EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31969L0060

Rådets direktiv 69/60/EEG av den 18 februari 1969 om ändring av rådets direktiv av den 14 juni 1966 om utsläppande på marknaden av utsäde av stråsäd

EGT L 48, 26.2.1969, p. 1–3 (DE, FR, IT, NL)
Engelsk specialutgåva: Serie I Volym 1969(I) s. 49 - 51

Andra specialutgåvor (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1969/60/oj

31969L0060

Rådets direktiv 69/60/EEG av den 18 februari 1969 om ändring av rådets direktiv av den 14 juni 1966 om utsläppande på marknaden av utsäde av stråsäd

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 048 , 26/02/1969 s. 0001 - 0003
Dansk specialutgåva: Serie I Område 1969(I) s. 0044
Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1969(I) s. 0049
"Grekisk specialutgåva
" Område 03 Volym 4 s. 0079
Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 3 s. 0062
Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 3 s. 0062
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 65 s. 0003
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 65 s. 0003


RÅDETS DIREKTIV av den 18 februari 1969 om ändring av rådets direktiv av den 14 juni 1966 om utsläppande på marknaden av utsäde av stråsäd (69/60/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, och

med beaktande av följande:

Vissa bestämmelser i rådets direktiv av den 14 juni 1966(2) om utsläppande på marknaden av utsäde av stråsäd bör ändras.

Det är lämpligt att förstärka de preliminära åtgärderna samt att tillåta att utsäde av generationer som föregår basutsäde används.

Det är nödvändigt att ta in en ny art av stråsäd i direktivet och att fastställa minimikrav för denna.

Om utsäde av vissa arter normalt inte framställs eller släpps ut på marknaden i en medlemsstats territorium skall bestämmelser antas, enligt det förfarande som antagits av Ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk, som frikallar denna stat från skyldigheten att tillämpa detta direktiv på arten ifråga.

För utsäde som uppfyller mindre strikta krav skall vissa krav i fråga om märkning minskas och märkets färg ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Rådets direktiv av den 14 juni 1966 om utsläppande på marknaden av utsäde av stråsäd skall ändras enligt följande artiklar:

Artikel 2

1. I artikel 2.1. A skall orden "Phalaris canariensis L. Kanariegräs" läggas till efter orden "Oryza sativa L. Ris".

2. Kommatecken och ordet "kanariegräs" skall läggas till efter orden "speltvete, råg" i artikel 2.1. C samt efter orden "råg, majs" i artikel 2.1. E.

3. Artikel 2.1. E. a skall ersättas med följande:

"a) som härstammar direkt från basutsäde eller, på förädlarens begäran, från utsäde av en generation som föregår basutsäde och som kan uppfylla och vid officiell undersökning har visats uppfylla villkoren i bilaga I och II för basutsäde,"

4. Artikel 2.1. F. a skall ersättas med följande:

"a) som härstammar direkt från basutsäde eller, på förädlarens begäran, från utsäde av en generation som föregår basutsäde och som vid officiell undersökning har visats uppfylla villkoren i bilaga I och II för basutsäde,"

5. Artikel 2.1. G. a skall ersättas med följande:

"a) som härstammar direkt från basutsäde, från certifikatutsäde av första generationen eller, efter förädlarens önskemål, från utsäde av en generation som föregår basutsäde och som vid officiell undersökning har visats uppfylla villkoren i bilaga 1 och 2 för basutsäde,"

6. Följande punkt c skall läggas till artikel 2.2:

"c) under en övergångsperiod om högst tre år efter ikraftträdande av de lagar och andra författningar som krävs för att följa detta direktiv, och genom undantag från artikel punkt 1. E, F och G, certifiera som certifikatutsäde sådant utsäde som härstammar direkt från utsäde som kontrollerats officiellt i en medlemsstat enligt det system som används vid den aktuella tidpunkten och för vilket lämnas samma garantier som för basutsäde som certifierats i enlighet med principerna i detta direktiv. Denna bestämmelse skall också gälla för sådant certifikatutsäde av första generationen som åsyftas i punkt 1. G."

Artikel 3

I artikel 4.1. b skall orden "av majs" utgå.

Artikel 4

I artikel 8.1. skall ordet "leveranser" ersättas med ordet "partier".

Artikel 5

Artikel 9.2 skall ersättas med följande:

"2. Officiellt plomberade förpackningar får inte omplomberas, varken en eller flera gånger, annat än genom officiell plombering. Om förpackningar omplomberas, skall detta samt ansvarig myndighet och datum för senaste omplombering anges på det märke som krävs enligt artikel 10.1."

Artikel 6

Artikel 10.1. b skall ersättas med följande:

"b) innehåller ett officiellt dokument i samma färg och med samma uppgifter som de som skall finnas på märket enligt bilaga IV. A. a.3, 4 och 5. Detta dokument är inte nödvändigt om uppgifterna är outplånligen tryckta på behållaren."

Artikel 7

Artikel 15 skall ersättas med följande:

"Artikel 15

1. Medlemsstaterna skall anta bestämmelser om att utsäde av stråsäd som odlats direkt från basutsäde eller från certifikatutsäde av första generationen certifierat i en medlemsstat och skördat i en annan medlemsstat eller i ett land utanför gemenskapen får certifieras i den stat som producerat basutsädet eller certifikatutsädet av första generationen. Detta gäller under förutsättning att utsädesodlingen fältbesiktigats och godkänts enligt villkoren i bilaga I, samt om officiell undersökning har visat att villkoren i bilaga II för certifikatutsäde uppfyllts.

2. Punkt 1 skall likaledes gälla för certifiering av certifikatutsäde som odlats direkt från utsäde av en generation som föregår basutsäde och som kan uppfylla, och vid officiell undersökning har visats uppfylla, villkoren i bilaga I och II för basutsäde."

Artikel 8

Datumet i den sista meningen i artikel 16.2 skall ersättas med "1 juli 1970".

Artikel 9

I artikel 17.2 skall ordet "mörkgul" ersättas med ordet "brun".

Artikel 10

Följande artikel 23a skall läggas till:

"Artikel 23a

En medlemsstat får efter ansökan, som skall behandlas enligt förfarandet i artikel 21, helt eller delvis frikallas från skyldigheten att tillämpa detta direktiv på vissa arter, om utsäde av dessa arter inte normalt framställs eller släpps ut på marknaden i dess territorium."

Artikel 11

I bilaga I.2. A och IV skall ett kommatecken och ordet "kanariegräs" läggas till efter ordet "råg".

Artikel 12

1. Andra meningen i bilaga II.2 skall ersättas med följande:

"I basutsäde får ett fragment av Claviceps purpurea per 500 gram förekomma, och i certifikatutsäde får tre delar eller fragment av Claviceps purpurea per 500 gram förekomma."

2. Siffran "5" i sjunde spalten i bilaga II.3. A. a. bb och cc, samt i c. bb skall ersättas med siffran "7".

3. Sjunde spalten i bilaga II.3. A. b skall ändras på följande sätt:

aa) mot a): orden "1 rött frö" skall ersättas med orden "2 röda frön".

bb) mot b): siffran "2" skall ersättas med siffran "5".

cc) mot c): siffran "3" skall ersättas med siffran "5".

4. I bilaga II.3. A. d. aa, sjätte spalten, skall orden "(i 250 g)" läggas till efter "0".

5. Följande stycke e) skall läggas till bilaga II.3. A:

">Plats för tabell>

"

6. Följande avsnitt C skall läggas till bilaga II.3:

"C. Särskilda villkor avseende högsta inblandning av frön av arterna Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana och Lolium temulentum:

Förekomst av ett frö av Avenua fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana eller Lolium temulentum i ett prov om 500 gram skall inte betraktas som en orenhet om ett andra prov är fritt från Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana och Lolium temulentum."

Artikel 13

1. Texten i bilaga IV. A. a.1 och 2 skall ersättas med följande:

"1. "EEG:s regler och standarder."

2. Certifieringsmyndighet och medlemsstat eller deras initialer."

2. Märken med de uppgifter som krävs enligt bilaga IV. A. a.1 till rådets direktiv av den 14 juni 1966 om utsläppande på marknaden av utsäde av stråsäd får användas, dock längst till den 30 juni 1970.

Artikel 14

Medlemsstaterna skall senast den 1 juli 1969 sätta i kraft de lagar och andra författningar som krävs för att följa bestämmelserna i detta direktiv. De skall omedelbart underrätta kommissionen om detta.

Artikel 15

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 februari 1969.

På rådets vägnar

J. P. BUCHLER

Ordförande

(1) EGT nr C 108, 19.10.1968, s. 30.

(2) EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2309/66.

Top