Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22001D0221(01)

2001/136/EG: Beslut nr 4/2000 av Associeringsrådet EU–Slovakiska republiken av den 27 december 2000 om ändring genom inrättande av en gemensam rådgivande kommitté av beslut nr 1/95 om antagande av associeringsrådets arbetsordning

OJ L 50, 21.2.2001, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/136(1)/oj

22001D0221(01)

2001/136/EG: Beslut nr 4/2000 av Associeringsrådet EU–Slovakiska republiken av den 27 december 2000 om ändring genom inrättande av en gemensam rådgivande kommitté av beslut nr 1/95 om antagande av associeringsrådets arbetsordning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 050 , 21/02/2001 s. 0007 - 0008


Beslut nr 4/2000 av Associeringsrådet EU-Slovakiska republiken

av den 27 december 2000

om ändring genom inrättande av en gemensam rådgivande kommitté av beslut nr 1/95 om antagande av associeringsrådets arbetsordning

(2001/136/EG)

ASSOCIERINGSRÅDET HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Slovakiska republiken, å andra sidan, särskilt artikel 109 i detta, och

av följande skäl:

(1) Dialog och samarbete mellan ekonomiska och sociala intressegrupper i Europeiska gemenskapen och Slovakiska republiken kan utgöra ett viktigt bidrag till utvecklingen av förbindelserna dem emellan.

(2) Det förefaller lämpligt att ett sådant samarbete organiseras mellan medlemmarna i Europeiska gemenskapernas ekonomiska och sociala kommitté och arbetsmarknadens parter och andra intresseorganisationer i Slovakiska republiken genom inrättandet av en gemensam rådgivande kommitté.

(3) Detta innebär att den arbetsordning för associeringsrådet som antogs genom beslut nr 1/95 måste ändras i enlighet därmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande artiklar skall införas i associeringsrådets arbetsordning:

"Artikel 16

Gemensam rådgivande kommitté

Härmed inrättas en gemensam rådgivande kommitté med uppgift att bistå associeringsrådet i syfte att främja dialog och samarbete mellan de ekonomiska och sociala intressegrupperna i Europeiska gemenskapen och Slovakiska republiken. Denna dialog och detta samarbete skall omfatta alla ekonomiska och sociala aspekter av förbindelserna mellan Europeiska gemenskapen och Slovakiska republiken inom ramen för genomförandet av Europaavtalet. Den gemensamma rådgivande kommittén skall yttra sig över frågor som uppkommer inom dessa områden.

Artikel 17

Den gemensamma rådgivande kommittén skall bestå av fyra företrädare för Europeiska gemenskapernas ekonomiska och sociala kommitté, å ena sidan, och fyra företrädare för Slovakiska republikens ekonomiska och sociala intressegrupper, å andra sidan.

Den gemensamma rådgivande kommittén skall utföra sina uppgifter efter samråd med associeringsrådet eller, när det gäller främjandet av dialogen mellan de ekonomiska och sociala intressegrupperna, på eget initiativ.

Den gemensamma rådgivande kommitténs medlemmar skall väljas på ett sådant sätt att kommittén så långt som möjligt avspeglar de olika ekonomiska och sociala intressegrupperna i både Europeiska gemenskapen och i Slovakiska republiken.

En medlem av Europeiska gemenskapernas ekonomiska och sociala kommitté skall tillsammans med en slovakisk medlem utöva ordförandeskapet i den gemensamma rådgivande kommittén.

Den gemensamma rådgivande kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 18

Europeiska gemenskapernas ekonomiska och sociala kommitté, å ena sidan, och de slovakiska ekonomiska och sociala intressegrupperna, å andra sidan, skall var och en bestrida kostnaderna för sitt deltagande i den gemensamma rådgivande kommitténs och arbetsgruppernas möten när det gäller kostnader för personal, resor och uppehälle samt porto och telekostnader.

Utgifter för tolkning vid mötena, översättning och mångfaldigande av dokument skall betalas av Ekonomiska och sociala kommittén, med undantag av utgifter för tolkning eller översättning till eller från slovakiska, vilka skall bäras av de slovakiska ekonomiska och sociala intressegrupperna.

Utgifter i samband med det praktiska anordnandet av möten skall betalas av den part som är värd för mötena."

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då det antogs.

Utfärdat i Bryssel den 27 december 2000.

På associeringsrådets vägnar

E. Kukan

Ordförande

Top