Help Print this page 

Document 01992L0065-20040703

Title and reference
Rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/65/2004-07-03
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 03/07/2004
  • Date of effect: 03/07/2004
Miscellaneous information
  • Author: Europeiska unionens råd
  • Form: Konsoliderad text
  • Additional information: LASTMODIN 32004L0068
Text

1992L0065 — SV — 03.07.2004 — 007.002


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

RÅDETS DIREKTIV 92/65/EEG

av den 13 juli 1992

om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG

(EGT L 268, 14.9.1992, p.54)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

KOMMISSIONENS BESLUT av den 6 april 1995

  L 117

23

24.5.1995

 M2

KOMMISSIONENS BESLUT av den 30 mars 2001

  L 102

63

12.4.2001

►M3

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1282/2002 av den 15 juli 2002

  L 187

3

16.7.2002

►M5

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 998/2003 av den 26 maj 2003

  L 146

1

13.6.2003

►M6

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1398/2003 av den 5 augusti 2003

  L 198

3

6.8.2003

►M7

RÅDETS DIREKTIV 2004/68/EG Text av betydelse för EES av den 26 april 2004

  L 226

128

25.6.2004


Ändrad genom:

 A1

Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige

  C 241

21

29.8.1994

 

(anpassad genom rådets beslut 95/1/EG, Euratom, EKSG)

  L 001

1

..

►A2

Akt om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska Unionen och om anpassning av fördragen

  L 236

33

23.9.2003
▼B

RÅDETS DIREKTIV 92/65/EEG

av den 13 juli 1992

om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEGEUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag ( 1 ),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande ( 2 ),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande ( 3 ), och

med beaktande av följande:

Levande djur samt animaliska produkter är upptagna i produktlistan i bilaga 2 till fördraget. Utsläppandet på marknaden av sådana djur och produkter är en inkomstkälla för en del av jordbruksbefolkningen.

För att säkerställa en rationell utveckling inom denna sektor och öka produktiviteten bör djurhälsoskyddsbestämmelser för dessa djur och produkter fastställas på gemenskapsnivå.

Gemenskapen måste fortlöpande fram till den 31 december 1992 anta de åtgärder som syftar till att förverkliga den inre marknaden.

I syfte att uppnå dessa mål har rådet fastställt djurhälsobestämmelser för nötboskap, svin, får och getter, hästdjur, fjäderfä och kläckningsägg, fisk och fiskprodukter, tvåskaliga blötdjur, sperma från tjurar och galtar, embryon från får, färskt kött, fjäderfäkött, köttprodukter, kött av vilt samt kaninkött.

Djurhälsobestämmelser bör antas för utsläppandet på marknaden av djur och animaliska produkter som ännu inte omfattas av ovannämnda regler.

Förutsättningar bör skapas så att detta direktiv kan tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av rådets förordning (EEG) nr 3626/82 av den 3 december 1982 om genomförande inom gemenskapen av konventionen om internationell handel med utrotningshotade vilda djur och växter ( 4 ).

I fråga om vissa tekniska aspekter måste hänvisning ske till rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen ( 5 ) och direktiv 85/511/EEG av den 18 november 1985 om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av mul- och klövsjuka ( 6 ).

När det gäller hur kontrollerna skall organiseras och följas upp och hur skyddsåtgärderna skall verkställas, måste hänvisning ske till de allmänna regler som fastställs i rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden ( 7 ).

När inte annat föreskrivs måste handeln med djur och animaliska produkter liberaliseras, men oberoende av detta skall skyddsåtgärder kunna vidtas om så behövs.

Med hänsyn till den betydande risken för spridning av sjukdomar som drabbar djur, bör särskilda krav preciseras för att gälla vid utsläppandet på marknaden av vissa djur och animaliska produkter, särskilt om de är avsedda för regioner med hög hälsomässig status.

De särskilda förhållandena i Förenade kungariket Storbritannien, Nordirland och Irland på grund av att dessa länder är öar, liksom det faktum att de under avsevärd tid har varit fria från rabies, kräver särskilda bestämmelser för att säkerställa att utsläppande på marknaden i Förenade kungariket Storbritannien, Nordirland och Irland av hundar och katter från andra länder inte medför någon risk för att rabies införs i dessa stater. Detta får dock inte påverka avskaffandet av veterinärkontrollerna vid medlemsstaternas gränser.

Ett hälsointyg är det lämpligaste medlet för att garantera och övervaka att dessa bestämmelser följs.

För att vidmakthålla hälsoläget i gemenskapen när de djur och animaliska produkter som avses i detta direktiv skall släppas ut på marknaden, bör dessa bli föremål för de minimikrav som fastställs för handeln och överensstämmelsen därmed bör övervakas i enlighet med de principer och regler som fastställs i rådets direktiv 90/675/EEG av den 10 december 1990 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter som förs in i gemenskapen från tredje land ( 8 ).

Ett förfarande bör fastställas som gör det möjligt att inom Ständiga veterinärkommittén upprätta ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen.

Fristen för införlivandet i de nationella lagarna, vilken enligt artikel 29 utgår den 1 januari 1994, bör inte inverka på avskaffandet av veterinärkontrollerna vid gränserna den 1 januari 1993.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.KAPITEL I

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

▼M7

I detta direktiv fastställs de djurhälsokrav som vid handeln inom och vid importen till gemenskapen skall gälla för djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga F.

▼B

Detta direktiv skall gälla utan att påverka tillämpningen av bestämmelserna i förordning (EEG) nr 3626/82.

Detta direktiv skall inte inverka på nationella bestämmelser som rör sällskapsdjur men samtidigt får sådana nationella bestämmelser inte hindra avskaffandet av veterinärkontroller vid gränserna mellan medlemsstaterna.

Artikel 2

1.  I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a)

handel : handel enligt definition i artikel 2.3 i direktiv 90/425/EEG.

b)

djur : exemplar av djurarter av annat slag än de som anges i direktiv 64/432/EEG, 90/426/EEG ( 9 ), 90/539/EEG ( 10 ), 91/67/EEG ( 11 ), 91/68/EEG ( 12 ), 91/492/EEG ( 13 ) och 91/493/EEG ( 14 ).

c)

”godkänt organ, institut eller centrum” :

varje permanent, geografiskt begränsad anläggning som är godkänd enligt artikel 13 och där en eller flera djurarter är ständigt inhysta eller föremål för uppfödning med eller utan kommersiellt syfte och uteslutande av ett eller flera av följande skäl:

 Utställning av djuren och undervisning av allmänheten.

 Djurarternas bevarande.

 Grundforskning eller tillämpad forskning eller uppfödning av djur som skall användas för sådan forskning.

d)

anmälningspliktiga sjukdomar : de sjukdomar som räknas upp i bilaga A.

2.  Bortsett från definitioner på godkända centrer och organ skall definitionerna enligt artikel 2 i direktiv 64/432/EEG, 91/67/EEG och 90/539/EEG också gälla i tilllämpliga delar.KAPITEL II

Bestämmelser för handeln

Artikel 3

Medlemsstaterna skall se till att den handel som avses i artikel 1 första stycket inte förbjuds eller hindras av andra djurhälsoskäl än sådana som motiveras av detta direktivs tillämpning eller av gemenskapens lagstiftning och särskilt av vidtagna skyddsåtgärder.

I avvaktan på gemenskapsbestämmelser om ormar och andra reptiler får Sverige behålla sina nationella bestämmelser om leveranser av sådana djur till Sverige.

▼B

Artikel 4

När artikel 4.1 a i direktiv 90/425/EEG skall tillämpas, skall medlemsstaterna, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 13 och de särskilda bestämmelser som skall antas vid genomförandet av artikel 24, vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa att de djur som avses i artikel 5—10 i det här direktivet endast får förekomma i handeln om de uppfyller villkoren enligt artikel 5—10 och kommer från sådana anläggningar eller företag som avses i artikel 12.1 och 12.3 i det här direktivet och som är registrerade av den ansvariga myndigheten och som förbinder sig att

 regelbundet låta undersöka djuren enligt artikel 3.3 i direktiv 90/425/EEG,

 utöver utbrott av anmälningspliktiga sjukdomar till den ansvariga myndigheten rapportera om utbrott av sådana sjukdomar som anges i bilaga B och för vilka den berörda medlemsstaten har gjort upp ett program för bekämpning eller bevakning,

 följa de särskilda nationella bestämmelserna för bekämpning av en sådan sjukdom som är av särskild betydelse för en viss medlemsstat och för vilken det finns ett särskilt program enligt artikel 14 eller ett beslut enligt artikel 15.2,

 endast släppa ut sådana djur på marknaden som är fria från sjukdomstecken och kommer från anläggningar eller områden som inte är belagda med förbud av djurhälsoskäl och, i fråga om djur som inte åtföljs av ett hälsointyg eller handelsdokument av det slag som föreskrivs i artikel 5—11, endast sådana djur som åtföljs av driftsledarens försäkran om att de vid tiden för avsändningen inte visat något tydligt sjukdomstecken och att hans anläggning inte är föremål för några restriktioner i fråga om djurens hälsa,

 uppfylla de krav som säkerställer djurens välbefinnande.

Artikel 5

1.  Medlemsstaterna skall se till att handeln med apor (simiae och prosimiae) begränsas till enbart djur som skickas från och till ett organ, institut eller centrum som är godkänt av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna i enlighet med artikel 13 och att sådana djur åtföljs av ett veterinärintyg av det slag som återges i bilaga E. I detta skall den officiella veterinären vid det organ, institut eller centrum som djuren kommer ifrån intyga att djuren är friska.

2.  Den behöriga myndigheten i en medlemsstat får trots punkt 1 godkänna att apor som tillhör en privatperson förvärvas av ett godkänt organ, institut eller centrum.

Artikel 6

A. Utan att tillämpningen av artikel 14 och 15 påverkas skall medlemsstaterna se till att hov- och klövdjur av andra arter än de som anges i direktiv 64/432/EEG, 90/426/EEG och 91/68/EEG får köpas eller säljas endast om de uppfyller följande krav:

1. Allmänt gäller att

a) de skall identifieras i enlighet med artikel 3.1 c i direktiv 90/425/EEG,

b) de inte får vara avsedda att slaktas inom ramen för ett program för utrotning av någon smittsam sjukdom,

c) de inte får ha vaccinerats mot mul- och klövsjuka och de skall uppfylla alla tillämpliga krav enligt direktiv 85/511/EEG och artikel 4a i direktiv 64/432/EEG,

d) de skall komma från en sådan anläggning som avses i artikel 3.2 b och c i direktiv 64/432/EEG och som inte är föremål för djurhälsoskyddsåtgärder, särskilt sådana som har beslutats på grund av direktiv 85/511/EEG, 80/217/EEG ( 15 ) och 91/68/EEG och har varit inhysta där oavbrutet sedan födseln eller under 30 dagar närmast före avsändningsdagen,

▼M7

e) de skall åtföljas av ett intyg av det slag som återges i bilaga E med följande försäkran:

image

▼M7 —————

▼B

2. För idisslare gäller att

a) de skall komma från en officiellt tuberkulosfri och officiellt brucellosfri besättning enligt direktiv 64/432/EEG eller direktiv 91/68/EEG och i fråga om djurhälsobestämmelser i tillämpliga delar uppfyller de krav som fastställs för nötkreatur i artikel 3.2 c, d, f, g och h i direktiv 64/432/EEG eller artikel 3 i direktiv 91/68/EEG,

▼M7

b) om de inte kommer från en besättning som uppfyller villkoren i a, skall de komma från en anläggning där inga fall av brucellos eller tuberkulos har registrerats under 42 dagar närmast före lastningen av djuren och där idisslarna under 30 dagar närmast före avsändningen med negativt resultat har genomgått ett tuberkulos- och ett brucellostest,

c) bestämmelser om leukos får antas i enlighet med förfarandet i artikel 26.

▼B

3. För svindjur gäller att

a) de inte får ha kommit från ett område som är föremål för förbud mot förekomsten av afrikansk svinpest enligt artikel 9a i direktiv 64/432/EEG,

b) de skall komma från en anläggning där inga av de restriktioner gäller som har fastställts i direktiv 80/217/EEG på grund av klassisk svinpest,

c) de skall komma från en anläggning som är brucellosfri enligt direktiv 64/432/EEG och uppfyller de djurhälsokrav för svin som fastställs i direktiv 64/432/EEG,

d) om de inte kommer från en besättning som uppfyller villkoren i c, skall de under 30 dagar närmast före avsändningen ha visat negativt resultat vid ett test som avser att påvisa frånvaron av antikroppar mot brucellos.

▼M7 —————

▼M7

4. De krav i samband med tester som avses i denna artikel samt kriterierna för dessa får fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 26. När dessa beslut fattas skall hänsyn tas till idisslare som uppfötts i gemenskapens arktiska områden.

I avvaktan på beslut enligt föregående stycke skall de nationella bestämmelserna fortsätta att gälla.

▼B

B. Direktiv 64/432/EEG skall ändras på följande sätt:

1. I artikel 2 b och c skall ”nötkreatur” ändras till ”djur som räknas till nötkreaturen (inklusive Bubalus bubalus) ”.

2. Följande artikel skall införas:

”Artikel 10a

Enligt förfarandet i artikel 12 får hälsointygen, av vilka en förebild återges i bilaga F, ändras eller kompletteras, särskilt för att tillgodose kraven i artikel 6 i direktiv 92/65/EEG.”

Artikel 7

A. Medlemsstaterna skall se till att fåglar av annat slag än de som avses i direktiv 90/539/EEG får förekomma i handeln endast om de uppfyller följande krav:

1. Allmänt gäller följande:

a) De skall komma från en anläggning där ingen diagnos på aviär influensa har ställts under 30 dagar närmast före avsändningen.

b) De skall komma från en anläggning eller ett område som inte är föremål för de restriktioner som gäller i samband med bekämpning av newcastlesjukan.

I avvaktan på att gemenskapens åtgärder enligt artikel 19 i direktiv 90/539/EEG skall genomföras, skall nationella åtgärder för bekämpning av newcastlesjukan fortsätta att tillämpas i överensstämmelse med fördragets allmänna bestämmelser.

c) De skall, om de har importerats från ett tredje land, ha varit i karantän enligt artikel 10.1 tredje strecksatsen i direktiv 91/496/EEG i den anläggning dit de förts vid ankomsten till gemenskapens territorium.

2. För papegojor gäller dessutom följande:

a) De får inte komma från någon anläggning eller ha varit i kontakt med djur från någon anläggning där papegojsjukan (Chlamydia psittaci) har diagnostiserats.

Tiden för förbudet efter det senast registrerade fallet och tiden för behandlingen under överinseende av en veterinär som utsetts enligt förfarandet i artikel 26 skall vara minst två månader.

b) De skall identifieras i enlighet med artikel 3.1 c i direktiv 90/425/EEG.

Metoderna för identifiering av papegojor och i synnerhet sjuka sådana skall fastställas enligt förfarandet i artikel 26.

c) De skall åtföljas av ett handelsdokument som är undertecknat av den officiella veterinären eller av den veterinär som har ansvaret för ursprungsanläggningen och som har fått den behöriga myndighetens bemyndigande att göra detta.

B. I artikel 2.2 andra stycket i rådets direktiv 91/495/EEG av den 27 november 1990 om frågor om livsmedelshygien och djurhälsa som påverkar produktion och utsläppande på marknaden av kaninkött och kött från vilda djur i hägn ( 16 ) skall orden ”och strutsfåglar (Ratitae)” införas på tredje raden efter orden ”direktiv 90/539/EEG”.

I artikel 2.2.1 i rådets direktiv 90/539/EEG av den 15 oktober 1990 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen och för import från tredje land av fjäderfä och kläckningsägg ( 17 ), skall orden ”och strutsfåglar (Ratitae)” införas efter orden ”och rapphöns”.

Artikel 8

Medlemsstaterna skall se till att bin (Apis melifera) får förekomma i handeln endast om de uppfyller följande krav:

a) De skall komma från ett område som inte är föremål för förbud på grund av amerikansk yngelröta.

Förbudet skall gälla i minst 30 dagar efter det senast registrerade fallet och den dag då alla kupor inom en radie av tre kilometer har kontrollerats av den behöriga myndigheten och alla smittade kupor har bränts upp eller behandlats och inspekterats till den behöriga myndighetens belåtenhet.

I enlighet med förfarandet i artikel 26 och efter samråd med Vetenskapliga veterinärkommittén skall de krav som gäller för bin (Apis melifera) eller likvärdiga krav också tillämpas på humlor.

b) De skall åtföljas av ett hälsointyg enligt förebilden i bilaga E med en försäkran i vilken den behöriga myndigheten intygar att kraven enligt a är uppfyllda.

Artikel 9

1.  Medlemsstaterna skall se till att dubbeltandade gnagare får förekomma i handeln endast om de uppfyller följande krav:

a) De får inte komma från eller ha varit i kontakt med djur från någon anläggning där rabies har förekommit eller misstänkts den senaste månaden.

b) De skall komma från en anläggning där alla djur är fria från kliniska symtom på kaninpest (Myxomatos).

2.  Sådana medlemsstater som kräver hälsointyg vid förflyttning av dubbeltandade gnagare inom sitt territorium får kräva att djur som skickas till dem åtföljs av ett hälsointyg enligt förebilden i bilaga E och som åtföljs av följande försäkran:

”Som… intygar jag härmed att ovannämnda sändning uppfyller kraven enligt artikel 9 i direktiv 92/65/EEG och att djuren inte visat några kliniska sjukdomssymtom vid undersökning.”

Detta intyg skall utfärdas av den officiella veterinären eller av den veterinär som ansvarar för den anläggning som djuren kommer ifrån och som har fått den behöriga myndighetens bemyndigande för detta ändamål, samt i fråga om industriell uppfödning av den officiella veterinären.

Medlemsstater som önskar utnyttja denna möjlighet skall underrätta kommissionen som skall se till att kraven enligt första stycket har blivit tillgodosedda.

3.  Irland och Förenade kungariket Storbritannien får begära att ett hälsointyg visas upp som garanterar att kravet enligt punkt 1 a har blivit tillgodosett.

Artikel 10

1.  Om inget program för systematisk vaccination tillämpas skall medlemsstaterna se till att all handel förbjuds med ►M5  ————— ◄ mink och räv som kommer från eller har varit i kontakt med djur från anläggningar där rabies har förekommit eller misstänks ha förekommit under de senaste sex månaderna.

▼M5

2.  För att få förekomma i handeln skall hundar, katter och illrar uppfylla kraven i artiklarna 5 och 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 av den 26 maj 2003 om djurhälsovillkor som skall tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG ( 18 ).

Det intyg som åtföljer djuren skall dessutom visa att en av den behöriga myndigheten godkänd veterinär har genomfört en klinisk undersökning 24 timmar före utfärdandet samt att djuren är vid god hälsa och i stånd att tåla transporten till bestämmelseorten.

3.  När det gäller export till Irland, Förenade kungariket eller Sverige skall, med avvikelse från punkt 2, hundar, katter och illrar uppfylla kraven i artiklarna 6 och 16 i förordning (EG) nr 998/2003.

Det intyg som åtföljer djuren skall dessutom visa att en av den behöriga myndigheten godkänd veterinär har genomfört en klinisk undersökning 24 timmar före utfärdandet samt att djuren är vid god hälsa och i stånd att tåla transporten till bestämmelseorten.

▼A2

4.  Irland, Cypern, Malta och Förenade kungariket får utan att tillämpningen av punkt 2 och 3 påverkas behålla sina nationella karantänsbestämmelser för sådana köttätare ►M5  , med undantag av de arter som anges i punkterna 2 och 3 ◄ , primater, fladdermöss och andra djur som kan smittas av rabies och som omfattas av detta direktiv, om det inte kan styrkas att djuren är födda på den anläggning som de kommer ifrån och har hållits i fångenskap sedan födseln; dock får bibehållandet av dessa bestämmelser inte hindra att veterinärkontrollerna avskaffas vid gränserna mellan medlemsstaterna.

▼B

5.  Beslut 90/638/EEG skall ändras på följande sätt:

1. Följande strecksats skall läggas till i artikel 1:

 ”för program för bekämpning av rabies: de kriterier som anges i bilaga 3.”

2. Följande bilaga skall läggas till:
”BILAGA 3

Kriterier för program för bekämpning av rabies

Program för bekämpning av rabies skall omfatta minst följande:

a) De kriterier som anges i punkterna 1-7 i bilaga 1.

b) Närmare uppgifter om den eller de regioner där oral immunisering av rävar skall ske och om regionens eller regionernas naturliga gränser. Regionen eller regionerna skall omfatta minst 6000 km2 eller en medlemsstats hela nationella område och får även omfatta angränsande områden i ett tredje land.

c) Närmare uppgifter om de vacciner som skall användas, hur de skall distribueras samt om hur ofta och på vilka avstånd beten skall läggas ut.

d) I tillämpliga fall alla uppgifter om samt kostnader och målet för program som utförts av frivilliga organisationer och som syftar till att bevara och skydda flora och fauna på det territorium som täckts av dessa projekt.”

6.  På kommissionens förslag skall rådet med kvalificerad majoritet utse ett särskilt institut för att fastställa de kriterier som behövs för att standardisera de serologiska testerna samt besluta om institutets ansvarsområden.

7.  Medlemsstaterna skall se till att importörerna betalar kostnaderna för de serologiska testerna.

▼M5 —————

Artikel 10a

Vad gäller rabies skall — enligt förfarandet i artikel 26 sedan den utredning lagts fram som saken kräver — artikel 9 och 10 ändras så att hänsyn tas till situationen i Finland och Sverige och så att samma bestämmelser kommer att gälla för dessa länder som för medlemsstater i en motsvarande situation.

▼B

Artikel 11

1.  Medlemsstaterna skall se till att endast sperma, ägg (ova) och embryon som uppfyller villkoren enligt punkterna 2-4 får förekomma i handeln, dock utan att detta påverkar tillämpningen av de beslut som fattas vid genomförandet av artiklarna 21 och 23.

2.  Utan att tillämpningen av de kriterier som gäller för stambokföring av vissa hästraser påverkas, skall sperma från får-, get- och hästdjur

 ha tagits och behandlats för artificiell insemination vid en seminstation som ur hälsosynpunkt är godkänd enligt bilaga D I eller, i fråga om får- och getdjur med avvikelse från det ovannämnda, vid en anläggning som uppfyller kraven enligt direktiv 91/68/EEG,

 ha tagits från djur som uppfyller villkoren enligt bilaga D II (införsel och rutinkontroll av djur),

 ha tagits, behandlats och bevarats enligt bilaga D III,

 under transport till en annan medlemsstat åtföljas av ett hälsointyg enligt en förebild vars utformning skall bestämmas enligt förfarandet i artikel 26.

3.  Ägg (ova) och embryon av olika slags får/getter och hästdjur samt av svin skall

 ha tagits från donerande hondjur som uppfyller villkoren enligt bilaga D IV av ett uppsamlingslag som är godkänt av den behöriga myndigheten i medlemsstaten och ha behandlats i vederbörligt laboratorium,

 ha behandlats och förvarats i enlighet med bilaga D III,

 under transporten till en annan medlemsstat åtföljas av ett hälsointyg enligt en förebild vars utformning skall bestämmas enligt förfarandet i artikel 26.

Sperma som används för insemination av donerande hondjur skall i fråga om får, getter och hästdjur uppfylla bestämmelserna i punkt 2 och i fråga om svin bestämmelserna i direktiv 90/429/EEG. Ytterligare garantier får bestämmas enligt förfarandet i artikel 26.

4.  Före den 31 december 1997 skall kommissionen lägga fram en rapport tillsammans med lämpliga förslag om genomförandet av denna artikel, särskilt mot bakgrund av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.

Artikel 12

1.  Kontrollreglerna enligt direktiv 90/425/EEG skall, särskilt i fråga om organisation och uppföljning av de föreskrivna kontrollerna, gälla för djur, sperma, ägg (ova) och embryon enligt det här direktivet som åtföljs av ett hälsointyg. Övriga djur skall komma från anläggningar för vilka principerna i det direktivet gäller vid kontrollen av ursprung och destination.

2.  Artikel 10 i direktiv 90/425/EEG skall gälla för djur, sperma, ägg (ova) och embryon som omfattas av det här direktivet.

3.  I samband med handel skall artikel 12 i direktiv 90/425/EEG även gälla för återförsäljare som stadigvarande eller tillfälligt håller sådana djur som avses i artikel 7, 9 och 10.

4.  Upplysningar om destinationsorten enligt artikel 4.2 i direktiv 90/425/EEG skall ske med hjälp av Animosystemet vad gäller djur, sperma, ägg (ova) eller embryon som åtföljs av ett hälsointyg enligt det här direktivet.

5.  Vid misstanke om att direktivet inte har följts, eller om djurens hälsa eller kvaliteten på sperma, ägg (ova) eller embryon enligt artikel 1 ifrågasätts, skall den behöriga myndigheten, utan att tillämpningen av de särskilda bestämmelserna i detta direktiv påverkas, utföra alla kontroller som den anser påkallade.

6.  Medlemsstaterna skall vidta lämpliga administrativa eller straffrättsliga åtgärder för att beivra varje kränkning av detta direktiv, särskilt om det kommer fram att de upprättade intygen eller handlingarna inte motsvarar det verkliga tillståndet hos de djur som avses i artikel 1, att identifieringen av djuren eller märkningen av ifrågavarande sperma, ägg (ova) eller embryon inte följer detta direktiv, eller att djuren eller produkterna i fråga inte har genomgått de kontroller som föreskrivs i detta direktiv.

Artikel 13

1.  Vid handel med djur av sådana arter som är mottagliga för sjukdomarna som räknas upp i bilaga A eller bilaga B och om den mottagande medlemsstaten tillämpar garantin enligt artiklarna 14 och 15, liksom vid handel med sperma, ägg (ova) eller embryon av sådana djur till eller från ett organ, institut eller centrum som är godkända enligt bilaga C, skall ett transportdokument enligt förebilden i bilaga E uppvisas. Dokumentet skall följa med under transporten och vara ifyllt av den veterinär som ansvarar för det organ, institut eller centrum som är avsändare, och det skall visa att ifrågavarande djur, sperma, ägg (ova) eller embryon kommer från ett organ, institut eller centrum som är godkänt enligt bilaga C.

2.  

a) För att bli godkänt skall ett organ, institut eller centrum vad gäller anmälningspliktiga sjukdomar till den behöriga myndigheten i medlemsstaten överlämna alla handlingar som behövs för att styrka att kraven i bilaga C är uppfyllda.

b) När den dokumentation har överlämnats som hänför sig till en begäran om godkännande eller förnyat godkännande, skall den ansvariga myndigheten ta ställning mot bakgrund av den lämnade informationen och resultatet av en eventuell undersökning på platsen.

c) Den behöriga myndigheten skall återkalla ett godkännande under de förhållanden som anges under punkt 3 i bilaga C.

d) Varje medlemsstat skall sända en lista till kommissionen över godkända organ, institut eller centrer och även meddela alla ändringar som görs i listan. Kommissionen skall vidarebefordra denna information till övriga medlemsstater.

e) Sverige skall få en frist på två år från dagen för anslutningsfördragets ikraftträdande för att införa de bestämmelser som gäller organisationer, institutioner och centraler.

▼B

Artikel 14

1.  Om en medlemsstat direkt eller genom uppfödarna har utarbetat eller utarbetar ett frivilligt eller obligatoriskt program för bekämpning eller övervakning av någon av de sjukdomar som anges i bilaga B, får den presentera programmet för kommissionen och skall därvid särskilt ange

 sjukdomens utbredning inom dess territorium,

 om det råder anmälningsplikt för sjukdomen,

 varför programmet utarbetats med beaktande av dess lönsamhet och sjukdomens betydelse,

 det geografiska område inom vilket programmet skall genomföras,

 vilka statusformer som skall gälla för anläggningarna, vilka krav som skall gälla för varje art när den ankommer till en anläggning och vilka testmetoder som skall användas,

 hur programmet skall övervakas, inklusive i vilken omfattning uppfödaren skall medverka när bekämpnings- eller övervakningsprogrammet genomförs,

 vilka åtgärder som skall vidtas om en anläggning av något skäl förlorar sin status,

 vilka åtgärder som skall vidtas om testerna enligt programmet ger positiva resultat,

 att handeln inom medlemsstaten inte har sådan karaktär att den medför diskriminering av handeln inom gemenskapen.

2.  Kommissionen skall granska de av medlemsstaterna framlagda programmen. Dessa får godkännas enligt förfarandet i artikel 26 och i överensstämmelse med de kriterier som fastställs i punkt 1. De ytterligare allmänna eller begränsade garantier som kan krävas i handeln skall enligt samma förfarande bestämmas samtidigt eller senast tre månader efter det att programmen har framlagts. Sådana garantier får inte gå utöver de garantier som medlemsstaten tillämpar nationellt.

3.  De av medlemsstaterna framlagda programmen får ändras eller kompletteras enligt förfarandet i artikel 26. Ändringar av de garantier som avses i punkt 2 får göras enligt samma förfarande.

Artikel 15

1.  Om en medlemsstat anser att dess territorium eller en del av dess territorium är fritt från några av de sjukdomar som räknas upp i bilaga B och för vilka djuren som omfattas av detta direktiv är mottagliga, skall medlemsstaten förelägga kommissionen tillräcklig dokumentation till stöd för detta och då i synnerhet om

 sjukdomens art och historiken över dess förekomst på medlemsstatens territorium,

 resultaten av övervakningstesterna på basis av serologiska, mikrobiologiska, patologiska eller epidemiologiska undersökningar,

 den tid under vilken sjukdomen varit anmälningspliktig till de behöriga myndigheterna,

 den tid under vilken övervakning har skett,

 i tillämpliga fall, den tid under vilken vaccinering mot sjukdomen har varit förbjuden och det geografiska område som berörts av förbudet,

 de åtgärder som vidtagits för att kontrollera att sjukdomen inte förekommer.

2.  Kommissionen skall undersöka den dokumentation som avses i punkt 1 och förelägga Ständiga veterinärkommittén ett beslut som godkänner eller avvisar den plan som medlemsstaten har lagt fram. Om planen godkänns skall omfattningen av de ytterligare allmänna eller särskilda garantier som kan krävas i handeln fastställas enligt förfarandet i artikel 26. Dessa får inte gå utöver de garantier som medlemsstaten tillämpar nationellt.

I avvaktan på ett beslut får den berörda medlemsstaten i sina handelsförbindelser ha kvar de krav som är nödvändiga för att upprätthålla dess status.

3.  Den berörda medlemsstaten skall underrätta kommissionen om varje ändring av de uppgifter som anges i punkt 1. De garantier som avses i punkt 2 får mot bakgrund av en sådan underrättelse ändras eller upphävas enligt förfarandet i artikel 26.KAPITEL III

Bestämmelser om import till gemenskapen

Artikel 16

Villkoren för import av djur, sperma, ägg (ova) och embryon enligt detta direktiv skall minst motsvara dem som fastställs i kapitel II.

▼M5

I fråga om hundar, katter och illrar skall villkoren för import minst motsvara importvillkoren i kapitel III i förordning (EG) nr 998/2003.

Det intyg som åtföljer djuren skall dessutom visa att en av den behöriga myndigheten godkänd veterinär har genomfört en klinisk undersökning 24 timmar före utfärdandet samt att djuren är vid god hälsa och i stånd att tåla transporten till bestämmelseorten.

▼B

Artikel 17

1.  För att säkerställa en enhetlig tillämpning av artikel 16 skall bestämmelserna i följande punkter gälla.

2.  Endast sådana djur, sperma, ägg (ova) och embryon enligt artikel 11 som uppfyller följande krav får importeras till gemenskapen:

a) De skall komma från ett tredje land som förekommer på en lista som skall utarbetas enligt punkt 3 a.

b) De skall åtföljas av ett hälsointyg enligt en förebild som är utformat på ett sätt som skall fastställas enligt förfarandet i artikel 26 och vara undertecknat av den behöriga myndigheten i exportlandet, och som skall intyga att djur, sperma, ägg (ova) och embryon uppfyller tilläggsvillkoren eller ger garantier av det slag som avses i punkt 4 samt kommer från godkända centraler, organ, institut eller uppsamlingscentraler som ger sådana garantier.

3.  Följande skall fastställas enligt förfarandet i artikel 26:

▼M7

a) En lista över de tredjeländer eller delar därav som till medlemsstaterna och till kommissionen kan lämna garantier som är likvärdiga med dem som anges i kapitel II avseende djur, sperma, ägg (ova) och embryon, och,

b) om inte annat föreskrivs av kommissionens beslut av den 31 januari 1994 om upprättandet av en provisorisk förteckning över de tredjeländer från vilka medlemsstaterna tillåter import av sperma, ägg och embryon från får, getter och hästdjur samt ägg och embryon från svin ( 19 ), en lista över de inseminstationer för vilka dessa tredjeländer kan lämna de garantier som anges i artikel 11.

Kommissionen skall informera medlemsstaterna om förslag till ändringar i lista över stationer, och medlemsstaterna skall lämna skriftliga kommentarer till kommissionen inom tio arbetsdagar, räknat från den dag då de mottog ändringsförslagen.

Om inga skriftliga kommentarer inkommer från medlemsstaterna inom tio arbetsdagar, skall de föreslagna ändringarna betraktas som godtagna av medlemsstaterna, och import skall tillåtas enligt den ändrade förteckningen när kommissionen underrättar de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna och det berörda tredjelandet om att ändringarna har offentliggjorts på kommissionens webbplats.

Om skriftliga kommentarer inkommer från minst en medlemsstat inom perioden av tio arbetsdagar, skall kommissionen informera medlemsstaterna och Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa vid nästa möte så att beslut enligt förfarandet i artikel 26 andra stycket kan fattas.

▼B

c) Särskilda djurhälsokrav—särskilt för att skydda gemenskapen från vissa exotiska sjukdomar—eller garantier motsvarande dem som fastställs i detta direktiv.

De särskilda krav och motsvarande garantier som gäller för tredje länder får inte vara gynnsammare än de som har fastställts i kapitel II.

4.  Listan enligt punkt 3 får endast omfatta sådana tredje länder eller delar av tredje länder

a) från vilka import inte har förbjudits

 genom förekomsten av någon av de sjukdomar som anges i bilaga A eller av någon annan för gemenskapen exotisk sjukdom,

 enligt artiklarna 6, 7 och 14 i direktiv 72/462/EEG och artikel 17 i direktiv 91/495/EEG och i direktiv 71/118/EEG ( 20 ) eller i fråga om de övriga djur som omfattas av detta direktiv, enligt ett beslut som fattats i enlighet med förfarandet i artikel 26, med hänsyn till deras hälsotillstånd,

b) som med hänsyn till sin lagstiftning och hur de har organiserat veterinär- och inspektionsfunktionerna, befogenheterna hos dessa samt den kontroll dessa funktioner är föremål för, har erkänts kunna säkerställa att gällande lagstiftning genomförs i enlighet med artikel 3.2 i direktiv 72/462/EEG,

c) vilkas veterinärfunktioner kan säkerställa att hälsokraven tillgodoses på ett sätt som minst är likvärdigt med det som har fastställts i kapitel II.

5.  Experter från kommissionen och medlemsstaterna skall genom inspektioner på platsen kontrollera om de garantier som det tredje landet har lämnat vad gäller produktion och utsläppande på marknaden kan anses likvärdiga med dem som tillämpas inom gemenskapen.

Medlemsstaternas experter som ansvarar för dessa inspektioner skall utses av kommissionen efter förslag från medlemsstaterna.

Dessa inspektioner skall utföras på gemenskapens vägnar och denna skall också betala alla kostnader i detta sammanhang.

6.  Tills inspektionerna enligt punkt 5 kan genomföras, skall de nationella bestämmelser som gäller vid inspektioner i tredje land fortsätta att tillämpas, och om det under dessa inspektioner visar sig att de givna garantierna enligt punkt 3 inte uppfylls, skall detta anmälas genom Ständiga veterinärkommittén.

Artikel 18

1.  Medlemsstaterna skall se till att djur, sperma, ägg (ova) och embryon som omfattas detta direktiv importeras till gemenskapen endast om de uppfyller följande villkor:

 De skall åtföljas av ett intyg som skall upprättas av den officiella veterinären.

 Intygets utformning skall fastställas enligt förfarandet i artikel 26 och vara anpassat efter djurets art.

 De skall ha godkänts i de kontroller som krävs enligt direktiv 90/675/EEG och 91/496/EEG ( 21 ).

 De skall före transporten till gemenskapens territorium ha kontrollerats av en officiell veterinär för att säkerställa att transportbetingelserna enligt direktiv 91/628/EEG ( 22 ) är uppfyllda, särskilt i fråga om vattning och utfodring.

 De skall i fråga om sådana djur som avses i artiklarna 5-10, innan de importeras ha varit placerade i karantän enligt de närmare regler som skall fastställas enligt förfarandet i artikel 26.

2.  Tills särskilda regler har utarbetats för denna artikel skall de nationella bestämmelser fortsätta att gälla som tilllämpas vid import från sådana tredje länder för vilka inga regler på gemenskapsnivå har antagits, dock under förutsättning att de nationella bestämmelserna inte är gynnsammare än de som fastställs i kapitel II.

Artikel 19

Följande skall beslutas enligt förfarandet i artikel 26:

a) Särskilda djurhälsokrav med hänsyn till arten av djur samt de medföljande handlingarnas karaktär och innehåll vid import till gemenskapen av djur som är avsedda för djurparker, cirkusar och nöjesfält eller för laboratorier som utför experiment med djur.

b) Garantier utöver dem som avser de olika djurarterna i detta direktiv i syfte att skydda de berörda arter som finns inom gemenskapen.

Artikel 20

De principer och regler som fastställs i direktiv 90/675/EEG skall gälla, särskilt beträffande organisationen och uppföljningen av de inspektioner som skall utföras av medlemsstaterna och de skyddsåtgärder som skall vidtas.

Tills besluten enligt artikel 8.3 och artikel 30 i direktiv 91/496/EEG har genomförts, skall nuvarande nationella bestämmelser för tillämpningen av artikel 8.1 och 8.2 i nämnda direktiv fortsätta att gälla, dock utan att detta påverkar iakttagandet av de principer och regler som avses i första stycket i denna artikel.KAPITEL IV

Gemensamma slutbestämmelser

Artikel 21

Varje förebild för intyg som skall användas i handeln, och de djurhälsovillkor som skall uppfyllas för att djur, sperma, ägg (ova) och embryon av annat slag än de som avses i artiklarna 5-11 skall få förekomma i handeln, skall vid behov fastställas enligt förfarandet i artikel 26.

Artikel 22

Bilagorna till detta direktiv skall om så behövs ändras enligt förfarandet i artikel 26.

Bilaga B skall ses över innan anslutningsfördraget träder i kraft och då särskilt för att ändra förteckningen över sjukdomar och inkludera de som idisslare och svindjur är mottagliga för och de som är överförbara genom fårsperma, ägg (ova) och embryon.

▼B

Artikel 23

För förflyttning av cirkus- och varietédjur och för handel med djur, sperma, ägg (ova) och embryon som är avsedda för djurparker får särskilda krav fastställas enligt förfarandet i artikel 26, i förekommande fall genom avsteg ►M7  ————— ◄ från kapitel II.

Artikel 24

1.  Vid införsel till eget territorium av djur (inklusive burfåglar), sperma, ägg (ova) och embryon som anges i detta direktiv och som har passerat genom ett tredje lands territorium, skall medlemsstaterna ha rätt att kräva att ett hälsointyg uppvisas som anger att kraven enligt detta direktiv är uppfyllda.

2.  De medlemsstater som utnyttjar möjligheten enligt punkt 1 skall genom Ständiga veterinärkommittén underrätta kommissionen och de övriga medlemsstaterna om detta.

Artikel 25

Följande skall läggas till i bilaga A till direktiv 90/425/EEG:

”Direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de särskilda gemenskapsregler som avses i bilaga A.1 till direktiv 90/425/EEG (EGT nr L 268, 14.9.1992, s. 54).”

▼M7

Artikel 26

1.  Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa som inrättats genom artikel 58 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 ( 23 ).

2.  När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ( 24 ) skall vara tre månader.

3.  Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

▼B

Artikel 27

Medlemsstater som genomför ett alternativt kontrollsystem med sådana garantier som motsvarar dem som fastställs i detta direktiv i fråga om rörelser inom sitt territorium av djur, sperma, ägg (ova) och embryon av de slag som omfattas av detta direktiv, får ömsesidigt tillåta avsteg från artikel 6. A.1 f, artikel 8 b och artikel 11.1 d.

Artikel 28

Enligt förfarandet i artikel 26 kan övergångsbestämmelser antas för en tid av tre år för att underlätta övergången till den nya ordning som fastställs genom detta direktiv.

Artikel 29

1.  Medlemsstaterna skall före den 1 januari 1994 sätta i kraft de lagar och andra författningar som behövs för att följa detta direktiv. De skall omedelbart underrätta kommissionen om detta.

När medlemsstaterna antar dessa bestämmelser skall dessa innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.  Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

3.  Bestämningen av den senaste tidpunkten för införlivandet i den nationella lagstiftningen till den 1 januari 1994 skall inte påverka avskaffandet av veterinärkontrollerna vid gränserna enligt direktiven 89/662/EEG och 90/425/EEG.

Artikel 30

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

▼M6
BILAGA AAnmälningspliktiga sjukdomar inom ramen för detta direktiv

Sjukdom

Berörda klasser, ordningar, familjer, släkten, etc.

Afrikansk hästpest

Equidae

Afrikansk svinpest

Suidae och Tayassuidae

Aviär influensa

Aves

Amerikansk yngelröta

Apis

Mjältbrand

Bovidae, Camelidae, Cervidae, Elephantidae, Equidae och Hippopotamidae

Bluetongue

Antilocapridae, Bovidae, Cervidae, Giraffidae och Rhinocerotidae

Brucella abortus

Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae och Tragulidae

Brucella melitensis

Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae och Tragulidae

Brucella ovis

Camelidae, Tragulidae, Cervidae, Giraffidae, Bovidae och Antilocapridae

Brucella suis

Cervidae, Leporidae, Ovibos moschatus, Suidae och Tayassuidae

Klassisk svinpest

Suidae och Tayassuidae

Elakartad lungsjuka hos nötkreatur

Nötkreatur (inklusive zebu, buffel, bison och yak)

Ebola

Primater

Mul- och klövsjuka

Artiodactyla och indisk elefant

Infektiös hematopoetisk nekros

Salmonidae

Lumpy skin disease

Bovidae och Giraffidae

Apkoppor

Rodentia och primater

Mycobacterium bovis

Mammalia, i synnerhet Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae och Tragulidae

Newcastlesjuka

Aves

Peste des petits ruminants

Bovidae och Suidae

Enterovirusencephalomyelit hos svin

Suidae

Psitacosis

Psittaciformes

Rabies (vattuskräck)

Carnivora och Chiroptera

Rift valley fever

Bovidae, Camelus species och Rhinocerotidae

Boskapspest

Artiodactyla

Skalbaggar av typen Aethina tumida

Apis och Bombus

Får- och getkoppor

Bovidae

Vesikulär svinsjuka

Suidae och Tayassuidae

Tropilaelaps mite (Tropilaelaps spp).

Apis

Vesikulär stomatit

Artiodactyla och Equidae

TSE

Bovidae, Cervidae, Felidae och Mustelidae

▼B
BILAGA BLISTA ÖVER SJUKDOMAR FÖR VILKA NATIONELLA PROGRAM KAN GODKÄNNAS ENLIGT DETTA DIREKTIV

Mink

Viral enterit

Aleutiska sjukan

Bin

Europeisk yngelröta

Varronos och akarinos

Apor och kattdjur

Tuberkulos

Idisslare

Tuberkulos

Dubbeltandade gnagare

Myxomatos

Viralhemorragiska sjukdomar

Tularemi (harpest)

▼M3
BILAGA C

VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE AV ORGAN, INSTITUT OCH CENTER

1. För att få ett officiellt godkännande enligt artikel 13.2 i detta direktiv, skall ett organ, institut eller centrum enligt definitionen i artikel 2.1 c

a) vara klart avgränsat och avskilt från omgivningarna eller de hållna djuren och vara beläget så att det inte utgör någon hälsorisk för jordbruksanläggningar vilkas hälsostatus kan äventyras,

b) ha tillräckliga resurser för att fånga, stänga in och isolera djur, och lämpliga karantänresurser och godkända förfaranden för djur som kommer ifrån icke godkända källor,

c) vara fritt från de sjukdomar som räknas upp i bilaga A och, i fråga om sådana sjukdomar som i den berörda staten ingår i ett program av det slag som avses i artikel 14, även från de sjukdomar som räknas upp i bilaga B. För att ett organ, institut eller center skall förklaras vara fritt från dessa sjukdomar skall den behöriga myndigheten bedöma de uppgifter om djurhälsotillståndet som registrerats under åtminstone de tre senaste åren och resultatet av kliniska tester och laboratorieprover som tagits på djuren i organet, institutet eller centret. Undantag från denna bestämmelse skall emellertid beviljas nya anläggningar om djuren där kommer från godkända anläggningar,

d) dagligen föra journal med uppgift om

i) antalet djur av varje art som finns i anläggningen och deras identitet (ålder, kön, art och i tillämpliga fall individuell märkning),

ii) antalet djur som levereras till eller lämnar anläggningen, med uppgift om deras identitet (ålder, kön art och i tillämpliga fall individuell märkning), ursprung eller bestämmelseort, transporten från eller till anläggningen och djurens hälsotillstånd,

iii) resultaten från blodprov eller annan diagnostik,

iv) sjukdomsfall och i förekommande fall uppgift om behandlingen,

v) resultaten från obduktion av djur som dött i anläggningen, även dödfödda djur,

vi) iakttagelser som har gjorts under tiden i isolering eller karantän,

e) antingen ha ett avtal med ett behörigt laboratorium att utföra obduktioner eller ha ett eller flera lämpliga utrymmen där dessa undersökningar kan göras av en behörig person under den godkände veterinärens ledning,

f) antingen ha ett lämpligt arrangemang eller utrymmen inom anläggningen där kadaver efter djur som dör av sjukdom eller avlivas kan omhändertas på ett korrekt sätt,

g) genom kontrakt eller rättsligt instrument anställa en veterinär som är godkänd av och kontrolleras av den behöriga myndigheten, som

i) i tillämpliga delar skall uppfylla de villkor som avses i artikel 14.3 B i direktiv 64/432/EEG,

ii) skall se till att lämplig sjukdomsövervakning och kontrollåtgärder i förhållande till sjukdomssituationen i det berörda landet är godkänt av den behöriga myndigheten och tillämpas vid organet, instititutet eller centret. Bland de åtgärderna skall ingå

 en årlig plan för övervakning av sjukdomar, inklusive lämpliga zoonoskontroller av djuren,

 kliniska prov, laboratorieprov och obduktionsprov på djur som misstänks ha drabbats av smittsamma sjukdomar,

 lämplig vaccinering av djur som är mottagliga för sjukdomar, endast i enlighet med gemenskapslagstiftningen,

iii) genast till den behöriga myndigheten skall anmäla varje misstänkt dödsfall eller förekomsten av något annat symtom som kan tyda på att djur har smittats av en eller flera av de sjukdomar som anges i bilaga A och B, om sjukdomen är anmälningspliktig i den berörda medlemsstaten,

iv) skall se till att de djur som anländer har isolerats i nödvändig grad och enligt kraven i detta direktiv och eventuella instruktioner från den behöriga myndigheten,

v) skall ha ansvaret för den dagliga efterlevnaden av de djurhälsovillkor som fastställs i detta direktiv och gemenskapslagstiftningen om skydd av djur under transport och hantering av animaliskt avfall,

h) om den håller djur som är avsedda för laboratorier som gör försök på djur efterleva bestämmelserna i artikel 5 i direktiv 86/609/EEG.

2. Godkännandet skall kvarstå om följande krav har uppfyllts:

a) anläggningen kontrolleras av en officiell veterinär från den behöriga myndigheten, som

i) skall besöka organet, institutet eller centret minst en gång om året,

ii) skall övervaka den godkände veterinärens verksamhet och genomförandet av den årliga planen för övervakning av smittsamma sjukdomar,

iii) skall se till att bestämmelserna i detta direktiv efterlevs.

b) De djur som förs till anläggningen skall komma från ett annat godkänt organ, institut eller centrum i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv.

c) Den officielle veterinären skall kontrollera att

 bestämmelserna i detta direktiv efterlevs,

 resultaten från kliniska prov, obduktioner och laboratorieundersökningar inte visar några spår av bärare av de sjukdomar som anges i bilagorna A och B.

d) organet, institutet eller centret skall behålla de uppgifter som avses i punkt 1.d i minst tio år.

3. Genom undantag från artikel 5.1 i detta direktiv och punkt 2 b i denna bilaga kan djur, inklusive apor (simiae och prosimiae) vars ursprung är något annat än ett godkänt organ, institut eller centrum, föras till ett godkänt organ, institut eller centrum, under förutsättning att de genomgår officiellt kontrollerad karantän i enlighet med de instruktioner som ges av den behöriga myndigheten innan de släpps in i gruppen.

När det gäller apor (simiae och prosimiae) skall de karantänkrav som fastställs i OIE:s regler för djurhälsa (kapitel 2.10.1 och bilaga 3.5.1) respekteras.

För andra djur som hålls i karantän enligt punkt 2.b i denna bilaga skall perioden i karantän vara minst 30 dagar med beaktande av de sjukdomar som anges i bilaga A.

4. Djur som är inhysta i ett godkänt organ, institut eller centrum får lämna anläggningen endast för att föras till ett annat godkänt organ, institut eller centrum i den medlemsstaten eller en annan medlemsstat, eller, om de inte skall föras till ett godkänt organ, institut eller centrum, får de endast föras ut i enlighet med de krav som den behöriga myndigheten ställer för att tillförsäkra att det inte finns någon risk för eventuell spridning av smitta.

5. Om en medlemsstat åtnjuter ytterligare garantier enligt gemenskapslagstiftningen kan den begära lämpliga ytterligare villkor och intyg för den mottagliga art som skall föras till det godkända organet, institutet eller centret.

6. Följande förfaranden skall användas för att helt eller delvis stänga av, återkalla eller återställa godkännandet:

a) Om den behöriga myndigheten finner att villkoren i punkt 2 inte har uppfyllts eller att det har inträffat en förändring som inte omfattas av artikel 2 i detta direktiv skall godkännandet återkallas eller avstängas.

b) Om anmälan görs om misstanke om någon av de sjukdomar som anges i bilagorna A och B skall den behöriga myndigheten stänga av godkännandet för organet, institutet eller centret till dess att misstanken officiellt har avskrivits. Beroende på vilken sjukdom det gäller och risken för smittspridning kan avstängningen omfatta hela anläggningen eller bara vissa kategorier av djur som är mottagliga för den aktuella sjukdomen. Den behöriga myndigheten skall se till att nödvändiga åtgärder vidtas för att bekräfta eller avskriva misstankarna och undvika sjukdomsspridning, i enlighet med gemenskapslagstiftningen om åtgärder som skall vidtas mot sjukdomen i fråga, och om handel med djur.

c) Om misstankarna om sjukdomen bekräftas skall organet, institutet eller centret inte godkännas igen förrän de villkor återigen uppfylls som anges i punkt 1 i denna bilaga, med undantag för punkt 1.c, sedan smittan och smittkällorna på anläggningen har utplånats, inbegripet med hjälp av lämplig rengöring och desinfektion.

d) Den behöriga myndigheten skall informera kommissionen om avstängning, återkallande eller återställande av godkännandet av ett organ, institut eller center.

▼B
BILAGA D

▼M1

KAPITEL I

I.   Villkor för godkännande av seminstationer

Seminstationer skall uppfylla följande villkor:

1. De skall stå under övervakning av en stationsveterinär.

2. De skall minst ha

a) ett låsbart djurstall och vid behov ett motionsutrymme för hästdjuren som är åtskilda från uppsamlingslokalerna och från behandlings- och lagerutrymmena.

b) isoleringsutrymmen som inte har direkt kommunikation med det vanliga djurstallet.

c) spermauppsamlingsutrymmen, däribland ett separat rum för rengöring och desinficering eller sterilisering av utrustning.

d) ett rum för behandling av sperma, avskilt från uppsamlingsutrymmet och inte nödvändigtvis beläget på samma plats.

e) ett rum för lagring av sperma, inte nödvändigtvis beläget på samma plats.

3. De skall vara konstruerade eller isolerade på så vis att kontakt med annan boskap förhindras.

4. De skall vara så konstruerade att hela stationen utom kontorslokalerna och eventuella motionsutrymmen lätt kan rengöras och desinficeras.

II.   Villkor för övervakning av seminstationer

Seminstationer skall uppfylla följande krav:

1. De skall övervakas på så vis att de endast håller djur av de arter vars sperma skall uppsamlas.

Andra husdjur får emellertid införas under förutsättning att de inte innebär någon infektionsrisk för de arter vars sperma skall uppsamlas och att de uppfyller de villkor som fastställs av stationsveterinären.

Om seminstationen, när det gäller hästdjur, delar lokaler med en station för insemination eller ett servicecenter, får ston teasers och hingstar som används för naturlig betäckning införas under förutsättning att de uppfyller kraven i bilaga D kapitel II punkt A 1 - 4.

2. De skall skötas på ett sådant sätt att journal förs avseende

 art, ras, födelsedatum och identifiering av de djur som finns på stationen,

 eventuella förflyttningar av de djur som kommer till eller lämnar stationen,

 sjukdomshistoria och resultatet av alla de diagnostiska prover som företagits, behandlingar och vaccinationer utförda på de djur som finns på stationen,

 datum för uppsamling och behandling av sperma,

 spermans bestämmelse,

 lagring av sperma.

3. De skall inspekteras av en officiell veterinär under avelsperioden, minst en gång per år när det gäller djur med säsongsbetonad avel och två gånger per år när det gäller djur med icke säsongsbetonad avel, så att alla frågor som rör villkoren för godkännande och övervakning kan beaktas och kontrolleras.

4. De skall övervakas på så vis att obehöriga personer inte kan tillträda anläggningen. Dessutom skall behöriga besökare uppfylla de villkor som fastställs av stationsveterinären.

5. De skall anställa kompetent personal med lämplig utbildning i desinficering och hygienteknik så att spridande av sjukdomar förhindras.

6. De skall kontrolleras för att säkerställa att

 inget av de djur som hålls på stationen används för naturlig betäckning minst 30 dagar före den första uppsamlingen av sperma och under uppsamlingsperioden,

 uppsamling, behandling och lagring av sperma utförs endast i lokaler som reserverats för dessa ändamål,

 all utrustning som kommer i kontakt med sperman eller donatordjuret under uppsamlingen eller behandlingen desinficeras noggrant eller steriliseras före användningen eller att ny utrustning står till förfogande och kasseras efter användningen,

 Om seminstationen när det gäller hästdjur delar lokaler med en station för insemination eller ett servicecenter måste strikt åtskillnad göras mellan instrument och utrustning för insemination eller naturlig betäckning och instrument och utrustning som kommer i kontakt med donatordjuren eller andra djur som hålls på seminstationen och sperman.

 produkter av animalt ursprung såsom utspädningsmedel, tillsatsmedel eller förtunningsmedel som inte innebär någon djurhälsorisk eller som har genomgått tidigare behandling för att undanröja sådan risk, används i behandlingen av sperma,

 kryogena medel som inte har använts tidigare till andra produkter av animalt ursprung används när det gäller fryst eller kyld sperma,

 behållare för lagring eller transport av sperma antingen desinficeras eller steriliseras före användning eller att ny utrustning ställs till förfogande och kasseras efter användning.

7. De skall garantera att varje dos av sperma identifieras korrekt på ett sådant sätt att ursprungsmedlemsstaten, uppsamlingsdatum, art, ras, donatordjurets identitet, namnet och/eller numret på den godkända station som uppsamlat sperman kan fastställas.

▼B

KAPITEL II

Villkor för insamlingsstationer

Krav i samband med användning av donatordjur

▼M1

A.   HINGSTAR

Endast hingstar som enligt stationsveterinären uppfyller nedanstående krav får användas för uppsamling av sperma:

1. De får inte visa några tecken på infektion eller smittsam sjukdom vid tidpunkten för mottagandet och under uppsamlingsperioden.

2. De skall komma från en medlemsstats territorium eller vid regionalisering från den berörda delen av en medlemsstats territorium eller från ett tredje lands territorium samt från en anläggning som står under veterinär övervakning och som uppfyller villkoren i rådets direktiv 90/426/EEG.

3. De skall under en tid av 30 dagar före uppsamlingen av sperma ha hållits på anläggningar där inga hästdjur har företett kliniska tecken på ekvin viral arterit under samma period.

4. De skall under en tid av 60 dagar före uppsamlingen av sperma ha hållits på anläggningar där inga hästdjur har företett kliniska tecken på smittsam hästmetrit (CEM) under samma period.

5. De får inte användas för naturlig betäckning under en tid av 30 dagar före den första uppsamlingen av sperma och under uppsamlingsperioden.

6. De skall genomgå följande tester som skall utföras och bestyrkas av ett laboratorium som godkänts av den behöriga myndigheten i enlighet med program enligt punkt 7:

i) en agargel immunodiffusionstest (Coggins test) för påvisande av ekvin infektiös anemi med negativt resultat,

ii) en serumneutralisationstest för påvisande av ekvin viral arterit med negativt resultat i en serumutspädning av 1:4 eller en virusisoleringstest för påvisande av ekvin viral arterit utförd med negativt resultat på en lämplig mängd av hela sädesvätskan från donatorhingsten,

iii) en test för påvisande av smittsam hästmetrit (CEM) utfört vid två tillfällen med 7 dagars mellanrum genom isolering av Taylorella ekuigenitalis av pre-ejakulationsvätskan eller med ett prov av sädesvätskan samt genitala prov från urinblåsan, urinledaren och penis samt fossaglandis med negativt resultat i samtliga fall.

7. De skall ha genomgått ett av följande testprogram:

i) Vid spermasamling för handel med färsk eller kyld sperma:

 om donatorhingsten utan uppehåll befinner sig på seminstationen under en period av 30 dagar före den första spermauppsamlingen och under uppsamlingsperioden och inga hästdjur vid seminstationen kommer i direkt kontakt med hästdjur med ett sämre hälsotillstånd utförs de tester som erfordras i enlighet med stycke 6 i, 6 ii och 6 iii under de 30 dagars vistelse på stationen som föregår den första spermauppsamlingen och inte tidigare än 14 dagar efter det att den perioden har inletts om sperman uppsamlas för handel med färsk, kyld eller fryst sperma,

 om donatorhingsten inte befinner sig på seminstationen hela tiden och/eller om andra hästdjur vid seminstationen kommer i direkt kontakt med hästdjur med ett sämre hälsotillstånd utförs de tester som erfordras i enlighet med 6 i, 6 ii och 6 iii inom 14 dagar före den första uppsamlingen av sperma och minst årligen i början av avelssäsongen, testen i 6 i skall därefter utföras under uppsamlingsperioden med ett intervall på inte mer än 120 dagar. Testen i 6 ii skall utföras högst 30 dagar före spermasamling om inte hästen erhållit icke utsöndrande status genom en årlig virusisoleringstest.

ii) Vid spermasamling för handel med fryst sperma skall testprogram enligt punkt 7 i första och ardra strecksatsen tillämpas eller testerna enligt 6 i, 6 ii, 6 iii under den obligatoriska lagringstiden på 30 dagar och senast 14 dagar efter spermasamlingen oavsett hingstens hälsostatus.

▼B

B.   FÅR OCH GETTER

1. Endast sådana får och getter från centraler eller anläggningar som godkänts av den officiella veterinären och som uppfyller följande krav får användas för donering av sperma:

a) De skall vara vid god hälsa vid doneringstillfället.

b) De skall uppfylla kraven i artiklarna 4-6 i direktiv 91/68/EEG om handel inom gemenskapen.

Dessutom skall djuren under 30 dagar närmast före insamlingen ha genomgått följande tester med negativt resultat:

 Ett test i enlighet med bilaga C till direktiv 91/68/EEG för att påvisa brucellos (B. melitensis).

 Ett test i enlighet med bilaga D till direktiv 91/68/EEG för att påvisa smittsam epididymit (B. ovis).

 Ett test för att påvisa bordersjukans virus.

c) De skall ha genomgått de tester eller kontroller som behövs för att säkerställa att kraven i a och b ovan tillgodoses.

2. Testerna enligt 1 skall utföras av ett laboratorium som medlemsstaten har godkänt.

▼M1

C. Om någon av testerna som det hänvisas till i A eller B utfaller med positivt resultat skall djuret isoleras och all sperma som samlats sedan föregående negativa resultat skall undantas från handel. Sperma som samlats från andra djur som är mottagliga för den berörda sjukdomen sedan provtagningsdatumet för den test som utfallit med positivt resultat får ej användas i handel. Handel skall ej påbörjas förrän hälsostatus av seminstationen har återupprättats.

KAPITEL III

Krav på sperma, ägg och embryon

Sperma, ägg och embryon skall ha uppsamlats, behandlats och förvarats i enlighet med följande principer:

a) Tvättning av ägg och embryon skall, även avseende hästdjur, utföras i enlighet med det förfarande som anges i artikel 26. I avvaktan på antagandet av sådana villkor skall internationell standard gälla.

Zona pellucida hos ägg och embryon måste vara intakt före och efter tvättningen.

Endast ägg och embryon från samma donator får tvättas samtidigt.

Efter tvättningen skall zona pellucida på varje ägg eller embryo undersökas över hela ytan vid minst 50 gångers förstoring och konstateras vara intakt och fri från fastsittande material.

b) De medel och lösningar som används för uppsamling, behandling (undersökning, tvättning och behandling), konservering eller frysning av ägg och embryon måste steriliseras i enlighet med godkända metoder och hanteras på ett sådant sätt att de förblir sterila.

Medel med tillsats av antibiotika skall användas för uppsamling, tvättning och konservering av ägg och embryon och för utspädning av sperma.

Vid behov kommer närmare bestämmelser att fastställas i enlighet med artikel 26.

c) Allt material som används för uppsamling, behandling, konservering eller frysning av sperma, ägg och embryon måste desinficeras eller steriliseras före användningen om inte nytt material ställs till förfogande och kasseras efter användningen.

d) Ytterligare tester får fastställas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 26, särskilt vad beträffar uppsamling- eller tvättningsvätskor för att fastställa att inga patogener förekommer.

e) Ägg och embryon som godkänts vid den undersökning som avses i punkt a och sperma skall placeras i sterila behållare vilka är vederbörligen identifierade, innehåller endast produkter från en han- eller hondonator och omedelbart förseglas.

Genom den identifiering som skall utföras i enlighet med förfarandet i artikel 26 skall garanteras att ursprungsland, uppsamlingsdatum, donatordjurets art, ras och namn och/eller nummer på seminstationen/gruppen kan fastställas.

f) Fryst sperma och frysta ägg och embryon måste placeras i sterila behållare för flytande kväve som inte innebär risk för att produkten smittas.

g) Fryst sperma och frysta ägg och embryon måste lagras under godkända förhållande i minst 30 dagar före avsändningen.

h) Sperma, ägg och embryon måste transporteras i behållare som har rengjorts, desinficerats eller steriliserats före användningen eller som är nya, av engångskaraktär och kasseras efter användningen.

KAPITEL IV

DONATORHONOR

Endast honor som enligt den officiella veterinärens bedömning uppfyller kraven i de relevanta direktiven för handel inom gemenskapen med avels- och produktionsdjur och härrör från besättningar som uppfyller kraven i de relevanta direktiven användas för samling av ägg och embryon.

Villkoren i rådets direktiv 64/432/EEG är tillämpliga på svin och villkoren i rådets direktiv 91/68/EEG är tillämpliga på får och getter.

Förutom kraven enligt rådetsdirektiv 90/426/EEG skall hästdjur ha hållits i anläggningar i minst 60 dagar före samlingen av ägg eller embryon som har varit fria från kliniska tecken på CEM. De får inte ha använts för naturlig betäckning under de 30 dagar som föregår samligen av ägg eller embryon.

▼M3
BILAGA E

Del 1

image image

Del 2

image image

Del 3

image image

▼M7
BILAGA F

Rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen.

Rådets direktiv 88/407/EEG av den 14 juni 1988 om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av djupfryst sperma från tamdjur av nötkreatur.

Rådets direktiv 89/556/EEG av den 25 september 1989 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och import från tredjeland av embryon från tamdjur av nötkreatur.

Rådets direktiv 90/426/EEG av den 26 juni 1990 om djurhälsovillkor vid förflyttning och import av hästdjur från tredjeland.

Rådets direktiv 90/429/EEG av den 26 juni 1990 om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av sperma från tamdjur av svin.

Rådets direktiv 90/539/EEG av den 15 oktober 1990 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och import från tredjeland av fjäderfä och kläckningsägg.

Rådets direktiv 91/67/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för utsläppande på marknaden av djur och produkter från vattenbruk.

Rådets direktiv 91/68/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för handeln med får och getter inom gemenskapen.

Rådets direktiv 2004/68/EG av den 26 april 2004 om fastställande av djurhälsoregler för import och transistering till gemenskapen av vissa levande hov- och klövdjur samt om ändring av direktiven 90/426/EEG och 92/65/EEG samt upphävande av direktiv 72/462/EEG.( 1 ) EGT nr C 327, 30.12.1989, s. 57 och

EGT nr C 84, 2.4.1990, s. 102.

( 2 ) EGT nr C 38, 19.2.1990, s. 134 och

EGT nr C 149, 18.6.1990, s. 263.

( 3 ) EGT nr C 62, 12.3.1990, s. 47 och

EGT nr C 182, 23.7.1990, s. 25.

( 4 ) EGT nr 384, 31.12.1982, s. 1. Senast ändrat genom förordning (EEG) nr 197/90 (EGT nr L 29, 31.1.1990, s. 1).

( 5 ) EGT nr 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Senast ändrat genom direktiv 91/499/EEG (EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 107).

( 6 ) EGT nr L 315, 26.11.1985, s. 11. Senast ändrat genom direktiv 90/423/EEG (EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 13).

( 7 ) EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 29. Senast ändrat genom direktiv 91/496/EEG (EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 56).

( 8 ) EGT nr L 373, 31.12.1990, s. 1, senast ändrat genom direktiv 91/496/EEG (EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 56).

( 9 ) Rådets direktiv 90/426/EEG av den 26 juni 1990 om djurhälsovillkor vid förflyttning och import av hästdjur från tredje land (EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 42), ändrat genom direktiv 91/496/EEG (EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 56).

( 10 ) Rådets direktiv 90/539/EEG av den 15 oktober 1990 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen och för import från tredje land av fjäderfä och kläckningsägg (EGT nr L 303, 31.10.1990, s. 6). Senast ändrat genom direktiv 91/496/EEG (EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 56).

( 11 ) Rådets direktiv 91/67/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för utsläppande på marknaden av djur och produkter från vattenbruk (EGT nr L 46, 19.2.1991, s. 1)

( 12 ) Rådets direktiv 91/68/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med får och getter (EGT nr L 46, 19.2.1991, s. 19).

( 13 ) Rådets direktiv 91/492/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av hygienkrav för produktion och utsläppande på marknaden av levande tvåskaliga blötdjur (EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 1).

( 14 ) Rådets direktiv 91/493/EEG av den 22 juli 1991 om fastställande av hygienkrav för produktion och utsläppande på marknaden av fiskprodukter (EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 15).

( 15 ) Rådets direktiv 80/217/EEG av den 22 januari 1980 om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av klassisk svinpest (EGT nr L 47, 21.2.1980, s. 11). Senast ändrat genom direktiv 87/486/EEG (EGT nr L 280, 3.10.1987, s. 21).

( 16 ) EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 41.

( 17 ) EGT nr L 303, 31.10.1990, s. 6.

( 18 ) EUT L 146, 13.6.2003, s. 1.

( 19 ) EGT L 28, 2.2.1994, s. 47. Beslutet senast ändrat genom beslut 2004/211/EG.

( 20 ) Rådets direktiv 71/118/EEG av den 15 februari 1971 om hygienproblem som påverkar handeln med färskt kött av fjäderfä. (EGT nr L 55, 8.3.1971, s. 23.) Senast ändrat genom direktiv 90/654/EEG (EGT nr L 353, 17.12.1990, s. 48).

( 21 ) Rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av regler för hur veterinärkontroller skall organiseras för djur som importeras till gemenskapen från tredje land och om ändring av direktiv 89/662/EEG, 90/425/EEG och 90/675/EEG (EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 56).

( 22 ) Rådets direktiv 91/628/EEG av den 19 november 1991 om skydd av djur under transport och med ändring av direktiv 90/425/EEG och 91/496/EEG (EGT nr L 340, 11.12.1991, s. 17).

( 23 ) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

( 24 ) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

Top