Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976L0766

Rådets direktiv 76/766/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om alkoholtabeller

OJ L 262, 27.9.1976, p. 149–152 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 123 - 126
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 005 P. 188 - 191
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 005 P. 188 - 191
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 005 P. 178 - 181
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 005 P. 178 - 181
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 003 P. 81 - 84
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 003 P. 81 - 84
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 024 P. 9 - 12

No longer in force, Date of end of validity: 01/12/2015; upphävd genom 32011L0017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/766/oj

31976L0766

Rådets direktiv 76/766/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om alkoholtabeller

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 262 , 27/09/1976 s. 0149 - 0152
Finsk specialutgåva Område 13 Volym 5 s. 0178
"Grekisk specialutgåva
" Område 13 Volym 4 s. 0123
Svensk specialutgåva Område 13 Volym 5 s. 0178
Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 5 s. 0188
Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 5 s. 0188


RÅDETS DIREKTIV av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om alkoholtabeller (76/766/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

I flera medlemsstater finns lagar om hur alkoholhalten skall bestämmas i blandningar av vatten och etanol. Dessa lagar är olika mellan medlemsstaterna och utgör därmed handelshinder. Det är därför nödvändigt att genomföra en harmonisering inom gemenskapen på detta område och att fastlägga en gemensam definition.

I sin resolution av den 17 december 1973(3) om industripolitik uppmanade rådet kommissionen att före den 1 december 1974 till rådet inkomma med ett förslag till ett direktiv om alkoholmätning och alkoholmätare.

Harmonisering av lagar och andra författningar om sätt att bestämma alkoholhalt utgående från mätresultat är väsentligt också som ett komplement till direktivet om harmonisering av alkoholmätare och alkoholaerometrar, så att alla risker för flertydighet i eller ifrågasättande av resultaten av sådana mätningar elimineras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta direktiv fastställer förfarandet för att uttrycka alkoholhalt räknat på volym eller på massa, enligt definitionen i bilagan, och anger en formel för att göra det möjligt att upprätta tabeller för beräkning av alkoholhalt på grundval av gjorda mätningar.

Artikel 2

Från och med den 1 januari 1980 får medlemsstaterna inte ifrågasätta värden på alkoholhalt som härletts med hjälp av alkoholtabeller som upprättats på grundval av den formel som anges i bilagan och genom mätningar med alkoholmätare eller alkoholaerometrar som försetts med EEG-märkning, eller med mätdon som ger minst samma grad av noggrannhet, av skäl som sammanhänger med användningen av dessa tabeller eller mätdon.

Artikel 3

De beteckningar som skall användas vid angivande av alkoholhalt enligt artikel 2 och bilagan är följande:

"% vol" för alkoholhalt räknat på volym,

"% mas" för alkoholhalt räknat på massa.

Artikel 4

Medlemsstaterna skall från och med den 1 januari 1980 förbjuda att alkoholhalt anges på sätt som inte överensstämmer med kraven i detta direktiv.

Artikel 5

1. Medlemsstaterna skall inom 24 månader efter dagen för anmälan av detta direktiv anta och offentliggöra de åtgärder som krävs för att följa det. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Åtgärderna skall börja tillämpas senast den 1 januari 1980.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 juli 1976.

På rådets vägnar

M. van der STOEL

Ordförande

(1) EGT nr C 76, 7.4.1975, s. 39.

(2) EGT nr C 248, 29.10.1975, s. 22.

(3) EGT nr C 117, 31.12.1973, s. 1.

BILAGA

ALKOHOLHALT

1. DEFINITION

Alkoholhalten räknat på volym i en blandning av vatten och etanol är kvoten av volymen vid 20°C hos den mängd ren alkohol som ingår i blandningen och blandningens totala volym vid samma temperatur.

Alkoholhalten räknat på massa i en blandning av vatten och etanol är kvoten av massan hos den mängd ren alkohol som ingår i blandningen och blandningens totala massa.

2. ANGIVANDE AV ALKOHOLHALT

Alkoholhalten skall anges som delar alkohol per hundra delar av blandningen.

Beteckningarna skall vara

"% vol" för alkoholhalt räknat på volym,

"% mas" för alkoholhalt räknat på massa.

3. BESTÄMNING AV ALKOHOLHALT

Förfarandet vid bestämning av alkoholhalt med hjälp av de mätdon som föreskrivs i rådets direktiv av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om alkoholmätare och alkoholaerometrar(1) skall vara följande:

- avläsning av en alkoholmätare eller en alkoholaerometer vid blandningens temperatur,

- mätning av blandningens temperatur.

Resultatet skall avläsas i de internationella alkoholtabellerna.

4. FORMEL FÖR BERÄKNING AV INTERNATIONELLA ALKOHOLTABELLER FÖR BLANDNINGAR AV VATTEN OCH ETANOL

Densiteten "ñ", uttryckt i kg/m³, av en blandning av vatten och etanol vid en temperatur "t", uttryckt i grad Celsius, erhålls ur följande formel, som en funktion av

- massandelen "p", uttryckt som ett decimaltal(2),

- temperaturen "t", uttryckt i grad Celsius (IPTS-68),

- nedanstående numeriska koefficienter.

Formeln gäller för temperaturer i intervallet -20 - +40° C.

>Hänvisning till >

n = 5

m1 = 11

m2 = 10

m3 = 9

m4 = 4

m5 = 2

NUMERISKA KOEFFICIENTER I FORMELN

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

(1) EGT nr L 262, 27.9.1976, s. 143.

(2) Exempel: för en massandel på 12 % är p = 0,12.

Top