Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21989D1026(01)

Beslut nr 1/89 av samarbetsrådet EEG-Egypten av den 30 augusti 1989 om ändring, som en följd av införandet av Harmoniserade systemet, protokoll nr 2 om definitionen av begreppet "ursprungsvaror" och metoderna för administrativt samarbete - Gemensam deklaration om översynen av ändringarna av ursprungsreglerna som ett resultat av införandet av Harmoniserade systemet

OJ L 310, 26.10.1989, p. 2–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 015 P. 120 - OP_DATPRO
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 015 P. 120 - OP_DATPRO

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/1(12)/oj

21989D1026(01)

Beslut nr 1/89 av samarbetsrådet EEG-Egypten av den 30 augusti 1989 om ändring, som en följd av införandet av Harmoniserade systemet, protokoll nr 2 om definitionen av begreppet "ursprungsvaror" och metoderna för administrativt samarbete - Gemensam deklaration om översynen av ändringarna av ursprungsreglerna som ett resultat av införandet av Harmoniserade systemet

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 310 , 26/10/1989 s. 0002 - 0003
Finsk specialutgåva Område 11 Volym 15 s. 0120
Svensk specialutgåva Område 11 Volym 15 s. 0120


BESLUT nr 1/89 AV SAMARBETSRÅDET EEG-EGYPTEN av den 30 augusti 1989 om ändring, som en följd av införandet av Harmoniserade systemet, protokoll nr 2 om definitionen av begreppet "ursprungsvaror" och metoderna för administrativt samarbete

SAMARBETSRÅDET HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Egypten, undertecknat den 18 januari 1977,

med beaktande av protokoll nr 2 om definitionen av begreppet "ursprungsvaror" och metoder för adminstrativt samarbete, särskilt artikel 25 i detta, och

med beaktande av följande:

Ursprungsreglerna i protokoll nr 2 bygger på tullsamarbetsrådets nomenklatur. Tullsamarbetsrådet godkände den 14 juni 1983 den internationella konventionen för Harmoniserade systemet för beskrivning och kodning av varor (i fortsättningen kallat för "Harmoniserade systemet") och den 1 januari 1988 infördes systemet för den internationella handeln varför det är nödvändigt att anpassa ursprungsreglerna i protokoll nr 2 så att de grundar sig på Harmoniserade systemet.

Erfarenhet visar att presentationen av ursprungsreglerna skulle kunna förbättras genom att gruppera alla undantag till den grundläggande ändringen av huvudregeln i en lista, och även genom att ge detaljerade regler för hur den skall tolkas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I det sista stycket i artikel 1 i protokoll nr 2 ersätts orden "i lista C i bilaga 4" med "i bilaga 2".

Artikel 2

Artikel 3 i protokoll nr 2 ersätts av följande:

"Artikel 3

1. De uttryck som används i detta protokoll som heter "kapitel" och "HS-nummer" betyder de kapitel och HSnummer (fyrsiffriga koder) som används i den klassificering som utgör "Harmoniserade systemet för beskrivning och kodning av varor" (nedan kallat för "Harmoniserade systemet" eller "HS").

Uttrycket "klassificerad" hänvisar till klassificeringen av en vara eller ett material under ett särskilt nummer.

2. Vid tillämpning av artikel 1 och om inget annat sägs i bestämmelserna i punkt 3 och 4, anses icke-ursprungsmaterial vara tillräckligt arbetat och bearbetat när den framställda varan klassificeras enligt ett nummer skiljer sig från de under vilka alla ursprungsmaterial klassificeras som används i tillverkningen av varan.

3. För en vara i listkolumn 1 och 2 i bilaga 3 måste de angivna villkoren i kolumn 3 för varan i fråga vara uppfyllda i stället för regeln i punkt 2.

4. För att artikel 1 skall kunna genomföras skall följande alltid betraktas som otillräckligt berett och bearbetat för att den skall få status som ursprungsvara, oavsett om numret ändras:

a) åtgärder som säkerställer att varorna bibehåller sin fräschör under transport och lagring (ventilation, utplacering, torkning, kylning, förvaring i salt, svaveldioxidvatten eller andra vattenlösningar, borttagande av skadade delar och liknande åtgärder),

b) liknande åtgärder som består av att avlägsna damm, siktning eller sållning, sortering, klassificering, matchning, (vilket också innebär att sammanställa uppsättningar med varor), tvättning, målning och uppskärning,

c) i) ändrad paketering och uppdelning och sammanställning av partier,

c) ii) placering i flaskor, kolvar, säckar, kartonger, lådor, fastsättning på kort eller skivor osv. eller alla andra enkla förpackningsåtgärder,

d) fastsättande av märken, etiketter eller andra liknande särskiljande markeringar på varorna eller förpackningarna,

e) blandning av varor, vare sig de är av olika slag eller inte, där en eller flera delar av innehållet inte motsvarar de villkor som ställs i protokollet för att betraktas som ursprungsvaror.

f) en enkel sammansättning av komponenter i syfte att åstadkomma en komplett artikel,

g) en kombination av två eller flera åtgärder som anges i punkt a f,

h) slaktande av djur."

Artikel 3

Artikel 4 i protokoll nr 2 ersätts av följande:

"Artikel 4

1. Termen "värde" i listan i bilaga 3 betyder tullvärdet vid tidpunkten för import av icke-ursprungsmaterial som använts eller, om det inte är känt och inte kan fastställas, det första pris som kan påvisas ha betalats för materialet i området i fråga.

Där värdet av ursprungsmaterial behöver fastställas skall denna punkt läggas till i tillämpliga delar.

2. Termen "priset frittfabrik" i listan i bilagan 3 betyder priset fritt fabrik på den gällande varan minus de inhemska skatter som eventuellt betalas tillbaka när varan exporteras."

Artikel 4

Artikel 6 i protokoll nr 2 ändras på följande sätt:

1. I punkt 2 ersätts uttrycket "Artikel 3.3" med "Artikel 3.4" och orden "Bryssel-nomenklatur" med "harmoniserat system".

2. Följande punkt läggs till:

"4. Uppsättningar i den betydelse som anges i den allmänna regeln nr 3 i Harmoniserade systemet skall betraktas som ursprungsvaror endast när alla komponenter är ursprungsvaror. Likväl anses det att en uppsättning som består av både ursprungs- och icke-ursprungsvaror skall betraktas som ursprungsvara, om värdet av icke-ursprungsvarorna inte överskrider 15 % av hela uppsättningens pris fritt fabrik."

Artikel 5

1. Bilagorna 1, 2 och 3 till detta beslut ersätter bilagorna 1, 2, 3 och 4 till protokoll nr 2.

2. Bilagorna 5 och 6 numreras om till 4 och 5.

Artikel 6

1. Varor som exporterades före den 1 januari 1990, åtföljda av ett transportcertifikat EUR.1 eller blankett EUR.2 skall anses som ursprungsvaror i enlighet med de regler som träder i kraft den 1 januari 1990.

2. Transportcertifikat EUR.1 eller blanketter EUR.2 som har utfärdats före den 1 januari 1990 i enlighet med de regler som gällde före detta datum skall godkännas fram till och med den 31 maj 1990 i enlighet med de regler som gällde när de utfärdades.

3. Artiklarna 19 och 20 i protokoll nr 2 skall gälla för varor som exporterades före den 1 januari 1990 och i efterhand utfärdade eller kopierade transportcertifikat kan utfärdas i enlighet med de regler som gällde före detta datum.

Artikel 7

Beslut 3/80 ersätts härmed av detta beslut.

Artikel 8

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 januari 1990.

Utfärdat i Bryssel den 30 augusti 1989.

På samarbetsrådets vägnar

H. M. EL KAMEL

Ordförande

Gemensam deklaration om översynen av ändringarna av ursprungsreglerna som ett resultat av införandet av Harmoniserade systemet

Om, som en följd av de ändringar som har gjorts av nomenklaturen, de nya reglerna som införs med beslut nr 1/89 ändrar innehållet i någon regel som fanns före beslut nr 1/89 och det visar sig att denna ändring leder till en situation som är till förfång för de berörda branschernas intresse, skall, om någon av avtalsparterna så begär under tiden fram till och till och med den 31 december 1992, en undersökning göras så snabbt som möjligt av samarbetsrådet för att på så sätt återställa den berörda regeln till det skick den var i före beslut nr 1/89.

Under alla omständigheter skall samarbetsrådet inom en tid på tre månader från och med att begäran gjordes av någon av avtalsparterna besluta om innehållet i regeln i fråga skall återställas eller inte.

Om innehållet i regeln ifråga återställs skall avtalsparterna också tillhandahålla den rättsliga ram som behövs för att garantera att alla tullar som oriktigt har lagts på berörda varor importerade efter den 1 januari 1990 kan återbetalas.

BILAGA 1

FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR

Anmärkning 1 P artiklarna 1 och 2

Termerna "gemenskapen" och "Egypten" skall också innefatta gemenskapens medlemsstaters respektive Egyptens territorialvatten.

Fartyg som fiskar på öppna havet, inklusive flytande fiskefabriker där den fångade fisken bearbetas, betraktas som del av den stats territorium vilken de tillhör förutsatt att de uppfyller de krav som anges i förklarande anmärkning nr 4.

Anmärkning 2 P artikel 1

De villkor som anges i artikel 1 som gäller tilldelning av ursprungsstatus måste uppfyllas i gemenskapen eller i Egypten utan avbrott.

Om ursprungsvaror som har exporterats från gemenskapen eller Egypten till ett annat land återsänds, måste de anses som icke-ursprungsvaror om tullmyndigheterna inte anser det tillfredsställande bevisat att

P de återsända varorna är desamma som de som exporterades

och

P att de i det landet inte har utsatts för någon behandling utöver den som är nödvändig för att bevara dem i gott skick.

Anmärkning 3 P artikel 1

För att kunna fastställa om varorna har sitt ursprung i gemenskapen eller i Egypten är det inte nödvändigt att klargöra om den energi och det bränsle, de anläggningar och den utrustning, och de maskiner och verktyg som har använts för att framställa varorna har sitt ursprung i tredje land eller inte.

Anmärkning 4 artikel 2 f

Termen "dess fartyg" skall endast tillämpas på fartyg

P som är registrerade eller bokförda i en medlemsstat eller i Egypten,

P som seglar under en medlemsstats eller Egyptens flagga,

P som till minst 50 % ägs av medborgare i medlemsstaterna och Egypten, eller av ett företag som har sitt huvudkontor i en medlemsstat eller i Egypten, där företagsledarna, styrelseordföranden och majoriteten av styrelsen också måste vara medborgare i medlemsstaterna eller Egypten, och dessutom, när det gäller enkelt bolag eller kommanditbolag måste minst halva kapitalet tillhöra respektive stat eller offentliga organ eller medborgare,

P vars kapten och befäl är medborgare i medlemsstaterna eller Egypten.

P som har en besättning där minst 75 % är medborgare i medlemsstaterna eller Egypten.

Anmärkning 5 P artiklarna 2 och 3

1. Kvalifikationsenheten för tillämpningen av ursprungsreglerna skall vara den särskilda vara som anses vara basenhet när klassifikationen görs med hjälp av nomenklaturen i Harmoniserade systemet. För uppsättningar av varor som har klassificerats med stöd av den allmänna regeln 3, skall kvalifikationsenheten bestämmas med beaktande av alla de komponenter som ingår i varan, och detta gäller även för HS-nummer 6308, 8206 och 9605.

Följden av detta blir att

P när en vara som består av en grupp komponenter eller hopmonterade komponenter placeras enligt ett nummer i Harmoniserade systemet, utgör hela varan kvalifikationsenheten,

P när en försändelse består av ett antal identiska varor som har placerats enligt samma nummer i Harmoniserade systemet, måste varje vara behandlas individuellt när ursprungsreglerna tillämpas.

2. Om det, i enlighet med den allmänna regeln 5 i Harmoniserade systemet, ingår förpackning till varan i klassificeringen, skall den innefattas när ursprunget fastställs.

Anmärkning 6 P artikel 3.1

De inledande anmärkningar till bilaga 3 skall också gälla när så är lämpligt för alla varor tillverkade av icke-ursprungsmaterial även om de inte är underkastade några särskilda villkor på listan i bilaga 3 utan i stället den ändrade huvudregeln i artikel 3.1.

Anmärkning 7 P artikel 4

"Priset fritt fabrik" skall betyda det pris som betalades tillverkaren i vars företag slutarbetet eller bearbetningen utfördes, förutsatt att priset inkluderar värdet på alla de produkter som användes i tillverkningen.

"Tullvärdet" skall betyda det tullvärde som fastställdes i konventionen om värdering av varor för tullens ändamål, undertecknad i Bryssel den 15 december 1950.

BILAGA 2

>Plats för tabell>

BILAGA 3

Lista över den bearbetning som krävs för icke-ursprungsmaterial för att den tillverkade varan skall kunna erhålla ursprungsstatus

INLEDANDE ANMÄRKNINGAR

Allmänt

Anmärkning 1:

1.1 De två första kolumnerna i listan beskriver varan. Första kolumnen innehåller det HS-nummer eller det kapitelnummer som används i Harmoniserade systemet och den andra kolumnen beskriver den vara som används i systemet för numret eller kapitlet. En regel finns angiven för varje post i kolumn 3. I vissa fall föregås posten i den första kolumnen av "ex", vilket betyder att regeln i kolumn 2 endast tillämpas på en del av numret eller kapitlet vilket beskrivs i kolumn 2.

1.2 Om flera HS-nummer har grupperats i kolumn 1 eller ett kapitelnummer finns angivet och varan därför beskrivs i allmänna termer i kolumn 2, gäller den angränsande regeln i kolumn 3 för alla de varor som enligt Harmoniserade systemet klassificeras i kapitelrubrikerna eller i något HS-nummer grupperat i kolumn 1.

1.3 Om det finns olika regler på listan som tillämpas på olika varor inom ett nummer, innehåller varje strecksats beskrivningen av den del av numret som omfattas av den angränsande regeln i tredje kolumnen.

Anmärkning 2:

2.1 Termen "tillverkning" omfattar all slags bearbetning inklusive "montering" eller specifika åtgärder. Se dock anmärkning 3.5 nedan.

2.2 Termen "material" omfattar alla "ingredienser", allt "råmaterial", alla "komponenter" eller "delar", osv. som används vid tillverkning av varan.

2.3 Termen "vara" hänvisar till den vara som tillverkas även om den skall användas senare i ett annat tillverkningsskede.

Anmärkning 3:

3.1 Om ett nummer eller del av ett nummer saknas på listan gäller regeln i artikel 3.1 för "ändring av nummer". Om villkoren i "ändring av nummer" gäller för någon post på listan finns den i regeln i kolumn 3.

3.2 Den bearbetning som krävs enligt en regel i kolumn 3 måste genomföras endast på de ickeursprungsmaterial som används. De begränsningar som en regel i kolumn 3 innehåller tillämpas likaså endast på det icke-ursprungsmaterial som används.

3.3 Om det står i en regel att "material från vilket nummer som helst" kan användas, kan material från samma nummer som varan också användas, med särskilda begränsningar emellertid som också kan finnas i regeln. Uttrycket "tillverkning med material från vilket nummer som helst inklusive andra material från HS-nummer..." betyder dock att endast material som återfinns under samma nummer som en vara med en annan beskrivning än den som finns angiven i kolumn 2 kan användas.

3.4 Om en vara som har tillverkats av icke-ursprungsmaterial vilken har erhållit ursprungsstatus under tillverkningen med stöd av regeln om ändrat nummer eller den egna listregeln, används som material vid tillverkningen av en annan vara tillämpas inte regeln på varan.

P Exempelvis en motor under HS-nummer 8407 för vilken regeln anger att värdet av icke-ursprungsmaterial som får ingå inte får överstiga 40 % av priset fritt fabrik har kanske tillverkats med hjälp av "annat, genom smide grovt utformat legeringsstål" under HS-nummer 7224.

Om detta smide har smitts i landet i fråga från ett metallstycke som inte är ursprungsvara, har smidet redan fått ett ursprung i listan med stöd av regeln för HS-nummer 7224. Det kan sedan räknas som ursprungsmaterial vid värdeberäkningen oberoende av vid vilken fabrik det tillverkades. Värdet av det metallstycke som inte var ursprungsvara beaktas sålunda inte när värdet beräknas för icke-ursprungsmaterial.

3.5 Även om villkoren för den ändrade nummerregeln eller regeln i listan är uppfyllda, är en vara inte ursprungsvara om den genomförda bearbetningen som helhet betraktad är otillräcklig enligt kraven i artikel 3.4.

Anmärkning 4:

4.1 Regeln i listan utgör den minsta mängd av den bearbetning eller behandling som krävs och ger också ursprungsstatus vid ytterligare bearbetning eller behandling. Omvänt kan mindre bearbetning eller behandling inte ge ursprungsstatus. Detta innebär att om en regel säger att icke-ursprungsmaterial kan användas vid en viss tillverkningsnivå kan detta material endast användas vid ett tidigare tillverkningssteg och inte i ett senare skede i tillverkningen.

4.2 När en regel i listan anger att en vara kan tillverkas av mer än ett material betyder detta att ett eller flera material kan användas. Det krävs inte att alla måste användas.

P Regeln för tyg säger t.ex. att både naturfibrer och kemiska material kan användas. Detta betyder inte att båda måste användas, man kan använda det ena eller båda.

Om det emellertid i samma regel finns en restriktion för ett material och andra restriktioner för andra material, tillämpas endast restriktionerna för de material som för tillfället används.

P Regeln för symaskiner anger t.ex. att både trådspännings- och zigzagfunktion måste ha ursprungsstatus. Dessa två restriktioner kan endast tillämpas om funktionen i fråga verkligen ingår i symaskinen.

4.3 När en regel i listan anger att en vara måste tillverkas av ett särskilt material hindrar detta inte att andra material kan användas som på grund av sin beskaffenhet inte kan tillgodose regeln.

P Regeln HS-nummer 1904 som t.ex. specifikt utesluter att spannmål och dess derivat används hindrar inte att mineralsalter, kemikalier och andra tillsatser som inte tillverkas av spannmål används.

P Om en artikel t.ex. skall tillverkas av icke-vävt material och endast icke-ursprungsgarn får användas för denna typ av artikel, är det inte möjligt att starta från ett icke-vävt plagg även om ett sådant plagg normalt inte kan tillverkas av garn. I detta fall måste utgångsmaterialet normalt befinna sig på ett stadium som föregår garnet, dvs. fiberstadiet.

Se även anmärkning 7.3. i samband med textiler.

4.4 Om, i en regel på listan, två eller flera procenttal har angetts för det högsta värdet av icke-ursprungsmaterial kan dessa värden inte läggas ihop. Det högsta värdet av alla icke-ursprungsmaterial får inte överskrida det högsta angivna procenttalet. Vidare får de olika procenttalen inte överskridas i fråga om de särskilda material som de tillämpas på.

Textiler

Anmärkning 5:

5.1 Termen "naturfibrer" hänvisar i listan till andra fibrer än konst- eller syntetfibrer och begränsas till de stadier som föregår spinnandet, inklusive avfall, och om inte annat anges innefattar termen "naturfibrer" fibrer som har kardats, häcklats eller på annat sätt bearbetats men inte spunnits.

5.2 Termen "naturfibrer" inkluderar tagel under HS-nummer 0503, silke under HS-numren 5002 och 5003 samt ullfibrer, fina eller grova djurfibrer under HS-numren 5101 5105, bomullsfibrer under HS-numren 5201 5203 och övriga växtfibrer under HS-numren 5301 5305.

5.3 Termerna "textilmassa", "kemiska material" och "material som används för pappersframställning" används i listan för att beskriva material som inte finns klassificerade i kapitel 50 63. Dessa material kan användas för att tillverka konst-, syntet- eller pappersfibrer, eller garn.

5.4 Termen "konststapelfibrer" hänvisar i listan till syntetiska eller konstgjorda fiberblånor av stapelfibrer eller avfall under HS-numren 5501 5507.

Anmärkning 6:

6.1 Om en hänvisning i dessa inledande anmärkningar görs till de klassificerade varornas nummer skall de villkor som finns angivna i tredje kolumnen i listan inte tillämpas på några bastextilmaterial som används vid tillverkningen om de tillsammans utgör 10 % eller mindre av den totala vikten av alla bastextilmaterial som används (se även anmärkningarna 6.3 och 6.4 nedan).

6.2 Denna tolerans kan emellertid endast tillämpas på blandade varor som har tillverkats av två eller flera textilmaterial oberoende av hur stor del av varan de utgör.

Följande bastextilmaterial förekommer:

P silke

P ull

P grovt djurhår

P fint djurhår

P tagel

P bomull

P material som används för pappersframställning samt papper

P lin

P äkta hampa

P jute och övriga textilbastfibrer

P sisal och övriga textilfibrer som tillhör familjen Agave

P kokos-, abaca-, rami- och övriga vegetabiliska textilfibrer

P syntetfibrer

P konstfibrer

P syntetstapelfibrer

P konststapelfibrer

P Ett garn under HS-nummer 5205 som är tillverkat av bomullsfibrer och syntetstapelfibrer är ett blandgarn. Därför kan icke-ursprungsmaterial som inte tillgodoser ursprungsreglerna användas med en vikt på högst 10 % av garnets vikt.

P Ett ulltyg under HS-nummer 5112 som är tillverkat av ullgarn och syntetgarn av stapelfibrer är ett blandgarn. Därför kan antingen icke-ursprungsyntetgarn eller ullgarn eller en kombination av dem som inte tillgodoser ursprungsreglerna användas med en inblandning på högst 10 % av tygets vikt.

P Tuftat textiltyg under HS-nummer 5802 som är tillverkat av bomullsgarn och bomullstyg är en blandvara endast om bomullstyget ett blandmaterial som består av två eller flera olika bastextilmaterial, eller om bomullsgarnet är en blandning.

P Om det tuftade textiltyget i fråga hade tillverkats av bomullsgarn och syntettyg så hade två separata bastextilmaterial använts.

P En tuftad matta som är tillverkad av både konstgarn och bomullsgarn är varpen är av jute är en blandvara därför att tre bastextilmaterial används. Sålunda kan alla icke-ursprungsmaterial användas vid ett senare tillverkningsstadium än regeln tillåter, om den totala vikten inte överstiger 10 % av mattans textilmaterialvikt. Därför kan jutevarpen, konstgarnerna eller bomullsgarnerna importeras på detta tillverkningsstadium, om viktförhållandena stämmer.

6.3 Om det ingår "garn tillverkat av polyuretan segmenterat med flexibla segment av polyeter, även omspunnet" är denna tolerans 20 % i fråga om detta garn.

6.4 Om det ingår band som har en kärna av aluminiumfolie eller en kärna av plastfilm som eventuellt är täckt med aluminiumpulver, med en bredd som inte överstiger 5 mm, varvat med klister mellan två plastfilmer är denna tolerans 30 % i fråga om detta band.

Anmärkning 7:

7.1 För de textilvaror som i listan markeras med en fotnot som hänvisar till de inledande anmärkningarna får kantband av textil och tillbehör som inte uppfyller den angivna regeln i listans tredje kolumn för den tillverkade varan i fråga användas, om vikten inte överstiger 10 % av den totala vikten av alla textilmaterial som ingår.

Kantband av textil och tillbehör är de som klassificeras i kapitel 50 63. Foder tillhör inte dessa grupper.

7.2 Kantband som inte är av textil och tillbehör eller övriga material som innehåller textilmaterial behöver inte uppfylla de villkor som anges i kolumn 3 även om de inte omfattas av anmärkning 4.3.

7.3 I enlighet med anmärkning 4.3. kan kantband av textil och tillbehör eller annan vara som inte innehåller något textilmaterial som inte är ursprungsvaror, på något sätt användas separat om de inte kan tillverkas från textilmaterial från de material som räknas upp i kolumn 3.

P Om en regel i listan säger att för ett särskildt textilplagg, t.ex. en blus måste garn användas, hindrar inte detta att metallföremål används, t.ex. knappar eftersom de inte kan tillverkas av textilmaterial.

7.4 Om en procentregel tillämpas måste värdet av kantbanden och tillbehören beaktas när värdet av de icke-ursprungsmaterial som ingår beräknas.

>Plats för tabell>

Top