EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12003TN02/09

Akt om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska Unionen och om anpassning av fördragen - Bilaga II: Förteckning enligt artikel 20 i anslutningsakten - 9. Beskattning

OJ L 236, 23.9.2003, p. 555–561 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 17/01/2012; upphävd genom 32011L0096

12003TN02/09

Akt om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska Unionen och om anpassning av fördragen - Bilaga II: Förteckning enligt artikel 20 i anslutningsakten - 9. Beskattning

Europeiska unionens officiella tidning nr L 236 , 23/09/2003 s. 0555 - 0561


9. BESKATTNING

1. 31969 L 0335: Rådets direktiv 69/335/EEG av den 17 juli 1969 om skatt på kapitalanskaffning (EGT L 249, 3.10.1969, s. 25), ändrat genom

- 11972 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 31973 L 0079: Rådets direktiv 73/79/EEG av den 9.4.1973 (EGT L 103, 18.4.1973, s. 13),

- 31974 L 0553: Rådets direktiv 74/553/EEG av den 7.11.1974 (EGT L 303, 13.11.1974, s. 9),

- 11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 31985 L 0303: Rådets direktiv 85/303/EEG av den 10.6.1985 (EGT L 156, 15.6.1985, s. 23),

- 11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21).

Följande skall läggas till i artikel 3.1 a:

"Bolag i tjeckisk rätt som kallas

- "akciová společnost"

- "komanditní společnost"

- "společnost s ručením omezeným".

Bolag i cypriotisk rätt som kallas

- "εταιρείες περιορισμένης ευθύνης".

Bolag i lettisk rätt som kallas

- "kapitālsabiedrība".

Bolag i ungersk rätt som kallas

- "részvénytársaság"

- "korlátolt felelősségű társaság".

Bolag i maltesisk rätt som kallas

- "Kumpaniji ta' Responsabilità Limitata"

- "Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet".

Bolag i polsk rätt som kallas

- "spółka akcyjna"

- "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".

Bolag i slovensk rätt som kallas

- "delniška družba"

- "komanditna delniška družba"

- "družba z omejeno odgovornostjo".

Bolag i slovakisk rätt som kallas

- "akciová spoločnosť"

- "spoločnosť s ručením obmedzeným"

- "komanditná spoločnosť"."

2. 31976 L 0308: Rådets direktiv 76/308/EEG av den 15 mars 1976 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som har avseende på vissa avgifter, tullar, skatter och andra åtgärder (EGT L 73, 19.3.1976, s. 18), ändrat genom

- 11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 31979 L 1071: Rådets direktiv 79/1071/EEG av den 6.12.1979 (EGT L 331, 27.12.1979, s. 10),

- 11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31992 L 0108: Rådets direktiv 92/108/EEG av den 14.12.1992 (EGT L 390, 31.12.1992, s. 124),

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 32001 L 0044: Rådets direktiv 2001/44/EG av den 15.6.2001 (EGT L 175, 28.6.2001, s. 17).

Följande skall läggas till i artikel 3 sjätte strecksatsen:

"i Malta: Taxxa fuq Dokumenti u Trasferimenti

i Slovenien: i) davek od prometa zavarovalnih poslov

ii) požarna taksa"

3. 31977 L 0388: Rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter - Gemensamt system för mervärdeskatt: enhetlig beräkningsgrund (EGT L 145, 13.6.1977, s. 1), ändrat genom

- 11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 95),

- 31980 L 0368: Rådets direktiv 80/368/EEG av den 26.3.1980 (EGT L 90, 3.4.1980, s. 41),

- 31984 L 0386: Rådets direktiv 84/386/EEG av den 31.7.1984 (EGT L 208, 3.8.1984, s. 58),

- 11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 167),

- 31989 L 0465: Rådets direktiv 89/465/EEG av den 18.7.1989 (EGT L 226, 3.8.1989, s. 21),

- 31991 L 0680: Rådets direktiv 91/680/EEG av den 16.12.1991 (EGT L 376, 31.12.1991, s. 1),

- 31992 L 0077: Rådets direktiv 92/77/EEG av den 19.10.1992 (EGT L 316, 31.10.1992, s. 1),

- 31992 L 0111: Rådets direktiv 92/111/EEG av den 14.12.1992 (EGT L 384, 30.12.1992, s. 47),

- 31994 L 0004: Rådets direktiv 94/4/EG av den 14.2.1994 (EGT L 60, 3.3.1994, s. 14),

- 31994 L 0005: Rådets direktiv 94/5/EG av den 14.2.1994 (EGT L 60, 3.3.1994, s. 16),

- 31994 L 0076: Rådets direktiv 94/76/EG av den 22.12.1994 (EGT L 365, 31.12.1994, s. 53),

- 31995 L 0007: Rådets direktiv 95/7/EG av den 10.4.1995 (EGT L 102, 5.5.1995, s. 18),

- 31996 L 0042: Rådets direktiv 96/42/EG av den 25.6.1996 (EGT L 170, 9.7.1996, s. 34),

- 31996 L 0095: Rådets direktiv 96/95/EG av den 20.12.1996 (EGT L 338, 28.12.1996, s. 89),

- 31998 L 0080: Rådets direktiv 98/80/EG av den 12.10.1998 (EGT L 281, 17.10.1998, s. 31),

- 31999 L 0049: Rådets direktiv 1999/49/EG av den 25.5.1999 (EGT L 139, 2.6.1999, s. 27),

- 31999 L 0059: Rådets direktiv 1999/59/EG av den 17.6.1999 (EGT L 162, 26.6.1999, s. 63),

- 31999 L 0085: Rådets direktiv 1999/85/EG av den 22.10.1999 (EGT L 277, 28.10.1999, s. 34),

- 32000 L 0017: Rådets direktiv 2000/17/EG av den 30.3.2000 (EGT L 84, 5.4.2000, s. 24),

- 32000 L 0065: Rådets direktiv 2000/65/EG av den 17.10.2000 (EGT L 269, 21.10.2000, s. 44),

- 32001 L 0004: Rådets direktiv 2001/4/EG av den 19.1.2001 (EGT L 22, 24.1.2001, s. 17),

- 32001 L 0115: Rådets direktiv 2001/115/EG av den 20.12.2001 (EGT L 15, 17.1.2002, s. 24),

- 32002 L 0038: Rådets direktiv 2002/38/EG av den 7.5.2002 (EGT L 128, 15.5.2002, s. 41).

a) Följande skall läggas till efter artikel 24:

"Artikel 24a

Vid genomförande av artikel 24.2-24.6 får följande medlemsstater bevilja undantag från mervärdeskatt för skattskyldiga personer vars årsomsättning är mindre än motvärdet i nationell valuta av följande belopp:

- I Tjeckien: 35000 euro.

- I Estland: 16000 euro.

- I Cypern: 15600 euro.

- I Lettland: 17200 euro.

- I Litauen: 29000 euro.

- I Ungern: 35000 euro.

- I Malta: 37000 euro om den ekonomiska verksamheten huvudsakligen består i leverans av varor, 24300 euro om den ekonomiska verksamheten huvudsakligen består i tillhandahållande av tjänster med lågt mervärde (hög ingående skatt) och 14600 euro i övriga fall, nämligen tjänsteleverantörer med högt mervärde (låg ingående skatt).

- I Polen: 10000 euro.

- I Slovenien: 25000 euro.

- I Slovakien: 35000 euro.

Sådana undantag skall inte återverka på egna medel för vilka beräkningsgrunden skall åter fastställas enligt rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdeskatt [].

b) Rubriken till AVDELNING XVIc skall ersättas med följande:

"AVDELNING XVIc

Övergångsbestämmelser i samband med Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning till Europeiska unionen den 1 januari 1995 och Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning den 1 maj 2004"

.

c) I AVDELNING XVIc skall artikel 28p.1 andra strecksatsen ersättas med följande:

"— nya medlemsstater: territoriet i Europeiska unionens medlemsstater med anslutningsdatum den 1 januari 1995 och den 1 maj 2004, enligt definitionen för var och en av dessa medlemsstater i artikel 3 i detta direktiv,"

d) I AVDELNING XVIc skall artikel 28p.7 sista stycket ersättas med följande:

"Detta villkor skall anses vara uppfyllt i följande fall:

- I fråga om Österrike, Finland och Sverige, när dagen för det första ibruktagandet av transportmedlen inföll före den 1 januari 1987.

- I fråga om Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien, när dagen för det första ibruktagandet av transportmedlen inföll före den 1 maj 1996.

- När det skattebelopp som skulle ha betalats vid införseln är ringa."

4. 31977 L 0799: Rådets direktiv 77/799/EEG av den 19 december 1977 om ömsesidigt bistånd av medlemsstaternas behöriga myndigheter på området direkt och indirekt beskattning (EGT L 336, 27.12.1977, s. 15), ändrat genom

- 11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 31979 L 1070: Rådets direktiv 79/1070/EEG av den 6.12.1979 (EGT L 331, 27.12.1979, s. 8),

- 11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31992 L 0012: Rådets direktiv 92/12/EEG av den 25.2.1992 (EGT L 76, 23.3.1992, s. 1),

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21).

a) Följande skall läggas till i artikel 1.3:

"I Tjeckien:

Daně z příjmů

Daň z nemovitostí

Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí

Daň z přidané hodnoty

Spotřební daně

I Estland:

Tulumaks

Sotsiaalmaks

Maamaks

I Cypern:

Φόρος Εισοδήματος

'Εκτακτη Εισφορά για την Άμυνα της Δημοκρατίας

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας

I Lettland:

iedzīvotāju ienākuma nodoklis

nekustamā īpašuma nodoklis

uzņēmumu ienākuma nodoklis

I Litauen:

Gyventojų pajamų mokestis

Pelno mokestis

Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis

Žemės mokestis

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

Mokestis už aplinkos teršimą

Naftos ir dujų išteklių mokestis

Paveldimo turto mokestis

I Ungern:

Személyi jövedelemadó

Társasági adó

Osztalékadó

Általános forgalmi adó

Jövedéki adó

Építményadó

Telekadó

I Malta:

Taxxa fuq l-income

I Polen:

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek od czynności cywilnopranych

I Slovenien:

Dohodnina

Davki občanov

Davek od dobička pravnih oseb

Posebni davek na bilančno vsoto bank in hranilnic

I Slovakien:

daň z príjmov fyzických osôb

daň z príjmov právnických osôb

daň z dedičstva

daň z darovania

daň z prevodu a prechodu nehnuteľností

daň z nehnuteľností

daň z pridanej hodnoty

spotrebné dane"

b) Följande skall läggas till i artikel 1.5:

"i Tjeckien:

Ministr financí eller dennes företrädare

i Estland:

Rahandusminister eller dennes företrädare

i Cypern:

Υπουργός Οικονομικών eller dennes företrädare

i Lettland:

Finanšu ministrs eller dennes företrädare

i Litauen:

Finansų ministras eller dennes företrädare

i Ungern:

A pénzügyminiszter eller dennes företrädare

i Malta:

Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi eller dennes företrädare

i Polen:

Minister Finansów eller dennes företrädare

i Slovenien:

Minister za financií eller dennes företrädare

i Slovakien:

Minister financií eller dennes företrädare."

5. 31979 L 1072: Rådets åttonde direktiv 79/1072/EEG av den 6 december 1979 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter - Regler för återbetalning av mervärdesskatt till skattskyldiga som inte är etablerade inom landets territorium (EGT L 331, 27.12.1979, s. 11), ändrat genom

- 11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31986 L 0560: Rådets trettonde direktiv 86/560/EEG av den 17.11.1986 (EGT L 326, 21.11.1986, s. 40),

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21).

a) Följande skall läggas till i punkt D i bilaga C:

"— Tjeckien: Finanční úřad pro Prahu 1

— Estland: Maksuamet

— Cypern: Υπουργείο Οικονομικών, Τμήμα Τελωνείων, Υπηρεσία Φ.Π.Α.

— Lettland: Valsts ieņēmumu dienesta Lielo nodokļu maksātāju pārvalde

— Litauen: Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

— Ungern: Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

— Malta: Id-Dipartiment tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud fil-Ministeru tal-Finanzi

— Polen: Drugi Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście

— Slovenien: Davčni urad Ljubljana

— Slovakien: Daňový úrad Bratislava I."

b) Följande skall läggas till i punkt I första stycket i bilaga C:

"CZK …

EEK …

CYP …

LVL …

LTL …

HUF …

MTL …

PLN …

SIT …

SKK …"

c) Följande skall läggas till i punkt I andra stycket i bilaga C:

"CZK …

EEK …

CYP …

LVL …

LTL …

HUF …

MTL …

PLN …

SIT …

SKK …"

6. 31983 L 0182: Rådets direktiv 83/182/EEG av den 28 mars 1983 om skattebefrielser inom gemenskapen för vissa transportmedel som tillfälligt införs från en annan medlemsstat (EGT L 105, 23.4.1983, s. 59), ändrat genom

- 11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31991 L 0680: Rådets direktiv 91/680/EEG av den 16.12.1991 (EGT L 376, 31.12.1991, s. 1),

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21).

Följande skall läggas till i bilagan:

"TJECKIEN

- Silniční daň

CYPERN

- Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος

- Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος του 1972, όπως τροποποιήθηκε

- Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984, όπως τροποποιήθηκαν

LETTLAND

- Akcīzes nodoklis (likums "Par akcīzes nodokli", pieņemts 1999. gada 25. novembrī)

- Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva (likums "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu", pieņemts 2001.gada 22.novembrī)

LITAUEN

- Prekių apyvartos mokestis (Žin., 2002, Nr. 56-2229)

MALTA

- Dazju tas-Sisa fuq Vetturi bil-Mutur (Att dwar Taxxa tar-Reġistrazzjoni tal-Vetturi bil-Mutur, Kap. 368)

SLOVENIEN

- Davki od prometa motornih vozil (Zakon o davkih na motorna vozila, Ur.l. RS, št. 52/99)

SLOVAKIEN

- Zákon o cestnej dani"

7. 31990 L 0434: Rådets direktiv 90/434/EEG av den 23 juli 1990 om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater (EGT L 225, 20.8.1990, s. 1), ändrat genom

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21).

a) Följande skall läggas till i artikel 3 c:

"— Daň z příjmů právnických osob i Tjeckien,

— Tulumaks i Estland,

— Φόρος Εισοδήματοςi Cypern,

— uzņēmumu ienākuma nodoklis i Lettland,

— Pelno mokestis i Litauen,

— Társasági adó i Ungern,

— Taxxa fuq l-income i Malta,

— Podatek dochodowy od osób prawnych i Polen,

— Davek od dobička pravnih oseb i Slovenien,

— Daň z príjmov právnických osôb i Slovakien"

b) Följande skall läggas till i bilagan:

"p) Bolag i tjeckisk rätt som kallas "akciová společnost", "společnost s ručením omezeným".

q) Bolag i estnisk rätt som kallas "täisühing", "usaldusühing", "osaühing", "aktsiaselts", "tulundusühistu".

r) I cypriotisk rätt: "εταιρείες" enligt definitionen i inkomstskattelagstiftningen.

s) Bolag i lettisk rätt som kallas "akciju sabiedrība", "sabiedrība ar ierobežotu atbildību".

t) Bolag som är bildade enligt litauisk rättsordning.

u) Bolag i ungersk rätt som kallas "közkereseti társaság", "betéti társaság", "közös vállalat", "korlátolt felelősségű társaság", "részvénytársaság", "egyesülés", "közhasznú társaság", "szövetkezet".

v) Bolag i maltesisk rätt som kallas "Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata", "Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet".

w) Bolag i polsk rätt som kallas "spółka akcyjna", "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".

x) Bolag i slovensk rätt som kallas "delniška družba", "komanditna družba", "družba z omejeno odgovornostjo".

y) Bolag i slovakisk rätt som kallas "Akciová spoločnosť", "Spoločnosť s ručením obmedzeným", "Verejná obchodná spoločnosť", "Komanditná spoločnosť"."

8. 31990 L 0435: Rådets direktiv 90/435/EEG av den 23 juli 1990 om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater (EGT L 225, 20.8.1990, s. 6), ändrat genom

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21).

a) Följande skall läggas till i artikel 2 c:

"— Daň z příjmů právnických i Tjeckien,

— Tulumaks i Estland,

— Φόρος Εισοδήματος i Cypern,

— uzņēmumu ienākuma nodoklis i Lettland,

— Pelno mokestis i Litauen,

— Társasági adó, osztalékadó i Ungern,

— Taxxa fuq l-income i Malta,

— Podatek dochodowy od osób prawnych i Polen,

— Davek od dobička pravnih oseb i Slovenien,

— daň z príjmov právnických osôb i Slovakien."

b) Följande skall läggas till i bilagan:

"p) Bolag i tjeckisk rätt som kallas "akciová společnost", "společnost s ručením omezeným".

q) Bolag i estnisk rätt som kallas "täisühing", "usaldusühing", "osaühing", "aktsiaselts", "tulundusühistu".

r) I cypriotisk rätt: "εταιρείες" enligt definitionen i inkomstskattelagstiftningen.

s) Bolag i lettisk rätt som kallas "akciju sabiedrība", "sabiedrība ar ierobežotu atbildību".

t) Bolag som är bildade enligt litauisk rättsordning.

u) Bolag i ungersk rätt som kallas "közkereseti társaság", "betéti társaság", "közös vállalat", "korlátolt felelősségű társaság", "részvénytársaság", "egyesülés", "szövetkezet".

v) Bolag i maltesisk rätt som kallas "Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata", "Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet".

w) Bolag i polsk rätt som kallas "spółka akcyjna", "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".

x) Bolag i slovensk rätt som kallas "delniška družba", "komanditna družba", "družba z omejeno odgovornostjo".

y) Bolag i slovakisk rätt som kallas "akciová spoločnosť", "spoločnosť s ručením obmedzeným", "komanditná spoločnosť"."

9. 31992 L 0083: Rådets direktiv 92/83/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av punktskatter på alkohol och alkoholdrycker (EGT L 316, 31.10.1992, s. 21).

Följande skall läggas till i artikel 22:

"6. Tjeckien får tillämpa en nedsatt punktskattesats, på minst 50 % av den nationella standardsatsen för punktskatt på etylalkohol, på etylalkohol framställd av destillerier vid fruktodlingar som årligen framställer mer än 10 hektoliter etylalkohol av frukt från fruktodlarnas egna hushåll. Tillämpningen av den nedsatta satsen skall begränsas till 30 liter fruktsprit per producerande fruktodlarhushåll per år, avsedd endast för deras personliga bruk.

7. Slovakien och Ungern får tillämpa en nedsatt punktskattesats, på minst 50 % av den nationella standardsatsen för punktskatt på etylalkohol, på etylalkohol framställd av destillerier vid fruktodlingar som årligen framställer mer än 10 hektoliter etylalkohol av frukt från fruktodlarnas egna hushåll. Tillämpningen av den nedsatta satsen skall begränsas till 50 liter fruktsprit per producerande fruktodlarhushåll per år, avsedd endast för deras personliga bruk. Kommissionen kommer att se över denna ordning år 2015, och rapportera eventuella ändringar till rådet."

10. 31992 R 2719: Kommissionens förordning (EEG) nr 2719/92 av den 11 september 1992 om det administrativa ledsagardokumentet för flyttning av varor med punktskatteuppskov (EGT L 276, 19.9.1992, s. 1), ändrad genom

- 31993 R 2225: Kommissionens förordning (EEG) nr 2225/93 av den 27.7.1993 (EGT L 198, 7.8.1993, s. 5).

a) Artikel 2a.2 skall ersättas med följande:

"2. Ledsagardokument som har framställts i enlighet med punkt 1 skall i den del av fält 24 som är avsett för avsändarens underskrift, innehålla en av följande angivelser:

- Dispensa de firma

- Podpis prominut

- Fritaget for underskrift

- Freistellung von der Unterschriftsleistung

- Allkirjanõudest loobutud

- Δεν απαιτείται υπογραφή

- Signature waived

- Dispense de signature

- Dispensa dalla firma

- Derīgs bez paraksta

- Parašo nereikalaujama

- Aláírás alól mentesítve

- Firma mhux meħtieġa

- Van ondertekening vrijgesteld

- Z pominięciem podpisu

- Dispensa de assinatura

- Podpis sa nevyžaduje

- Opustitev podpisa"

.

b) Förteckningen över förkortningar i bilaga Ι, Anvisningar, punkt 2, fält 12 skall ersättas med följande:

"BE | Belgien |

CZ | Tjeckien |

DK | Danmark |

DE | Tyskland |

EE | Estland |

GR | Grekland |

ES | Spanien |

FR | Frankrike |

IE | Irland |

IT | Italien |

CY | Cypern |

LV | Lettland |

LT | Litauen |

LU | Luxemburg |

HU | Ungern |

MT | Malta |

NL | Nederländerna |

AT | Österrike |

PL | Polen |

PT | Portugal |

SI | Slovenien |

SK | Slovakien |

FI | Finland |

SE | Sverige |

GB | Förenade kungariket" |

.

[] EGT L 155, 7.5.1989, s. 9 Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG, Euratom) nr 1026/1999 (EGT L 126, 20.5.1999, s. 1)."

--------------------------------------------------

Top