Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21994A0129(05)

Tilläggsprotokoll till interimsavtalet om handel och handelsfrågor mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska kol- och stålgemenskapen, å ena sidan, och Rumänien, å andra sidan, och till Europaavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Rumänien, å andra sidan

OJ L 25, 29.1.1994, p. 22–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 028 P. 33 - 36
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 028 P. 33 - 36
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 019 P. 148 - 151
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 019 P. 148 - 151
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 019 P. 148 - 151
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 019 P. 148 - 151
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 019 P. 148 - 151
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 019 P. 148 - 151
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 019 P. 148 - 151
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 019 P. 148 - 151
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 019 P. 148 - 151

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/1994/48/oj

21994A0129(05)

Tilläggsprotokoll till interimsavtalet om handel och handelsfrågor mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska kol- och stålgemenskapen, å ena sidan, och Rumänien, å andra sidan, och till Europaavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Rumänien, å andra sidan

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 025 , 29/01/1994 s. 0022 - 0025
Finsk specialutgåva Område 11 Volym 28 s. 0033
Svensk specialutgåva Område 11 Volym 28 s. 0033


TILLÄGGSPROTOKOLL till interimsavtalet om handel och handelsfrågor mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska koloch stålgemenskapen, å ena sidan, och Rumänien, å andra sidan, och till Europaavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Rumänien, å andra sidan

EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH EUROPEISKA KOL- OCH STÅLGEMENSKAPEN, nedan kallade "gemenskapen",

å ena sidan, och

RUMÄNIEN,

å andra sidan,

SOM BEAKTAR att Europaavtalet om upprättande av en association mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Rumänien, nedan kallat "Europaavtalet", undertecknades i Bryssel den 1 februari 1993 och ännu inte har trätt i kraft,

SOM I AVVAKTAN på att Europaavtalet skall träda i kraft beaktar att bestämmelserna i detta om handel och handelsfrågor har satts i kraft från och med den 1 maj 1993 genom interimsavtalet om handel och handelsfrågor mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska kol- och stålgemenskapen, å ena sidan, och Rumänien, å andra sidan, nedan kallat "interimsavtalet", undertecknat i Bryssel den 1 februari 1993,

SOM INSER handelns avgörande betydelse för övergången till marknadsekonomi,

SOM ERINRAR OM gemenskapens vilja att påskynda sina ansträngningar för att öppna sina marknader för varor av rumänskt ursprung,

SOM ERINRAR OM de mål som fastställts i Europaavtalet, särskilt de som avses i artikel 1 i detta,

SOM BEAKTAR interimsavtalet,

HAR BESLUTAT att ingå detta protokoll och har för detta ändamål som befullmäktigade ombud utsett:

EUROPEISKA GEMENSKAPEN:

Philippe de SCHOUTHEETE de TERVARENT,

utomordentligt sändebud och befullmäktigat ombud,

ständig representant för Belgien,

den ständiga representantkommitténs ordförande

EUROPEISKA KOL- OCH STÅLGEMENSKAPEN:

Juan PRAT

generaldirektör i Europeiska gemenskapernas kommission

RUMÄNIEN:

Constantin ENE

utomordentligt sändebud och befullmäktigat ombud

SOM, sedan de utväxlat sina fullmakter och funnit dem vara i god och behörig form,

HAR ENATS OM FÖLJANDE:

Artikel 1

Artikel 4.2 andra stycket i interimsavtalet och artikel 10.2 andra stycket i Europaavtalet skall ersättas med följande:

"Gällande importtull i gemenskapen på de produkter med ursprung i Rumänien som anges i bilaga 2 b, skall vid tidpunkten för detta avtals ikraftträdande sänkas med 20 % av bastullen och ett år senare med ytterligare 20 % av bastullen. Tullen skall vara helt avskaffad vid utgången av det andra året efter detta avtals ikraftträdande".

Artikel 2

Artikel 4.3 i interimsavtalet och artikel 10.3 i Europaavtalet skall ersättas med följande:

"3. De produkter med rumänskt ursprung som förtecknas i bilaga 3 skall tills vidare undantas från importtull inom ramen för gemenskapens årliga tullkvoter eller tulltak som gradvis skall höjas enligt de villkor som fastställs i den bilagan, så att tullavgifterna på import av de ifrågavarande produkterna är helt avskaffade vid utgången av det tredje året efter det att avtalet har trätt i kraft.

Samtidigt skall importtullar som tillämpas på de kvantiteter som importeras utöver de ovan nämnda kvoterna eller taken gradvis avskaffas genom årliga sänkningar med 15 % från och med avtalets ikraftträdande. Vid utgången av det tredje året skall resterande tullar avskaffas."

Artikel 3

Fotnot 3 och 4 i bilaga 3 till interimsavtalet och i bilaga 3 till Europaavtalet skall ersättas med följande:

"() Dessa belopp skall höjas med

P 20 % när avtalet träder i kraft,

P ytterligare 20 % den 1 januari 1994,

P ytterligare 10 % den 1 juli 1994.

P ytterligare 30 % den 1 januari 1995."

"(4) I motsats till vad som föreskrivs i fotnot 3 skall detta belopp höjas med

P 20 % den 1 januari 1994,

P ytterligare 10 % den 1 juli 1994,

P ytterligare 30 % den 1 januari 1995."

Artikel 4

1. Andra stycket i inledningen till bilaga 12 a till interimsavtalet och bilaga 12 a till Europaavtalet skall ersättas med följande:

"De kvantiteter som importeras enligt de KN-nummer som anges i denna bilaga skall med undantag av nr 0104 och 0204 omfattas av avgifts- och tullsänkningar på 20 % fr.o.m. 1 maj 1993, 40 % fr.o.m. 1 januari 1994 och 60 % fr.o.m. 1 juli 1994."

2. Följande inledningspunkt 2 skall läggas till i bilaga 12 b till interimsavtalet och bilaga 12 b till Europaavtalet:

"2. De tullsatser som fastställs för år 3, 4 repektive 5 skall tillämpas fr.o.m. 1 juli 1994, 1 juli 1995 respektive 1 juli 1996."

3. Följande inledningspunkt 1 skall införas i bilagorna 11 a, 12 a och 12 b till interimsavtalet och i bilagorna 11 a, 12 a och 12 b till Europaavtalet:

"1. a De kvantiteter i ton som fastställts för år 3 skall tillämpas 1 juli 1994 P30 juni 1995. Kvantiteterna för år 2 skall sänkas med 50 %.

2. b De kvantiteter i ton som fastställts för år 4 respektive 5 skall tillämpas 1 juli 1995 P30 juni 1996 respektive 1 juli 1996 P30 juni 1997."

Artikel 5

1. I det inledande stycket i artikel 2.1 i protokoll 1 om textilvaror och beklädnadsprodukter till interimsavtalet och i protokoll 1 om textilvaror och beklädnadsprodukter till Europaavtalet skall "avskaffa dem vid utgången av en sexårsperiod" ersättas med "avskaffa dem vid utgången av en femårsperiod".

2. De två sista strecksatserna i artikel 2.1 i protokoll 1 om textilvaror och beklädnadsprodukter till interimsavtalet och i protokoll 1 om textilvaror och beklädnadsprodukter till Europaavtalet skall ersättas med följande:

" P Vid ingången av det sjätte året skall de resterande tullsatserna avskaffas."

Artikel 6

Artikel 2.2 i protokoll 2 om stålprodukter (EKSG) till interimsavtalet och i protokoll 2 om stålprodukter (EKSG) till Europaavtalet skall ersättas med följande:

"2. Ytterligare sänkningar till 60, 40, 20 och 0 % av bastullsatsen skall göras vid ingången av andra, tredje, fjärde respektive femte året efter avtalets ikraftträdande."

Artikel 7

Detta protokoll skall utgöra en integrerad del av interimsavtalet och Europaavtalet.

Artikel 8

Detta protokoll träder i kraft första dagen i den månad som följer på den dag då parterna har underrättat varandra om att de förfaranden som är nödvändiga för detta ändamål är avslutade.

Artikel 9

Detta protokoll skall upprättas i två exemplar på danska, engelska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, rumänska, spanska och tyska språket, vilka samtliga texter är lika giltiga.

Top