Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22001D0034

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 34/2001 av den 30 mars 2001 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

OJ L 158, 14.6.2001, p. 22–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 006 P. 152 - 155
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 006 P. 152 - 155
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 006 P. 152 - 155
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 006 P. 152 - 155
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 006 P. 152 - 155
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 006 P. 152 - 155
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 006 P. 152 - 155
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 006 P. 152 - 155
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 006 P. 152 - 155
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 060 P. 58 - 61
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 060 P. 58 - 61
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 094 P. 96 - 99

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/34(2)/oj

22001D0034

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 34/2001 av den 30 mars 2001 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 158 , 14/06/2001 s. 0022 - 0025


Gemensamma EES-kommitténs beslut

nr 34/2001

av den 30 mars 2001

om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat avtalet, särskilt artikel 98 i detta, och

av följande skäl:

(1) Bilaga I till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 189/1999 av den 17 december 1999(1).

(2) 26 rättsakter rörande kontrollåtgärder på området veterinära frågor bör införlivas med avtalet.

(3) Detta beslut bör inte tillämpas på Island och Liechtenstein.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel I i bilaga I till avtalet skall ändras i enlighet med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Texterna till kommissionens beslut 92/271/EEG(2), 1999/293/EG(3), 1999/334/EG(4), 1999/384/EG(5), 1999/441/EG(6), 1999/507/EG(7), 1999/514/EG(8), 1999/517/EG(9), 1999/542/EG(10), 1999/549/EG(11), 1999/623/EG(12), 1999/643/EG(13), 1999/644/EG(14), 1999/683/EG(15), 1999/713/EG(16), 1999/746/EG(17), 1999/788/EG(18), 1999/789/EG(19), 1999/839/EG(20), 1999/868/EG(21), 2000/6/EG(22), 2000/64/EG(23), 2000/104/EG(24), 2000/149/EG(25), 2000/150/EG(26) och 2000/255/EG(27) på norska, som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska gemenskapernas officiella tidning, skall vara autentiska.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 31 mars 2001 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén(28).

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 mars 2001.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

P. Westerlund

Ordförande

(1) EGT L 74, 15.3.2001, s. 24.

(2) EGT L 138, 21.5.1992, s. 39.

(3) EGT L 114, 1.5.1999, s. 55.

(4) EGT L 126, 20.5.1999, s. 19.

(5) EGT L 146, 11.6.1999, s. 52.

(6) EGT L 171, 7.7.1999, s. 17.

(7) EGT L 194, 27.7.1999, s. 66.

(8) EGT L 195, 28.7.1999, s. 42.

(9) EGT L 197, 29.7.1999, s. 45.

(10) EGT L 207, 6.8.1999, s. 33.

(11) EGT L 209, 7.8.1999, s. 36.

(12) EGT L 245, 17.9.1999, s. 52.

(13) EGT L 255, 30.9.1999, s. 38.

(14) EGT L 255, 30.9.1999, s. 39.

(15) EGT L 270, 20.10.1999, s. 31.

(16) EGT L 281, 4.11.1999, s. 90.

(17) EGT L 298, 19.11.1999, s. 36.

(18) EGT L 310, 4.12.1999, s. 62.

(19) EGT L 310, 4.12.1999, s. 71.

(20) EGT L 325, 17.12.1999, s. 62.

(21) EGT L 334, 28.12.1999, s. 51.

(22) EGT L 3, 6.1.2000, s. 29.

(23) EGT L 22, 27.1.2000, s. 67.

(24) EGT L 29, 4.2.2000, s. 36.

(25) EGT L 50, 23.2.2000, s. 22.

(26) EGT L 50, 23.2.2000, s. 25.

(27) EGT L 78, 29.3.2000, s. 35.

(28) Inga konstitutionella krav angivna.

BILAGA

till Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 34/2001

Kapitel I i bilaga I till avtalet skall ändras på följande sätt:

1. Följande nya strecksats skall läggas till i punkt 35 (kommissionens beslut 95/108/EG) i del 1.2:

- 399 D 0384: Kommissionens beslut 1999/384/EG av den 31 maj 1999 (EGT L 146, 11.6.1999, s. 52).

2. Följande nya strecksatser skall läggas till i punkt 86 (kommissionens beslut 98/653/EG) i del 1.2:

- 399 D 0517: Kommissionens beslut 1999/517/EG av den 28 juli 1999 (EGT L 197, 29.7.1999, s. 45),

- 399 D 0713: Kommissionens beslut 1999/713/EG av den 21 oktober 1999 (EGT L 281, 4.11.1999, s. 90),

- 32000 D 0104: Kommissionens beslut 2000/104/EG av den 31 januari 2000 (EGT L 29, 4.2.2000, s. 36).

3. Följande punkter skall införas efter punkt 90 (kommissionens beslut 1999/766/EG) i del 1.2:

91. 392 D 0271: Kommissionens beslut 92/271/EEG av den 20 maj 1992 om import till gemenskapen av levande djur och animaliska produkter som har sitt ursprung i eller har avsänts från Bosnien-Herzegovina (EGT L 138, 21.5.1992, s. 39), ändrat genom:

- 399 D 0441: Kommissionens beslut 1999/441/EG av den 28 juni 1999 (EGT L 171, 7.7.1999, s. 17).

92. 399 D 0293: Kommissionens beslut 1999/293/EG av den 29 april 1999 om vissa skyddsåtgärder mot bluetongue i vissa delar av Grekland (EGT L 114, 1.5.1999, s. 55), ändrat genom:

- 399 D 0623: Kommissionens beslut 1999/623/EG av den 10 september 1999 (EGT L 245, 17.9.1999, s. 52),

- 399 D 0683: Kommissionens beslut 1999/683/EG av den 7 oktober 1999 (EGT L 270, 20.10.1999, s. 31),

- 399 D 0746: Kommissionens beslut 1999/746/EG av den 8 november 1999 (EGT L 298, 19.11.1999, s. 36).

93. 399 D 0334: Kommissionens beslut 1999/334/EG av den 7 maj 1999 om vissa skyddsåtgärder avseende registrerade hästar från Sydafrika (EGT L 126, 20.5.1999, s. 19).

94. 399 D 0507: Kommissionens beslut 1999/507/EG av den 26 juli 1999 om vissa skyddsåtgärder avseende vissa flyghundar, hundar och katter från Malaysia (Västmalaysia) och Australien (EGT L 194, 27.7.1999, s. 66), ändrat genom:

- 399 D 0643: Kommissionens beslut 1999/643/EG av den 15 september 1999 (EGT L 255, 30.9.1999, s. 38),

- 32000 D 0006: Kommissionens beslut 2000/6/EG av den 10 december 1999 (EGT L 3, 6.1.2000, s. 29).

95. 399 D 0514: Kommissionens beslut 1999/514/EG av den 23 juli 1999 om fastställande av det datum då sändningarna från Förenade kungariket av nötköttsprodukter som omfattas av det datumbaserade exportsystemet får påbörjas genom tillämpning av artikel 6.5 i rådets beslut 98/256/EG (EGT L 195, 28.7.1999, s. 42).

96. 399 D 0542: Kommissionens beslut 1999/542/EG av den 28 juli 1999 om skyddsåtgärder vad avser import av vissa djur från Bulgarien med anledning av att blue tongue brutit ut (EGT L 207, 6.8.1999, s. 33).

97. 399 D 0549: Kommissionens beslut 1999/549/EG av den 19 juli 1999 om vissa skyddsåtgärder mot newcastlesjukan i Australien (EGT L 209, 7.8.1999, s. 36), ändrat genom:

- 399 D 0868: Kommissionens beslut 1999/868/EG av den 30 november 1999 (EGT L 334, 28.12.1999, s. 51).

98. 399 D 0644: Kommissionens beslut 1999/644/EG av den 15 september 1999 om vissa skyddsåtgärder när det gäller registrerade hästar från Malaysia (Västmalaysia) (EGT L 255, 30.9.1999, s. 39).

99. 399 D 0788: Kommissionens beslut 1999/788/EG av den 3 december 1999 om skyddsåtgärder när det gäller dioxinförorening av vissa svin- och fjäderfäprodukter avsedda att användas som livsmedel eller foder (EGT L 310, 4.12.1999, s. 62), ändrat genom:

- 32000 D 0150: Kommissionens beslut 2000/150/EG av den 22 februari 2000 (EGT L 50, 23.2.2000, s. 25).

100. 399 D 0789: Kommissionens beslut 1999/789/EG av den 3 december 1999 om vissa skyddsåtgärder mot afrikansk svinpest i Portugal (EGT L 310, 4.12.1999, s. 71), ändrat genom:

- 32000 D 0064: Kommissionens beslut 2000/64/EG av den 25 januari 2000 (EGT L 22, 27.1.2000, s. 67),

- 32000 D 0255: Kommissionens beslut 2000/255/EG av den 28 mars 2000 (EGT L 78, 29.3.2000, s. 35).

101. 399 D 0839: Kommissionens beslut 1999/839/EG av den 6 december 1999 om vissa skyddsåtgärder avseende hästdjur från Amerikas förenta stater och om upphävande av beslut 1999/707/EG (EGT L 325, 17.12.1999, s. 62).

102. 32000 D 0149: Kommissionens beslut 2000/149/EG av den 22 februari 2000 om vissa skyddsåtgärder mot aviär influensa i Italien (EGT L 50, 23.2.2000, s. 22).

Top