Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22000A0411(01)

WIPO:s fördrag om upphovsrätt (WCT)

OJ L 89, 11.4.2000, p. 8–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 033 P. 210 - 216
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 033 P. 210 - 216
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 033 P. 210 - 216
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 033 P. 210 - 216
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 033 P. 210 - 216
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 033 P. 210 - 216
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 033 P. 210 - 216
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 033 P. 210 - 216
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 033 P. 210 - 216
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 020 P. 214 - 220
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 020 P. 214 - 220
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 103 P. 76 - 82

In force

22000A0411(01)

WIPO:s fördrag om upphovsrätt (WCT)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 089 , 11/04/2000 s. 0008 - 0014


WIPO:s fördrag om upphovsrätt

(WCT)

Genève (1996)

Innehåll

>Plats för tabell>

INLEDNING

DE FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA,

HAR EN STRÄVAN ATT så effektivt och enhetligt som möjligt utveckla och upprätthålla skyddet av upphovsmännens rättigheter till deras litterära och konstnärliga verk,

ÄR MEDVETNA OM behovet av att införa nya internationella bestämmelser och av att förtydliga tolkningen av vissa redan befintliga bestämmelser i syfte att erbjuda ändamålsenliga lösningar till de frågor som den senaste ekonomiska, sociala, kulturella och teknologiska utvecklingen gett upphov till,

ÄR MEDVETNA OM den djupgående inverkan som utvecklingen och samverkan av informations- och kommunikationsteknik har på skapandet och användningen av litterära och konstnärliga verk,

UNDERSTRYKER DEN stora betydelse det upphovsrättsliga skyddet har som drivfjäder för litterärt och konstnärligt skapande,

ÄR MEDVETNA OM behovet att behålla en balans mellan upphovsmännens rättigheter och allmänhetens intresse, särskilt beträffande utbildning, forskning och tillgång till information, såsom det avspeglas i Bernkonventionen, och har

KOMMIT ÖVERENS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Sambandet med Bernkonventionen

1. Detta fördrag är en sådan särskild överenskommelse som avses i artikel 20 i Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk, med avseende på de fördragsslutande parter som ingår i den union som upprättats genom Bernkonventionen. Detta fördrag är inte förbundet med något annat fördrag än Bernkonventionen, och det inskränker inte rättigheter och skyldigheter enligt andra fördrag.

2. Bestämmelserna i detta fördrag inskränker inte de skyldigheter de fördragsslutande parterna har gentemot varandra enligt Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk.

3. I det följande avses med Bernkonventionen Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk, Paris den 24 juli 1971.

4. De fördragsslutande parterna skall iaktta artiklarna 1-21 i och bihanget till Bernkonventionen.

Artikel 2

Det upphovsrättsliga skyddets räckvidd

Det upphovsrättsliga skyddet omfattar uttryck men inte idéer, förfaranden, tillvägagångssätt eller matematiska begrepp som sådana.

Artikel 3

Tillämpning av artiklarna 2-6 i Bernkonventionen

Avseende det skydd som anges i fördraget skall de fördragsslutande parterna med vederbörliga ändringar tillämpa bestämmelserna i artiklarna 2-6 i Bernkonventionen.

Artikel 4

Datorprogram

Datorprogram skyddas som sådant litterärt verk som avses i artikel 2 i Bernkonventionen. Detta skydd gäller datorprogram oavsett på vilket sätt och i vilken form de kommer till uttryck.

Artikel 5

Sammanställning av data (databaser)

Sammanställningar av data eller annat material, oavsett form, som genom urvalet eller dispositionen av innehållet utgör intellektuella skapelser skyddas som sådana. Skyddet gäller inte denna data eller materialet som sådant och påverkar inte eventuell existerande upphovsrätt till den data eller det material som ingår i sammanställningen.

Artikel 6

Spridningsrätten

1. Upphovsmän till litterära och konstnärliga verk äger uteslutande rätt att låta göra originalet och exemplar av verket tillgängligt för allmänheten genom försäljning eller annan överlåtelse.

2. Detta fördrag påverkar inte möjligheten för de fördragsslutande parterna att bestämma under vilka omständigheter rätten enligt första stycket skall upphöra efter en första försäljning eller annan överlåtelse av originalet eller exemplar av verket som företagits med upphovsmannens medgivande.

Artikel 7

Uthyrningsrätten

1. Upphovsmän till

i) datorprogram,

ii) filmverk, och

iii) verk i form av fonogram, så som definieras i de fördragsslutande parternas nationella rätt,

äger uteslutande rätt att i vinstsyfte låta hyra ut originalet eller exemplar av sitt verk till allmänheten.

2. Första punkten gäller inte

i) datorprogram, när programmet som sådant inte är det huvudsakliga föremålet för uthyrningen; och

ii) filmverk, utom när sådan uthyrning i vinstsyfte har lett till utbredd kopiering av sådana verk och detta i väsentlig grad skadar den uteslutande rätten till mångfaldigande.

3. Utan hinder av bestämmelserna i första punkten kan en fördragsslutande part, som den 15 april 1994 upprätthöll och alltjämt upprätthåller en gällande ordning för skälig ersättning till upphovsmän för uthyrning av exemplar av deras verk i form av fonogram, vidmakthålla denna ordning under förutsättning att sådan uthyrning i vinstsyfte inte i väsentlig grad skadar upphovsmannens uteslutande rätt till mångfaldigande.

Artikel 8

Överföringsrätten

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 11.1.1, artikel 11a.1.1 och artikel 11a.1.2, artikel 11b.1.1, artikel 14.1.1 och artikel 14a.1 i Bernkonventionen, äger upphovsmän till litterära och konstnärliga verk uteslutande rätt att låta överföra verken till allmänheten, med tråd- eller trådlös överföring, inbegripet att göra verken tillgängliga för allmänheten på ett sådant sätt att personer ur allmänheten kan få tillgång till verken på platser och vid tidpunkter som var och en själv väljer.

Artikel 9

Skyddstiden för fotografiska verk

Med avseende på fotografiska verk skall de fördragsslutande parterna inte tillämpa bestämmelserna i artikel 7.4 i Bernkonventionen.

Artikel 10

Begränsningar och undantag

1. De fördragsslutande parterna kan i den nationella lagstiftningen föreskriva begränsningar av eller undantag från de rättigheter som enligt detta fördrag tillkommer upphovsmän till litterära och konstnärliga verk i vissa särskilda fall som inte gör intrång i det normala utnyttjandet av verket och inte heller på ett oskäligt sätt inkräktar på upphovsmannens rätt.

2. De fördragsslutande parterna skall vid tillämpningen av Bernkonventionen inskränka begränsningar av eller undantag från de rättigheter som anges i konventionen till vissa särskilda fall som inte gör intrång i det normala utnyttjandet av verket och inte heller på ett oskäligt sätt inkräktar på upphovsmannens rätt.

Artikel 11

Skyldigheter angående tekniska åtgärder

De fördragsslutande parterna skall vidta alla erforderliga åtgärder för att bereda ett tillräckligt rättsligt skydd och möjlighet att påkalla rättsliga åtgärder mot kringgåendet av verksamma tekniska åtgärder som upphovsmän använder i samband med att de utövar sina rättigheter enligt detta fördrag eller Bernkonventionen och som, med avseende på deras verk, begränsar handlingar som inte har medgivits av upphovsmännen i fråga och ej heller är tillåtna enligt lag.

Artikel 12

Skyldigheter angående information för förvaltning av rättigheter

1. De fördragsslutande parterna skall vidta alla erforderliga åtgärder för att bereda ett tillräckligt rättsligt skydd och möjlighet att påkalla rättsliga åtgärder mot personer som avsiktligen utfört någon av följande handlingar och som insåg eller såvitt avser civilrättsliga åtgärder borde ha insett att det medför, möjliggör, underlättar eller döljer ett intrång i en rättighet som följer av detta fördrag eller Bernkonventionen:

i) Att olovligen avlägsna eller ändra elektronisk information för förvaltning av rättigheter.

ii) Att olovligen sprida, importera i spridningssyfte, sända i radio eller överföra till allmänheten verk eller exemplar av verk med vetskap om att elektronisk information för förvaltning av rättigheter olovligen har avlägsnats eller ändrats.

2. Med information för förvaltning av rättigheter avses i denna artikel information som identifierar verket, verkets upphovsman, innehavare av rättighet till verket, eller information om villkoren för användning av verket, och siffror eller koder som betecknar sådan information, när sådan information bifogas ett exemplar av verket eller förekommer i samband med överföring av verket till allmänheten.

Artikel 13

Tillämpning i tidshänseende

De fördragsslutande parterna skall tillämpa bestämmelserna i artikel 18 i Bernkonventionen på allt skydd som omfattas av detta fördrag.

Artikel 14

Bestämmelser om upprätthållande av rättigheter

1. De fördragsslutande parterna åtar sig att i enlighet med sina rättssystem vidta erforderliga åtgärder för att säkerställa tillämpningen av detta fördrag.

2. De fördragsslutande parterna skall säkerställa att det i den nationella lagstiftningen finns föreskrifter om förfarande för upprätthållande så att verksamma åtgärder kan vidtas mot intrång i de rättigheter som omfattas av detta fördrag, inbegripet skyndsamma åtgärder för att förhindra intrång samt preventiva åtgärder.

Artikel 15

Församlingen

1. a) De fördragsslutande parterna skall ha en församling.

b) Varje fördragsslutande part skall företrädas av ett ombud som kan bistås av biträdande ombud, rådgivare och sakkunniga.

c) Kostnaderna för varje delegation skall bäras av den fördragsslutande part som utsett delegationen. Församlingen kan be Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (nedan kallad WIPO) att bevilja finansiellt stöd för att underlätta deltagandet för delegationer från fördragsslutande parter som anses som utvecklingsländer enligt den definition som fastställts av Förenta nationernas generalförsamling eller som är länder under övergång till marknadsekonomi.

2. a) Församlingen skall behandla frågor som rör upprätthållandet och utvecklingen av detta fördrag och dess tilllämpning och funktion.

b) Församlingen skall utföra sina åligganden enligt artikel 17.2 vad gäller upptagning av vissa mellanstatliga organisationer som parter till detta fördrag.

c) Församlingen skall besluta om sammankallande av diplomatkonferens för revidering av detta fördrag och ge WIPO:s generaldirektör alla erforderliga instruktioner för förberedandet av en sådan diplomatkonferens.

3. a) Varje fördragsslutande part som utgör en stat skall ha en röst och skall enbart rösta i sitt eget namn.

b) Fördragsslutande part som utgör en mellanstatlig organisation får delta i omröstning i sina medlemsstaters ställe, med ett antal röster som är lika med det antal av dess medlemsstater som är fördragsslutande parter. Sådan mellanstatlig organisation får inte delta i omröstning om en av dess medlemsstater utövar sin rösträtt och vice versa.

4. Församlingen skall sammanträda till ordinarie möte en gång vartannat år på kallelse av WIPO:s generaldirektör.

5. Församlingen antar själv sin arbetsordning, inbegripet sammankallande av extra ordinarie möte, bestämmelser om beslutsmässighet och, med förbehåll för bestämmelserna i detta fördrag, den majoritet som krävs för olika typer av beslut.

Artikel 16

Internationella byrån

WIPO:s internationella byrå skall utföra förvaltningsuppgifterna angående fördraget.

Artikel 17

Krav för att tillträda fördraget

1. Stater som är medlemmar i WIPO får tillträda fördraget.

2. Församlingen får besluta att låta en mellanstatlig organisation tillträda fördraget, om organisationen förklarar sig behörig i ärenden som omfattas av detta fördrag och har egen för medlemsstaterna bindande lagstiftning för sådana ärenden och den i vederbörlig ordning fått befogenhet att tillträda fördraget.

3. Europeiska gemenskapen, som avgivit en sådan förklaring som anges i föregående stycke under den diplomatkonferens som antagit detta fördrag, får tillträda fördraget.

Artikel 18

Rättigheter och skyldigheter enligt fördraget

Om inte annat särskilt föreskrivs i detta fördrag har varje fördragsslutande part utan inskränkningar de rättigheter och skyldigheter som följer av fördraget.

Artikel 19

Undertecknande av fördraget

Detta fördrag skall stå öppet för undertecknande till och med den 31 december 1997 för de stater som är medlemmar i WIPO och för Europeiska gemenskapen.

Artikel 20

Fördragets ikraftträdande

Detta fördrag träder i kraft tre månader efter det att trettio stater deponerat sina ratifikations- eller anslutningsinstrument hos WIPO:s generaldirektör.

Artikel 21

Faktiskt datum för tillträdet till fördraget

Detta fördrag är bindande för

i) de trettio stater som anges i artikel 20, från och med den dag då fördraget träder i kraft,

ii) övriga stater, tre månader från och med den dag då staten deponerade sitt instrument hos WIPO:s generaldirektör,

iii) Europeiska gemenskapen, tre månader efter det att den deponerat sitt ratifikations- eller anslutningsinstrument om sådant instrument deponerats efter detta fördrags ikraftträdande enligt artikel 20, eller, tre månader efter detta fördrags ikraftträdande om instrumentet deponerats före fördragets ikraftträdande,

iv) annan mellanstatlig organisation som får tillträda fördraget, tre månader efter det att den deponerat sitt anslutningsinstrument.

Artikel 22

Förbehåll mot fördraget

FörbehåIl mot detta fördrag är inte tillåtna.

Artikel 23

Uppsägning av fördraget

Fördragsslutande part kan säga upp fördraget genom meddelande till WIPO:s generaldirektör. Uppsägningen blir gällande ett år från och med den dag då WIPO:s generaldirektör mottagit meddelandet.

Artikel 24

Fördragets språk

1. Detta fördrag är undertecknat i ett original på engelska, arabiska, kinesiska, franska, ryska och spanska, och samtliga dessa versioner skall äga lika vitsord.

2. Officiella texter på andra språk än de som nämns i första stycket skall, på begäran av berörd part, efter samråd med alla berörda parter upprättas av WIPO:s generaldirektör. Med berörd part avses i detta stycke stat som är medlem i WIPO och vars officiella språk, eller något av dess officiella språk, berörs, och Europeiska gemenskapen och annan mellanstatlig organisation som får tillträda fördraget om något av dess officiella språk berörs.

Artikel 25

Depositarie

WIPO:s generaldirektör är depositarie för detta fördrag.

Eniga uttalanden

Beträffande artikel 1.4

Mångfaldiganderätten som fastställs i artikel 9 i Bernkonventionen och de undantag som tillåts enligt denna artikel gäller i sin helhet i den digitala miljön, framför allt för användningen av verk i digital form. Lagring av ett skyddat verk i digital form i ett elektroniskt medium utgör mångfaldigande enligt artikel 9 i Bernkonventionen.

Beträffande artikel 3

Vid tillämpning av artikel 3 i detta fördrag, skall uttrycket unionsland i artiklarna 2-6 i Bernkonventionen förstås som att det syftar på en fördragsslutande part till detta fördrag, när dessa artiklar i Bernkonventionen tillämpas avseende skydd som omfattas av detta fördrag. Uttrycket land utanför unionen i dessa artiklar i Bernkonventionen skall under samma omständigheter förstås som om det syftar på ett land som inte är fördragsslutande part till detta fördrag, och denna konvention i artikel 2.8, artikel 2a.2 och artiklarna 3, 4 samt 5 i Bernkonventionen skall förstås som att det syftar på Bernkonventionen och detta fördrag. Slutligen är hänsyftningen i artiklarna 3-6 i Bernkonventionen på upphovsmän som tillhör ett unionsland, vid de tillfällen då dessa artiklar tillämpas på detta fördrag och avseende mellanstatlig organisation som är fördragsslutande part, att förstå som medborgare i ett land som är medlem i denna organisation.

Beträffande artikel 4

Räckvidden för skyddet för datorprogram enligt artikel 4 i detta fördrag, jämfört med artikel 2, är förenlig med artikel 2 i Bernkonventionen och jämställd med vederbörliga bestämmelser i Trips-avtalet.

Beträffande artikel 5

Räckvidden för skyddet för insamling av data (databaser) enligt artikel 5 i detta fördrag, jämfört med artikel 2, är förenlig med artikel 2 i Bernkonventionen och jämställd med vederbörliga bestämmelser i Trips-avtalet.

Beträffande artiklarna 6 och 7

I dessa artiklar avses med uttrycken exemplar och originalet och exemplar, som föremål för spridnings- och uthyrningsrätten enligt dessa artiklar, endast fasta exemplar som kan sättas i omlopp som föremål.

Beträffande artikel 7

Förpliktelsen i artikel 7.1 innebär inte att en fördragsslutande part måste förbehålla upphovsmän uteslutande rätt till uthyrning i vinstsyfte, när dessa enligt den fördragsslutande partens lagstiftning inte har rättigheter beträffande fonogram. Denna förpliktelse är förenlig med artikel 14.4 i Trips-avtalet.

Beträffande artikel 8

Enbart tillhandahållandet av materiella hjälpmedel för att möjliggöra eller göra en överföring innebär i sig inte sådan överföring som avses i detta fördrag eller Bernkonventionen. Bestämmelserna i artikel 8 hindrar inte fördragsslutande part att tillämpa artikel 11a.2.

Beträffande artikel 10

Bestämmelserna i artikel 10 gör det möjligt för fördragsslutande parter att in i den digitala miljön föra vidare och vederbörligen utsträcka de begränsningar och undantag i sin nationella lagstiftning som har ansetts förenliga med Bernkonventionen. På samma sätt möjliggör dessa bestämmelser för de fördragsslutande parterna att skapa nya undantag och begränsningar som är lämpade för den digitala nätverksmiljön.

Artikel 10.2 varken begränsar eller utvidgar tillämpbarheten av begränsningar och undantag som är förenliga med Bernkonventionen.

Beträffande artikel 12

Uttrycket intrång i en rättighet som följer av detta fördrag eller Bernkonventionen innefattar både uteslutande rätt och rätt till ersättning.

Fördragsslutande parter kan inte med stöd av denna artikel skapa eller genomföra regleringar för förvaltning av rättigheter som skulle medföra formkrav som inte är tillåtna enligt Bernkonventionen eller detta fördrag och som förbjuder den fria rörligheten för varor eller hindrar åtnjutande av rättigheter som följer av detta fördrag.

Top