklarna 4.1 och 18.1 a och 18.1 b i detta, och

med beaktande av följande:

Anläggningar i tredje land kan bara tillåtas exportera färskt kött till gemenskapen om de uppfyller de allmänna och särskilda krav som fastställs i direktiv 72/462/EEG.

Swaziland har i enlighet med artikel 4.3 i direktiv 72/462/EEG föreslagit en anläggning som är godkänd för export till gemenskapen.

Vid ett besök på platsen som gjorts av gemenskapen har det visat sig att den hygieniska standarden vid denna anläggning är tillräcklig och därför i enlighet med artikel 4.1 i nämnda direktiv kan godkännas för import av färskt kött till gemenskapen.

Det bör erinras om att import av färskt kött också är underkastad annan veterinär gemenskapslagstiftning, särskilt när det gäller hälsoskyddsbestämmelser, däribland de särskilda bestämmelserna för Danmark, Irland och Förenade kungariket.

Villkoren för import av färskt kött från de anläggningar som återfinns i förteckningen som bifogas detta beslut förblir underkastade både bestämmelser som fastställs på annan plats och fördragets allmänna bestämmelser. Särskilt import från tredje land och återexport till andra medlemsstater av vissa kategorier kött, såsom kött som väger mindre än tre kg eller kött som innehåller vissa restsubstanser som ännu inte omfattas av harmoniserade gemenskapsbestämmelser, förblir underkastad hälsoskyddslagstiftningen i den importerande medlemsstaten.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Den anläggning i Swaziland som återfinns i bilagan är härmed godkänd för import av färskt kött till gemenskapen enligt nämnda bilaga.

2. Import från den anläggning som avses i punkt 1 skall förbli underkastad gemenskapens veterinärbestämmelser som fastställs på annan plats, särskilt de som rör hälsoskydd.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall förbjuda import av färskt kött som kommer från andra anläggningar än de som återfinns i bilagan.

Artikel 3

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 januari 1983.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 november 1982.

På kommissionens vägnar

Poul DALSAGER

Ledamot av kommissionen

() EGT nr L 302, 31.12.1972, s. 28.

BILAGA

>Plats för tabell>

Top