EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02023R2053-20240408

Consolidated text: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/2053 av den 13 september 2023 om upprättande av en flerårig förvaltningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet, om ändring av förordningarna (EG) nr 1936/2001, (EU) 2017/2107 och (EU) 2019/833 och om upphävande av förordning (EU) 2016/1627

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2053/2024-04-08

Den här konsoliderade texten omfattar kanske inte följande ändringar:

Ändringsakt Ändringstyp Berörd underavdelning Dag för ikraftträdande
32024R1389 ändrad genom artikel 17 punkt 4a 23/05/2024

02023R2053 — SV — 08.04.2024 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2023/2053

av den 13 september 2023

om upprättande av en flerårig förvaltningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet, om ändring av förordningarna (EG) nr 1936/2001, (EU) 2017/2107 och (EU) 2019/833 och om upphävande av förordning (EU) 2016/1627

(EGT L 238 27.9.2023, s. 1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2024/897 av den 13 mars 2024

  L 897

1

19.3.2024
▼B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2023/2053

av den 13 september 2023

om upprättande av en flerårig förvaltningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet, om ändring av förordningarna (EG) nr 1936/2001, (EU) 2017/2107 och (EU) 2019/833 och om upphävande av förordning (EU) 2016/1627KAPITEL I

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

Innehåll

I denna förordning fastställs allmänna regler för ett enhetligt och effektivt genomförande i unionen av den fleråriga förvaltningsplanen för blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus) i östra Atlanten och Medelhavet som antagits av Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat).

Artikel 2

Tillämpningsområde

Denna förordning är tillämplig på följande:

a) 

Unionsfiskefartyg samt unionsfartyg som bedriver fritidsfiske, som

i) 

fångar blåfenad tonfisk i konventionsområdet, och

ii) 

omlastar eller medför ombord, även utanför konventionsområdet, blåfenad tonfisk som fångats i konventionsområdet.

b) 

Odlingsanläggningar i unionen.

c) 

Fiskefartyg från tredjeländer samt tredjelandsfartyg som bedriver fritidsfiske, som är verksamma i unionens vatten och som fångar blåfenad tonfisk i konventionsområdet.

d) 

Tredjeländers fartyg som inspekteras i medlemsstaternas hamnar och som ombord medför blåfenad tonfisk som fångats i konventionsområdet eller fiskeriprodukter som härrör från blåfenad tonfisk som fångats i unionens vatten och som inte tidigare har landats eller omlastats i någon hamn.

Artikel 3

Mål

Syftet med denna förordning är att genomföra den fleråriga förvaltningsplanen för blåfenad tonfisk, som antagits av Iccat, som syftar till att se till att biomassan för blåfenad tonfisk bevaras på en nivå över vad som krävs för MSY.

Artikel 4

Förhållande till andra unionsakter

Om inte annat anges i denna förordning ska denna förordning tillämpas utan att detta påverkar andra unionsakter genom vilka fiskerisektorn regleras, särskilt följande:

1. 

Förordning (EG) nr 1224/2009.

2. 

Förordning (EG) nr 1005/2008.

3. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2403 ( 1 ).

4. 

Förordning (EU) 2017/2107.

5. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1241 ( 2 ).

▼M1

Artikel 5

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1. 

Iccat: Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten.

2. 

SCRS: Iccats ständiga kommitté för forskning och statistik.

3. 

konventionen: den internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten.

4. 

konventionsområdet: det geografiska området enligt artikel I i konventionen.

5. 

fördragsslutande part: en fördragsslutande part i konventionen och en samarbetande icke-fördragsslutande part, enhet eller fiskeenhet.

6. 

operatör: en fysisk eller juridisk person som driver eller innehar ett företag som bedriver verksamhet i något led av produktion, beredning, saluföring, distribution av eller detaljhandel med fiskeri- och vattenbruksprodukter.

7. 

odlingsanläggningens medlemsstat eller medlemsstat som ansvarar för odlingsanläggningen: den medlemsstat inom vars jurisdiktion odlingsanläggningen är belägen.

8. 

flaggmedlemsstat: den medlemsstat vars flagg ett fiskefartyg för.

9. 

fällmedlemsstat eller medlemsstat som ansvarar för fällan: den medlemsstat inom vars jurisdiktion fällan är belägen.

10. 

fiskefartyg: varje motordrivet fartyg som används för kommersiellt utnyttjande av resurser av blåfenad tonfisk, inklusive fångstfartyg, beredningsfartyg, stödfartyg, bogserbåtar, fartyg som används vid omlastning och transportfartyg som är utrustade för transport av tonfiskprodukter samt hjälpfartyg, med undantag av containerfartyg.

11. 

fångstfartyg: ett fartyg som används för kommersiell fångst av blåfenad tonfisk.

12. 

bogserbåt: fartyg som används för att bogsera kassar med levande blåfenad tonfisk.

13. 

beredningsfartyg: ett fartyg ombord på vilket fiskeriprodukter före paketering genomgår en eller flera av följande behandlingar: filéing eller skivning, frysning och/eller beredning.

14. 

stödfartyg: varje fiskefartyg, annat än fångstfartyg, beredningsfartyg, bogserbåtar, fartyg som deltar i omlastning, transportfartyg som är utrustade för transport av tonfiskprodukter eller hjälpfartyg, som har tillstånd att bedriva verksamhet inom ramen för fiske efter blåfenad tonfisk för att utföra stöduppgifter.

15. 

hjälpfartyg: varje fartyg som används för att transportera död blåfenad tonfisk (ej beredd) från en transport- eller odlingskasse, ett snörpvadsfartyg eller en fälla till en utsedd hamn eller till ett beredningsfartyg.

16. 

fartyg för icke-industriellt kustfiske: ett fångstfartyg som uppfyller minst tre av följande fem kriterier:

a) 

Fartyget har en total längd på mindre än tolv meter.

b) 

Fartyget fiskar uteslutande i vatten som står under flaggmedlemsstatens jurisdiktion.

c) 

Fiskeresorna pågår under mindre än 24 timmar.

d) 

Det högsta antalet besättningsmedlemmar är fastställt till fyra personer.

e) 

Fartyget fiskar med användning av selektiva fiskemetoder med begränsad miljöpåverkan.

17. 

stora pelagiska långrevsfartyg: pelagiska långrevsfartyg med en total längd på över 24 meter.

18. 

fritidsfiske: icke-kommersiellt fiske efter marina biologiska resurser för rekreation, turism eller sport.

19. 

snörpvad: instängningsredskap med en botten som dras ihop med en snörpvajer som löper genom en rad ringar längs nederkanten och som gör att nätredskapet kan dras ihop och stängas.

20. 

gemensam fiskeinsats: varje insats som utövas gemensamt av två eller flera snörpvadsfartyg och där ett snörpvadsfartygs fångst fördelas på ett eller flera snörpvadsfartyg enligt en överenskommen fördelningsnyckel.

21. 

redskapsgrupp: en grupp av fiskefartyg som använder samma redskap, för vilket en gruppkvot har tilldelats.

22. 

fiskeansträngning: produkten av ett fiskefartygs kapacitet och aktivitet, med vilken fiskeinsatsernas intensitet kan mätas. Mätningen varierar mellan olika redskap. När det gäller fartyg med långrev mäts antalet krokar eller kroktimmar. När det gäller snörpvadsfartyg mäts antalet fartygsdagar (fisketid plus tid för sökning).

23. 

fiskar aktivt: när det gäller fångstfartyg, det faktum att de används vid riktat fiske efter blåfenad tonfisk under en viss fiskesäsong.

24. 

BCD: fångstdokument för blåfenad tonfisk.

25. 

eBCD: elektroniskt fångstdokument för blåfenad tonfisk.

26. 

omlastning: lossning av alla eller en del av de fiskeriprodukter som finns ombord på ett fiskefartyg till ett annat fiskefartyg; överföring av död blåfenad tonfisk från en snörpvad, en fälla eller en bogserbåt till ett hjälpfartyg ska inte betraktas som omlastning.

27. 

levande blåfenad tonfisk: blåfenad tonfisk som under en viss period hålls i levande tillstånd i en fälla eller som överförs i levande tillstånd till en odlingsanläggning, placeras i kasse, föds upp och avslutningsvis blir föremål för uttag eller frisläpps.

28. 

uttag: slakt av blåfenad tonfisk i odlingsanläggningar eller fällor.

29. 

fälla: ett fast redskap som är förankrat i botten, vanligen med en fångstarm som leder in blåfenad tonfisk i en eller flera fångstdelar, där den hålls tills den blir föremål för uttag eller odling.

30. 

placering i kasse: förflyttning av levande blåfenad tonfisk till odlingsanläggningar för gödning i syfte att öka tonfiskens totala biomassa.

31. 

kontroll av placering i kasse: en upprepning av placeringen i kasse som genomförs på begäran av kontrollmyndigheterna i syfte att kontrollera antalet eller den genomsnittliga vikten för de fiskar som placerats i kasse.

32. 

odling eller gödning: placering av blåfenad tonfisk i kasse i odlingsanläggningar för gödning i syfte att öka tonfiskens totala biomassa.

33. 

odlingsanläggning: ett havsområde på en eller flera platser som alla är tydligt avgränsade med geografiska koordinater med en tydlig definition av longitud och latitud för var och en av de punkter i polygonen, som används för gödning eller odling av blåfenad tonfisk som fångas med fällor eller snörpvadsfartyg.

34. 

produktionskapacitet: den maximala mängd vild blåfenad tonfisk i ton som en odlingsanläggning får placera i kasse under en fiskesäsong.

35. 

överföring: all överföring av

a) 

levande blåfenad tonfisk från fångstfartygets nätredskap till transportkassen,

b) 

levande blåfenad tonfisk från fällan till en transportkasse, oberoende av om en bogserbåt är närvarande eller inte,

c) 

levande blåfenad tonfisk från transportkassen till en annan transportkasse,

d) 

en kasse med levande blåfenad tonfisk från en bogserbåt till en annan bogserbåt,

e) 

levande blåfenad tonfisk mellan olika kassar i samma odlingsanläggning (överföring inom odlingsanläggningen),

f) 

levande blåfenad tonfisk från odlingskassen till en transportkasse.

36. 

kontrollöverföring: upprepning av varje överföring som genomförs på begäran av kontrollmyndigheterna.

37. 

överföring mellan odlingsanläggningar: överföring från en odlingsanläggning till en annan, bestående av två faser, en överföring från den levererande odlingsanläggningens kasse till en transportkasse och en placering i kasse från transportkassen till den mottagande odlingsanläggningen.

38. 

första överföring: överföring av levande blåfenad tonfisk från en snörpvad eller en fälla till en transportkasse.

39. 

ytterligare överföring: varje överföring som genomförs efter den första överföringen och före placering i kasse i den mottagande odlingsanläggningen, såsom uppdelning eller sammanslagning av innehållet i två transportkassar, med undantag för frivilliga överföringar eller kontrollöverföringar.

40. 

frivillig överföring: upprepning av varje överföring som frivilligt genomförs av den levererande operatören.

41. 

kontrollkamera: stereokamera och/eller konventionell videokamera som är avsedd att användas för kontroller enligt denna förordning.

42. 

stereokamera: en kamera med två eller flera objektiv, med separat bildgenererande sensor eller bildruta för varje objektiv, vilket gör det möjligt ta tredimensionella bilder i syfte att mäta fiskens längd.

43. 

levererande operatör: fångstfartygets eller bogserbåtens befälhavare, eller befälhavarens företrädare, eller operatören eller dess företrädare, av den odling eller den fälla från vilken överföringen, med undantag för frivilliga överföringar eller kontrollöverföringar, härrör.

44. 

den levererande operatörens medlemsstat: den medlemsstat som har jurisdiktion över den levererande operatören.

▼B

KAPITEL II

Förvaltningsåtgärder

Artikel 6

Villkor i samband med fiskeriförvaltningsåtgärder

1.  
Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att dess fångstfartygs och fällors fiskeansträngning motsvarar de fiskemöjligheter för blåfenad tonfisk som är tillgängliga för medlemsstaten i östra Atlanten och Medelhavet. De åtgärder som medlemsstaterna antar ska omfatta fastställande av individuella kvoter för de fångstfartyg med en totallängd på mer än 24 meter som finns upptagna i den förteckning över fartyg med tillstånd som avses i artikel 26.
2.  
Varje medlemsstat ska kräva att fångstfartyg omedelbart går till den av medlemsstaten utsedda hamnen när fartygets individuella kvot bedöms vara uttömd i enlighet med artikel 35 i förordning (EG) nr 1224/2009.
3.  
Befraktning ska inte tillåtas inom fisket efter blåfenad tonfisk.

Artikel 7

Återstodsöverföring avseende icke-uttagen levande blåfenad tonfisk

▼M1

1.  
Återstodsöverföring avseende icke-uttagen levande blåfenad tonfisk från tidigare års fångster inom en odlingsanläggning får endast tillåtas på villkor att det tas fram ett förstärkt kontrollsystem och att medlemsstaten rapporterar om detta till kommissionen. Systemet ska utgöra en integrerad del av medlemsstatens årliga övervaknings-, kontroll- och inspektionsplan enligt artikel 14, och det ska som ett minimikrav omfatta de åtgärder som fastställs enligt artiklarna 56c, 56d och 61.

▼B

2.  

Om en överföring är tillåten i enlighet med punkt 1 ska följande led tillämpas:

a) 

Senast den 25 maj varje år ska de medlemsstater som ansvarar för odlingsanläggningar fylla i och överlämna en årlig överföringsdeklaration till kommissionen som ska innehålla följande uppgifter:

i) 

Kvantitet (uttryckt i kg) och antal fiskar som man ämnar överföra.

ii) 

Fångstår.

iii) 

Genomsnittlig vikt.

iv) 

Flaggmedlemsstat eller fördragsslutande part.

v) 

Hänvisningar till BCD för de överförda fångsterna.

vi) 

Odlingsanläggningens namn och Iccat-nummer.

vii) 

Kassens nummer.

viii) 

Information om uttagna kvantiteter (uttryckt i kg) när uttaget avslutats.

b) 

De kvantiteter som överförs enligt punkt 1 ska placeras i separata kassar eller i separata serier med kassar på odlingsanläggningen och delas upp efter fångstår.

3.  
Innan en fiskesäsong inleds ska de medlemsstater som ansvarar för odlingsanläggningar säkerställa att en noggrann bedömning görs av eventuell levande blåfenad tonfisk för vilken det gjorts en återstodsöverföring efter bulkuttag vid odlingsanläggningar inom deras jurisdiktion. I det syftet ska all levande blåfenad tonfisk för vilken det gjorts en återstodsöverföring från ett fångstår då bulkuttag har gjorts vid odlingsanläggningarna överföras till andra kassar med användning av stereokamerasystem eller alternativa metoder, under förutsättning att de säkerställer samma grad av precision och noggrannhet i enlighet med artikel 51. Fullständigt dokumenterad spårbarhet ska alltid säkerställas. Återstodsöverföring avseende blåfenad tonfisk från år då inga bulkuttag har gjorts ska kontrolleras årligen med tillämpning av samma förfarande på lämpliga urval på grundval av en riskbedömning.
4.  
Kommissionen får anta genomförandeakter med närmare föreskrifter om utveckling av ett förstärkt kontrollsystem för återstodsöverföring avseende levande blåfenad tonfisk. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 68.

▼M1

Artikel 8

Återstodsöverföring avseende outnyttjade kvoter

1.  
Det ska inte vara tillåtet att automatiskt göra återstodsöverföring avseende outnyttjade kvoter.
2.  
En medlemsstat kan begära att få överföra en procentsats på högst 5 % av sin årliga kvot från ett år till nästa år. Den berörda medlemsstaten ska inkludera denna begäran i sin årliga fiskeplan och förvaltningsplan för fiskekapaciteten som ska ingå i unionens fiskeplan och förvaltningsplan för fiskekapaciteten för Iccats godkännande.

▼B

Artikel 9

Kvotöverföringar

▼M1

1.  
Överföring av kvoter mellan unionen och de andra fördragsslutande parterna får endast ske efter förhandsgodkännande från de berörda medlemsstaterna och fördragsslutande parterna i konventionen. Kommissionen ska underrätta Iccats sekretariat om de berörda mängderna av kvoter innan en sådan kvotöverföring sker.

▼B

2.  
Överföring av kvoter inom redskapsgrupper, bifångstkvoter och medlemsstaternas individuella fångstkvoter ska tillåtas, under förutsättning att de berörda medlemsstaterna i förväg informerar kommissionen om överföringen, så att kommissionen kan informera Iccats sekretariat innan överföringen får verkan.

Artikel 10

Avdrag från kvoten vid överfiske

Om medlemsstaterna fiskar över de kvoter som de tilldelats och situationen inte kan korrigeras genom kvotbyten i enlighet med artikel 16.8 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska artiklarna 37 och 105 i förordning (EG) nr 1224/2009 tillämpas.

Artikel 11

Årliga fiskeplaner

1.  

Varje medlemsstat som har en kvot för blåfenad tonfisk ska fastställa en årlig fiskeplan. Planen ska för fångstfartygen och fällorna minst innehålla information om följande:

a) 

De kvoter som tilldelats för varje redskapsgrupp, även kvoter för bifångster.

b) 

I tillämpliga fall, den metod som använts för tilldelning och förvaltning av kvoterna.

c) 

De åtgärder som vidtas för att säkerställa att de individuella kvoterna iakttas.

d) 

Öppna fiskesäsonger för varje redskapskategori.

e) 

Information om utsedda hamnar.

f) 

Regler beträffande bifångster.

g) 

Antal fångstfartyg, med undantag för bottentrålare, med en totallängd på mer än 24 meter och snörpvadsfartyg som har tillstånd att fiska efter blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet.

2.  
Medlemsstater som har fartyg för icke-industriellt kustfiske med tillstånd att fiska efter blåfenad tonfisk ska tilldela en särskild sektorskvot för dessa fartyg och ska ange detta i sina fiskeplaner. De ska också i sina övervaknings-, kontroll- och inspektionsplaner ange uppgifter om kompletterande åtgärder för ingående övervakning av den flottans kvotutnyttjande. För att säkerställa ett fullständigt utnyttjande av fiskemöjligheterna får medlemsstaterna tillåta ett annat antal fartyg, med tillämpning av de parametrar som avses i punkt 1.
3.  
Portugal och Spanien får tilldela spöfiskefartyg som bedriver fiske i unionens vatten kring Azorerna, Madeira och Kanarieöarna sektorskvoter. Sektorskvoterna ska föras in i de årliga fiskeplanerna och kompletterande åtgärder för övervakning av kvotutnyttjandet ska fastställas i medlemsstaternas årliga övervaknings-, kontroll- och inspektionsplaner.
4.  
När medlemsstaterna fördelar sektorskvoter i enlighet med punkt 2 eller 3 ska det krav på en minimikvot på fem ton som anges i den tillämpliga unionsakten om fördelning av fiskemöjligheter inte gälla.
5.  
Den berörda medlemsstaten ska meddela kommissionen varje ändring av den årliga fiskeplanen senast tre arbetsdagar före den dag då den fiskeverksamhet som ändringen avser inleds. Kommissionen ska vidarebefordra ändringen till Iccats sekretariat senast en arbetsdag före den dag då den fiskeverksamhet som ändringen avser inleds.

Artikel 12

Fördelning av fiskemöjligheter

I enlighet med artikel 17 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska medlemsstaterna vid fördelning av de fiskemöjligheter som är tillgängliga för dem tillämpa transparenta och objektiva kriterier, inbegripet miljömässiga, sociala och ekonomiska kriterier, samt sträva efter att rättvist fördela nationella kvoter mellan olika flottsegment, med särskild hänsyn tagen till traditionellt och icke-industriellt fiske, och att ge incitament till unionsfiskefartyg som använder selektiva fiskeredskap eller miljövänligare fiskemetoder.

Artikel 13

Årliga förvaltningsplaner för fiskekapaciteten

Varje medlemsstat som har en kvot för blåfenad tonfisk ska fastställa en årlig plan för förvaltning av fiskekapaciteten. I planen ska medlemsstaten anpassa antalet fångstfartyg och fällor på ett sätt som säkerställer att fiskekapaciteten motsvarar de fiskemöjligheter som tilldelats fångstfartygen och fällorna under den relevanta kvotperioden. Medlemsstaten ska anpassa fiskekapaciteten med användning av de parametrar som anges i den tillämpliga unionsakten om fördelning av fiskemöjligheter. Anpassningen av unionens fiskekapacitet för snörpvadsfartyg ska begränsas till en variation på högst 20 % jämfört med referenskapaciteten 2018.

▼M1

Artikel 14

Årlig övervaknings-, kontroll- och inspektionsplan

Varje medlemsstat som har en kvot för blåfenad tonfisk ska fastställa en årlig övervaknings-, kontroll- och inspektionsplan i syfte att säkerställa att denna förordning efterlevs. Varje medlemsstat ska lämna in sin plan till kommissionen. Varje medlemsstat ska fastställa sin plan i enlighet med

a) 

de mål, prioriteringar och förfaranden samt riktvärden för inspektionsverksamheten som anges i det särskilda kontroll- och inspektionsprogram för blåfenad tonfisk som upprättats enligt artikel 95 i förordning (EG) nr 1224/2009,

b) 

det nationella kontrollprogram för blåfenad tonfisk som utarbetats med stöd av artikel 46 i förordning (EG) nr 1224/2009 fram till och med den 31 december 2025, och, efter detta datum, i enlighet med det nationella kontrollprogram som inrättas enligt artikel 93a i den förordningen.

▼B

Artikel 15

Årliga förvaltningsplaner för odling

1.  
Varje medlemsstat som har en kvot för blåfenad tonfisk ska fastställa en årlig förvaltningsplan för odling.
2.  
I den årliga förvaltningsplanen för odling ska varje medlemsstat säkerställa att den totala insättningskapaciteten och den totala odlingskapaciteten motsvarar den uppskattade mängden blåfenad tonfisk som finns tillgänglig för odling.

▼M1

3.  
Medlemsstaterna ska begränsa sin kapacitet för odling av tonfisk till den totala odlingskapacitet som har registrerats i Iccats register över odlingsanläggningar med tillstånd att bedriva verksamhet med blåfenad tonfisk (”Iccats register över odlingsanläggningar för blåfenad tonfisk”) eller har getts tillstånd och deklarerats för Iccat under 2018.

▼B

4.  
Den maximala insättningen av vildfångad blåfenad tonfisk i en medlemsstats odlingsanläggningar får inte överstiga de insättningsmängder som medlemsstatens odlingsanläggningar registrerade i Iccats register över odlingsanläggningar för blåfenad tonfisk under 2005, 2006, 2007 eller 2008.
5.  
Om en medlemsstat behöver öka den maximala insättningen av vildfångad tonfisk vid en eller flera av sina odlingsanläggningar för tonfisk ska den ökningen motsvara de fiskemöjligheter som den medlemsstaten har tilldelats och all eventuell import av levande blåfenad tonfisk från en annan medlemsstat eller fördragsslutande part.

▼M1

6.  
Medlemsstaterna ska rapportera statistik om den årliga mängden placering i kasse (insättning av vildfångad fisk), uttag och export till kommissionen, som ska överföra uppgifterna till Iccats sekretariat, till dess att Iccats sekretariat har utvecklat en funktion för datautvinning i eBCD-systemet och en sådan funktion blir tillgänglig.
7.  
Medlemsstaterna ska, när så är lämpligt, lämna in reviderade förvaltningsplaner för odling till kommissionen senast den 15 maj varje år för överföring till Iccats sekretariat senast den 1 juni varje år.

▼B

Artikel 16

Översändande av årliga planer

1.  

Senast den 31 januari varje år ska varje medlemsstat med en kvot för blåfenad tonfisk överlämna följande planer till kommissionen:

a) 

Den årliga fiskeplan för fångstfartyg och fällor som fiskar efter blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet som utarbetas i enlighet med artikel 11.

b) 

Den årliga förvaltningsplan för fiskekapaciteten som utarbetas i enlighet med artikel 13.

▼M1

c) 

Den årliga övervaknings-, kontroll- och inspektionsplan som utarbetas i enlighet med artikel 14.

▼B

d) 

Den årliga förvaltningsplan för odling som utarbetas i enlighet med artikel 15.

2.  
Kommissionen ska sammanställa de planer som avses i punkt 1 och använda dem för utarbetandet av unionens årliga plan. Kommissionen ska översända unionens årliga plan till Iccats sekretariat senast den 15 februari varje år för Iccats bedömning och godkännande.
3.  
Om en medlemsstat underlåter att lämna in en plan som avses i punkt 1 till kommissionen inom den tidsfrist som anges i den punkten, får kommissionen besluta att översända unionens plan till Iccats sekretariat utan den berörda medlemsstatens planer. På begäran av den berörda medlemsstaten ska kommissionen sträva efter att beakta en av de planer som avses i punkt 1 och som lämnas in efter den tidsfrist som fastställs i den punkten, men före den tidsfrist som anges i punkt 2. Om en plan som lämnats in av en medlemsstat inte överensstämmer med de bestämmelser i denna förordning som rör de årliga planerna för fiske, kapacitet, inspektion och odling eller om den innehåller ett allvarligt fel som kan leda till att Iccat-kommissionen inte godkänner unionens årliga plan, får kommissionen besluta att översända unionens årliga plan till Iccats sekretariat utan den berörda medlemsstatens planer. Kommissionen ska informera den berörda medlemsstaten så snart som möjligt och sträva efter att i unionens årliga plan eller i ändringar av unionens årliga plan inkludera eventuella reviderade planer som lämnats in av den medlemsstaten, förutsatt att dessa reviderade planer uppfyller de bestämmelser i denna förordning som rör de årliga planerna för fiske, kapacitet, inspektion och odling.

KAPITEL III

Tekniska åtgärder

Artikel 17

Fiskesäsonger

1.  
Fiske efter blåfenad tonfisk med snörpvad ska vara tillåtet i östra Atlanten och Medelhavet under perioden 26 maj–1 juli varje år.
2.  
Genom undantag från punkt 1 i denna artikel får Cypern och Grekland i sina årliga fiskeplaner enligt artikel 11 begära att snörpvadsfartyg som för deras flagg får fiska efter blåfenad tonfisk i östra Medelhavet (FAO:s fiskeområden 37.3.1 och 37.3.2) under perioden 15 maj–1 juli varje år.
3.  
Genom undantag från punkt 1 i denna artikel får Kroatien i sin årliga fiskeplan enligt artikel 11 begära att snörpvadsfartyg som för dess flagg får fiska efter blåfenad tonfisk för odlingssyften i Adriatiska havet (FAO:s fiskeområde 37.2.1) under perioden 26 maj–15 juli varje år.

▼M1

4.  
Genom undantag från punkterna 1, 2 och 3 får medlemsstaterna, om väderförhållanden förhindrar fiskeinsatserna, besluta att de fiskesäsonger som avses i de punkterna ska förlängas med motsvarande antal förlorade dagar, upp till tio dagar.
5.  
Fiske efter blåfenad tonfisk ska vara tillåtet i östra Atlanten och Medelhavet för stora pelagiska långrevsfartyg under perioden 1 januari–31 maj varje år, med undantag för området väster om 10°W och norr om 42°N.

▼B

6.  
Medlemsstaterna ska i sina årliga fiskeplaner fastställa öppna fiskesäsonger för de flottor som inte består av snörpvadsfartyg och stora pelagiska långrevsfartyg.

Artikel 18

Landningsskyldighet

Detta kapitel ska inte påverka tillämpningen av artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013, inbegripet avseende eventuella tillämpliga undantag från den artikeln.

Artikel 19

Minsta referensstorlek för bevarande

1.  
Det ska vara förbjudet att fånga, behålla ombord, omlasta, överföra, landa, transportera, lagra, sälja eller ställa ut eller utbjuda till försäljning blåfenad tonfisk, som väger mindre än 30 kg eller som har en längd från munspetsen till stjärtfenans delning på mindre än 115 cm, även när den har fångats som bifångst eller inom fritidsfiske.
2.  

Genom undantag från punkt 1 ska en minsta referensstorlek för bevarande för blåfenad tonfisk på 8 kg eller 75 cm i längd från munspetsen till stjärtfenans delning tillämpas inom följande fisken:

a) 

Fisket efter blåfenad tonfisk i östra Atlanten med spöfiskefartyg och dörjfiskefartyg,

b) 

fisket efter blåfenad tonfisk i Medelhavet inom det icke-industriella kustfisket efter färsk fisk med spöfiskefartyg, långrevsfartyg och fartyg med handlinor, och

c) 

fisket efter blåfenad tonfisk för odlingssyften i Adriatiska havet med fartyg som för kroatisk flagg.

3.  
De särskilda villkoren för undantaget i punkt 2 anges i bilaga I.
4.  
Medlemsstaterna ska utfärda fisketillstånd för fartyg som fiskar inom ramen för de undantag som avses i punkterna 2 och 3 i bilaga I. De berörda fartygen ska anges i den förteckning över fångstfartyg som avses i artikel 26.
5.  
Fisk som är mindre än de minsta referensstorlekar för bevarande som anges i denna artikel och som kastas döda överbord ska räknas av från den berörda medlemsstatens kvot.

Artikel 20

Oavsiktliga fångster under minsta referensstorlek för bevarande

1.  
Genom undantag från artikel 19.1 ska alla fångstfartyg och fällor som fiskar aktivt efter blåfenad tonfisk ha rätt till högst 5 % i antal oavsiktliga fångster av blåfenade tonfiskar med en vikt av mellan 8 kg och 30 kg eller, som ett alternativ, med en längd från munspetsen till stjärtfenans delning på mellan 75 cm och 115 cm.
2.  
Procentsatsen på 5 % i punkt 1 ska beräknas på grundval av de totala fångster av blåfenad tonfisk som finns ombord på ett fartyg eller i en fälla vid någon tidpunkt efter en fiskeinsats.
3.  
Oavsiktliga fångster ska dras av från kvoten för den medlemsstat som ansvarar för fångstfartyget eller fällan.
4.  
Artiklarna 31, 33, 34 och 35 ska tillämpas på oavsiktliga fångster av blåfenad tonfisk under minsta referensstorlek för bevarande.

Artikel 21

Bifångster

1.  
Varje medlemsstat ska införa bestämmelser om bifångster av blåfenad tonfisk inom medlemsstatens kvot och underrätta kommissionen om dessa i samband med att fiskeplanen lämnas in.
2.  
Nivån för tillåtna bifångster, vilka inte får överstiga 20 % av de totala fångsterna ombord i slutet av varje fiskeresa, och den metod som används för att beräkna de bifångsterna i förhållande till den totala fångsten ombord, ska tydligt anges i den årliga fiskeplan som avses i artikel 11. Procentandelen för bifångsterna får beräknas i vikt eller i antal exemplar. Beräkning uttryckt i antal exemplar ska endast tillämpas på tonfisk och tonfiskliknande arter som förvaltas av Iccat. Den tillåtna bifångstnivån för icke-industriella kustfartygsflottor får beräknas på årsbasis.
3.  
Alla bifångster av död blåfenad tonfisk som behålls ombord eller kastas överbord ska dras av från flaggmedlemsstatens kvot och registreras och rapporteras till kommissionen, i enlighet med artiklarna 31 och 32.
4.  
De medlemsstater som saknar kvoter för blåfenad tonfisk ska dra av de aktuella bifångsterna från unionens specifika bifångstkvot för blåfenad tonfisk, vilken fastställs i enlighet med artikel 43.3 i EUF-fördraget och artikel 16 i förordning (EU) nr 1380/2013.
5.  
Om den totala kvot som tilldelats en medlemsstat redan är uttömd ska all fångst av blåfenad tonfisk vara förbjuden för fartyg som för dess flagg, och den medlemsstaten ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa återutsättning av de tonfiskar som tagits som bifångst. Om unionens särskilda bifångstkvot för blåfenad tonfisk som fastställts i enlighet med artikel 43.3 i EUF-fördraget och artikel 16 i förordning (EU) nr 1380/2013 har uttömts, ska fångst av blåfenad tonfisk inte tillåtas av fartyg som för en medlemsstats flagg utan en kvot för blåfenad tonfisk, och dessa medlemsstater ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa återutsättning av de tonfiskar som tagits som bifångst. I dessa fall ska beredning och försäljning av död blåfenad tonfisk vara förbjuden och all fångst ska registreras. Medlemsstaterna ska årligen rapportera till kommissionen om de kvantiteter död blåfenad tonfisk som tagits som bifångster och kommissionen ska översända informationen till Iccats sekretariat.
6.  
Fartyg som inte fiskar aktivt efter blåfenad tonfisk ska tydligt skilja alla kvantiteter blåfenad tonfisk som förvaras ombord från andra arter, så att kontrollmyndigheterna kan övervaka efterlevnaden av denna artikel. Sådana bifångster får saluföras i den mån de åtföljs av eBCD.

▼M1

Artikel 21a

Förbud mot att behålla blåfenad tonfisk ombord på stödfartyg

Stödfartyg får inte behålla ombord eller transportera blåfenad tonfisk.

▼B

Artikel 22

Användning av luftfarkoster

Det är förbjudet att använda varje form av luftfarkost, inbegripet flygplan, helikoptrar och alla typer av obemannade luftfarkoster, för att söka efter blåfenad tonfisk.

KAPITEL IV

Fritidsfiske

Artikel 23

Särskild kvot för fritidsfiske

▼M1

1.  
Medlemsstaterna får, när så är lämpligt, tilldela en särskild kvot för fritidsfiske. Eventuell död blåfenad tonfisk ska beaktas vid kvottilldelningen, även vad gäller återsläppsfiske. Medlemsstaterna ska meddela kommissionen vilken kvot som tilldelats fritidsfisket när de lämnar in sina årliga fiskeplaner.

▼B

2.  
Fångster av död blåfenad tonfisk ska rapporteras och räknas av från medlemsstatens kvot.

Artikel 24

Särskilda villkor för fritidsfiske

▼M1

1.  

Medlemsstater som har tilldelat fritidsfisket en kvot för blåfenad tonfisk ska reglera detta fiske genom att utfärda fisketillstånd för fartyg som bedriver fritidsfiske. Medlemsstaterna ska på Iccats begäran tillhandahålla kommissionen en förteckning över de fartyg som har beviljats fisketillstånd för fiske efter blåfenad tonfisk. Kommissionen ska överföra den förteckningen på elektronisk väg till Iccat. Den förteckningen ska för varje fartyg innehålla information om följande:

a) 

Fartygets namn.

b) 

Registernummer.

c) 

Iccat-registernummer (i förekommande fall).

d) 

Tidigare namn (i förekommande fall).

e) 

Ägares och operatörers namn och adresser.

▼B

2.  
Det ska vara förbjudet att fånga, behålla ombord, omlasta och landa mer än en blåfenad tonfisk per dag och fartyg inom fritidsfisket.
3.  
Det ska vara förbjudet att saluföra blåfenad tonfisk som fångats vid fritidsfiske.

▼M1

4.  
Varje medlemsstat ska registrera fångstuppgifter, inbegripet vikt för varje blåfenad tonfisk som fångats vid fritidsfiske, och ska senast den 30 juni varje år meddela kommissionen uppgifterna för det föregående året. Kommissionen ska överföra informationen till Iccats sekretariat.

▼B

5.  
Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att i möjligaste mån säkerställa att blåfenad tonfisk, särskilt ungfisk, som fångas levande inom fritidsfisket, frisläpps. Blåfenad tonfisk som landas ska vara hel, utan gälar och/eller urtagen.

Artikel 25

Fångst, märkning och återutsättning

1.  
Genom undantag från artikel 23.1 får medlemsstater som tillåter att sportfiskefartyg bedriver återsläppsfiske i Nordatlantens östra del göra det möjligt för ett begränsat antal sportfiskefartyg att fiska efter blåfenad tonfisk för fångst, märkning och återutsättning, utan att dessa behöver tilldelas en särskild kvot. Fartygen i fråga ska verka inom ramen för ett vetenskapligt projekt som bedrivs av ett forskningsinstitut som är integrerat i ett vetenskapligt forskningsprogram. Projektets resultat ska meddelas de berörda myndigheterna i flaggmedlemsstaten.
2.  
Fartyg som bedriver vetenskaplig forskning inom ramen för Iccats forskningsprogram för blåfenad tonfisk ska inte anses bedriva fiske för ”fångst, märkning och återutsättning” av det slag som avses i punkt 1.
3.  

De medlemsstater som godkänner verksamhet som går ut på ”fångst, märkning och återutsättning” ska

a) 

lämna in en beskrivning av verksamheterna och de åtgärder som är tillämpliga på dem, som en integrerad del av de planer för fiske och inspektion som avses i artiklarna 12 och 15,

b) 

noggrant övervaka de berörda fartygens verksamhet för att säkerställa att de efterlever denna förordning,

c) 

säkerställa att märkningen och återutsättningen görs av utbildad personal för att säkra att så många exemplar som möjligt överlever, och

d) 

senast den 30 juni varje år lämna in en årlig rapport till kommissionen om den vetenskapliga verksamhet som bedrivs. Kommissionen ska vidarebefordra rapporten till Iccats sekretariat 60 dagar före det kommande årets möte inom SCRS.

4.  
All blåfenad tonfisk som dör under ”fångst, märkning och återutsättning” ska rapporteras och dras av från flaggmedlemsstatens kvot.

KAPITEL V

Kontrollåtgärder

Avsnitt 1

Förteckningar och register över fartyg och fällor

Artikel 26

Förteckningar och register över fartyg och fällor

▼M1

1.  

Medlemsstaterna ska varje år, en månad innan tillståndsperioden börjar, lämna in följande fartygsförteckningar till kommissionen:

a) 

En förteckning över alla fångstfartyg som fiskar aktivt efter blåfenad tonfisk.

b) 

En förteckning över alla andra fartyg som inte är fångstfartyg och som bedriver verksamhet med anknytning till blåfenad tonfisk.

I varje fartygsförteckning ska följande information anges:

a) 

Fartygets namn och registreringsnummer.

b) 

Specifikation av fartygstypen med åtskillnad åtminstone mellan fångstfartyg, bogserbåtar, hjälpfartyg, stödfartyg och beredningsfartyg.

c) 

Längd och bruttoregisterton (BRT) eller, om möjligt, bruttodräktighet.

d) 

IMO-nummer (i förekommande fall).

e) 

Redskap som används (i förekommande fall).

f) 

Tidigare flagg (i förekommande fall).

g) 

Tidigare namn (i förekommande fall).

h) 

Alla tidigare uppgifter om strykning ur andra register.

i) 

Internationell radioanropssignal (i förekommande fall).

j) 

Ägares och operatörers namn och adresser.

k) 

Tillåten tidsperiod för att fiska, bedriva verksamhet med och transportera blåfenad tonfisk för odling.

Kommissionen ska vidarebefordra denna information till Iccats sekretariat 15 dagar innan fiskeverksamheten inleds, så att de fartyg som är upptagna i dessa förteckningar kan föras in i Iccats register över fartyg med tillstånd och, i förekommande fall, i Iccats register över fartyg med en total längd på minst 20 meter som får bedriva verksamhet i konventionsområdet.

▼B

2.  
Under ett och samma kalenderår får ett fiskefartyg förekomma på båda de förteckningar som avses i punkt 1, förutsatt att det inte förekommer på båda förteckningarna samtidigt.
3.  
Den information om fartyg som avses i punkt 1 a och b ska innehålla uppgift om fartygets namn och nummer i registret över unionens fiskeflotta (CFR) enligt definitionen i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/218 ( 3 ).
4.  
Kommissionen får inte godta retroaktivt inlämnande av de förteckningar som avses i punkt 1.

▼M1

5.  

Ändringar av de förteckningar som avses i punkt 1 och av den information som avses i punkterna 1 och 3 under loppet av ett kalenderår får endast godtas om ett anmält fiskefartyg är förhindrat att delta i fisket på grund av legitima operativa skäl eller force majeure. I sådana fall ska den berörda medlemsstaten utan dröjsmål underrätta kommissionen om detta och tillhandahålla

a) 

fullständiga uppgifter om det eller de fiskefartyg som ska ersätta det fartyget, och

b) 

en fullständig redovisning av skälet till att fartyget ersätts och alla relevanta styrkande bevis eller hänvisningar.

▼B

6.  
Kommissionen ska, om nödvändigt, under året ändra den information om de fartyg som avses i punkt 1 i denna artikel genom att lämna uppdaterad information till Iccats sekretariat, i enlighet med artikel 7.6 i förordning (EU) 2017/2403.

Artikel 27

Fisketillstånd för fartyg

1.  
Medlemsstaterna ska utfärda fisketillstånd till fartyg som är upptagna i någon av de förteckningar som avses i artikel 26.1 och 26.5. Fisketillståndet ska minst innehålla de uppgifter som anges i bilaga VII och ska utfärdas i det format som anges i den bilagan. Medlemsstaterna ska säkerställa att den information som anges i fisketillståndet är korrekt och förenlig med denna förordning.
2.  
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 21.6 ska unionsfiskefartyg som inte är införda i Iccats register enligt artikel 26.1 inte anses ha tillstånd att fiska, behålla ombord, lasta om, transportera, överföra, bereda eller landa blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet.
3.  
Flaggmedlemsstaten ska återkalla fartygets fisketillstånd för blåfenad tonfisk och får beordra fartyget att omedelbart gå mot en hamn som den har utsett, när den individuella kvot som tilldelats fartyget är uttömd.

Artikel 28

Förteckningar och register över fällor med tillstånd att fiska efter blåfenad tonfisk

▼M1

1.  
Varje medlemsstat ska, som en del av sin fiskeplan, till kommissionen på elektronisk väg överlämna en förteckning över fällor som har tillstånd att fiska efter blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet. Förteckningen ska innehålla fällornas namn och registreringsnummer och de geografiska koordinaterna för fällans polygon. Kommissionen ska överföra informationen till Iccats sekretariat, så att de fällorna kan föras in i Iccats register över fällor med tillstånd att fiska efter blåfenad tonfisk.

▼B

2.  
Medlemsstaterna ska utfärda fisketillstånd för de fällor som finns upptagna i den förteckning som avses i punkt 1. Fisketillstånden ska minst innehålla den information som anges i bilaga VII och vara i det format som anges där. Medlemsstaterna ska säkerställa att den information som anges i fisketillståndet är korrekt och förenlig med denna förordning.
3.  
De av unionens fällor som inte är införda i Iccats register över fällor som har tillstånd att fiska efter blåfenad tonfisk ska inte anses ha tillstånd att fiska efter blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet. Det ska vara förbjudet att behålla ombord, överföra, placera i kasse och landa blåfenad tonfisk som fångats i sådana fällor.
4.  
Flaggmedlemsstaten ska återkalla det fisketillstånd för blåfenad tonfisk som utfärdats för fällor så snart den kvot som tilldelats dem anses vara uttömd.

▼M1

5.  
Medlemsstaterna ska omedelbart underrätta kommissionen om varje tillägg till, strykning från och ändring av sin förteckning över fällor som har tillstånd att fiska efter blåfenad tonfisk. Kommissionen ska utan dröjsmål översända dessa ändringar till Iccats sekretariat.

Artikel 28a

Förteckning och register över odlingsanläggningar

1.  

Varje medlemsstat ska, som en del av sin fiskeplan, till kommissionen på elektronisk väg överlämna en förteckning över odlingsanläggningar som har tillstånd att bedriva verksamhet med blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet. Denna förteckning ska innehålla följande information:

a) 

Odlingsanläggningens namn.

b) 

Registernummer.

c) 

Ägares och operatörers namn och adresser.

d) 

Den totala insättningskapacitet och den totala odlingskapacitet som tilldelats varje odlingsanläggning.

e) 

De geografiska koordinater som godkänts för odling.

f) 

Odlingsanläggningens status (aktiv eller inaktiv).

Kommissionen ska överföra informationen till Iccats sekretariat, så att de odlingsanläggningarna kan föras in i Iccats register över odlingsanläggningar för blåfenad tonfisk.

2.  
De odlingsanläggningar som inte är införda i Iccats register över odlingsanläggningar för blåfenad tonfisk ska inte anses ha tillstånd att bedriva verksamhet med blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet.
3.  
Ingen odlingsverksamhet, inbegripet utfodring för gödning eller uttag, ska vara tillåten utanför de geografiska koordinater som godkänts för odling.
4.  
Medlemsstaterna ska omedelbart underrätta kommissionen om varje tillägg till, strykning från och ändring av sina förteckningar över odlingsanläggningar. Kommissionen ska utan dröjsmål överföra dessa ändringar till Iccats sekretariat.
5.  
Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att ingen blåfenad tonfisk placeras på en odlingsanläggning som inte är upptagen i Iccats register över odlingsanläggningar för blåfenad tonfisk och att dessa odlingsanläggningar inte tar emot blåfenad tonfisk från fartyg som inte är upptagna i Iccats register över fartyg. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att förbjuda all verksamhet vid odlingsanläggningar som inte är registrerade i Iccats register över odlingsanläggningar för blåfenad tonfisk.

▼B

Artikel 29

Information om fiskeverksamhet

1.  

Senast den 15 juli varje år ska var och en av medlemsstaterna till kommissionen överlämna detaljerad information om de fångster av blåfenad tonfisk som gjorts i östra Atlanten och Medelhavet under det föregående året. Kommissionen ska vidarebefordra informationen till Iccats sekretariat senast den 31 juli varje år. Informationen ska omfatta följande:

a) 

Varje fångstfartygs namn och Iccat-nummer.

b) 

Varje fångstfartygs tillståndsperiod eller tillståndsperioder.

c) 

Varje fångstfartygs totala fångster, inbegripet uppgift om uteblivna fångster, under hela tillståndsperioden eller tillståndsperioderna.

d) 

Det sammanlagda antal dagar under hela tillståndsperioden eller tillståndsperioderna som varje fångstfartyg fiskade i östra Atlanten och Medelhavet.

e) 

Varje fångstfartygs totala fångst utanför tillståndsperioden (bifångster).

2.  

Medlemsstaterna ska överlämna följande uppgifter till kommissionen för fiskefartyg som för deras flagg och som inte har tillstånd att fiska aktivt efter blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet, men som fångat blåfenad tonfisk som bifångst:

a) 

Namn och Iccat-nummer eller, om fartyget inte är registrerat hos Iccat, fartygets nationella registreringsnummer.

b) 

Uppgift om de totala fångsterna av blåfenad tonfisk.

3.  
Medlemsstaterna ska meddela kommissionen all information om de fartyg som inte omfattas av punkterna 1 och 2, men som de facto har fiskat efter blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet eller som antas ha gjort det. Kommissionen ska vidarebefordra den informationen till Iccats sekretariat så snart den finns tillgänglig.

Artikel 30

Gemensamma fiskeinsatser

1.  
Gemensamma fiskeinsatser avseende blåfenad tonfisk får endast genomföras om de deltagande fartygen har tillstånd från flaggmedlemsstaten eller flaggmedlemsstaterna. För att få tillstånd ska varje snörpvadsfartyg vara utrustat för att fiska efter blåfenad tonfisk, ha en individuell kvot och uppfylla de rapporteringsskyldigheter som fastställs i artikel 32.
2.  
Den kvot som tilldelas en gemensam fiskeinsats ska vara lika med summan av de kvoter som tilldelats de deltagande snörpvadsfartygen.
3.  
Unionens snörpvadsfartyg får inte delta i gemensamma fiskeinsatser tillsammans med snörpvadsfartyg från andra fördragsslutande parter.
4.  

Formuläret för ansökan om att få delta i en gemensam fiskeinsats fastställs i bilaga IV. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder som krävs för att inhämta följande information från de snörpvadsfartyg som deltar i en gemensam fiskeinsats:

a) 

Den tillståndsperiod som begärts av den gemensamma fiskeinsatsen.

b) 

De deltagande operatörernas identitet.

c) 

Fartygens individuella kvoter.

d) 

Fördelningsnyckeln mellan fiskefartygen för de berörda fångsterna.

e) 

Information om mottagande odlingsanläggningar.

5.  
Senast tio dagar innan den gemensamma fiskeinsatsen inleds ska varje medlemsstat överlämna den information som avses i punkt 4 till kommissionen i det format som anges i bilaga IV. Kommissionen ska vidarebefordra den informationen till Iccats sekretariat och till flaggmedlemsstaten för övriga fiskefartyg som deltar i den gemensamma fiskeinsatsen senast fem dagar innan fiskeinsatsen inleds.
6.  
Vid force majeure ska den tidsfrist som anges i punkt 5 inte tillämpas vad gäller information om mottagande odlingsanläggningar. I sådana fall ska medlemsstaterna skicka en uppdatering av den informationen till kommissionen så snart som möjligt, tillsammans med en beskrivning av de förhållanden som utgör force majeure. Kommissionen ska vidarebefordra dessa uppgifter till Iccats sekretariat.

Avsnitt 2

Fångstrapportering

Artikel 31

Registreringskrav

1.  
Befälhavare på unionsfångstfartyg ska föra en fiskeloggbok om sina fiskeinsatser i enlighet med artiklarna 14, 15, 23 och 24 i förordning (EG) nr 1224/2009 och avsnitt A i bilaga II till den här förordningen.
2.  
Befälhavarna på unionsbogserbåtar, hjälpfartyg och beredningsfartyg ska registrera verksamheten i enlighet med de krav som anges i avsnitten B, C och D i bilaga II.

Artikel 32

Fångstrapporter från befälhavare och operatörer av fällor

1.  
Befälhavare på unionsfångstfartyg som fiskar aktivt ska översända dagliga fångstrapporter till sina flaggmedlemsstater under hela den tid de har tillstånd att fiska efter blåfenad tonfisk. Dessa rapporter ska inte vara obligatoriska för fartyg i hamn, utom om de deltar i en gemensam fiskeinsats. Uppgifterna i rapporterna ska hämtas från loggböcker och ska omfatta fångstdatum, fångsttid och fångstplatsens koordinater (latitud och longitud) samt vikt och antal exemplar av blåfenad tonfisk som fångats i konventionsområdet, inbegripet återutsättning av fisk och utkast av död fisk. Befälhavarna ska sända rapporterna i det format som anges i bilaga III eller i ett format som medlemsstaten har bestämt.
2.  
Befälhavare på snörpvadsfartyg ska upprätta de dagliga fångstrapporter som avses i punkt 1 för varje fiskeinsats, även för fiskeinsatser utan fångst. Rapporterna för föregående dag ska senast kl. 9.00 GMT översändas av fartygets befälhavare eller dennes bemyndigade företrädare till flaggmedlemsstaten.
3.  
Operatörer av fällor eller deras bemyndigade företrädare som fiskar aktivt efter blåfenad tonfisk ska upprätta dagliga rapporter och ska inom 48 timmar, under hela den tid de har tillstånd att fiska efter blåfenad tonfisk, översända dem till sina flaggmedlemsstater. De rapporterna ska omfatta Iccats registreringsnummer för fällan, fångstdatum och fångsttidpunkt, vikt och antal exemplar av blåfenad tonfisk som fångats, inbegripet uppgift om uteblivna fångster, återutsättning av fisk och utkast av död fisk. De ska sända informationen i det format som anges i bilaga III.
4.  
Befälhavare på andra fångstfartyg än snörpvadsfartyg ska till sina flaggmedlemsstater överföra de rapporter som avses i punkt 1 senast tisdag kl. 12.00 GMT för den föregående veckan till och med söndagen.

Avsnitt 3

Landning och omlastning

Artikel 33

Utsedda hamnar

1.  
Varje medlemsstat som har tilldelats en kvot för blåfenad tonfisk ska utse hamnar där landning eller omlastning av blåfenad tonfisk är tillåten. Informationen om utsedda hamnar ska ingå i den årliga fiskeplan som avses i artikel 11. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om eventuella ändringar av informationen om utsedda hamnar. Kommissionen ska meddela informationen till Iccats sekretariat utan dröjsmål.
2.  

För att en hamn ska anses som en utsedd hamn ska hamnmedlemsstaten säkerställa att följande villkor är uppfyllda:

a) 

Fastställda landnings- och omlastningstider.

b) 

Fastställda landnings- och omlastningsplatser.

c) 

Fastställda inspektions- och övervakningsförfaranden som säkerställer inspektionstäckning under alla landnings- och omlastningstider samt vid alla landnings- och omlastningsplatser i enlighet med artikel 35.

3.  
Det ska vara förbjudet för fångstfartyg, beredningsfartyg och hjälpfartyg att landa eller lasta om en kvantitet blåfenad tonfisk som fiskats i östra Atlanten och Medelhavet på någon annan plats än i de hamnar som utsetts av de fördragsslutande parterna och medlemsstaterna. I undantagsfall får död blåfenad tonfisk som tagits ut från en fälla eller kasse transporteras till ett beredningsfartyg med ett hjälpfartyg, i den mån sådan transport sker i kontrollmyndighetens närvaro.

▼M1

4.  
Denna artikel ska tillämpas utan att det påverkar rätten till tillträde till hamn enligt internationell rätt för fiskefartyg i nöd eller i händelse av force majeure.

▼B

Artikel 34

Förhandsanmälan av landningar

1.  
Artikel 17 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska gälla för befälhavarna på de unionsfiskefartyg med en totallängd på tolv meter eller mer som finns upptagna i den fartygsförteckning som avses i artikel 26. Förhandsanmälan enligt artikel 17 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska skickas till den behöriga myndigheten i den medlemsstat (inbegripet flaggmedlemsstaten) eller fördragsslutande part vars hamnar eller landningsanläggning de vill använda.

▼M1

2.  

Innan en hamn anlöps ska befälhavare, eller deras företrädare, på unionsfiskefartyg, inbegripet beredningsfartyg och hjälpfartyg, som är upptagna i den fartygsförteckning som avses i artikel 26, senast fyra timmar före beräknad ankomsttid till hamnen meddela den behöriga myndigheten i sin flaggmedlemsstat eller den fördragsslutande part vars hamnar eller landningsanläggning de vill använda minst följande information:

a) 

Beräknad ankomstdag och ankomsttid.

b) 

Uppskattad kvantitet blåfenad tonfisk ombord.

c) 

Uppgifter om i vilket geografiskt område fångsterna gjordes.

▼B

3.  
Om medlemsstater enligt tillämplig unionsrätt har tillstånd att tillämpa en kortare anmälningsfrist än perioden på fyra timmar före beräknad ankomsttid till hamnen, får de uppskattade kvantiteterna blåfenad tonfisk ombord anmälas vid den tillämpliga tidpunkten för förhandsanmälan av ankomst. Om fiskeområdet är beläget mindre än fyra timmar från hamnen, får de uppskattade kvantiteterna blåfenad tonfisk ombord ändras när som helst före ankomst.
4.  
Hamnmedlemsstatens myndigheter ska föra ett register över alla förhandsanmälningar för innevarande år.

▼M1

5.  
Alla landningar i unionen ska kontrolleras av de relevanta kontrollmyndigheterna i hamnmedlemsstaten och en procentandel av landningarna ska genomgå inspektion på grundval av ett riskbedömningssystem baserat på kvoter, flottstorlek och fiskeansträngning. En fullständig beskrivning av ett sådant kontrollsystem som antas av varje medlemsstat ska ingå i den årliga övervaknings-, kontroll- och inspektionsplan som avses i artikel 14.

▼B

6.  
Befälhavare på ett unionsfångstfartyg ska, oavsett fartygets totallängd, inom 48 timmar efter det att landningen avslutats lämna en landningsdeklaration till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat eller fördragsslutande part där landningen ägt rum och till flaggmedlemsstaten. Unionsfångstfartygets befälhavare ska ansvara för och intyga att deklarationen är fullständig och korrekt. I landningsdeklarationen ska det som ett minimikrav anges de kvantiteter blåfenad tonfisk som landats och det område där de fångades. Alla landade fångster ska vägas. Hamnmedlemsstaten ska inom 48 timmar efter det att landningen avslutats sända dokumentation om landningen till myndigheterna i fartygets flaggmedlemsstat eller fördragsslutande part.

Artikel 35

Omlastningar

1.  
Omlastning till havs ska under alla omständigheter vara förbjuden för unionsfiskefartyg som ombord medför blåfenad tonfisk, och för tredjelandsfartyg i unionens vatten.
2.  
Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 52.2, 52.3, 54 och 57 i förordning (EU) 2017/2107 får fiskefartygen endast lasta om fångster av blåfenad tonfisk i de utsedda hamnar som avses i artikel 33 i den här förordningen.
3.  
Det mottagande fiskefartygets befälhavare eller dennes företrädare ska senast 72 timmar före beräknad ankomsttid i hamn förse de berörda myndigheterna i hamnstaten med den information som anges i den mall för omlastningsdeklaration som anges i bilaga V. För varje omlastning ska det krävas förhandstillstånd från flaggmedlemsstaten eller från den fördragsslutande part vars flagg det omlastande fiskefartyget för. Befälhavaren på det omlastande fartyget ska dessutom vid tidpunkten för omlastningen underrätta flaggmedlemsstaten eller den fördragsslutande parten om de datum som krävs enligt bilaga V.
4.  
Hamnmedlemsstaten ska inspektera det mottagande fartyget vid ankomsten och kontrollera de kvantiteter som berörs av omlastningen och dokumentationen över denna.

▼M1

5.  
Befälhavare, eller deras företrädare, på unionsfiskefartyg som används vid omlastning ska senast 5 arbetsdagar efter dagen för omlastningen i hamnen fylla i Iccats omlastningsdeklaration och överföra den till de behöriga myndigheterna i sina flaggmedlemsstater. Befälhavarna, eller deras företrädare, på de omlastande fiskefartygen ska fylla i Iccats omlastningsdeklaration i enlighet med det format som anges i bilaga V. Iccats omlastningsdeklaration ska länkas till eBCD för att underlätta dubbelkontroll av uppgifterna i det.

▼B

6.  
Hamnmedlemsstaten ska inom fem dagar efter det att omlastningen avslutats sända dokumentation om omlastningen till myndigheten i det omlastande fiskefartygets flaggmedlemsstat eller fördragsslutande part.
7.  
Alla omlastningar ska inspekteras av de behöriga myndigheterna i de medlemsstater där de utsedda hamnarna ligger.

Avsnitt 4

Rapporteringsskyldigheter

▼M1

Artikel 36

Fångstrapporter inlämnade av medlemsstaterna

Var och en av medlemsstaterna ska lämna in fångstrapporter till kommissionen varannan vecka. Dessa rapporter ska innehålla de uppgifter som krävs enligt artikel 32 vad gäller fällor och fångstfartyg. Informationen ska delas upp utifrån redskapstyp. Kommissionen ska utan dröjsmål överföra informationen till Iccats sekretariat.

▼B

Artikel 37

Information om uttömd kvot

1.  
Utöver att följa artikel 34 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska varje medlemsstat informera kommissionen när den kvot som tilldelats för en redskapsgrupp bedöms ha nått upp till 80 %.
2.  
Utöver att följa artikel 35 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska varje medlemsstat informera kommissionen när den kvot som tilldelats för en redskapsgrupp eller en gemensam fiskeinsats eller ett snörpvadsfartyg bedöms vara uttömd. Denna information ska åtföljas av officiell dokumentation som visar att fisket har stoppats eller att medlemsstaten har utfärdat ett meddelande om återgång till hamn för den aktuella flottan, redskapsgruppen, gemensamma fiskeinsatsen eller fartygen med individuell kvot, med tydlig angivelse av datum och tidpunkt för fiskestoppet.
3.  
Kommissionen ska informera Iccats sekretariat om de datum då unionens kvot för blåfenad tonfisk har uttömts.

Avsnitt 5

Observatörsprogram

Artikel 38

Nationellt observatörsprogram

1.  

Varje medlemsstat ska säkerställa att utplaceringen av nationella observatörer, försedda med en officiell identitetshandling, på fiskefartyg och vid fällor som är aktiva inom fisket av blåfenad tonfisk omfattar minst

a) 

20 % av dess aktiva pelagiska trålare (över 15 meter),

b) 

20 % av dess aktiva långrevsfartyg (över 15 meter),

c) 

20 % av dess aktiva spöfiskefartyg (över 15 meter),

d) 

100 % av bogserbåtarna,

e) 

100 % av uttagen ur fällor.

Medlemsstater med färre än fem fångstfartyg som tillhör de kategorier som förtecknas i första stycket a, b och c och som har tillstånd att fiska aktivt efter blåfenad tonfisk ska säkerställa att utplaceringen av nationella observatörer omfattar minst 20 % av den tid som fartygen är aktiva inom fisket efter blåfenad tonfisk.

▼M1

2.  
Genom undantag från punkt 1 får endast de regionala Iccat-observatörer som avses i artikel 39 närvara på bogserbåtar för frisläppande av tonfisk från odlingsanläggningar.
3.  
De nationella observatörernas skyldigheter, ansvarsområden och uppgifter anges i bilaga VIII.

▼B

4.  
Data och information som samlats in inom varje medlemsstats observatörsprogram ska lämnas till kommissionen. Kommissionen ska vidarebefordra dessa data och den informationen till SCRS eller Iccats sekretariat, beroende på vad som är lämpligt.

▼M1

5.  

Vid tillämpningen av denna artikel ska medlemsstaterna säkerställa

a) 

en representativ täckning i tid och rum så att det säkerställs att kommissionen erhåller lämpliga och användbara data och information om fångst, fiskeansträngning och andra vetenskapliga och förvaltningsmässiga aspekter, med beaktande av flottornas och fiskenas särskilda kännetecken,

b) 

att det upprättas tillförlitliga datainsamlingsprotokoll,

c) 

att observatörerna är ordentligt utbildade och godkända innan de placeras ut,

d) 

att observatörerna innan utplaceringen inleds förses med en förteckning över de kontakter vid medlemsstatens behöriga myndighet till vilka de ska rapportera iakttagelser,

e) 

att avbrotten i fiskeverksamheten blir så små som det är praktiskt möjligt för de fartyg och fällor som fiskar i konventionsområdet,

f) 

att fiskefartygens befälhavare eller operatörerna för fällan ger observatörerna tillträde till det elektroniska kommunikationsmedlet ombord på fiskefartygen eller i fällorna.

▼B

Artikel 39

Programmet för regionala Iccat-observatörer

1.  
Medlemsstaterna ska säkerställa ett effektivt genomförande av programmet för regionala Iccat-observatörer i enlighet med denna artikel och bilaga VIII.
2.  

Medlemsstaterna ska säkerställa att en regional Iccat-observatör är närvarande

a) 

på varje snörpvadsfartyg som har tillstånd att fiska efter blåfenad tonfisk,

b) 

vid varje överföring av blåfenad tonfisk från snörpvadsfartyg,

c) 

vid varje överföring av blåfenad tonfisk från fällor till transportkassar,

▼M1

d) 

vid varje överföring från en odlingskasse till transportkassar, som sedan bogseras till en annan odlingsanläggning,

▼B

e) 

vid varje placering av blåfenad tonfisk i kasse vid odlingsanläggningar,

f) 

vid varje uttag av blåfenad tonfisk från odlingsanläggningar, och

g) 

vid återutsättning av blåfenad tonfisk från odlingskassar till havet.

▼M1

2a.  
Genom undantag från punkt 1 får uttag från odlingar på upp till 1 000  kg per dag och upp till högst 50 ton per odlingsanläggning och år för att försörja marknaden för färsk blåfenad tonfisk tillåtas av den berörda medlemsstaten, förutsatt att en godkänd nationell inspektör från odlingsanläggningens medlemsstat finns på plats för samtliga sådana uttag och kontrollerar hela insatsen. Den godkända nationella inspektören ska också validera de uttagna kvantiteterna i eBCD-systemet. I sådana fall ska den regionala Iccat-observatörens underskrift inte krävas i avsnittet om uttagsinformation i eBCD.

▼B

3.  
Snörpvadsfartyg som inte har en regional Iccat-observatör ombord ska inte tillåtas fiska efter blåfenad tonfisk.

▼M1

4.  
Medlemsstaterna ska säkerställa att en regional Iccat-observatör tilldelas varje odlingsanläggning för hela den tid som placering i kasse och uttag pågår. Vid force majeure, och efter det att de omständigheter som utgör force majeure bekräftats av odlingsanläggningens medlemsstat eller i fall där angränsande odlingsanläggningar, som godkänts och kontrolleras av samma medlemsstat, drivs gemensamt som en enhet, får en regional Iccat-observatör delas av fler än en odlingsanläggning för att garantera kontinuitet i odlingsverksamheten, förutsatt att det kan säkerställas att den regionala Iccat-observatörens uppgifter utförs i vederbörlig ordning och efter bekräftelse från odlingsmedlemsstaten.
4a.  
Genom undantag från punkt 4 kan, vid överföring mellan två olika odlingsanläggningar under samma medlemsstats jurisdiktion, en regional Iccat-observatör utses för att täcka hela processen, inbegripet överföringen av fisk till en bogseringskasse, bogseringen av fisk från den levererande odlingsanläggningen till den mottagande odlingsanläggningen och placeringen i kasse av fisk i den mottagande odlingsanläggningen. I detta fall ska en regional Iccat-observatör placeras ut av den levererande odlingsanläggningen och kostnaden ska delas mellan den levererande och den mottagande odlingsanläggningen, såvida inte annat fastställs av dessa odlingsanläggningars operatörer.

▼B

5.  

De regionala Iccat-observatörernas arbetsuppgifter ska särskilt vara följande:

a) 

Observera och övervaka fiskeverksamhet och odlingsverksamhet i enlighet med Iccats relevanta bevarande- och förvaltningsåtgärder, bland annat med hjälp av stereokamerabilder tagna vid tidpunkten för placering i kasse som möjliggör mätning av längd och uppskattning av motsvarande vikt.

b) 

Underteckna ITD och BCD om uppgifterna i dessa överensstämmer med observatörens egna observationer. I annat fall ska den regionala Iccat-observatören ange sin närvaro på ITD och BCD samt ange skälen för meningsskiljaktighet och särskilt vilka regler eller förfaranden som inte har följts.

c) 

Utföra vetenskapligt arbete, inbegripet insamling av prover, på grundval av riktlinjer från SCRS.

▼M1

6.  
Befälhavare, besättningsmedlemmar och operatörer av odlingsanläggningar, fällor och fartyg får inte hindra, skrämma, störa eller på något sätt otillbörligt påverka de regionala Iccat-observatörerna när de utför sina uppgifter.
7.  
De regionala Iccat-observatörernas skyldigheter, ansvarsområden och uppgifter anges i bilaga VIII.

▼B

Avsnitt 6

Överföring

Artikel 40

Överföringstillstånd

▼M1

1.  

Före påbörjan av en överföring, inbegripet en frivillig överföring, ska den levererande operatören till flaggmedlemsstaten, odlingsanläggningens medlemsstat eller fällmedlemsstaten sända en förhandsanmälan om överföring, med uppgift om följande:

a) 

Antal och beräknad vikt för de exemplar av blåfenad tonfisk som ska överföras.

b) 

Namn och Iccat-nummer för fångstfartyget, bogserbåtarna, odlingsanläggningen eller fällan.

c) 

Datum och plats för fångsten.

d) 

Datum och beräknad tidpunkt för överföringen.

e) 

Den beräknade position (latitud och longitud) där överföringen kommer att äga rum och de levererande och mottagande kassarnas nummer.

f) 

Den mottagande odlingsanläggningens namn och Iccat-nummer.

g) 

Namn och Iccat-nummer för den levererande odlingsanläggningen, om det rör sig om en överföring från odlingsanläggningens kasse till en transportkasse.

h) 

Numren på de två odlingskassarna och på eventuella transportkassar i samband med överföringar inom odlingsanläggningen.

▼M1 —————

▼M1

3.  
Ett unikt identifikationsnummer såsom avses i artikel 45c ska tilldelas alla kassar som används vid överföring och därmed sammanhängande transport av levande blåfenad tonfisk.

▼B

4.  
Den medlemsstat till vilken en anmälan om överföring har sänts enligt punkt 1 ska tilldela och meddela fiskefartygets befälhavare eller fällans eller odlingsanläggningen operatör, beroende på vad som är tillämpligt, ett tillståndsnummer för varje överföring. Tillståndsnumret ska innehålla medlemsstatens treställiga bokstavskod, fyra siffror som anger årtalet och tre bokstäver som anger antingen ett positivt tillståndsbesked (AUT) eller ett negativt (NEG), följt av ett löpnummer.

▼M1

5.  
Den medlemsstat som avses i punkt 1 ska, inom 48 timmar från översändandet av förhandsanmälan om överföring, tillåta eller vägra att tillåta överföringen. Överföringen får inte inledas utan det tillståndsnummer som anger det positiva tillståndsbeskedet (AUT).

▼B

6.  
Överföringstillståndet ska inte förutsätta att placeringen i kasse redan har bekräftats.

▼M1

7.  
Frivilliga överföringar och kontrollöverföringar ska inte omfattas av ett nytt överföringstillstånd.

▼B

Artikel 41

▼M1

Nekat överföringstillstånd och därav följande återutsättning av blåfenad tonfisk

▼B

1.  

Den medlemsstat till vilken en förhandsanmälan om överföring har sänts enligt artikel 40.1 ska neka överföringstillstånd om den vid mottagandet av förhandsanmälan om överföring anser att

a) 

det fångstfartyg eller den fälla som uppges ha fångat fisken inte hade en tillräcklig kvot,

▼M1

b) 

antalet exemplar av blåfenad tonfisk och deras vikt inte har rapporterats på ett korrekt sätt av fångstfartyget eller fällan, eller placering i kasse av de enskilda exemplaren av blåfenad tonfisk inte har tillåtits,

c) 

det fångstfartyg eller den fälla som uppges ha fångat fisken inte hade ett giltigt fisketillstånd för fiske efter blåfenad tonfisk utfärdat i enlighet med artikel 27 eller artikel 28,

d) 

den bogserbåt som uppges ta emot överföringen av fisk inte är registrerad i Iccats register över andra fiskefartyg som avses i artikel 26 eller inte är utrustad med ett fullt fungerande VMS eller likvärdig övervakningsutrustning, eller

e) 

den mottagande odlingsanläggningen inte rapporteras som aktiv i Iccats register över odlingsanläggningar för blåfenad tonfisk.

▼B

2.  
Om den medlemsstat till vilken en anmälan om överföring har sänts enligt artikel 40.1 inte godkänner överföringen ska den omedelbart utfärda ett föreläggande om återutsättning till fångstfartygets eller bogserbåtens befälhavare eller till fällans eller odlingsanläggningens operatör, beroende på vad som är tillämpligt, för att underrätta dem om att tillstånd för överföringen nekats och att fisken ska återutsättas i havet i enlighet med bilaga XII.

▼M1

3.  
I händelse av ett tekniskt fel på fartygets VMS under transporten till odlingsanläggningen ska bogserbåten ersättas av en annan bogserbåt med ett fullt fungerande VMS, eller så snart som möjligt och senast inom 72 timmar efter det att det tekniska felet inträffade installera och använda ett nytt operativt VMS. Perioden på 72 timmar får undantagsvis förlängas i händelse av force majeure eller legitima operativa hinder. Det tekniska felet ska omedelbart meddelas till kommissionen, som ska informera Iccats sekretariat. Befälhavaren eller dennes företrädare ska, från och med den tidpunkt då det tekniska felet upptäcks fram till dess att det är åtgärdat, varje timme meddela flaggmedlemsstatens kontrollmyndigheter uppdaterade geografiska koordinater för fiskefartyget med hjälp av lämpliga telekommunikationsmedel.

▼B

Artikel 42

Iccat-överföringsdeklaration

▼M1

1.  

Vid avslutad överföring ska den levererande operatören fylla i och överföra Iccat-överföringsdeklarationen (ITD) i det format som anges i bilaga VI till

a) 

de behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaten eller fällmedlemsstaten,

b) 

den regionala Iccat-observatören om dennes närvaro är obligatorisk, och

c) 

i tillämpliga fall, bogserbåtens befälhavare eller den mottagande odlingsanläggningens operatör.

▼B

2.  
ITD ska numreras av myndigheterna i den medlemsstat som ansvarar för de fiskefartyg, odlingsanläggningar eller fällor från vilka överföringen görs. Numret på ITD ska bestå av medlemsstatens treställiga bokstavskod följd av fyra siffror som anger årtalet och ett tresiffrigt löpnummer följt av de tre bokstäverna ”ITD” (MS-20**/xxx/ITD).

▼M1

3.  
ITD i original ska åtfölja överföringen till den mottagande odlingsanläggningen där exemplar av blåfenad tonfisk ska placeras i kasse.

Vid den första överföringen ska ITD i original kopieras av den levererande operatören när en enda fångst överförs från snörpvad eller fälla till mer än en transportkasse.

Vid ytterligare överföring ska befälhavaren på den levererande bogserbåten uppdatera ITD genom att fylla i avsnitt 3 (Ytterligare överföringar) och lämna den uppdaterade ITD till den mottagande bogserbåten.

En kopia av ITD ska förvaras ombord på den eller de levererande fångst- eller bogserbåtarna, eller av operatören av den levererande fällan eller den levererande odlingsanläggningen, och vara tillgänglig när som helst under fiskesäsongen för kontrolländamål.

▼B

4.  
Befälhavare på fartyg som gör överföringar ska rapportera verksamheten i enlighet med bilaga II.

▼M1

5.  
Information om fisk som iakttagits vara död under en överföring eller under transport av fisk till den mottagande odlingsanläggningen ska registreras i enlighet med bilaga XIII.

▼B

Artikel 43

Videoövervakning

▼M1

1.  

Den levererande operatören ska säkerställa att överföringen övervakas med videokamera i vattnet, så att antalet överförda exemplar av blåfenad tonfisk kan fastställas, med undantag för överföring av kassar mellan två bogserbåtar som inte innebär att levande blåfenad tonfisk flyttas mellan dessa kassar. Videoinspelningen ska göras i enlighet med de minimistandarder för videoinspelningsförfaranden som anges i bilaga X.

Varje behörig myndighet i den levererande operatörens medlemsstat ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att kopior av de relevanta videoinspelningarna utan dröjsmål tillhandahålls av den levererande operatören

a) 

för den första överföringen och varje frivillig överföring, till den regionala Iccat-observatören och till den mottagande bogserbåtens befälhavare och, i slutet av fiskeresan, till den behöriga myndigheten i den levererande operatörens flaggmedlemsstat eller fällmedlemsstat,

b) 

för ytterligare överföringar, till den nationella observatören ombord på den levererande bogserbåten, till den mottagande bogserbåtens befälhavare och, i slutet av bogseringsresan, till den behöriga myndigheten i den levererande bogserbåtens flaggmedlemsstat,

c) 

för överföringar mellan två olika odlingsanläggningar, till den regionala Iccat-observatören, till den mottagande bogserbåtens befälhavare och till den behöriga myndigheten i den levererande operatörens medlemsstat där odlingsanläggningen är belägen, och

d) 

om en nationell inspektör eller en Iccat-inspektör är närvarande under överföringen, till den inspektören.

1a.  
Den berörda videoinspelningen ska åtfölja fisken till den mottagande odlingsanläggningen. En kopia ska förvaras vid fällorna, vid odlingsanläggningarna eller ombord på de levererande fartygen, och vara tillgänglig för kontrolländamål när som helst under fiskesäsongen.

▼B

2.  
Om SCRS begär att kommissionen ska tillhandahålla kopior av videoinspelningarna ska medlemsstaterna tillhandahålla kommissionen sådana kopior för vidare befordran till SCRS.

▼M1

3.  
Den levererande operatören och de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna ska spara de videoinspelningar som rör överföringar i minst tre år och behålla dem så länge som krävs för kontrolländamål och för att säkerställa efterlevnaden.

Artikel 43a

Frivilliga överföringar och kontrollöverföringar

1.  
Om den videoinspelning som avses i artikel 43 inte uppfyller de minimistandarder för videoinspelningsförfaranden som anges i bilaga X, och i synnerhet om dess kvalitet och tydlighet inte är tillräcklig för att fastställa antalet exemplar av blåfenad tonfisk som överförs, får den levererande operatören göra frivilliga överföringar.
2.  
Om ingen frivillig överföring har genomförts eller om det, trots den frivilliga överföringen, fortfarande inte är möjligt att fastställa antalet exemplar av blåfenad tonfisk som överförs, ska den behöriga myndigheten i flaggmedlemsstaten, fällmedlemsstaten eller odlingsanläggningens medlemsstat för den levererande operatören, beordra en kontrollöverföring som ska upprepas tills videoinspelningens kvalitet gör det möjligt att fastställa antalet exemplar av blåfenad tonfisk som överförs.
3.  
Frivilliga överföringar och kontrollöverföringar ska utföras till en tom kasse. Det antal exemplar av blåfenad tonfisk som överförs, enligt vad som fastställs vid den giltiga frivilliga överföringen eller kontrollöverföringen, ska användas för att fylla i loggboken, ITD och relevanta avsnitt i eBCD.
4.  
Avskiljning av transportkassen från snörpvadsfartyget, fällan eller odlingskassen får inte ske förrän den regionala Iccat-observatör som befinner sig ombord på snörpvadsfartyget, eller vid odlingsanläggningen eller fällan, har utfört de relevanta uppgifterna.
5.  
Om kvaliteten på videoinspelningen av frivilliga överföringar fortfarande inte gör det möjligt att fastställa antalet exemplar som överförs, får den behöriga myndigheten i den levererande operatörens medlemsstat tillåta att transportkassarna avskiljs från snörpvadsfartyget, fällan eller odlingsanläggningen. I sådana fall ska den behöriga myndigheten i den levererande operatörens medlemsstat beordra att dörrarna i de berörda transportkassarna förseglas i enlighet med förfarandet i bilaga XVa, och kräva att kontrollöverföringar utförs vid en fastställd tidpunkt och plats, i närvaro av den behöriga myndigheten i den berörda flaggmedlemsstaten eller i den berörda fällmedlemsstaten eller den berörda odlingsanläggningens medlemsstat.
6.  
Om de behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaten, i fällmedlemsstaten eller odlingsanläggningens medlemsstat inte kan närvara vid kontrollöverföringen ska kontrollöverföringen ske i närvaro av en regional Iccat-observatör. I detta fall ska den odlingsanläggningsoperatör som äger de exemplar av blåfenad tonfisk som överförs ansvara för utplaceringen av den regionala Iccat-observatören i syfte att verifiera kontrollöverföringen.

▼M1

Artikel 44

Undersökning som görs av den behöriga myndigheten i den levererande operatörens medlemsstat

1.  

De behöriga myndigheterna i den levererande operatörens medlemsstat ska undersöka alla fall där

a) 

det föreligger en avvikelse på mer än 10 % mellan det antal exemplar av blåfenad tonfisk som den levererande operatören har angett i ITD och det antal exemplar av blåfenad tonfisk som den regionala Iccat-observatören eller den nationella observatören, beroende på vad som är lämpligt, har fastställt,

b) 

den regionala Iccat-observatören inte har undertecknat ITD.

Den felmarginal på 10 % som avses i första stycket a ska uttryckas i procent av den levererande operatörens siffror.

När undersökningen inleds ska den behöriga myndigheten i den levererande operatörens medlemsstat informera den behöriga myndigheten i flaggmedlemsstaten eller den fördragsslutande part vars flagg förs av de berörda bogserbåtarna om undersökningen och säkerställa att ingen överföring från eller till den berörda transportkassen tillåts förrän undersökningen är avslutad.

Undersökningen ska i tillämpliga fall inbegripa en analys av alla relevanta videoinspelningar. En sådan undersökning ska utom i händelse av force majeure slutföras före tidpunkten för placering i kasse vid odlingsanläggningen och i alla händelser inom 96 timmar från det att undersökningen inletts. I väntan på undersökningsresultaten får placering i kasse inte ske och det relevanta avsnittet i eBCD får inte valideras.

2.  
För alla överföringar där det krävs en videoinspelning ska en avvikelse på mer än 10 % mellan det antal exemplar av blåfenad tonfisk som överförs som den levererande operatören har angett i ITD och det antal som den behöriga myndigheten i den levererande operatörens medlemsstat eller fördragsslutande part har fastställt utgöra en potentiell bristande efterlevnad för fiskefartyget fällan eller odlingsanläggningen i fråga.

▼B

Artikel 45

Genomförandeakter

Kommissionen får anta genomförandeakter med operativa förfaranden för tillämpningen av detta avsnitt. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 68.

▼M1

Artikel 45a

Ändringar av ITD och eBCD efter inspektioner till havs eller undersökningar

Om det efter en inspektion till havs eller en undersökning konstateras att antalet exemplar av blåfenad tonfisk som överförs avviker med mer än 10 % jämfört med vad som anges i ITD och eBCD, ska den behöriga myndigheten i den levererande operatörens medlemsstat ändra eBCD för att återspegla resultatet av inspektionen eller undersökningen.

▼B

Avsnitt 7

Placering i kasse

▼M1

Artikel 45b

Allmänna bestämmelser

1.  
Varje medlemsstat som är en odlingsanläggnings medlemsstat ska utse en enda behörig myndighet som ska ansvara för samordningen av insamling och kontroll av information om placering i kasse inom dess jurisdiktion, för kontrollen av verksamheten vid odlingsanläggningar inom dess jurisdiktion och för rapportering till och samarbete med de behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaterna och fällmedlemsstaterna för de fartyg eller fällor som fångade den tonfisk som placerats i kasse, och i de fördragsslutande parter vars flagg förs av de fartyg som fångade den tonfisk som placerats i kasse eller i vilka de fällor som fångade den tonfisk som placerats i kasse är belägna.
2.  
Allt fiske efter blåfenad tonfisk och all verksamhet vid odlingsanläggningar ska omfattas av den kontroll som anges i den årliga övervaknings-, kontroll- och inspektionsplan som lämnas in i enlighet med artikel 14.
3.  
Medlemsstater som deltar i verksamhet med anknytning till placering i kasse ska utbyta information och samarbeta för att säkerställa att antalet exemplar av blåfenad tonfisk som är avsedda för placering i kasse och deras vikt är korrekt, överensstämmer med de fångstmängder som rapporteras av snörpvadsfartygets befälhavare eller fällans operatör och anges i relevanta avsnitt av eBCD.
4.  
Medlemsstater där odlingsanläggningar är belägna ska säkerställa att odlingsanläggningarnas operatörer alltid har en korrekt schematisk plan över sina odlingsanläggningar som visar de unika identifikationsnummer som avses i artikel 45c för alla kassar och deras individuella placering vid odlingsanläggningen. Planen ska alltid vara tillgänglig för kontrolländamål för den behöriga myndigheten i odlingsanläggningens medlemsstat och för den regionala Iccat-observatör som är placerad vid odlingsanläggningen. Alla uppdateringar av den schematiska planen ska förhandsanmälas till den behöriga myndigheten i odlingsanläggningens medlemsstat. Den schematiska planen ska uppdateras varje gång antalet eller fördelningen av odlingskassar ändras.
5.  
Den behöriga myndigheten i odlingsanläggningens medlemsstat ska bevara all information och dokumentation samt allt material som rör placering i kasse som utförs inom dess jurisdiktion i minst tre år och bevara informationen så länge som krävs för att säkerställa efterlevnaden. Denna skyldighet ska i tillämpliga delar gälla för odlingsanläggningars operatörer när det gäller placering i kasse vid deras odlingsanläggningar.

Artikel 45c

Unikt identifikationsnummer

1.  
Innan fiskesäsongen för blåfenad tonfisk inleds ska den behöriga myndigheten i odlingsanläggningens medlemsstat tilldela varje kasse ett unikt identifikationsnummer (kassens nummer) som är kopplat till odlingsanläggningar under dess jurisdiktion, inbegripet de kassar som används för att transportera fisken till odlingsanläggningen.
2.  
Kassarnas nummer ska tas fram i enlighet med ett system för unik numrering och ska minst innehålla den treställiga bokstavskoden för odlingsanläggningens medlemsstat, följd av tre siffror. Kassarnas nummer ska vara permanenta och inte kunna överföras från en kasse till en annan.
3.  
Kassarnas nummer ska stämplas eller målas på två motsatta sidor av kassens ring och ovanför vattenlinjen i en färg som kontrasterar mot den bakgrund på vilken de målas eller stämplas och ska vara synliga och läsbara när som helst för kontrolländamål. Bokstävernas och siffrornas höjd ska vara minst 20 cm med en stapelbredd på minst 4 cm.
4.  
Genom undantag från punkt 3 ska alternativa metoder för märkning av numret på kassen vara tillåtna, förutsatt att de ger samma garanti för synlighet, läsbarhet och okränkbarhet.

Artikel 45d

Tillstånd för placering i kasse

1.  
Varje placering i kasse ska omfattas av det förfarande som anges i punkterna 2–4.
2.  

Odlingsanläggningens operatör ska begära att ett tillstånd för placering i kasse ska utfärdas av den behöriga myndigheten i odlingsanläggningens medlemsstat. Tillståndet ska innehålla följande uppgifter:

a) 

Antal och vikt för de exemplar av blåfenad tonfisk som ska placeras i kasse enligt ITD.

b) 

Relevant ITD.

c) 

Numret på berörda eBCD, enligt bekräftelse och validering av den behöriga myndigheten i fångstfartygets flaggmedlemsstat eller fällmedlemsstaten eller den fördragsslutande part vars flagg fångstfartyget för eller den fördragsslutande part där fällan är belägen.

d) 

Alla rapporter om fisk som dör under transporten, vederbörligen registrerade i enlighet med bilaga XIII.

3.  
Den behöriga myndigheten i odlingsanläggningens medlemsstat ska meddela de relevanta behöriga myndigheterna i fångstfartygens flaggmedlemsstater eller fällmedlemsstaterna eller de fördragsslutande parter vars flagg fångstfartygen för eller de fördragsslutande parter där fällorna är belägna den information som avses i punkt 2 och begära en bekräftelse på att tillstånd för placering i kasse kan beviljas.
4.  
Inom tre arbetsdagar ska de behöriga myndigheterna i fångstfartygens flaggmedlemsstater eller fällmedlemsstaterna meddela den behöriga myndigheten i odlingsanläggningens medlemsstat eller fördragsslutande part att tillstånd för den berörda placeringen i kasse får beviljas eller ska nekas. Vid nekande av tillstånd ska den behöriga myndigheten i fångstfartygets flaggmedlemsstat eller fällmedlemsstaten ange skälen till att det nekas. Nekandet ska omfatta det föreläggande om återutsättning som följer.
5.  
Odlingsanläggningens medlemsstat ska utfärda tillståndet för placering i kasse omedelbart efter mottagandet av bekräftelsen från den berörda behöriga myndigheten i fångstfartygets flaggmedlemsstat eller fällmedlemsstaten eller den fördragsslutande part vars flagg fångstfartyget för eller den fördragsslutande part där fällan är belägen. Om denna bekräftelse saknas får den behöriga myndigheten i odlingsanläggningens medlemsstat inte tillåta placeringen i kasse.
6.  
Placering i kasse får inte tillåtas om de fullständiga uppgifter som krävs enligt punkt 2 inte åtföljer den fisk som omfattas av tillståndet för placering i kasse.
7.  
I väntan på resultaten av den undersökning som avses i artikel 44 och som genomförs av den behöriga myndigheten i fångstfartygets flaggmedlemsstat eller fällmedlemsstaten eller den fördragsslutande part vars flagg fångstfartyget för eller den fördragsslutande part där fällan är belägen, får placeringen i kasse inte tillåtas och de relevanta avsnitten om fångstinformation och handelsinformation för handel med levande fisk i eBCD får inte valideras.
8.  
Om tillståndet för placering i kasse inte har utfärdats av den behöriga myndigheten i odlingsanläggningens medlemsstat eller den fördragsslutande part där odlingsanläggningen är belägen inom en månad efter det att odlingsanläggningens operatör har begärt ett tillstånd för placering i kasse, ska den behöriga myndigheten i odlingsanläggningens medlemsstat utfärda föreläggande om och genomföra återutsättning av all fisk i den berörda transportkassen, i enlighet med bilaga XII. Den behöriga myndigheten i odlingsanläggningens medlemsstat ska utan dröjsmål informera den berörda behöriga myndigheten i fångstfartygets flaggmedlemsstat eller fällmedlemsstaten eller den fördragsslutande part vars flagg fångstfartyget för eller den fördragsslutande part där fällan är belägen och Iccats sekretariat om återutsättningen.

▼M1

Artikel 46

Nekande av tillstånd för placering i kasse

1.  

Den behöriga myndigheten i den medlemsstat som ansvarar för fångstfartyget eller fällan ska neka tillstånd för placering i kasse om den anser att

a) 

det fångstfartyg eller den fälla som fångat fisken inte hade en tillräcklig kvot för att täcka den blåfenade tonfisk som ska placeras i kasse,

b) 

den kvantitet fisk som ska placeras i kasse inte har rapporterats på korrekt sätt av fångstfartyget eller fällan, eller

c) 

det fångstfartyg eller den fälla som uppges ha fångat fisken inte har ett giltigt fisketillstånd för blåfenad tonfisk utfärdat i enlighet med artikel 27 eller 28.

2.  

Om den medlemsstat som ansvarar för fångstfartyget eller fällan nekar godkännande för placering i kasse ska den

a) 

informera den behöriga myndigheten i odlingsanläggningens medlemsstat eller den fördragsslutande part där odlingsanläggningen är belägen, och

b) 

begära att den behöriga myndigheten i odlingsanläggningens medlemsstat eller den fördragsslutande part där odlingsanläggningen är belägen vidtar åtgärder för att beslagta fångsten och återutsätta fisken i havet.

Artikel 46a

Placering i kasse

1.  
Vid bogserbåtens ankomst i närheten av odlingsanläggningen ska den behöriga myndigheten i odlingsanläggningens medlemsstat säkerställa att bogserbåten hålls minst en nautisk mil från någon av odlingsanläggningens anläggningar till dess att den behöriga myndigheten i odlingsanläggningens medlemsstat är fysiskt närvarande. Bogserbåtens position och aktivitet ska hela tiden övervakas.
2.  
Den behöriga myndigheten i odlingsanläggningens medlemsstat får inte bevilja tillstånd att inleda placering i kasse utan att den myndigheten och den regionala Iccat-observatören är närvarande eller innan de relevanta avsnitten om fångstinformation och handelsinformation för handel med levande fisk i eBCD har fyllts i och validerats av de behöriga myndigheterna i fångstfartygens flaggmedlemsstater eller fällmedlemsstaterna eller de fördragsslutande parter vars flagg fångstfartygen för eller de fördragsslutande parter där fällorna är belägna.
3.  
Det ska vara förbjudet att förankra transportkassar som odlingskassar i odlingsanläggningen utan förflyttning av fisk för att möjliggöra stereokamerainspelning.
4.  
Efter överföringen av exemplaren av blåfenad tonfisk från bogserkassen till odlingskassen ska kontrollmyndigheten i odlingsanläggningens medlemsstat säkerställa att de odlingskassar som innehåller blåfenad tonfisk alltid är förseglade. Förseglingen får endast brytas i närvaro av den behöriga myndigheten i odlingsanläggningens medlemsstat och efter tillstånd från denna. Kontrollmyndigheten i odlingsanläggningens medlemsstat ska upprätta protokoll för försegling av odlingskassar som ska säkerställa användningen av officiella förseglingar och att dessa förseglingar placeras på ett sådant sätt att de förhindrar att dörrar öppnas utan att förseglingarna bryts.
5.  
Medlemsstater där odlingsanläggningar är belägna ska säkerställa att fångster av blåfenad tonfisk placeras i separata kassar eller serier med kassar och delas upp efter den flaggmedlemsstat, eller den fördragsslutande part som är flaggstat, från vilken fångsten härstammar och efter fångståret. Om blåfenad tonfisk har fångats inom ramen för en gemensam fiskeinsats, ska emellertid de berörda fångsterna placeras i separata kassar eller serier med kassar och delas upp efter den gemensamma fiskeinsatsen och fångståret.
6.  
Fisken ska placeras i kasse före den 22 augusti varje år, om inte de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som ansvarar för odlingsanläggningen anger giltiga skäl, inbegripet force majeure, som ska åtfölja rapporten om placering i kasse när den lämnas in. Under inga omständigheter får fisken placeras i kasse efter den 7 september varje år. Ovanstående tidsfrister gäller inte vid överföringar mellan odlingsanläggningar.

Artikel 47

Fångstdokumentation avseende blåfenad tonfisk

Det ska vara förbjudet för medlemsstater där odlingsanläggningar är belägna att bevilja tillstånd för placering i kasse av blåfenad tonfisk som inte åtföljs av de dokument som krävs av Iccat inom ramen för dokumentationsprogrammet för fångst enligt förordning (EU) 2023/2833 ( 4 ). Dokumentationen ska vara korrekt och fullständig och ska valideras av fångstfartygens flaggmedlemsstat eller den fördragsslutande part vars flagg fångstfartygen för eller fällmedlemsstaten eller den fördragsslutande part där fällan är belägen.

▼M1 —————

▼M1

Artikel 49

Inspelning av placeringar i kasse med kontrollkameror och deklaration om placering i kasse

1.  
Odlingsanläggningars medlemsstater ska säkerställa att deras kontrollmyndigheter övervakar placeringar i kasse med hjälp av både konventionella kameror och stereokameror. Videoinspelningar ska göras för varje placering i kasse, i enlighet med de minimistandarder för videoinspelningsförfaranden som anges i bilaga X.
2.  
Om kvaliteten på den videoinspelning från kontrollkameran som används för att fastställa antalet exemplar av blåfenad tonfisk i kasse och deras vikt inte uppfyller de minimistandarder för videoinspelningsförfaranden som anges i bilaga X, ska den behöriga myndigheten i odlingsanläggningens medlemsstat beordra en kontroll av placering i kasse till dess att antalet exemplar av blåfenad tonfisk och deras vikt kan fastställas. Upprepningen av placeringen i kasse ska inte omfattas av ett nytt tillstånd för placering i kasse.
3.  
Vid kontroll av placering i kasse ska den behöriga myndigheten i odlingsanläggningens medlemsstat säkerställa att den levererande odlingsanläggningens kasse är förseglad och att kassen inte kan manipuleras före den nya placeringen i kasse. De mottagande odlingsanläggningarnas kassar som används vid kontrollen av placering i kasse ska vara tomma.
4.  
När placeringen i kasse har slutförts ska den behöriga myndigheten i odlingsanläggningens medlemsstat säkerställa att den regionala Iccat-observatören har omedelbar tillgång till alla videoinspelningar från kontrollkamerorna och vid behov får göra en kopia för att slutföra sin uppgift att analysera dessa videoinspelningar vid en annan tidpunkt eller plats.
5.  
Odlingsanläggningars medlemsstater ska säkerställa att odlingsanläggningens operatör, för varje placering i kasse, lämnar in Iccats deklaration om placering i kassar inom en vecka efter det att den faktiska placeringen i kasse har ägt rum, med hjälp av mallen i bilaga XIV.

Artikel 50

Inledande och genomförande av undersökningar

1.  
Om det för en enskild fångstinsats föreligger en avvikelse på mer än 10 % mellan det antal exemplar av blåfenad tonfisk i kasse som meddelats av den behöriga myndigheten i odlingsanläggningens medlemsstat i enlighet med artikel 51.3 och det antal som angetts i eBCD eller ITD som fångat och/eller överfört, ska den behöriga myndigheten i fångstfartygets flaggmedlemsstat eller fällmedlemsstaten inleda en undersökning för att fastställa den korrekta fångstvikt som ska dras av från den nationella kvoten för blåfenad tonfisk.
2.  
Till stöd för den undersökning som avses i punkt 1 ska den behöriga myndigheten i fångstfartygets flaggmedlemsstat eller fällmedlemsstaten begära all kompletterande information och resultaten av den analys av relevanta videoinspelningar som genomförts av de behöriga myndigheter i flaggmedlemsstaten och odlingsanläggningens medlemsstat som har deltagit i den berörda transporten och placeringen i kasse.
3.  
De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna, inbegripet de flaggmedlemsstater vars fartyg har deltagit i transporten av fisken, ska samarbeta aktivt, bland annat genom utbyte av all information och dokumentation som står till deras förfogande.
4.  
Den behöriga myndigheten i fångstfartygets flaggmedlemsstat eller fällmedlemsstaten ska slutföra undersökningen inom en månad från det att den behöriga myndigheten i odlingsanläggningens medlemsstat har meddelat resultaten av placeringen i kasse.
5.  
En avvikelse på mer än 10 % mellan det antal exemplar av blåfenad tonfisk som rapporterats som fångade av fartyget eller fällan i fråga och det antal som fastställts av den behöriga myndigheten i fångstfartygets flaggmedlemsstat eller fällmedlemsstaten till följd av undersökningen, ska utgöra en potentiell bristande efterlevnad för fartyget eller fällan i fråga.
6.  
Den felmarginal på 10 % som avses i punkterna 1 och 5 ska uttryckas i procent av de siffror som rapporteras av fiskefartygets befälhavare eller dennes företrädare eller av fällans operatör eller dennes företrädare, och ska tillämpas för varje enskild placering i kasse.
7.  
Fångstfartygets flaggmedlemsstat eller fällmedlemsstaten ska fastställa den vikt av blåfenad tonfisk som ska dras av från dess nationella kvot för blåfenad tonfisk med beaktande av de kvantiteter som placerats i kasse, beräknade i enlighet med bilaga XI, som säkerställer att vikten vid placering i kasse beräknas på grundval av förhållandet mellan längd och vikt för vild fisk, och den rapporterade dödligheten, i enlighet med bilaga XIII.
8.  
Om den undersökning som avses i punkt 1 i denna artikel visar att exemplar av blåfenad tonfisk är förlorad fisk i den mening som avses i bilaga XIII, ska dock vikten av den förlorade fisken dras av från medlemsstatens kvot i enlighet med bilaga XIII genom att den genomsnittliga individuella vikt vid placeringen i kasse som meddelats av den behöriga myndigheten i odlingsanläggningens medlemsstat tillämpas på det antal exemplar av blåfenad tonfisk i fångsten som den behöriga myndigheten i flaggmedlemsstaten eller fällmedlemsstatenhar fastställt på grundval av sin analys av videoinspelningen av den första överföringen i samband med undersökningen.
9.  
Trots vad som anges i punkt 8 får den behöriga myndigheten i flaggmedlemsstaten eller fällmedlemsstaten, efter samråd med den behöriga myndigheten i den flaggmedlemsstat som har deltagit i transporten av fisken till den mottagande odlingsanläggningen, besluta att inte dra av den fisk som enligt undersökningen är förlorad fisk från medlemsstatens kvot, om förlusterna vederbörligen har dokumenterats som force majeure av operatören (dvs. bilder av den skadade kassen och väderleksrapporter), om relevant information har lämnats till den behöriga myndigheten i den medlemsstat som ansvarar för operatören och kommissionen omedelbart efter händelsen och om förlusterna inte har lett till känd dödlighet.

Artikel 51

Åtgärder och program för att fastställa antalet exemplar av blåfenad tonfisk som placeras i kasse och deras vikt

1.  
Den behöriga myndigheten i odlingsanläggningens medlemsstat ska fastställa antalet exemplar av blåfenad tonfisk som placeras i kasse och deras vikt genom att analysera den videoinspelning av varje placering i kasse som tillhandahålls av odlingsanläggningens operatör. För att genomföra denna analys ska de behöriga myndigheterna i odlingsanläggningens medlemsstat följa de förfaranden som anges i bilaga XI.
2.  
Om det föreligger en avvikelse på mer än 10 % mellan det antal eller den vikt som fastställts av den behöriga myndigheten i odlingsanläggningens medlemsstat och motsvarande siffror som rapporterats i Iccats deklaration om placering i kassar, ska den behöriga myndigheten i odlingsanläggningens medlemsstat inleda en undersökning för att fastställa orsakerna till avvikelsen och vid behov justera antalet och/eller vikten av de exemplar av blåfenad tonfisk som har placerats i kasse. Denna felmarginal på 10 % ska uttryckas i procent av de siffror som har tillhandahållits av odlingsanläggningens operatör.
3.  
Efter slutförandet av en placering i kasse eller, när det gäller en gemensam fiskeinsats eller fällor från samma medlemsstat, av den sista placeringen i kasse i samband med den gemensamma fiskeinsatsen eller de fällorna, ska odlingsanläggningens medlemsstat meddela resultaten av det stereokameraprogram som avses i bilaga XI till fångstfartygets flaggmedlemsstat eller fällmedlemsstaten eller den fördragsslutande part vars flagg fångstfartyget för eller den fördragsslutande part där fällan är belägen i enlighet med avsnitt B punkt 2 i bilaga XI.
4.  
Odlingsanläggningens medlemsstat ska även meddela resultaten av stereokameraprogrammet som avses i punkt 3 till den enhet som driver Iccats regionala observatörsprogram på Iccats vägnar.
5.  
Det stereokameraprogram som avses i punkt 3 ska genomföras i enlighet med de förfaranden som anges i bilaga XI. Alternativa metoder får endast användas om de har godkänts av Iccat vid dess årsmöte.
6.  
Varje medlemsstat där en odlingsanläggning är belägen ska senast den 30 september varje år till kommissionen lämna in förfaranden och resultat i samband med stereokameraprogrammet eller alternativa metoder som avses i punkt 5 för översändande till SCRS senast den 31 oktober varje år.
7.  
All blåfenad tonfisk som dör under placering i kasse ska rapporteras av odlingsanläggningens operatör i enlighet med bilaga XIII.
8.  

Fångstfartygets flaggmedlemsstat eller fällmedlemsstaten ska, i enlighet med de förfaranden som anges i bilaga XII, utfärda ett föreläggande om återutsättning för de kvantiteter som placerats i kasse och som överstiger de kvantiteter som deklarerats som fångade och överförda, om

a) 

den undersökning som avses i artikel 50.1 inte är slutförd inom 10 arbetsdagar från det att resultaten av stereokameraprogrammet har översänts, för en enstaka placering i kasse eller för alla placeringar i kasse från en gemensam fiskeinsats, eller

b) 

resultatet av den undersökning som avses i artikel 50.1 visar att den blåfenade tonfiskens antal och/eller genomsnittsvikt överstiger det antal och/eller den vikt som deklarerats som fångad och överförd.

Överskottet ska återutsättas i närvaro av kontrollmyndigheter.

9.  
Stereokameraprogrammets resultat ska användas för att avgöra om återutsättningar krävs, och deklarationerna om placering i kasse och relevanta avsnitt i BCD ska fyllas i i enlighet med detta. När ett föreläggande om återutsättning har utfärdats, ska odlingsanläggningens operatör begära att en nationell kontrollmyndighet och en regional Iccat-observatör är närvarande för att övervaka återutsättningen.

Artikel 52

Återutsättningar i samband med placeringar i kasse

1.  
Fastställandet av vilken fisk som ska återutsättas ska göras i enlighet med avsnitt B punkt 3 i bilaga XI.
2.  
Om vikten av blåfenad tonfisk i kasse överstiger den vikt som deklarerats som fångad och/eller överförd, ska den behöriga myndigheten i fångstfartygets flaggmedlemsstat eller fällmedlemsstatenutfärda ett föreläggande om återutsättning och utan dröjsmål meddela detta till den behöriga myndigheten i den berörda odlingsanläggningens medlemsstat. Föreläggandet om återutsättning ska utfärdas i enlighet med avsnitt B punkt 3 i bilaga XI, med beaktande av eventuell kompensation på nivån för den gemensamma fiskeinsatsen eller fällan, i enlighet med avsnitt B punkt 5 i bilaga XI.
3.  
Återutsättningen ska genomföras i enlighet med protokollet i bilaga XII.

▼M1 —————

▼B

Artikel 56

Genomförandeakter

Kommissionen får anta genomförandeakter med förfaranden för tillämpningen av bestämmelserna i detta avsnitt. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 68.

▼M1

Avsnitt 7A

Uttag

Artikel 56a

Uttag

1.  
Beredningsfartyg som avser att bedriva verksamhet vid odlingsanläggningar eller fällor ska skicka en förhandsanmälan till den medlemsstat där odlingsanläggningen eller fällan är belägen minst 48 timmar innan fartyget anländer till odlingsanläggnings- eller fällområdet. Förhandsanmälan ska minst innehålla uppgifter om datum och beräknad ankomsttid samt uppgifter om huruvida beredningsfartyget har blåfenad tonfisk ombord och i så fall ska uppgifter lämnas om lasten, inbegripet kvantiteter i bearbetad vikt och levande vikt samt uppgifter om ursprunget (odlingsanläggning eller fälla och medlemsstat eller fördragsslutande part) för den blåfenade tonfisk som finns ombord.
2.  

Varje uttag vid odlingsanläggningar eller fällor ska godkännas av den medlemsstat där odlingsanläggningen eller fällan är belägen. I detta syfte ska den operatör för odlingsanläggningen eller fällan som avser att ta ut blåfenad tonfisk lämna in en begäran om tillstånd till sin medlemsstat där odlingsanläggningen eller fällan är belägen, beroende på vad som är tillämpligt, som ska innehålla minst följande information:

— 
Datum eller period för uttag.
— 
Beräknade kvantiteter som ska tas ut i antal exemplar av blåfenad tonfisk och i kg.
— 
eBCD-nummer för de exemplar av blåfenad tonfisk som ska tas ut.
— 
Uppgifter om de hjälpfartyg som deltar i insatsen.
— 
Destinationen för den uttagna blåfenade tonfisken (beredningsfartyg, export, lokal marknad osv.).
3.  
Med undantag för exemplar av blåfenad tonfisk som är nära att dö ska inget uttag tillåtas innan resultaten av kvotutnyttjandet i enlighet med artikel 50.7–50.9 har fastställts och därtill hörande återutsättningar har genomförts.
4.  
Uttag får inte ske utan närvaro av en nationell observatör när det gäller fällor eller en regional Iccat-observatör när det gäller uttag vid odlingsanläggningar. För fisk som levereras till beredningsfartyg får den nationella observatören eller Iccats regionala observatör utföra sina relevanta uppgifter från beredningsfartygen.
5.  
De behöriga myndigheterna i de medlemsstater där odlingsanläggningen eller fällan är belägen ska kontrollera och dubbelkontrollera resultaten av alla uttag vid odlingsanläggningar och fällor inom deras jurisdiktion med hjälp av alla relevanta uppgifter som de förfogar över. De behöriga kontrollmyndigheterna i de medlemsstater där odlingsanläggningen eller fällan är belägen ska inspektera alla uttag av blåfenad tonfisk som har ett beredningsfartyg som destination och en andel av resten av uttagen på grundval av en riskanalys.
6.  
Om den blåfenade tonfiskens destination är ett beredningsfartyg ska beredningsfartygets befälhavare eller företrädare fylla i en beredningsdeklaration. När den uttagna blåfenade tonfisken ska landas direkt till hamn ska odlingsanläggningens eller fällans operatör fylla i en uttagsdeklaration. Berednings- och uttagsdeklarationerna ska valideras av den nationella observatör eller den regionala Iccat-observatör som är närvarande vid uttaget.
7.  
Berednings- och uttagsdeklarationerna ska översändas per e-post till de behöriga myndigheterna i odlingsanläggningens medlemsstat inom 48 timmar efter uttaget med hjälp av mallen i bilaga XVb.

Avsnitt 7B

Kontrollverksamhet vid odlingsanläggningarna efter placering i kasse

Artikel 56b

Överföringar inom odlingsanläggningar

1.  
Överföringar inom odlingsanläggningar får inte ske utan tillstånd från och närvaro av den behöriga myndigheten i odlingsanläggningens medlemsstat. Varje överföring ska registreras med kontrollkameror för att bekräfta det antal exemplar av blåfenad tonfisk som överförts. Videoinspelningen ska uppfylla de minimistandarder för videoinspelning som anges i bilaga X. Den behöriga myndigheten i odlingsanläggningens medlemsstat ska övervaka och kontrollera dessa överföringar och säkerställa att varje överföring inom odlingsanläggningen registreras i eBCD-systemet.
2.  
Trots definitionen av placering i kasse i artikel 5.30 ska förflyttning av exemplar av blåfenad tonfisk mellan två olika platser vid samma odlingsanläggning (överföring inom odlingsanläggningen) med hjälp av en transportkasse inte betraktas som placering i kasse vid tillämpningen av avsnitt 7.
3.  
Vid överföringar inom odlingsanläggningar får den behöriga myndigheten i odlingsanläggningens medlemsstat tillåta omgruppering av fisk med samma flaggursprung och från samma gemensamma fiskeinsats, förutsatt att spårbarheten och tillämpningen av tillväxttakt i enlighet med SCRS bibehålls.
4.  
Den behöriga myndigheten i odlingsanläggningens medlemsstat och odlingsanläggningens operatör ska bevara videoinspelningar från överföringar inom odlingsanläggningen som görs vid odlingsanläggningar inom deras jurisdiktion i minst tre år och bevara informationen så länge som krävs för att säkerställa efterlevnaden.

Artikel 56c

Återstodsöverföring

1.  
Innan nästa fiskesäsong för snörpvadsfartyg och fällor inleds ska den behöriga myndigheten i odlingsanläggningens medlemsstat göra en noggrann bedömning av den levande blåfenade tonfisk för vilken det har gjorts en återstodsöverföring vid odlingsanläggningar inom dess jurisdiktion. I detta syfte ska den berörda levande blåfenade tonfisken överföras till tomma kassar och övervakas med hjälp av kontrollkameror för att fastställa antalet överförda exemplar av blåfenad tonfisk och deras vikt.
2.  
Genom undantag från punkt 1 ska återstodsöverföringen avseende blåfenad tonfisk från år och kassar där inget uttag har gjorts kontrolleras årligen genom tillämpning av det stickprovskontrollförfarande som anges i artikel 56e.
3.  
Den levande blåfenade tonfisk för vilken det har gjorts en återstodsöverföring ska placeras i separata kassar eller i separata serier med kassar vid odlingsanläggningen och delas upp efter den gemensamma fiskeinsatsen eller den fällmedlemsstat eller fördragsslutande part där fällan är belägen och från vilken fångsten härstammar samt fångståret.
4.  
Den behöriga myndigheten i odlingsanläggningens medlemsstat ska säkerställa att kontrollkamerornas videoinspelningar av överföringarna för bedömning av återstodsöverföring uppfyller de relevanta minimistandarder för videoinspelning som anges i bilaga X och att antalet exemplar av blåfenad tonfisk för vilka det har gjorts en återstodsöverföring och deras vikt fastställs i enlighet med avsnitt A i bilaga XI.
5.  
Till dess att SCRS utvecklar en algoritm för att omvandla längden till vikt för gödd eller odlad fisk eller båda ska vikten av de exemplar av blåfenad tonfisk för vilka det har gjorts en återstodsöverföring fastställas med hjälp av de senaste tillväxttabeller som SCRS har tagit fram.
6.  
En skillnad i antal exemplar av blåfenad tonfisk mellan det antal som följer av överföringsbedömningen och det förväntade antalet efter uttaget ska vederbörligen undersökas av den behöriga myndigheten i odlingsanläggningens medlemsstat och registreras i eBCD-systemet. Om antalet exemplar är för stort ska den behöriga myndigheten i odlingsanläggningens medlemsstat utfärda föreläggande om återutsättning av motsvarande antal exemplar av blåfenad tonfisk. Återutsättningen ska genomföras i enlighet med bilaga XII. Kompensation för skillnader mellan olika kassar vid odlingsanläggningen ska inte tillåtas. Den behöriga myndigheten i odlingsanläggningens medlemsstat får tillåta en felmarginal på upp till 5 % mellan det antal exemplar av blåfenad tonfisk som följer av överföringsbedömningen och det antal exemplar som förväntas finnas i kassen.
7.  
Den behöriga myndigheten i odlingsanläggningens medlemsstat ska bevara videoinspelningen och all relevant dokumentation från överföringsbedömningar som görs vid odlingsanläggningar inom dess jurisdiktion i minst tre år och bevara den informationen så länge som krävs för att säkerställa efterlevnaden.

Artikel 56d

Årlig överföringsdeklaration

1.  

De behöriga myndigheterna i de medlemsstater där odlingsanläggningar är belägna ska, bifogat till den reviderade förvaltningsplanen för odling, fylla i och översända en årlig överföringsdeklaration till kommissionen inom tio dagar efter det att överföringsbedömningen har slutförts. Deklarationen ska innehålla minst följande information:

a) 

Flaggmedlemsstat.

b) 

Odlingsanläggningens namn och Iccat-nummer.

c) 

Fångstår.

d) 

Hänvisningar till eBCD för de överförda fångsterna.

e) 

Kassarnas nummer.

f) 

Kvantitet (uttryckt i kg) och antal exemplar av blåfenad tonfisk som har överförts.

g) 

Genomsnittlig vikt.

h) 

Information om var och en av överföringsbedömningarna: datum och kassarnas nummer.

i) 

Information om tidigare överföringar inom odlingsanläggningen, i tillämpliga fall.

Kommissionen ska vidarebefordra den årliga överföringsdeklarationen till Iccats sekretariat inom 15 dagar efter det att överföringsbedömningen avslutats.

2.  
Rapporten om stereokamerasystemet ska i tillämpliga fall bifogas den årliga överföringsdeklarationen.

Artikel 56e

Stickprovskontroller

1.  
Den behöriga myndigheten i odlingsanläggningens medlemsstat ska utföra stickprovskontroller vid odlingsanläggningar inom dess jurisdiktion. Den minsta stickprovskontroll som avses i punkt 2 ska utföras vid odlingsanläggningar mellan den tidpunkt då placeringen i kasse har avslutats och den första placeringen i kasse påföljande år. Kontrollerna ska omfatta obligatorisk överföring av alla exemplar av blåfenad tonfisk från odlingskassar till andra odlingskassar så att antalet exemplar av blåfenad tonfisk kan räknas genom videoinspelningar för kontroll.
2.  
Varje medlemsstat där en odlingsanläggning är belägen ska fastställa ett minsta antal stickprovskontroller som ska utföras vid varje odlingsanläggning inom dess jurisdiktion. Antalet stickprovskontroller ska omfatta minst 10 % av antalet kassar vid varje odlingsanläggning efter det att placeringen i kasse har avslutats, och ska omfatta minst en kontroll per odlingsanläggning och avrundas uppåt vid behov. Urvalet av kassar som ska kontrolleras ska göras på grundval av en riskanalys. Planeringen av de stickprovskontroller som ska utföras ska återspeglas i medlemsstatens övervaknings-, kontroll- och inspektionsplan enligt artikel 14.
3.  
Även om det inte är obligatoriskt får den behöriga myndigheten i odlingsanläggningens medlemsstat med högst två kalenderdagars varsel underrätta de berörda odlingsanläggningarna om att en stickprovskontroll kommer att äga rum. I sådana fall ska den behöriga myndigheten i odlingsanläggningens medlemsstat meddela odlingsanläggningens operatör vilka de utvalda kassarna är först vid ankomsten till den berörda odlingsanläggningen.
4.  
Odlingsanläggningarnas operatörer ska vidta alla lämpliga åtgärder för att underlätta stickprovskontroller, och om de underrättas i förväg ska de säkerställa att alla medel finns på plats så att den behöriga myndigheten i odlingsanläggningens medlemsstat kan utföra stickprovskontroller när som helst och i alla kassar vid odlingsanläggningen.
5.  
Den behöriga myndigheten i odlingsanläggningens medlemsstat ska sträva efter att minska tiden mellan beordrandet av stickprovskontrollerna och dagen för genomförandet av dem. Den behöriga myndigheten i odlingsanläggningens medlemsstat ska säkerställa att alla nödvändiga åtgärder vidtas för att säkerställa att odlingsanläggningens operatör inte har möjlighet att manipulera de berörda kassarna före stickprovskontrollen.
6.  
Efter stickprovskontrollen ska eventuella skillnader mellan det antal exemplar blåfenad tonfisk som fastställs genom stickprovskontrollerna och det antal som förväntas finnas i kassen vederbörligen undersökas och registreras i eBCD-systemet. Om antalet exemplar är för stort ska den behöriga myndigheten i odlingsanläggningens medlemsstat utfärda föreläggande om återutsättning av motsvarande antal exemplar av blåfenad tonfisk. Återutsättningen ska genomföras i enlighet med bilaga XII. Kompensation för skillnader mellan olika kassar vid odlingsanläggningen ska inte tillåtas. Den behöriga myndigheten i odlingsanläggningens medlemsstat får tillåta en felmarginal på 5 % mellan det antal exemplar av blåfenad tonfisk som följer av kontrollöverföringen och det antal exemplar som förväntas finnas i kassen.
7.  
Den behöriga myndigheten i odlingsanläggningens medlemsstat ska bevara alla videoinspelningar från stickprovskontroller som görs vid odlingsanläggningar inom dess jurisdiktion i minst tre år och bevara den informationen så länge som krävs för att säkerställa efterlevnaden.
8.  
Kommissionen ska för vidarebefordran till Iccats tillämpningskommitté meddela Iccats sekretariat resultaten av stickprovskontrollerna innan den nya fiskesäsong för snörpvadsfartyg som gäller för varje medlemsstat i enlighet med artikel 17 inleds.

Artikel 56f

Överföringar mellan odlingsanläggningar

1.  
Överföring av exemplar av levande blåfenad tonfisk mellan två olika odlingsanläggningar får endast äga rum om de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstater där odlingsanläggningarna är belägna har gett sitt skriftliga förhandstillstånd.
2.  
Överföringen från den levererande odlingsanläggningens kasse till transportkassen ska uppfylla kraven i avsnitt 6, inbegripet en videoinspelning för att bekräfta det antal exemplar av blåfenad tonfisk som överförts, ifyllandet av ITD och kontroll av insatsen av en av Iccats regionala observatörer.
3.  
Trots punkt 2 ska det, i de fall då en hel odlingskasse ska flyttas till den mottagande odlingsanläggningen, inte vara nödvändigt att spela in insatsen och kassen ska transporteras förseglad till den mottagande odlingsanläggningen.
4.  
För placering i kasse av blåfenad tonfisk vid den mottagande odlingsanläggningen gäller de krav för placering i kasse som fastställs i artiklarna 46a, 49, 51.1, 51.2 och 51.7, däribland en videoinspelning för att bekräfta antalet exemplar av blåfenad tonfisk som placeras i kasse och deras vikt och en kontroll av insatsen av en av Iccats regionala observatörer. Fastställandet av vikten för exemplar av blåfenad tonfisk som placeras i kasse från en annan odlingsanläggning ska inte tillämpas förrän SCRS har utvecklat en algoritm för att omvandla längden till vikt för gödd eller odlad fisk eller båda.

▼B

Avsnitt 8

Kontroll och övervakning

Artikel 57

Kontrollsystem för fartyg

▼M1

1.  
Genom undantag från artikel 9.5 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska flaggmedlemsstaterna införa VMS för alla sina fiskefartyg med en total längd på tolv meter eller mer och för alla sina bogserbåtar, oberoende av deras längd, och i enlighet med bilaga XV till denna förordning. Alla sådana fartyg ska sända meddelanden minst en gång varannan timme, med undantag för bogserbåtar och snörpvadsfartyg som ska sända åtminstone varje timme.
2.  
Fiskefartyg som i enlighet med punkt 1 är skyldiga att ha VMS ska börja sända VMS-data till Iccats sekretariat minst fem dagar innan tillståndsperioden inleds och fortsätta att sända dessa data under minst fem dagar efter det att tillståndsperioden avslutats, såvida inte en begäran i förväg skickas till kommissionen om att fartyget ska avföras från Iccats fartygsregister.

▼B

3.  
För kontrolländamål ska befälhavaren eller dennes företrädare säkerställa att överföringen av VMS-data från fångstfartyg som har tillstånd att fiska aktivt efter blåfenad tonfisk inte avbryts när fartygen är i hamn, såvida det inte finns ett system för kontroll av in- och utsegling ur hamn.
4.  
Medlemsstaterna ska säkerställa att deras centrum för fiskerikontroll vidarebefordrar VMS-meddelanden som har tagits emot från fiskefartyg som för deras flagg till kommissionen och till ett av denna utsett organ, i realtid och i formatet ”https data feed”. Kommissionen ska vidarebefordra dessa meddelanden till Iccats sekretariat.
5.  

Medlemsstaterna ska säkerställa att

▼M1

a) 

VMS-meddelanden från fiskefartyg som för deras flagg vidarebefordras till kommissionen i enlighet med punkt 1,

▼B

b) 

vid tekniska fel på VMS-systemet, alternativa meddelanden från fiskefartyg som för deras flagg som tas emot enligt artikel 25.1 i genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 vidarebefordras till kommissionen inom 24 timmar efter det att de tagits emot av medlemsstaternas centrum för fiskerikontroll,

▼M1

ba) 

den berörda bogserbåten, vid tekniska fel på VMS-systemet, ska ersättas med en annan bogserbåt med ett fullt fungerande VMS-system; om ingen annan bogserbåt är tillgänglig ska ett nytt operativt VMS-system installeras ombord eller användas om det redan är installerat, så snart som möjligt och senast inom 72 timmar, utom vid force majeure, som bör meddelas Iccats sekretariat; under tiden ska befälhavaren eller dennes företrädare, med början från den tidpunkt då händelsen upptäcktes och/eller meddelades, varje timme meddela flaggmedlemsstatens kontrollmyndigheter de aktuella geografiska koordinaterna för bogserbåten med lämpliga medel för telekommunikation,

▼B

c) 

meddelanden som vidarebefordras till kommissionen är numrerade i följd (med en unik identifikationskod) för att undvika upprepning,

d) 

meddelanden som vidarebefordras till kommissionen är förenliga med artikel 24.3 i genomförandeförordning (EU) nr 404/2011.

6.  
Varje medlemsstat ska säkerställa att alla meddelanden som görs tillgängliga för deras inspektionsfartyg behandlas konfidentiellt och endast används i samband med inspektioner till havs.

Avsnitt 9

Kontroll och verkställighet

Artikel 58

Iccats ordning för ömsesidig internationell inspektion

1.  
Ömsesidiga internationella inspektioner ska göras i enlighet med Iccats ordning för ömsesidig internationell inspektion (Iccat-ordningen), för internationell kontroll utanför vatten som ligger inom nationell jurisdiktion, i enlighet med bilaga IX till den här förordningen.
2.  
Medlemsstater vars fiskefartyg har tillstånd att fiska efter blåfenad tonfisk ska utse inspektörer och göra inspektioner till havs enligt Iccat-ordningen.
3.  
Om vid något tillfälle fler än 15 fiskefartyg som för samma medlemsstats flagg bedriver verksamhet med inriktning på blåfenad tonfisk i konventionsområdet, ska den berörda medlemsstaten, på grundval av en riskanalys, sätta in ett inspektionsfartyg för inspektion och kontroll till havs i konventionsområdet under hela den period som fartygen är på plats. Denna skyldighet ska anses vara uppfylld då medlemsstaterna samarbetar om ett inspektionsfartyg eller om ett unionsinspektionsfartyg sätts in i konventionsområdet.
4.  
Kommissionen eller ett organ som den har utsett får utse unionsinspektörer till Iccat-ordningen.
5.  
Vid tillämpning av punkt 3 ska kommissionen eller ett organ som den har utsett samordna unionens övervaknings- och inspektionsverksamhet. Kommissionen får, i samförstånd med de berörda medlemsstaterna, upprätta gemensamma inspektionsprogram i syfte att göra det möjligt för unionen att fullgöra sina skyldigheter enligt Iccat-ordningen. De medlemsstater vars fiskefartyg bedriver fiske efter blåfenad tonfisk ska vidta de åtgärder som krävs för att underlätta genomförandet av dessa program, särskilt när det gäller de mänskliga och materiella resurser som behövs samt de perioder och geografiska områden där dessa resurser ska sättas in.
6.  
Medlemsstaterna ska senast den 1 april varje år meddela kommissionen namnen på de inspektörer och de inspektionsfartyg som de avser att knyta till Iccat-ordningen under året. På grundval av dessa uppgifter ska kommissionen i samarbete med medlemsstaterna varje år upprätta en plan för unionens deltagande i Iccat-ordningen och därefter sända denna till Iccats sekretariat och till medlemsstaterna.

Artikel 59

▼M1

Inspektion vid misstänkta överträdelser

▼B

Flaggmedlemsstaten ska säkerställa att en fysisk inspektion av ett fiskefartyg som för dess flagg genomförs under dess överinseende i dess hamnar, eller av en inspektör som har utsetts av flaggmedlemsstaten när fartyget inte befinner sig i någon av dess hamnar, om fiskefartyget

a) 

inte har uppfyllt registrerings- och rapporteringskraven i artiklarna 31 och 32, eller

b) 

har begått en överträdelse av denna förordning eller har begått en allvarlig överträdelse som avses i artikel 42 i förordning (EG) nr 1005/2008 eller i artikel 90 i förordning (EG) nr 1224/2009.

Artikel 60

Korskontroller

1.  
Varje medlemsstat ska i enlighet med artikel 109 i förordning (EG) nr 1224/2009 kontrollera informationen i och inlämning i rätt tid av inspektions- och observatörsrapporter, VMS-data och, i förekommande fall, eBCD, sina fiskefartygs loggböcker, överförings- och omlastningsdokument och fångstdokument.
2.  
Medlemsstaterna ska göra dubbelkontroller av alla landningar, omlastningar och placeringar i kasse för att jämföra de kvantiteter per art som registrerats i fartygets loggbok eller kvantiteter per art som registrerats i omlastningsdeklarationen med de kvantiteter som registrerats i landningsdeklarationen eller deklarationen om placering i kasse samt alla andra relevanta dokument, såsom fakturor eller avräkningsnotor.

Avsnitt 10

Verkställighet

▼M1

Artikel 61

Verkställighet

Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 89–91 i förordning (EG) nr 1224/2009, och särskilt medlemsstaternas skyldighet att vidta lämpliga verkställighetsåtgärder avseende ett fiskefartyg, ska odlingsanläggningens medlemsstat vidta lämpliga verkställighetsåtgärder avseende en odlingsanläggning, om det i enlighet med tillämplig nationell rätt har fastställts att den odlingsanläggningen inte efterlever artiklarna 45b–52 i den här förordningen. Åtgärderna får, beroende på överträdelsens allvar och i enlighet med tillämplig nationell rätt, omfatta tillfälligt upphävande av tillståndet eller strykning av odlingsanläggningen från den nationella förteckningen över odlingsanläggningar och/eller åläggande av sanktionsavgifter.

▼B

KAPITEL VI

Saluföring

Artikel 62

Saluföringsåtgärder

1.  
Utan att det påverkar tillämpningen av förordningarna (EG) nr 1224/2009 och (EG) nr 1005/2008 samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 ( 5 ) ska handel inom unionen, landning, import, export, placering i kasse för gödning eller odling, återexport och omlastning av blåfenad tonfisk som inte åtföljs av den korrekta, fullständiga och validerade dokumentation som krävs enligt denna förordning eller enligt andra unionsrättsakter som genomför Iccats regler om dokumentationsprogrammet för fångst av blåfenad tonfisk, vara förbjuden.
2.  

Handel inom unionen, import, landning, placering i kasse för gödning eller odling, beredning, export, återexport och omlastning av blåfenad tonfisk ska vara förbjuden, om

a) 

den blåfenade tonfisken fångats av fiskefartyg eller fällor vars flaggstat saknar kvot eller fångstbegränsningar för blåfenad tonfisk i enlighet med Iccats bevarande- och förvaltningsåtgärder, eller

b) 

den blåfenade tonfisken fångats av ett fiskefartyg eller en fälla vars individuella kvot eller vars stats fiskemöjligheter hade uttömts vid tidpunkten för fångsten.

3.  
Utan att det påverkar tillämpningen av förordningarna (EG) nr 1224/2009, (EG) nr 1005/2008 och (EU) nr 1379/2013 ska handel inom unionen, import, landning, beredning och export av blåfenad tonfisk som kommer från gödnings- eller odlingsanläggningar som inte uppfyller villkoren i de förordningar som anges i punkt 1 vara förbjuden.

KAPITEL VII

Slutbestämmelser

Artikel 63

Utvärdering

På begäran av kommissionen ska medlemsstaterna utan dröjsmål lämna en detaljerad rapport om genomförandet av denna förordning till kommissionen. På grundval av den information som inkommer från medlemsstaterna ska kommissionen senast den dag som fastställs av Iccat sända en utförlig rapport till Iccats sekretariat om genomförandet av Iccats rekommendation 19–04.

Artikel 64

Finansiering

Vid tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 ( 6 ) ska denna förordning anses vara en flerårig plan i den mening som avses i artikel 9 i förordning (EU) nr 1380/2013.

Artikel 65

Konfidentialitet

De data som samlas in och utbyts inom ramen för denna förordning ska behandlas i enlighet med tillämpliga regler om konfidentialitet i enlighet med artiklarna 112 och 113 i förordning (EG) nr 1224/2009.

Artikel 66

Ändringsförfarande

1.  

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 67 med avseende på att ändra denna förordning i syfte att anpassa den till de åtgärder som antas av Iccat och som är bindande för unionen och dess medlemsstater med avseende på följande:

▼M1

a) 

Årlig återstodsöverföring enligt artikel 8 avseende blåfenad tonfisk.

b) 

De tidsfrister för rapportering av information som anges i artiklarna 15.7, 16.1, 24.4, 26.1, 29.1, 32.2, 32.3, 35.5, 35.6, 36, 41.3, 44.2, 50.4, 57.5b och 58.6.

c) 

Tidsperioder för fiskesäsonger som anges i artikel 17.1–17.4.

▼B

d) 

Den minsta referensstorlek för bevarande som anges i artiklarna 19.1, 19.2 och 20.1.

e) 

De procentsatser och referensparametrar som anges i artiklarna 13, 15.3, 15.4, 20.1, 21.2, 38.1, 44.2, 50 och 51.8.

f) 

Den information som ska lämnas till kommissionen enligt artiklarna 11.1, 24.1, 25.3, 29.1, 30.4, 34.2, 40.1 och 55.

g) 

Arbetsuppgifter för nationella observatörer och regionala Iccat-observatörer enligt artikel 38.2 respektive artikel 39.5.

h) 

Skäl för att neka tillstånd för överföring enligt artikel 41.1.

i) 

Skäl för att beslagta fångster och utfärda föreläggande om återutsättning av fisk enligt artikel 46.4.

j) 

Antalet fartyg enligt artikel 58.3.

▼M1

k) 

Bilagorna I–XVb.

▼M1

l) 

Innehållet i överföringsdeklarationen i artikel 7.2 a och bestämmelserna om placering i kasse i artikel 7.2 b.

m) 

Undantagen i artikel 17.2 för utsedda fiskeområden, fiskefartyg och redskap samt i artikel 17.3 för fiske efter blåfenad tonfisk i odlingssyfte.

n) 

Villkor för utnämning av regionala Iccat-observatörer för odlingsanläggningar enligt artikel 39.4.

▼B

2.  
Ändringar som antas i enlighet med punkt 1 ska strikt begränsas till genomförandet av ändringar och/eller kompletteringar av de respektive Iccat-rekommendationer som är bindande för unionen.

Artikel 67

Utövande av delegeringen

1.  
Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
2.  
Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 66 ges till kommissionen för en period på fem år från och med den 17 oktober 2023. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
3.  
Den delegering av befogenhet som avses i artikel 66 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
4.  
Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.
5.  
Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
6.  
En delegerad akt som antas enligt artikel 66 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 68

Kommittéförfarande

1.  
Kommissionen ska biträdas av kommittén för fiske och vattenbruk, som inrättats genom artikel 47 i förordning (EU) nr 1380/2013. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.
2.  
När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Artikel 69

Ändringar av förordning (EG) nr 1936/2001

Förordning (EG) nr 1936/2001 ska ändras på följande sätt:

a) 

Artiklarna 3 g–j, 4a, 4b och 4c samt bilaga Ia ska utgå.

b) 

I bilaga I ska strecksatsen ”Tonfisk: Thunnus thynnus” utgå.

c) 

I bilaga II ska raden ”Tonfisk: Thunnus thynnus” utgå.

Artikel 70

Ändring av förordning (EU) 2017/2107

Artikel 43 i förordning (EU) 2017/2107 ska utgå.

Artikel 71

Ändring av förordning (EU) 2019/833

Artikel 53 i förordning (EU) 2019/833 ska utgå.

Artikel 72

Upphävande

1.  
Förordning (EG) 2016/1627 ska upphöra att gälla.
2.  
Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga XVI till den här förordningen.

Artikel 73

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA I

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR FÅNGSTFARTYG SOM FISKAR ENLIGT ARTIKEL 19

1. Varje medlemsstat ska säkerställa att följande kapacitetsbegränsningar iakttas:

a) 

Det maximala antalet spöfiskefartyg och fartyg avsedda för dörjfiske som aktivt fiskar efter blåfenad tonfisk ska begränsas till det antal fartyg som deltog i riktat fiske efter blåfenad tonfisk under 2006.

b) 

Det maximala antalet fartyg för icke-industriellt fiske som aktivt fiskar efter blåfenad tonfisk i Medelhavet ska begränsas till det antal fartyg som deltog i fiske efter blåfenad tonfisk under 2008.

c) 

Det maximala antalet fångstfartyg som aktivt fiskar efter blåfenad tonfisk i Adriatiska havet ska begränsas till det antal fartyg som deltog i fiske efter blåfenad tonfisk under 2008.

Varje medlemsstat ska tilldela de berörda fartygen individuella kvoter.

2. Varje medlemsstat får fördela sin kvot enligt följande:

— 
Högst 7 % av medlemsstatens kvot för blåfenad tonfisk bland dess spöfiskefartyg och dörjfiskefartyg. När det gäller Frankrike får högst 100 ton blåfenad tonfisk med en vikt på minst 6,4 kg eller med en längd av minst 70 cm från munspetsen till stjärtfenans delning fångas av fartyg som för fransk flagg, som har en totallängd på mindre än 17 meter och som fiskar i Biscayabukten.
— 
Högst 2 % av medlemsstatens kvot för blåfenad tonfisk till det icke-industriella kustnära fisket efter färsk fisk i Medelhavet.
— 
Högst 90 % av medlemsstatens kvot för blåfenad tonfisk bland dess fångstfartyg i Adriatiska havet för odlingssyften.

3. Kroatien får för högst 7 % av vikten av de exemplar av blåfenad tonfisk som i odlingssyfte fångas i Adriatiska havet av fartyg som för dess flagg tillämpa en minsta vikt på 6,4 kg eller 66 cm från munspetsen till stjärtfenans delning.

4. Medlemsstater vars spöfiskefartyg, långrevsfartyg, fartyg med handlinor och dörjfiskefartyg har tillstånd att fiska efter blåfenad tonfisk östra Atlanten och i Medelhavet ska införa följande märkningskrav:

— 
En bricka ska fästas framför stjärtfenan på varje blåfenad tonfisk omedelbart efter landning.
— 
Varje bricka ska ha ett unikt identifikationsnummer som ska anges i fångstdokumenten avseende blåfenad tonfisk och som ska antecknas på ett läsbart och outplånligt sätt på utsidan av alla förpackningar som innehåller tonfisk.
BILAGA II

LOGGBOKSKRAV

A.   FÅNGSTFARTYG

Minimikrav för fiskeloggböcker:

1. 

Alla blad i loggboken ska vara numrerade.

2. 

Loggboken ska fyllas i varje dag (midnatt) eller före ankomst till hamn.

3. 

Loggboken ska fyllas i vid inspektioner till havs.

4. 

Ett exemplar av varje blad ska sitta kvar i loggboken.

5. 

Loggböcker över det senaste årets verksamhet ska förvaras ombord.

Minimikrav på standardinformation i fiskeloggböcker:

1. 

Befälhavarens namn och adress.

2. 

Avgångsdatum och avgångshamn och ankomstdatum och ankomsthamn.

3. 

Fartygets namn, registernummer, Iccat-nummer, internationellt radioanropsnummer och IMO-nummer (om sådant finns).

4. 

Fiskeredskap:

a) 

FAO-kod för typen.

b) 

Dimension (t.ex. längd, maskstorlek, antal krokar).

5. 

Insatser till havs med (minst) en rad per resdag, med uppgift om följande:

a) 

Aktivitet (t.ex. fiske, förflyttning).

b) 

Position: exakt daglig position (i grader och minuter), registrerad för varje fiskeinsats eller kl. 12 på dagen, om inget fiske har utförts under dagen.

c) 

Fångstregistrering, inbegripet följande:

— 
FAO-kod.
— 
Levande vikt i kg per dygn.
— 
Antal individer per dag.

För snörpvadsfartyg ska dessa data registreras per fiskeinsats, även vid utebliven fångst.

6. 

Befälhavarens underskrift.

7. 

Vikten fastställd genom: uppskattning, vägning ombord.

8. 

Loggboken ska föras i motsvarande levande vikt av fisk med angivande av vilka omräkningsfaktorer som använts vid beräkningen.

Minimikrav på information i fiskeloggböcker vid landning eller omlastning:

1. 

Datum och hamn för landning eller omlastning.

2. 

Produkter:

a) 

Art och presentationsform per FAO-kod.

b) 

Antal fiskar eller lådor och kvantitet i kg.

3. 

Befälhavarens eller ombudets underskrift.

4. 

Vid omlastning: det mottagande fartygets namn, flagg och Iccat-nummer.

Minimikrav på information i fiskeloggböcker vid överföring till kasse:

1. 

Datum, tidpunkt och position (latitud/longitud) för överföringen.

2. 

Produkter:

a) 

Art per FAO-kod.

b) 

Antal fiskar och kvantitet i kg som placerats i kasse.

3. 

Bogseringsfartygets namn, flagg och Iccat-nummer.

4. 

Destinationsodlingens namn och Iccat-nummer.

5. 

Vid en gemensam fiskeinsats ska befälhavarna utöver den information som ska anges i punkterna 1–4 registrera följande uppgifter i loggboken:

a) 

För fångstfartyg som överför fisk till kassar:

— 
Fångstmängd som tas ombord.
— 
Fångstmängd som räknas av från fartygets individuella kvot.
— 
Namnet på andra fartyg som deltar i den gemensamma fiskeinsatsen.
b) 

För de övriga fångstfartyg inom samma gemensamma fiskeinsats som inte deltar i överföringen av fisk:

— 
Fartygens namn, deras internationella radioanropssignaler och Iccat-nummer.
— 
Uppgift om att inga fångster har tagits ombord eller överförts till kassar.
— 
Fångstmängd som räknas av från fartygens individuella kvoter.
— 
Namn och Iccat-nummer för det fångstfartyg som avses i led a.

B.   BOGSERBÅTAR

1. Befälhavaren för en bogserbåt ska i den dagliga loggboken registrera datum, tidpunkt och position för en överföring, överförda kvantiteter (antal fiskar och vikt i kg), kassens nummer samt fångstfartygets namn, flagg och Iccat-nummer, namnet på det eller de andra fartyg som deltog och dess/deras Iccat-nummer, destinationsodlingens namn och dess Iccat-nummer och numret på ITD.

2. Ytterligare överföringar till hjälpfartyg eller andra bogserbåtar ska rapporteras med samma information som i punkt 1 samt med hjälpfartygets eller bogserbåtens namn, flaggstat och Iccat-nummer och numret på ITD.

3. Den dagliga loggboken ska innehålla uppgifter om samtliga överföringar under fiskesäsongen. Den dagliga loggboken ska medföras ombord och när som helst vara tillgänglig för kontroll.

C.   HJÄLPFARTYG

1. Befälhavaren för ett hjälpfartyg ska i loggboken dagligen registrera verksamheten, inbegripet datum, tidpunkt och position för överföring, de kvantiteter blåfenad tonfisk som tagits ombord samt vilket fiskefartyg, vilken odlingsanläggning eller vilken fälla som befälhavaren för hjälpfartyget arbetar med.

2. Den dagliga loggboken ska innehålla uppgifter om all verksamhet under fiskesäsongen. Den dagliga loggboken ska medföras ombord och när som helst vara tillgänglig för kontroll.

D.   BEREDNINGSFARTYG

1. Befälhavaren för ett beredningsfartyg ska i den dagliga loggboken registrera datum, tidpunkt och position för verksamheten, vilka kvantiteter som lastats om samt det antal blåfenade tonfiskar som tagits emot från odlingsanläggningar, fällor eller fångstfartyg, i tillämpliga fall, samt deras vikt. Befälhavaren ska också rapportera dessa odlingsanläggningars, fällors eller fångstfartygs namn och Iccat-nummer.

2. Befälhavaren för ett beredningsfartyg ska föra en daglig beredningsloggbok och däri ange levande vikt och antal fiskar som överförts eller omlastats, vilken omräkningsfaktor som använts samt vikt och kvantitet per presentationsform.

3. Befälhavaren för ett beredningsfartyg ska föra en lagringsplan, som visar lagringsplats och kvantitet för varje art och presentationsform.

4. Den dagliga loggboken ska innehålla uppgifter om all omlastning under fiskesäsongen. Den dagliga loggboken, beredningsloggboken, lagringsplanen samt Iccats omlastningsdeklarationer i original ska medföras ombord och när som helst vara tillgängliga för kontroll.
BILAGA III

BLANKETT FÖR FÅNGSTRAPPORTERINGBlankett för fångstrapportering

Flaggstat

Iccat-nummer

Fartygets namn

Startdatum för rapport

Slutdatum för rapport

Rapportperiod (d)

Fångstdatum

Plats där fångsten gjordes

Fångst

Tilldelad vikt vid gemensam fiskeinsats (kg)

Latitud

Longitud

Vikt (kg)

Antal exemplar

Genomsnittlig vikt (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BILAGA IV

FORMULÄR FÖR ANSÖKAN OM ATT FÅ DELTA I EN GEMENSAM FISKEINSATSGemensam fiskeinsats

Flagg-stat

Fartygets namn

Iccat-nummer

Insatsens varaktig-het

Operatörernas identitet

Fartygets individu-ella kvot

Fördel-nings-nyckel per fartyg

Uppgift om mottagande gödnings- eller odlingsanläggning

Fördrags-slutande part

Iccat-numm-er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum …

Flaggstatens validering …
BILAGA V

ICCATS OMLASTNINGSDEKLARATION DOKUMENT NR: