EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31974L0149

Rådets direktiv 74/149/EEG av den 4 mars 1974 om ändring av det första direktivet om vissa godstransporter på väg mellan medlemsstaterna

EGT L 84, 28.3.1974, p. 8–9 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2007; tyst upphävande genom 32006L0094

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1974/149/oj

31974L0149

Rådets direktiv 74/149/EEG av den 4 mars 1974 om ändring av det första direktivet om vissa godstransporter på väg mellan medlemsstaterna

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 084 , 28/03/1974 s. 0008 - 0009
Finsk specialutgåva Område 7 Volym 1 s. 0154
"Grekisk specialutgåva
" Område 07 Volym 1 s. 0229
Svensk specialutgåva Område 7 Volym 1 s. 0154
Spansk specialutgåva: Område 07 Volym 2 s. 0018
Portugisisk specialutgåva: Område 07 Volym 2 s. 0018


RÅDETS DIREKTIV av den 4 mars 1974 om ändring av det första direktivet om vissa godstransporter på väg mellan medlemsstaterna (74/149/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 75.1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, och

med beaktande av följande:

Det är önskvärt att de regler som gäller för transportverksamhet skall ändras på så sätt att hänsyn tas till utvecklingen av handeln mellan medlemsstaterna. Med tanke på detta behov är det viktigt att bland annat vissa typer av fordon för mindre laster skall undantas från eventuella system för kvotering eller tillstånd. Vidare är det önskvärt att artikel 1 i rådets första direktiv av den 23 juli 1962 () om vissa godstransporter på väg mellan medlemsstaterna, i dess lydelse enligt rådets direktiv av den 19 december 1972 () inte längre bör tillämpas enbart på yrkesmässiga transporter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Titeln till direktivet av den 23 juli 1962 skall ersättas med följande:

"Rådets första direktiv om fastställande av gemensamma regler för vissa typer av godstransporter på väg mellan medlemsstaterna."

Artikel 2

Följande stycke skall läggas till i artikel 1.1 i rådets direktiv av den 23 juli 1962:

"På det sätt som fastställts i punkt 2 och 3 i denna artikel skall varje medlemsstat liberalisera de typer av internationella godstransporter på väg för egen räkning som berör andra medlemsstater och som finns förtecknade i bilagorna 1 och 2 till detta direktiv, om en sådan transport utförs till eller från den förstnämnda medlemsstatens territorium eller passerar denna medlemsstats territorium i transit."

Artikel 3

Följande punkter skall läggas till i bilaga 1 till direktivet av den 23 juli 1962:

"10. Godstransporter i motorfordon vilkas tillåtna vikt i lastat tillstånd, inklusive släpfordonsvikten, inte överstiger sex ton eller vilkas tillåtna nyttolast, inklusive släpfordonets nyttolast, inte överstiger 3,5 ton.

11. Transport av artiklar som behövs vid läkarhjälp i akuta nödsituationer, särskilt vid naturkatastrofer.

12. Transporter av värdefullt gods (t.ex. ädelmetaller), utförda av specialfordon åtföljda av polis eller andra säkerhetsvakter."

Artikel 4

Bilaga 2 till rådets direktiv av den 23 juli 1962 ändras på följande sätt:

a) Första meningen i punkt 1 skall ersättas med följande:

"Transport från en medlemsstat in i en intilliggande medlemsstats gränszon som sträcker sig 25 km fågelvägen in i landet från den gemensamma gränsen, och tvärtom."

b) Punkt 2 skall utgå och punkterna 3, 4, 5 och 6 får ny numrering så att de blir punkterna 2, 3, 4 respektive 5.

c) Följande punkter skall läggas till:

"6. Transport av reservdelar till fartyg.

"7. Transport av levande djur, med undantag av slaktboskap och fullblodshästar."

Artikel 5

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att senast den 1 juli 1974 liberalisera de typer av transporter som avses i artiklarna 2 och 3 samt artikel 4 a och c i detta direktiv.

Senast tre månader efter anmälan av direktivet och i vart fall före den 1 juli 1974 skall varje medlemsstat underrätta kommissionen om vilka åtgärder som har vidtagits för att genomföra detta direktiv.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 4 mars 1974.

På rådets vägnar

W. SCHEEL

Ordförande

()) EGT nr 70, 6.8.1962, s. 2005/62.

()) EGT nr L 291, 28.12.1972, s. 155.

13

3

1995

227

1

Top